Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Naše obec – HISTORIE
Odborný článek

Naše obec – HISTORIE

6. 11. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Jana Šístková

Anotace

Celoškolní projekt realizovaný ke 120. výroční otevření školy, který mapuje jednotlivé oblasti života městské části Plzně – Černic (historie, kultura, sport, zdravotnictví, doprava a ekologie, služby).

Tématu HISTORIE předcházel brainstorming v týmech na téma, co bychom měli o Černicích zkoumat, kde to zjistíme a jak to budeme prezentovat ostatním.

Námět č. 1 - týmová práce

Výstupy z týmové práce:

Co? -           Kdy byly Černice založeny?
Kdo byl 1. starosta?
Proč se jmenují Černice?
Patřily vždy k Plzni?
Kdo je kronikář? A existuje kronika?

Kde? -          U kronikáře
U starosty
Na internetu
V archivu, v kronikách? Ale kde je najít?

Jak prezentovat? - Historie = muzeum, Vytvoříme tedy muzeum starých věcí, fotek a článků z Černic. Místním rozhlasem požádáme občany, aby nám exponáty nosili k zapůjčení.

Námět č. 2 - návštěva u starosty
 • Následovala zpracování otázek na návštěvu u starosty Černic a příprava na telefonický rozhovor s ním - žádost o přijetí naší třídy.
 • Po přípravě „nasucho" následoval skutečný telefonát starostovi (telefonoval vybraný žák mobilem před celou třídou), se žádostí, zda nás přijme a po čem pátráme.
 • Zajímalo nás, kdo je kronikář, kde bydlí, a jak ho můžeme kontaktovat, co se změnilo za funkční období současného starosty, zda můžeme hlásit do místního rozhlasu.

Výstup - odnesli jsme si jméno a telefonní číslo místního kronikáře + několik dalších informací o Černicích.

Námět č. 3 - beseda s kronikářem
 • Předcházel opět předem připravený telefonát před celou třídou s pozváním pana kronikáře k nám do třídy a vysvětlení, proč ho zveme.
 • Sloh - zpráva o návštěvě kronikáře ve škole.
 • Sloh - výpisky z textu - Plzeňská předměstí - Bělohlávek, naše poznatky jsme rozšířili o další informace z odborné literatury.
Námět č. 4 - hlášení do místního rozhlasu
 • Rozhodli jsme se, že vybudujeme „muzeum" z věcí, které se týkají Černic a oslovíme místní občany, aby nám historické předměty, noviny, fotky... zapůjčili.
 • V hodině slohu jsme vytvořili text hlášení.
 • V hodinách čtení ho každý „nanečisto" přečetl do diktafonu a vybrali jsme pětici nejlepších hlasatelů, kteří hlášení přečetli na místním úřadu do rozhlasu.
 • Tomu opět předcházela telefonická domluva žáků se starostou.
Námět č. 5 - muzeum
 • Místní občané opravdu začali nosit staré předměty, které vybraná skupinka dětí pečlivě evidovala, polepovala čísly a spolu s podpisem majitele uchovávala na bezpečném místě.
 • Z kartonu jsme vytvořili dva podpěrné sloupy s volutami, na které jsme připevnili trojúhelníkovou desku s nápisem MUZEUM. Pod tento „transparent" jsme umístili stoly, na které jsme exponáty uložili.
Námět č. 6 - tvorba almanachu o našem projektu
 • Žáci přišli s nápadem vytvořit časopis o tom, jak jednotlivé třídy pracovaly a co zjistily při práci na našem projektu Naše obec - Naše Černice s tím, že ho budeme prodávat při prezentaci celého projektu rodičům.
 • Protože jsme nevěděli jak „do toho", pozvali jsme editorku z Plzeňského deníku, která nám objasnila nejen to, kdo pracuje v redakci a jaká je jeho náplň práce (editor, redaktor, korektor...), ale také nám prozradila, jaké jsou zásady pro tvorbu titulků apod.
 • Vyhlásili jsme soutěž o nejlepší a nejvýstižnější titulní stránku.
 • Požádali jsme jednotlivé třídy o stručný popis toho, co dělaly.
 • Výsledkem byl almanach s názvem POZNEJ S NÁMI NAŠE ČERNICE.
Námět č. 7 - prezentace našeho pátrání historií
 • Trvala asi 10 minut
 • V úvodu zazněla píseň ze 14. století AUDITES v latině - symbolizovala období, ze kterého pocházejí první zmínky o obci Černice.
 • Dále básnička o historii obce, kterou zveršoval jeden žák 5. ročníku s kolektivními úpravami.
 • Píseň o Černicích, kterou složila a zhudebnila žákyně 5. ročníku.
 • Historický kviz, který sestavili žáci a formou soutěže dvou družstev rodičů ho prezentovali dva moderátoři z řad žáků 5. ročníků.
 • Celou akci provázela hlavní moderátorka, která svým slovem propojovala a vysvětlovala, co jsme dělali a jak jsme při práci postupovali.

Literatura a použité zdroje

[1] – BĚLOHLÁVEK, M. Plzeňská předměstí. 1. vydání. Plzeň : NAVA, 1997. ISBN 80-7211-003-9.
[2] – Kronika Černic.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jana Šístková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • stavba mediálních sdělení

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí

Nutné pomůcky:

fotoaparát, počítač, diktafon