Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čtení s diskusí v 5. ročníku ZŠ
Odborný článek

Čtení s diskusí v 5. ročníku ZŠ

20. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová DiS.

Anotace

Článek pojednává ve zkratce o řízeném čtení a poskytuje učitelům krátký námět, jak pracovat s bajkou pro žáky 5. ročníku ZŠ.

Společná četba narativních textů s využitím interpretativních otázek je aktivizující metodou literární výchovy na 1. stupni základní školy. Učitel zpravidla rozčlení text na menší části, promyslí otázky a aktivně zapojí žáky do procesu čtení, snaží se o co možná nejhlubší žákovské porozumění přečtenému textu.

Kromě porozumění textu bývá problémem u žáků prvního stupně základní školy práce s porozuměním elementárním literárním pojmům. Žáci často zaměňují pohádku s bajkou. Jedním z cílů následující aktivity je pracovat s odlišením bajky od ostatních literárních útvarů a uvědomění si základních znaků bajky.

Nejprve je vhodné položit žákům motivační otázky, které je zavedou do problematiky elementární literární teorie. Aktivita předpokládá, že žáci byli s bajkou seznámeni, nyní se ve své činnosti zaměří na porozumění textu a odlišení bajky od ostatních útvarů.

Začínáme zevrubnou prohlídkou ilustrací knihy, seznámením s klíčovými slovy, názvem úryvku a předvídáním, o čem bude úryvek pojednávat. Následně žáci čtou text, odkrývají jeho obsah a smysl, hledají v něm souvislost s vlastní zkušeností, diskutují, předvídají, co by se mohlo stát, odhalují příčiny jednání postav a pojmenovávají pocity z četby. Tyto pocity zaznamenávají, stejně jako hlavní myšlenku příběhu, připojují vlastní nápady a formulují závěry.

Čtenář zde nalezne úryvek z knihy Bajky Josefa Brukner: O lišce a kohoutovi.

Cíle:
Žák:

 • čte s porozuměním předložený text,
 • předvídá pokračování příběhu,
 • dokladuje odpovědi podle textu,
 • diskutuje ve skupině podle otázek k textu,
 • vyjadřuje názor k přečtenému textu.

Motivační otázky:

 • O čem je asi celá knížka J. Bruknera?
 • Diskutuj ve dvojici, o čem by mohla být kapitola O lišce a kohoutovi
 • Slyšel jsi někdy o bajkách některých autorů? Vypravujte ve skupině.

1. část textu

 • Nakresli, na co chtěla liška dosáhnout.
 • Jaké vlastnosti měla liška? Diskutuj ve skupině.

1. čtení

 • Řízená diskuse třídy
  • Znáte někoho ve vašem okolí, kdo se často chová jako liška?
 • Diskuse ve skupině
  • Jednala liška podle toho, co si asi skutečně myslela?
  • Jaký je asi kohout a jak bude reagovat na prosbu lišky?
 • Diskuse ve dvojici
  • Jednal jsi někdy taky tak? Vyprávěj spolužákovi ve dvojici.

2. čtení

 • Diskuse ve skupině
  • Jaký byl kohout? Diskutujte ve skupině a doložte podle textu.
  • Jaká byla liška? Diskutujte ve skupině a doložte podle textu.
 • Diskuse ve dvojici
  • Byla kohoutova odpověď prozíravá? Jakou jinou odpověď by ještě mohl kohout lišce dát? Diskutujte ve dvojici.
 • Sdílení ve skupině
  • Kdo asi mohl čekat na lišku v křoví? Nakresli. Sdílejte své nápady ve skupině.

3. čtení

 • Sdílení ve skupině
  • Čtěte, kdo čekal na lišku ve křoví, a porovnejte se svojí domněnkou. Sdílejte ve skupině.
  • Jaká byla liška? Porovnejte svoji původní domněnku s pokračováním příběhu.
  • Zachoval se kohout k lišce správně? Zdůvodněte. Sdílejte své nápady ve skupině.

4. čtení

 • Řízená diskuse třídy
  • Vysvětlete přirovnání „jako by jí v patách hořelo" ve společné diskusi nad textem.
 • Diskuse ve skupině
  • Potvrdila bajka pověst lišky jako vychytralého a lstivého zvířete? Zdůvodněte ve skupinové diskusi.
 • Individuální práce
  • Vymysli a napiš jiný název, který by vypovídal o tom, jak celý příběh dopadne.
 • Řízená diskuse třídy
  • Proč autor takový název nezvolil? Diskutujte ve třídě.
 • Skupinová diskuse
  • Vysvětlete, co autor mínil slovy: „Písnička, která se líbí kohoutovi, pranic se nezamlouvá lišce." Objasněte ve skupinové diskusi.
 • Diskuse ve dvojici
  • Liška i kohout si něco jiného mysleli a něco jiného říkali. Znáte někoho ve svém okolí, kdo se chová podobně?
 • Skupinová práce
  • Zahrajte si ve skupinách bajku tak, že lišku i kohouta budou hrát dva herci. Jedni budou předvádět to, co zvířata v bajce dělají, a druzí budou říkat nahlas, co si zvířata při svém jednání myslí. Až vše promyslíte, předveďte svá řešení ve skupinách.
 • Individuální práce
  • Líbí se ti závěr textu? Jak bys ho napsal ty? Napiš.
 • Sdílení ve dvojici
  • Sděl svůj nápad kamarádovi ve dvojici.

Reflexe

 • Co jste se dozvěděli o lišce?
 • Co jste se dozvěděli o kohoutovi?
 • Co jste se dozvěděli o sobě?
 • Co jste se dozvěděli o svém nejbližším okolí?
 • O čem byl podle tebe celý text bajky?
 • Vytvoř pětilístek na téma, které si vybereš:
  • Liška
  • Kohout
  • Pes
  • Kamarád

Metodické poznámky

Práce není propedeutická a předpokládá určitou úroveň žákovských zkušeností s diskusí. Každá třída je jedinečná, a nelze tudíž předpokládat žákovské reakce a odpovědi. V některých případech je pravděpodobné, že budou žáci odpovídat různými variantami. Doporučuji vyučujícím, aby neočekávali, že budou žáci odpovídat přesně podle předpokládaných odpovědí. Neexistuje pouze jeden jediný směr, kterým se může diskuse páťáků ubírat, a proto ponechme žákům určitou míru volnosti vyjadřování vlastních myšlenek. Pokud si vyučující předem připraví odpovědi žáků ve třídě, kterou zná, neměly by být tyto odpovědi podkladem pro klasifikaci žákovských odpovědí.

Nároky klade také střídání různých forem diskuse. Pokud jsou žáci vedeni k diskusi pravidelně už od nižších ročníků, tuto dovednost si osvojí a vložená námaha učitele se vyplatí. Přitom platí obecná zásada kombinovat a střídat různé formy vyučování, což platí i pro formy diskuse. Jednoduchá kombinace čtení a diskuse nebo dialogu by byla pro žáky nezáživná a nemotivující. Pokud bude vyučující kombinovat četbu s různými formami diskuse, udrží žákovskou pozornost a vysokou motivaci k četbě uměleckých textů.

Literatura a použité zdroje

[1] – BRUKNER, J. Bajky. Praha : Albatros, ISBN 80-00-01061-5.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
26.37 kB
PDF
Příloha - Řízené čtení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Mgr. et Mgr. Alena Rakoušová DiS.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • poznává smysl a cíl učení, má pozitivní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriticky zhodnotí výsledky svého učení a diskutuje o nich

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • vnímání autora mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Papír, tužka