Odborný článek

Kořeny. Rodokmeny.

2. 2. 2009 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Stanislava Andršová
Spoluautor
Bc. Josef Vlach

Anotace

Cílem aktivity je uvědomění si důležitosti vlastních rodinných kořenů a výjimečnosti a jedinečnosti každé rodiny a jejích tradic, důležitosti jejich přispívání pro dobře prožitý život a nacházení lidského štěstí každého dítěte.

Odkazy na zajímavé informace k textu:
www.myheritage.cz/genealogie
www.unhcr.cz/teaching/dejepis_9_obsah.htm
coop.cz/magazinek/01-2005/pdf/magazinek_01-2005_03.pdf

Úvod

Inspiromat 2009 přináší další z témat Kořeny a rodokmeny. Vede nás to k zamyšlení na tím, jak velkou úlohu hrají vazby mezi generacemi, které přesahují horizont původních rodin, ve výchově dítěte a v uspokojování jeho potřeb, k výchově ke štěstí.

Každá rodina udržuje vazby mezi svými členy a udržuje svou tradici. Rodina si tradici připomíná uchováváním památných předmětů, předáváním dovedností a předáváním významných příběhů především vyprávěním. Respekt k rodinným tradicím se projevuje výstavkou fotografií nebo předmětů se symbolickým významem, některé rodiny dokonce vystavují celý svůj rodokmen. Rodina si ze svých tradic vybírá. Zvýraznění rodinné tradice bývá většinou znakem pozitivním, zvyšuje stabilitu rodiny a odolnost vůči vnějším i vnitřním stresům. Častokrát některý z předků představuje jakési rodinné ideální já a zastřešuje rodinný mýtus - má vliv povzbuzující. Postava předka typu rodinného „strašidla" má zas vliv poučující.

Rodinné příběhy se obvykle vyprávějí při rodinných výročích nebo svátcích. Někdy k jejich vyprávění zavdá popud oblíbený rodinný rituál „po kom to dítě je". Tyto příběhy nejen pobaví, ale objevují se v nich i témata, jež se jako červená nit táhnou životem několika generací. Tyto rodinné legendy, jak se těmto příběhům říká, jsou předávány z generace na generaci a obvykle je to směsice reálných a fantazijních prvků. Legendy upevňují v rodině stávající stav a současná potřeba rodině určuje způsob, jakým je legenda použita. Z legendy vyplývá morální poučení, pomáhá řešit kritické situace a naznačuje, jakým způsobem je žádoucí tyto situace řešit. Legenda poskytuje užitečné návody ke zvládání náročných situací.

Cíl

Cílem této aktivity je uvědomění si důležitosti svých rodinných kořenů a výjimečnosti a jedinečnosti každé rodiny a jejích tradic, důležitosti jejich přispívání pro dobře prožitý život a nacházení lidského štěstí každého dítěte.

Cíl 2

Cílem této aktivity je seznámit žáky s rodokmeny a historií vlastní rodiny, s okolím a městem, ve kterém žijí atd. Žáci se vnoří se do situace hledačů tajemných artefaktů a pokusí se zahrát si na detektivy ve vlastní rodině (v okolí, městě). Žáci mají za úkol vytvořit vlastní rodokmen, či se pokusit nalézt kořeny života jejich rodiny nebo významných osobností v jejich městě (v okolí, ulici), popřípadě vypátrat nejstarší/nejmladší rodinu v okolí, která společně s nimi utváří jejich město dnes. Starší žáci gymnázií mají za úkol seznámit se s matrikou a archivnictvím tak, jak funguje v ČR.

Postup

Žáci se seznámí s rodokmenem a s informacemi, které obsahuje. Vyhledají si svůj rodokmen, své předky.

1) Můj rodokmen

Žáci si připraví za domácí úkol svůj rodokmen. Spolu s rodiči a za pomoci straších příbuzných odhalí své rodinné historky, najdou předka, který má pozici vzoru - ideálního já, a předka, který je „strašidlem". Měli by vysledovat historii své rodiny i z hlediska důležitého místa, v němž rodina působí nebo působila. K předkům je třeba doplnit jméno, místo pobytu, popř. fotku, jejich stručnou charakteristiku, rodinnou historku, legendu vážící se k této osobě. Žáci by měli svůj rodokmen se zajímavou rodinnou legendou převyprávět ve třídě.

