Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Opakování hrou – starověký Řím
Odborný článek

Opakování hrou – starověký Řím

1. 12. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Anotace

Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě.

Pomocí tří zábavných aktivit si žáci procvičí učivo o starověkém Římě. Pracují především samostatně a snaží se utřídit si vlastní znalosti z probraného učiva.

Cíl hodiny
Znalosti, schopnosti, dovednosti:
 • žák je obeznámen s metodou volného psaní a s její pomocí si vzpomene na množství údajů ze starověkého Říma
 • žák umí sám přemýšlet o zadaném tématu a vyjadřovat se k němu
 • žák je schopen dohledat co největší množství otázek o tématu a odpovědět na ně na základě získaných znalostí z předchozích hodin
 • žák si upevní znalosti o počátcích evropské historie, z nichž pak vycházejí dějiny jednotlivých národů
Hodnoty, postoje:
 • žák se setká s tím, že i známou věc lze pojmout netradičně a podívat se na ni jinýma očima
Kroky realizace:

1. EVOKACE

Volné psaní
 • vyzveme žáky, aby v 5 minutách napsali do sešitu vše, co je napadne o starověkém Římě
 • vybereme několik dobrovolníků k hlasité četbě
  (10 minut)

2. UVĚDOMĚNÍ SI

Otázky a odpovědi
 • každý žák dostane lísteček s jednou otázkou týkající se starověkého Říma a kousek izolepy (viz příloha č. 1)
 • každý žák si pomocí izolepy přilepí svou otázku na záda (požádá souseda o pomoc)
 • všichni žáci si do sešitu připraví pod sebe napsaná čísla 1 - 18
 • na pokyn učitele se všichni žáci začnou se sešitem a psací potřebou pohybovat po třídě, celou dobu musí mlčet!!!
 • žáci si čtou otázky, které mají ostatní na zádech, a snaží se na ně do sešitu odpovědět
 • jejich cílem je vyhledat všechny otázky a odpovědět na ně
  (25 minut)

3. REFLEXE

Pětilístek
 • každý žák si vybere 1 téma a pokusí se o napsání pětilístku (viz příloha č. 2)
 • dobrovolníci pak své výtvory prezentují před třídou
  (10 minut)
Hodnocení

Ze strany pedagoga je předpokladem pro zvládnutí hodiny znalost techniky volného psaní a pětilístku. Také žáci musí být zvyklí tímto způsobem pracovat. Pro druhou část hodiny je potřeba počet otázek přizpůsobit počtu dětí ve třídě, v této příloze je otázek 18. Protože činnosti, které se v hodině vystřídaly, byly zcela odlišné, hodina měla rychlý spád a splnila svůj účel.

Literatura a použité zdroje

[1] – STEELOVÁ, J.; MEREDITH, L.; KURTIS, S. et al. Rozvíjíme kritické myšlení. Praha : Kritické myšlení, 1997. 34 s.
[2] – ČECHOVÁ, B. et al. Nápadník pro rozvoj klíčových kompetencí ve výuce. Praha : Scio, 2006. 184 s.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
14.65 kB
PDF
Příloha č. 1 - Otázky
pdf
18.55 kB
PDF
Příloha č. 2 - Témata pětilístků

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Hodnocení od uživatelů

Hana Jedličková
21. 10. 2009, 21:47
Velmi pěkná hodina, jen nevím, co je to ten pětilístek.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* sešit dějepisu * psací potřeby * rozstříhaná příloha č. 1 * izolepa, nůžky