Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Simpsonovi slaví a my s nimi
Odborný článek

Simpsonovi slaví a my s nimi

16. 2. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Žaneta Hrdličková

Anotace

Příspěvek nabízí několik netradičních činností v hodinách komunikační a slohové výchovy a literární výchovy, které vycházejí z oblíbeného kresleného seriálu Simpsonovi. Vyzkouší si vžít se do role Homera, Marge, Barta…, vystaví rodině muzeum, vytvoří komiks s postavami rodiny.

Na nápad využít kreslený televizní seriál Simpsonovi v hodinách literární výchovy mě přivedl fakt, že z vyprávění žáků vím, že je to velmi sledovaný seriál, který zaměstnává i celé rodiny.

Připravila jsem si několik aktivit, které jsem vzhledem k podmínkám naší školy a také proto, že učím český jazyk v 6. - 9. ročníku, rozdělila do jednotlivých ročníků ve svých hodinách. Ale uvědomuji si, že by se námět Simpsonovi dal využít jako jednodenní projekt pro všechny žáky nebo naopak všechny činnosti provádět pouze v jedné třídě, to ponechám na zvážení každého učitele.

Motivace

Na úvod pustí učitel ukázku seriálu na videu, či DVD (podle podmínek školy nebo učitele), můžeme použít pouze obrázek některé z postav rodiny Simpsonových.

Následující diskuse směřuje ke zjištění, kdo z žáků tento seriál zná, kdo ho pravidelně sleduje a proč. Žáci se rovněž zamýšlejí nad důvody, proč právě Simpsonovi jsou tématem naší hodiny (nebo více hodin). Vyjadřují různé názory, které mohou zapisovat na tabuli, či flipový papír. (Kdo z vás sleduje pravidelně tento seriál v televizi? Komu se seriál líbí a proč? Kdo seriál nemá rád a proč tomu tak je? Myslíte si, že je seriál určen pro děti nebo dospělé diváky? Co vám na seriálu vadí nejvíce? Co si myslíte o životním stylu této rodiny?

Když jsem ukázala obrázek, většinou padala citoslovce typu jéé, žáci se začali usmívat a v neposlední řadě jmenovali hlavní postavičky i ty další méně známé a také si začali vyprávět, co předchozí den viděli. Dovoluji si předložit zajímavé reakce žáků:

„Super, Simpsni."
„Joo, znám, to jsou Simpsonovi. Včera jsem se díval a bylo to dobrý. Homer zase prováděl..."
„Znám je, koukám se na ně každej den."
„Jo, znám, ale nedívám se na ně, přijdou mi divní."
„Dívám se pořád i na opakování, jsou bezvadní!"
„Homer mi připomíná mýho otce."
„Proč se budeme o nich bavit? Protože tam bylo něco o učitelích."
Když zjistili, že mají 18leté výročí: „Cože, oni jsou starší než my?
I Maggie?"
„No, a vždycky budou starší, i když jsou vlastně mladší, ha ha."
„Prej ukazují průměrnou americkou rodinu."

Hlavní důvod, proč se budeme věnovat právě rodině Simpsonových, je jejich výročí - 18 let od prvního vysílání.

Náměty pro jednotlivé činnosti:
1. Profil rodiny Simpsonových (2 vyučovací hodiny)

Každý žák na volný list papíru (do středu) nakreslí svoji nejoblíbenější postavu ze seriálu. Do horní poloviny listu zapisuje kladné charakterové vlastnosti, dolů zapíše záporné charakterové vlastnosti své postavy. Po skončení práce se třída rozdělí do skupin podle svých postav. Ve skupinách žáci hledají shody a rozdíly v charakterových vlastnostech své postavy (každý vnímá vlastnosti jiným způsobem). Vytvářejí ve skupině „profil" svého hrdiny (na flipový papír nebo balicí papír - rozvíjíme fantazii žáka)a s ním seznámí celou třídu. Během vytváření profilu žáci ve skupině také diskutují o tom, zda znají reálného člověka se stejnými kladnými a zápornými charakterovými vlastnostmi. Skupina před prezentací seznámí třídu se strategií svého pracovního postupu, spolupráce, rozdělení a respektování rolí ve skupině, pak teprve následuje výsledek práce. Pochopitelně lze tuto činnost provést i jiným způsobem. Nejdříve rozdělit žáky do skupin, abychom měli jistotu, že budeme hovořit o všech členech rodiny Simpsonových.