Příklad rodinné legendy

Co dělám, když potřebuji štěstí? Vyndám ze své peněženky ústřižek hodně staré vínové kravaty po mém dědečkovi, zachumlám ho v ruce a potichu vyslovím svoji prosbu. Asi se podivujete, pročpak to dělám, ale já vím své. O mém dědečkovi se v naší rodině povídá, že měl v životě hodně štěstí a že to byl šťastný člověk. Nepamatuji si zcela přesně, jaký dědeček byl, ale když se celá rodina sejde, hodně se o něm v dobrém povídá. Jednu historku o jeho odvaze a zároveň štěstí znám již od dětství.
Bylo to takhle: Má babička pocházela z bohatého gruntu. Když se přiblížila doba vdavek, rodiče ji přislíbili jednomu bohatému, leč ne příliš dobrému muži z nedaleké vesnice. Babička se ovšem zamilovala do chudého kováře. Rodiče viděli její zamilovanost a kovář požádal rodiče o její ruku. Ti ovšem nechtěli o sňatku ani slyšet, mysleli na dobro své dcery. Kovář byl připraven si své štěstí polapit a vyčkával. Jednoho dne rodiče zapřáhli černé koně, aby svou dceru odvezli k dohodnutým vdavkám. Kovář ty černé koně dobře znal, byli bujaří a málokdo je uměl ovládat. Kovář však ano. Vzal si na sebe jediný svátečný oblek a koupil vínovou kravatu a čekal na cestě. Když se povoz s koňmi přiblížil, vstoupil jim do cesty, zastavil je a řekl, že jen on bude ženichem. Rodiče měli svoji dceru opravdu velmi rádi, a když viděli statečnost kováře, rozhodli se, že nebudou stát štěstí své dcery v cestě. A nemýlili se. Kovář byl můj dědeček a s babičkou prožili šťastný život. Kravatu, kterou si dědeček na toto setkání koupil za poslední peníze, nosí jeho děti i vnoučata ve svých peněženkách či skrýších a vždy, když je potřeba, poprosí dědečka o pomoc a o štěstí. Všichni věříme v sílu tohoto kousku vínové kravaty.

2) Skupinová práce

Potom žáky rozdělíme do skupin. Každá skupina-rodina si vytvoří svůj vlastní rodokmen dle fantazie a nasbíraných zkušeností s rodokmenem své rodiny. Každá ze skupin dostane mapu ČR nebo mapu Evropy a určené místo hlavního pobytu rodiny - nejlépe město či místo něčím významné, regionálně zajímavé. Skupina si vymyslí charakteristický rys rodiny, a to vnější znak a vnitřní znak (z toho jedna výrazně negativní vlastnost). Skupiny vytvoří svoji legendu o předkovi, který byl nějak úspěšný, a zahrne do historky i vnitřní a vnější znak. Dalším atributem je jeden uchovávaný předmět dle vlastní volby (popř. vlastní výtvor).

3) Skupina si dle rozhovoru rozdělí role a připraví si dramatickou scénku na téma „Po kom to dítě je" či „Naše rodinná strašidelná historka".

Postup 2

Žáci jsou výkladem učitele, nebo samostatnou prací seznámeni se základními informacemi, které rodokmen obsahuje (www.myheritage.cz/genealogie), s cílem vypracovat osobní rodokmen (www.arttex.cz/rodokmen).

Žáci pomocí vytvořeného rodokmenu odpovídají na otázky:

 • Jaké pomůcky a nástroje jsme využili při sestavování rodokmenu?
 • Kdo nám s rodokmenem pomáhal a proč jsme si jeho pomoc vybrali?
 • Které informace bylo nejtěžší získat?
 • Najdeme výrazné odlišnosti (zvyky, tradice aj.) v otcovské a mateřské větvi našeho rodokmenu?
 • Co v naší rodině znamená tradice?
 • Jaké tradice naše rodina dodržuje?

Pro inspiraci je možné nahlédnout do rodokmenu královské rodiny (volně dostupný pod licencí GNU Free Documentation Licence).

Literatura a použité zdroje

[1] – [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: [www.unhcr.cz/teaching/rodokmen.pdf ].
[2] – [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: [www.arttex.cz/rodokmen/ ].
[3] – [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: [www.arttex.cz/rodokmen/obrazek.jpg ].
[4] – [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: [www.arttex.cz/rodokmen/strom.jpg ].
[5] – [cit. 2009-11-25]. Dostupný z WWW: [www.coop.cz/magazinek/01-2005/pdf/magazinek_01-2005_03.pdf ].
[6] – MATOUŠEK, O. Rodina jako instituce a vztahová síť. Praha : Sociologické nakladatelství, 2003.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Stanislava Andršová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Kulturní diference

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze

Nutné pomůcky:

Pracovní list „Můj rodokmen“, mapa ČR, mapa světa