Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 3. díl
Odborný článek

Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ – 3. díl

16. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ilona Kolovská

Anotace

Variabilní provoz zaměřený na gymnastickou průpravu. Tématem VP se staly netradiční sporty, a tak si žáci prostřednictvím různých gymnastických průpravných cvičení, které již bez problémů zvládají, mohli vyzkoušet průpravu na sporty, se kterými se běžně nesetkají.


Tomuto příspěvku předcházejí texty Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ - 1. díl a Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ - 2. díl, navazuje na něj text Využití variabilních provozů ve vyučovacích jednotkách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ - 4. díl.


Jako třetí v pořadí byl ve třídě 4. ročníku realizován variabilní provoz (VP) zaměřený na gymnastickou průpravu. Tento VP byl opět náročnější na větší počet pomůcek, náčiní či nářadí.

Motivace

Tématem VP se staly netradiční sporty, a tak si žáci prostřednictvím různých gymnastických průpravných cvičení, které již bez problémů zvládali, mohli vyzkoušet průpravu na sporty, se kterými se běžně nesetkají.

Organizace

Žáci pracovali ve stejných skupinách, ve kterých pracují i v jiných vyučovacích jednotkách (6 skupin). Jelikož však ve VP bylo 5 stanovišť, bylo zapotřebí jen 5 skupin. Jedna skupina se tedy musela rozdělit. Vznikly tak čtyři skupiny po pěti a jedna skupina po čtyřech žácích. Každá skupina dostala úkolovou kartu s náčrtkem stanoviště, pomůckami, které je nutno připravit, a činností vykonávanou na tomto stanovišti. Přesné umístění stanovišť v tělocvičně bylo znázorněno na společném plánku, který byl umístěn na zem doprostřed tělocvičny. Žáci tak měli vlastně dvojí kontrolu přípravy stanoviště.

Čas na stanovištích - 3 minuty, na přesuny mezi stanovišti a nastudování následující činnosti stačilo cca 10 - 15 sekund.

Seznam a popis jednotlivých stanovišť

 1. Skoky do vody
 2. Horolezectví
 3. Judo
 4. Seskok padákem
 5. Cirkusoví provazochodci

1. Skoky do vody

Na tomto stanovišti žáci zdokonalovali správný odraz a dopad, který je nezbytný při různých typech přeskoků. Na samotném začátku celého cvičení na tomto stanovišti si žáci, díky chůzi na lavičce, uvědomovali správné držení těla a jeho zpevnění, které je nezbytné pro odraz i dopad. Poté žáci postupovali přesně dle instrukcí na úkolové kartě, tzn. odráželi se z jedné nohy na lavičce a dopadali oběma nohama na trampolínu a následně na žíněnku či duchnu. Zařazena byla i doplňková činnost, a to při zpáteční cestě kotoul vpřed na žíněnce.

2. Horolezectví

Cvičení na tomto stanovišti bylo věnováno uvolnění a přirozenému pohybu páteře. Již před samotným začátkem vyučování jsme na žebřiny navázali tu a tam provázky (lze také použít barevné lepicí pásky). Samotní žáci poté připravili obruče a stejný počet míčů (lze použít různé druhy míčů, např. klasický volejbalový či molitanový, záleží na učiteli). Žáci lezli pouze po žebřinách označených provázky. Žebřiny tak simulovaly horolezeckou stěnu, protože žáci se dotýkali rukama a nohama přesně v místech, kde se nacházely provázky. Provázky byly navázané na dvou žebřinách, žáci vylezli do určité výšky, přelezli na druhou žebřinu a po ní slezli zpět dolů. Tím jsme zamezili seskokům z žebřin a případným úrazům.

Po absolvování „horolezecké stěny" se žák postavil do jedné z obručí, která byla umístěna na zemi naproti následujícím žebřinám, pokoušel se hodem umístit míč do prostoru mezi nižšími a vyššími příčkami žebřin a po odrazu od stěny míč chytit. Obruče byly různě vzdálené a nacházeli se v nich různé typy míčů. Žáci si sami určovali vzdálenosti hodů pomocí různě vzdálených obručí. Žáci mohli volit - vzdálenost obručí od žebřin a různé druhy míčů.

