Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přátelství, kamarádství
Odborný článek

Přátelství, kamarádství

22. 6. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Jitka Jarníková

Anotace

Co to vlastně je přátelství, co to je kamarádství, kdy vzniká a čím se od sebe liší? Jakou má hodnotu? Může se kamarádit či přátelit dívka s chlapcem, žena s mužem? A nebo je to úplně jinak? A co přátelství se staršími osobami, kamarádství třeba se psem? Jak takovým pojmům rozumí dnešní děti, chápou je a umí jim dát tu správnou hodnotu?

V době mnoha nástrah, které dnes číhají na děti, je potřeba jim vštěpovat, co mohou očekávat od kamarádství, přátelství, ale také co mohou do takového vztahu dávat. Jednou z cest k lepšímu porozumění těmto vztahům je nabídnout je žákům jako téma zajímavé vyučovací hodiny/hodin.

(Uvedené otázky si lze na počátku tématu napsat s žáky do sešitu nebo na tematickou nástěnku a pokusit se na ně odpovědět.)

Téma 1. hodiny: Přátelství, kamarádství

Časový průběh:

 1. krátké představení tématu pomocí vět, které vyučující napíše na tabuli; ve větách se skrývají klíčová slova PŘÁTELSTVÍ, KAMARÁDSTVÍ, žáci odhalují slovo hádáním po písmenech, pokud jsou slova odhalena, krátce si vysvětlí, co věty znamenají, vyučující představí slova jako téma;
  věty:
  BEZ DŮVĚRY NENÍ P--------Í (EPIKÚROS)
  UŽ DÁVNO MĚ K NIM POUTALO K---------Í.
 2. rozdělení žáků do skupin - vyučující použije barevné kartičky na rozdělení do skupin, které se rozmístí po třídě, v každé z nich si žáci určí své role (časoměřič, zapisovatel, mluvčí), než se skupiny domluví, vyučující rozdá Pracovní listy č. 1, do kterých žáci zapisují, co si představí, když se řekne PŘÁTELSTVÍ, KAMARÁDSTVÍ, mají zapsat i několik nápadů k oběma pojmům;
 3. po skončení skupinového brainstormingu každá skupina představí své nápady, vyučující zapisuje na tabuli nápady ve dvou sloupcích tak, jak to měli žáci připravené v pracovních listech, pokud se nápady opakují, připisuje se k nim jen čárka (počet, kolikrát byl nápad ve třídě vyřčen);
 4. po skončení prezentací jednotlivých skupin se společně vyhodnocuje, vyvozuje interpretace obou pojmů (proč byly zvoleny, zda mají něco společného v obou sloupcích, v čem se shodují a proč, v čem se naopak rozcházejí, zda se vůbec liší nebo neliší a proč, je tu něco, co k pojmům vůbec nepatří a proč?), pokud se objeví i výraz láska, lze ho využít pro diskusi;
 5. po skončení diskuse vyučující klade otázku (pokud se neobjeví ve výčtu na tabuli), zda někdo má pocit, že zažil kamarádství, přátelství - žáci se jen hlásí - počet odpovědí lze zapsat na tabuli pro lepší přehled;
 6. zápis do sešitů - žáci si rozdělí list v sešitě na poloviny, do každého sloupce si zapíší jeden pojem (podobně, jako to měli v pracovních listech), z tabule a nebo dle vlastní úvahy si ke každému zapíší alespoň 4 nápady, které je oslovily nebo které je ještě při diskusi napadly;
 7. samostatná práce - žáci dostanou Pracovní list č. 2, ve kterém jsou otázky k osobnímu zamyšlení, žáci jej odevzdávají po skončení hodiny, pokud by byl prostor, může někdo své odpovědi prezentovat před třídou;
 8. hodnocení - jak se mi pracovalo ve skupině, co jsem se dozvěděl nového, co jsem si uvědomil, jak jsem byl s tématem spokojen;
 9. zadání domácího úkolu - vyhledat knihu, ve které se píše o kamarádství, přátelství, najít v knize krátkou ukázku, která tuto podstatu pojmů vystihuje;
Téma 2. hodiny Přátelství, kamarádství
 1. krátké opakování minulé hodiny dle tématu, vybrání Pracovního listu č. 2 od žáků, kteří ho neodevzdali v minulé hodině;
 2. kontrola domácího úkolu - využití ukázek, které měli žáci přinést, alespoň dva žáci nám je přečtou - diskutuje se nad obsahem, nad splněním úkolu dle zadání, porovnávají se ukázky, v čem jsou či nejsou shodné, zda se tam objevují výrazy, o kterých jsme mluvili v 1. hodině k tématu apod. (pokud je čas, lze udělat i přehled, kolik ukázek žáci přinesli, zda jsou ze stejné knihy atd.);
 3. žáci se rozdělí do skupin, každá dostane za úkol zvolit si svého mluvčího, který si přijde k vyučující vybrat kartičku, na které je téma situace, kterou je třeba připravit a sehrát před třídou;
 4. příprava ve skupinách;
 5. prezentace scének - po skončení ostatní skupiny situaci popíší a zkusí odvodit, o co se jednalo, jakou situaci měla skupina sehrát, hodnocení pojetí;
 6. hodnocení - jak se mi v hodině dařilo, jak se mi líbila 1. i 2. část hodiny (vím už něco k tématu, je něco, co mi ještě chybí, co bych chtěl/a znát?);
Závěr

Na závěr je vhodné se vrátit k otázkám zaznamenaným na počátku hodin s tímto tématem, znovu na ně odpovědět a obě skupiny odpovědí porovnat. Můžeme také uskutečnit školní anketu a její výsledky (anonymně) zveřejnit.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
20.51 kB
PDF
Kartičky s tématy na scénky
pdf
23.44 kB
PDF
Pracovní list č. 1 na téma: Přátelství, kamarádství
pdf
23.44 kB
PDF
Pracovní list č. 2 na téma: Přátelství, kamarádství

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Jitka Jarníková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

tabule, pracovní listy č. 1, č. 2, kartičky s tématy na scénky