Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Začínáme se školním parlamentem V.
Odborný článek

Začínáme se školním parlamentem V.

30. 1. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Kamila Petrovská

Anotace

Chcete mít ve škole dobře fungující žákovský parlament? Nevíte kde začít? Hledáte konkrétní aktivity, které by podpořily jeho vznik a činnost? Zde naleznete kroky vedoucí k založení školního parlamentu s konkrétními aktivitami, které podporují jeho přípravu a efektivní činnost.
Parlament o sobě dává vědět

Setkání parlamentu pravidelně probíhají, zástupci byli vyškoleni v důležitých dovednostech, rozbíhá se realizace prvního parlamentního projektu, který přispěje ke zlepšení atmosféry ve škole. Jak bude činnost parlamentu během školního roku pokračovat, může se objevit několik rizikových momentů - začne klesat motivace žáků, parlament nebude vědět, co přesně dělat, ostatní ve škole se přestanou o jeho činnost zajímat apod. Pro snížení těchto rizik je potřeba dbát především na následující věci:

Každý ve škole má dostatek informací o fungování parlamentu, obsahu jeho zasedání, o konkrétních výstupech. K tomu mohou sloužit různé nástroje - nástěnka, rozhlas, časopis, tiskové konference, webové stránky apod.

Žáci vědí, že jejich práce v parlamentu je brána se vší vážností a výsledky jejich práce se setkávají s úspěchem. Stejně tak by zástupci měli vědět, že pokud si vymyslí dobrý projekt, mohou vždy počítat s podporou učitelů, a že jejich práce bude oceněna. Zpětná vazba jak od žáků, tak od učitelů a vedení školy je velmi důležitá. K podpoře důležitosti parlamentu můžeme využít některé z následujících možností:

 • uspořádat „oficiální raut" pro členy parlamentu u příležitosti jejich zvolení
 • vyvěsit fotografie zástupců parlamentu na nástěnce
 • připravit zážitkové výjezdové zasedání parlamentu
 • uspořádat exkurzi do jiné školy s fungujícím parlamentem a vyměnit si s jeho členy zkušenosti
 • zveřejnit rozhovory se členy parlamentu ve školním časopisu
 • dát jim další prestižní funkce (např. předseda parlamentu zahajuje Vánoční besídku apod.)

Setkání parlamentu jsou pravidelně obohacována o různé hry, zábavné aktivity, společné zážitky či výjezdová zasedání, která podporují motivaci k parlamentní práci a radost ze společně stráveného času.

Aktivity vhodné pro podporu této fáze

Proč, proč, proč - žáci pojmenují problémy, se kterými se ve škole a při práci parlamentu potýkají a hledají možná řešení. Aktivitu je možné v této fázi použít např. při hledání odpovědí na otázku: Proč někteří žáci nejsou dostatečně informováni o práci parlamentu?

Lovci názorů - žáci zjišťují názory ostatních na dané otázky, popíší jaký je jejich vlastní názor, diskutují s ostatními a hledají konsensus.

Papírový kolotoč - Aktivita vhodná k vyjádření názorů na dané téma, k rozpoutání diskuse, k hledání řešení.

Několik zdrojů pro inspiraci při práci se školním parlamentem:
HAVLÍNOVÁ, M.; KOPŘIVA, P.; MAYER, I.; VILDOVÁ, Z. a kol.: Program podpory zdraví ve škole, rukověť projektu Zdravá škola, Praha: Portál, 1998.
HOTOVÝ, Filip a kol. POLITEIA - výukové a metodické materiály k průřezovému tématu Výchova demokratického občana. Praha: GEMINI o. s., 2008.
KJAERGAARD, E.; MARTINENIENE, R.: Pětkrát hurá demokracii. Praha: STROM, 1997.
KREJČOVÁ, V.; KARGEROVÁ, J.: Začít spolu. Praha: Portál, 2005.
POL, M.; RABUŠICOVÁ, M.; NOVOTNÝ, P. a kol.: Demokracie ve škole. Brno: Masarykova univerzita, 2006.
SCHOENEBECK, H.: Škola s přívětivou tváří. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001.
STARÁ, J.: Výchova k demokratickému občanství v primární škole. Praha: Pedagogická fakulta UK, 2004.
www.schoolcouncils.org
www.schoolcouncilswales.org.uk

Odkazy na další díly
Začínáme se školním parlamentem 1
Začínáme se školním parlamentem 2
Začínáme se školním parlamentem 3
Začínáme se školním parlamentem 4
Začínáme se školním parlamentem 6

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
123.05 kB
PDF
Vhodné aktivity

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • vyjadřuje se v mluvených i psaných projevech jasně, srozumitelně a přiměřeně tomu, komu, co a jak chce sdělit, s jakým záměrem a v jaké situaci komunikuje; je citlivý k míře zkušeností a znalostí a k možným pocitům partnerů v komunikaci
 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky interpretuje získané poznatky a zjištění a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

flipchartové papíry, fixy, papíry, tužky, propisky, pastelky