2. Muzeum rodiny Simpsonových. (2 vyučovací hodiny)

Práce ve stávajících skupinách - ke své postavě přiřaďte (napište, nakreslete, nalepte) její oblíbené nebo nejčastěji používané předměty, slova, činnosti, výroky, fráze atd. Mohou ke své nakreslené postavě přidávat další, i nalepováním.

Při závěrečné prezentaci žáci popisují a zdůvodňují, proč přiřadili k dané postavě právě tuto věc. Zamýšlejí se i nad tím, zda všechna slova či předměty ...(nutné ohlídat si kultivovanost výroků) jsou přiměřené a reálné pro daný věk, či pohlaví. Vyhodnocují také, jakým způsobem žáci pracovali, co šlo lehce a která část úkolu jim přenesla obtíže a jak je překonávali.

3. Komiks rodiny Simpsonových (3 - 4 vyučovací hodiny)

Žáci pracují opět ve skupinách (na malé papírky o rozměru 10x10 cm žáci kreslí děj, nalepují na papír A3, vpisují název příběhu, „bubliny" s přímou řečí; my jsme vytvořili 2 výkresy A3). Nejdříve se domlouvají, o čem bude jejich příběh. Vytváří osnovu příběhu. Potom si rozdělí role ve své skupině. Někdo kreslí, jiný se může nechat inspirovat obrázky postaviček na PC (www.simpsonovi.net), další rozvíjí příběh do detailů. Skupina také vymýšlí název svého příběhu, který by stručně a zajímavě vystihoval děj. Po skončení opět probíhá prezentace, tentokrát i s prvky dramatizace, kdy jednotliví členové skupiny představují členy rodiny a „rozehrávají" svůj příběh. Výkon skupiny hodnotí ostatní spolužáci podle předem domluvených kritérií (např. název komiksu je v souladu s dějem, obsah komiksu vystihuje jednání Simpsonových, způsob hraní rolí se přibližuje postavám rodiny Simpsonových, estetické ztvárnění atd.).

4. Dramatizace scénky (1 - 2 vyučovací hodiny)

Žáci pracují ve dvojicích. Mohou si vybrat z následujících činností:

 • připraví si scénku ze seriálu, filmu nebo si sami mohou vymyslet příběh - inspirace pouze Simpsonovými
 • vymyslí rozhovor dvou osob ze seriálu (nejvtipnější, nejbizarnější)
 • vyberou si jednu postavu a zamýšlí se nad tím, jak tato postava bude vypadat za 20 let (přihlíží k životnímu stylu, věku, chování své postavy)
 • po skončení této činnosti opět probíhá prezentace výstupů, ostatní spolužáci hodnotí výkon dvojic podle předem známých pravidel (hodnotí se převážně originalita, vtip, trefnost, věrohodnost; žádné známky)
 • galerie rodiny Simpsonových

Společně vystavíme (vylepíme) na chodbě, ve třídě... všechny výstupy z jednotlivých činností. Všichni žáci mají příležitost se zblízka seznámit s činnostmi jednotlivých skupin a posoudit, zda všichni žáci se ve svém snažení přiblížili k výkonům a postojům rodiny Simpsonových.

Na závěr dostávají všichni žáci hodnotící list (příloha č. 1), kde se opět vrací k průběhu všech činností a hodnotí činnost skupiny a svoji vlastní, svůj podíl na výsledku práce skupiny a hledají případná opatření ke zlepšení své vlastní práce. V příloze č. 2 jsou ukázky výstupů žáků.

Literatura a použité zdroje

[1] – http://www.simpsonovi.net/ . [cit. 2009-02-16].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
22.46 kB
PDF
Příloha 1 - Zhodnocení projektu Simpsonovi
pdf
400.39 kB
PDF
Příloha 2 - Ukázky výstupu žáků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Žaneta Hrdličková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

video (DVD), ukázka tel. seriálu Simpsonovi, obrázky Simpsonových, flipový papír, výkresy, fixy, pastelky, lepidlo