Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)
Odborný článek

Návrh alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia (didaktická inovace dějepisného kurikula)

16. 2. 2009 Gymnaziální vzdělávání
Autor
PhDr. Dagmar Hudecová
Spoluautoři
Mária Bezchlebová
Zdeněk Beneš
Václav Ulvr
Mgr. et Mgr. Aleš Franc

Anotace

Příspěvek, předkládaný k širší odborné diskusi, představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia, který svým charakterem naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. A tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin. V případě kladného ohlasu odborné veřejnosti a následného schválení MŠMT může dojít k adekvátní úpravě platného RVP G.

Vstupní poznámky vysvětlující základní principy a okolnosti vzniku návrhu alternativní verze

Předkládaný materiál představuje inovovanou verzi vzdělávacího oboru Dějepis v RVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň víceletého gymnázia. Tento alternativní návrh k platnému dějepisnému kurikulu naplňuje jeden ze základních požadavků na aktuálně prosazované trendy ve výuce dějepisu. Tím je důraz na vzdělávání žáků v problematice moderních a zejména soudobých dějin, jak vyplývá např. ze závěrečných doporučení VI. semináře „Historie a škola" konaného 15. a 16. října 2007 v Telči.

Navrhovaná alternativa zároveň vychází z rámcového učebního plánu uvedeného v RVP G, podle něhož „jsou první a druhý ročník koncipovány jako období, ve kterém si žáci společně osvojují funkční základy středního vzdělávání s maturitní zkouškou..." „Z tohoto důvodu je vzdělávání v 1. a 2. ročníku v převážné většině vzdělávacích oblastí projektováno jako povinné." Oproti tomu „třetí a čtvrtý ročník nabízí na úrovni školních vzdělávacích programů poměrně značnou variabilitu vzdělávací nabídky, což umožňuje školám v maximální míře uspokojovat vzdělávací potřeby a zájmy žáků" prostřednictvím volitelných vzdělávacích aktivit.

Vzhledem k výše uvedeným faktům významně upravujícím podmínky výuky se v navrhovaném materiálu ustupuje od cyklického uspořádání dějepisného vzdělávání, které má na gymnáziu vést k systemizaci poznatků získaných na základní škole. Výzkumy totiž prokázaly, že tuto funkci gymnaziální dějepisné vzdělávání z větší části neplní a dochází v převážné míře spíše k upevňujícímu opakování učiva.

V předložené alternativní verzi obsah dějepisného vzdělávání v 1. a 2. ročníku tvoří především moderní a soudobé dějiny. Učitel má možnost doplnit a systemizovat poznatky žáků ze základního dějepisného vzdělávání ve smyslu tvorby a rozvoje historického vědomí. Úvodní tematický celek (Úvodní opakování - kořeny moderního světa) má navázat na základní tendence předchozího historického vývoje a na přínos předchozích dějinných epoch modernímu světu a současnosti. Jeho smyslem není celkové opakování učiva o předchozím vývoj lidské společnosti.

Na tuto pasáž navazuje druhá část - volitelný Specializační kurz pro 3. a 4. ročník. Vzdělávací obsah je uspořádán tematicky. Pojetí jednotlivých témat je specifikováno očekávanými výstupy a konkretizováno učivem, které je řazeno chronologicky. Nabízená témata jsou koncipována široce, a umožňují tak vyučujícím postihnout charakter témat na úrovni globální, evropské i národní.

Pro 3. ročník je uvažováno pět témat (včetně jednoho volného tématu), pro 4. ročník čtyři (opět včetně jednoho volného), v konkrétním ŠVP může být počet témat redukován o jedno až dvě. Volná témata umožňují hlouběji se věnovat lokální nebo regionální dějepisné tematice a vytvářejí prostor pro samostatnou práci žáků.

Po zveřejnění tohoto alternativního materiálu na Metodickém portálu, a tedy na základě širší odborné diskuse a následné revize textu, plánuje se na vybraných školách pilotáž navrhované varianty. V případě schválení předloženého materiálu MŠMT se předpokládá adekvátní úprava platného RVP G a vypracování metodiky k využití předložené inovace, příp. doprovodných učebních textů.

VSTOUPIT DO DISKUSE - diskuse na toto téma byla ukončena

Literatura a použité zdroje

[1] – Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. 2. vydání. Praha : ÚIV, 2006. ISBN 80-87000-02-1.
[2] – Rámcový vzdělávací program pro gymnázia. Praha : Výzkumný ústav pedagogický, 2007. ISBN 978-80-87000-11-3.
[3] – Historie a škola VI. Klíčové kompetence a současný stav vzdělávání v dějepise. Seminář ke koncepci výuky dějepisu a občanské nauky na základní a střední škole zorganizovaný MŠMT ČR v Telči ve dnech 15. - 16. 10. 2007 (uspořádal Zdeněk Beneš).. Praha : UIV, 2008.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
91.8 kB
PDF
Alternativní verze vzdělávacího oboru Dějepis

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Dagmar Hudecová

Hodnocení od uživatelů

Jan Zouhar
9. 1. 2010, 10:41
Rád bych věděl, zda některá škola ověřuje tento model.
Aleš Franc
13. 1. 2010, 09:35
V tuto chvíli navrhovaný model oficiálně neověřuje žádná škola, i když na některých školách probíhá výuka dle inovované verze vzdělávacího oboru Dějepis v RVP G v rámci volitelných kurzů (seminářů), které jsou zcela v kompetenci vyučujících - takto to probíhá např. na Gymnáziu F.X. Šaldy v Liberci.
S oficiálním pokusným ověřováním schváleným a povoleným MŠMT se počítá od začátku školního roku 2010/2011. Pane Zouhare, pokud byste měl zájem o zapojení se do tohoto pokusného ověřování, určitě budete vítán.
Aleš Franc, VÚP Praha

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek pro obor:

Dějepis