Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Řecko – perské války
Odborný článek

Řecko – perské války

1. 12. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Anotace

Žáci se dozvědí o zajímavostech z řeckého válečnictví a po seznámení se základními údaji o řecko-perských válkách se přímo vžijí do rolí znepřátelených stran.

V úvodu hodiny si děti snaží zapamatovat co nejvíce zajímavostí z řeckého válečnictví, které se samy dočtou při pohybu po třídě. Hlavní část hodiny je věnována seznámení s průběhem řecko-perských válek a hře, kdy se žáci vžijí do rolí znepřátelených stran.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák si pamatuje několik zajímavostí z oblasti řeckého válečnictví
 • žák vyjmenuje nejslavnější bitvy, zná příčinu řecko-perských válek a základní průběh slavných bitev
 • žák dokáže vysvětlit, jak vznikl marathónský běh
 • žák umí v textu vyhledat odpovědi na zadané otázky
Hodnoty, postoje:
 • v žákovi překonáváme stereotypy a předsudky tím, že ho stavíme do role obou bojujících stran a nutíme ho vžít se do situace dvou znepřátelených jednotek
 • žák si uvědomuje sociální i kulturní odlišnosti mezi národy, prohlubuje vědomosti potřebné k pochopení souvislostí evropských kořenů a kontinuity evropského vývoje
Kroky realizace:
 • učitel vyzve v předchozí hodině žáky, aby doma vyhledali a do příští hodiny přinesli jakékoli obrázky či fotografie, které znázorňují řecké válečnictví

1. EVOKACE

Zajímavosti z řeckého válečnictví:
 • učitel rozmístí na různá místa ve třídě papírky, na každém je napsaná nějaká zajímavost o řeckém válečnictví (příloha č. 1)
 • na pokyn učitele se žáci zvednou, pohybují se po třídě a čtou si lístečky
 • jejich cílem je zapamatovat si co nejvíce zajímavostí
 • žáci se vrátí zpět do lavic
 • ve dvojicích si zkusí vzpomenout na co největší množství údajů, které se právě dozvěděli
  (15 minut)

2. UVĚDOMĚNÍ SI

Nejslavnější řecké bitvy:
 • učitel za pomoci mapy starověkého Řecka, obrázků v učebnici, materiálů, které přinesli žáci, přednese výklad o řeckých bitvách
 • neměl by zapomenout především na tyto informace

NEJSLAVNĚJŠÍ ŘECKÉ BITVY
 • Peršané ohrožují řecké osady
 • Athény přijdou na pomoc
 • perský král Dareios vyhlašuje válku

BITVA U MARATHONU

 • 13. 9. 490 př. Kr.
 • Peršané (Dareios) + Řekové (Miltiadés)
 • Feidipidés běžel 42 km do Athén říci o vítězství
 • Marathonský běh (přesně to bylo 42 km a 195 metrů)
 • Athény vědí, že tím válka nekončí, Themistoklés buduje vojsko a loďstvo
 • 480 př. Kr. Peršané (Xerxes) sohromným vojskem vyrážejí proti Řekům (Themistoklés)
BITVA U THERMOPYL
 • Sparťané přemoženi/padli, ale poslali spojence domů, opuštěné Athény zničeny
 • včele stál spartský král Leonidas, Řekové byli přemoženi za pomoci zrady jednoho znich (Efialtes), který Peršanům ukázal skrytou horskou stezku, po které se Peršané dostali Řekům „do zad"

BITVA U SALAMÍNY

 • námořní bitva
 • vítězství řeckých triér nad perskými loděmi; triéry obratněji manévrovaly v úzkém průlivu mezi ostrovem a pevninou
BITVA U PLATAJ
 • Peršané utekli
 • převaha hoplitů nad perskými lučištníky
 • válka trvala až do roku 449 př. Kr., Řecko porazilo Peršany
  (30 minut)

3. REFLEXE

Samostatná práce ve dvojicích
 • učitel rozdá žákům texty se zadáním samostatné práce (příloha č. 2) - každá dvojice se vžije do role jedné zbojujících stran vrůzných řecko - perských bitvách (podle zadání vtextu, každá dvojice má jiné zadání!!!!)
 • žáci si přečtou otázky, na které mají odpovědět - jsou uvedeny vtextu
 • podle toho, které bitvy se jakoby účastnili, si informace o dané bitvě vyhledají vučebnici dějepisu na str. 26 - 27 (AUGUSTA, Pavel, HONZÁK, František. Dějiny starověkého Řecka a Říma - učebnice pro základní školy. Praha: SPN, 1994. s. 107. ISBN 80-208-0314-9)
 • dvojice napíše kotázkám správné odpovědi, které našla v textu
 • tímto se každá dvojice seznámí detailně s průběhem jedné z bitev
 • žáci pak společně ve dvojici napíší fiktivní dopis domů své rodině, ve kterém vylíčí průběh a okolnosti bitvy, které byli svědkem.
  (45 minut)
Hodnocení

Úvodní část hodiny byla velmi svěží a zábavná, žáci uvítali možnost pohybovat se po třídě. Samotný výklad třídu zaujal, žáci sami hledali místa konání bitev na mapě, měli radost, že jimi přinesené obrázky našly při výkladu uplatnění. Samostatná práce byla pro žáky poměrně náročná, některým dvojicím pomáhal asistent a učitel. Přesto se žáci snažili pracovat pečlivě a pozorně.

Literatura a použité zdroje

[1] – FREEMAN, Ch. Řekové. . Praha : Ikar, 1996. ISBN 80-7202-021-8.
[2] – AUGUSTA, Pavel; HONZÁK, František. Dějiny starověkého Řecka a Říma - učebnice pro základní školy. 2. vydání. Praha : SPN, 1994. 107 s. ISBN 80-208-0314-9.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
31.25 kB
PDF
Příloha č. 1 - Zajímavosti z řeckého válečnictví
pdf
30.27 kB
PDF
Příloha č. 2 - Samostatná práce

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Etnické a náboženské skupiny v ČR
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* papíry se zajímavostmi z řeckého válečnictví (příloha č. 1) * mapa starověkého Řecka * učebnice dějepisu (viz použitá literatura a zdroje) * další knihy, encyklopedie, populárně naučné publikace k tématu * texty se zadáním samostatné práce (příloha č. 2) * psací potřeby