3. Judo

Na tomto stanovišti žáci opakovali velmi dobře osvojenou dovednost, a to kotoul vpřed a vzad. Oba dva druhy kotoulů provedli vždy najednou a cestou zpět se přitahovali na lavičce v lehu na zádech, dolní končetiny pokrčené a stehna přitažená k hrudníku (doplňková činnost).

4. Seskok padákem

Na tomto stanovišti žáci opakovali průpravná cvičení na přeskok skrčkou. Dovednost se skládala z rozběhu, odrazu z můstku, náskoku na švédskou bednu do kleku nebo dřepu a seskoku do duchny nebo žíněnky. Při tomto průpravném cvičení bylo nutné klást důraz na správný odraz z můstku z obou nohou, dostatečně vzdálenou polohu paží při dohmatu, ale také na samotný zpevněný seskok. Nesmíme opomenout nastavit správnou výšku švédské bedny. Na tomto stanovišti bylo třeba poskytovat záchranu a slovní instrukce ke správnému provedení dovednosti. Žáci měli možnost volby - výskok do dřepu nebo do kleku a různý způsob chůze po laně. Doplňková činnost - chůze po laně.

5. Cirkusoví provazochodci

Činnost byla zaměřená především na rovnováhu, a to pomocí chůze na lavičce a malé kladině (nebo obrácené lavičce) s překážkami (jako překážky lze použít např. kužely, destičky, PET lahve). Žáci se nejprve zkoušeli udržet rovnováhu na lavičce a potom na malé kladině s překážkami, které překračovali, čímž se více zaměřovali na udržení rovnováhy a také na zpevnění těla než při chůzi na lavičce. Žáci si mohli volit chůzi bez překážek i s překážkami, lavičku nebo malou kladinu a chůzi s dopomocí či bez dopomoci.

Krátce ke stanovištím:

 • Stanoviště č. 1 - v doplňkové činnosti můžeme využít přitahování v lehu na břiše na lavičce nebo „válení sudů" na žíněnce.
 • Stanoviště č. 2 - provázky byly na žebřiny navázané před vyučovací jednotkou TV.
 • Stanoviště č. 3 - doplňující instrukce k činnosti nebyly potřebné.
 • Stanoviště č. 4 - důležitá je dopomoc a slovní instrukce, zejména při odrazu z můstku zdůrazňovat odraz oběma nohama. Nezbytné bylo opakovat také celkové zpevnění těla, a to jak při odrazu, tak při doskoku i samotném seskoku ze švédské bedny.
 • Stanoviště č. 5 - můžeme také využít dvě lavičky, z toho je jedna obrácená, nebo lavičku a malou kladinu, která je ve stejné výšce jako lavička. Druhy překážek, které jsou umístěné na kladině, závisí zcela na učiteli a jeho nápaditosti, ale také na vybavení skladů školy, např. kužely, destičky, PET lahve. V případě, že namísto malé kladiny použijeme obrácenou lavičku, je nutné překrýt žíněnkou háky lavičky, aby se žáci při případných seskocích z lavičky o háky nezranili.


Literatura a použité zdroje

[1] – MUŽÍK, L.; KREJČÍ, M. Tělesná výchova a zdraví. Olomouc : Hanex, 1997.
[2] – RYCHTECKÝ, A.; FIALOVÁ, L. Didaktika školní tělesné výchovy . Praha : UK, 1998.
[3] – FRÖMEL, K. Úvod do didaktiky tělesné výchovy . Olomouc : PFUP, 1987.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
37.11 kB
PDF
Úkolové karty k jednotlivým stanovištím, plánek VP

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ilona Kolovská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Seberegulace a sebeorganizace
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Drobné náčiní