Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Co víš o Karlu Čapkovi?
Odborný článek

Co víš o Karlu Čapkovi?

14. 1. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Markéta Krůželová

Anotace

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Karlu Čapkovi, vzpomenou si na jeho životní osudy, dílo, pokusí se Čapka zhodnotit vlastní tvorbou.

Žáci si zábavnou formou zopakují učivo o Karlu Čapkovi, vzpomenou si na jeho životní osudy, dílo, pokusí se Čapka zhodnotit vlastní tvorbou.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák rozliší správná a chybná tvrzení týkající se Karla Čapka
 • žák pozná chyby v názvech děl Karla Čapka a umí je opravit
 • žák je schopen samostatně uvažovat o osobě Karla Čapka a utvořit tzv. pětilístek
Hodnoty, postoje:
 • žáci mají možnost nejen zjistit úroveň svých znalostí, ale především je zapojit do širších souvislostí

Kroky realizace

1. Zopakování vědomostí

 • žáci pracují ve dvojicích, učitel každé rozdá papír s tvrzeními o K. Čapkovi, úkolem je napsat ke každému tvrzení ANO nebo NE (souhlasím s tvrzením, nesouhlasím), společně si pak s učitelem ujasní správné odpovědi (Příloha č. 1)

2. Opravování chyb v dílech K. Čapka

 • učitel předloží žákům 10 chybně napsaných děl, jejich úkolem je opravit jejich názvy (Příloha č. 2)

3. Pětilístek na téma K Čapek

 • první řádek - jednoslovné téma
 • druhý řádek - dvouslovný popis námětu
 • třetí řádek - tři slova vyjadřující dějovou složku námětu
 • čtvrtý řádek - čtyřslovný výraz ukazující vcítění se do námětu
 • pátý řádek - jednoslovné synonymum, rekapitulace

Hodnocení

Aby měli žáci předpokládané znalosti a mohli pracovat popsaným způsobem, je potřeba v předchozích hodinách věnovat Karlu Čapkovi dostatek pozornosti. Žáky práce v hodině velmi baví, neboť mají možnost využít své vědomosti. Úkol č. 2 se jim zdál nejzábavnější. Pětilístek dokázali vytvořit všichni žáci.

Osobnost Karla Čapka je ideální k propojení různých předmětů. Ve výtvarné výchově se žáci mohou setkat s jeho ilustracemi vlastních knih, dramatická výchova vybízí k realizaci některých dialogů či monologů z Čapkových dramat. Žáci se jistě s Karlem Čapkem setkají i v dějepise, kdy nelze jeho jméno opomenout, probírají-li se osobnosti meziválečného období.

Literatura a použité zdroje

[1] – KARPATSKÝ, Dušan. Malý labyrint literatury. 2. vydání. Praha : Albatros, 1997. ISBN 80-00-00527-1.
[2] – STEELOVÁ, J.; MEREDITH, L.; KURTIS, S. et al. Rozvíjíme kritické myšlení. Praha : Kritické myšlení, 1997. 34 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
30.27 kB
PDF
Příloha č. 1 - Tvrzení o K. Čapkovi
pdf
24.41 kB
PDF
Příloha č. 2 - Chybná díla K. Čapka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Markéta Krůželová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* sešity do LV * psací potřeby * Příloha č. 1 pro učitele * Příloha č. 2 pro každého žáka