Odborný článek

Děti na Zemi

8. 8. 2005 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Alena Matušková

Anotace

Praktický příspěvek je zaměřen na popis aktivit, při kterých si žáci uvědomují, že ne všechny děti na Zemi mají rovnocenné podmínky. V některých regionech jsou děti ohrožovány válkami, nemocemi, nedostatkem potravin a vody, je jim odepřeno školní vzdělání. Žáci se učí chápat problémy jiných, utvářet mezilidské vztahy, chápat nutnost pomoci.

Klíčové kompetence, ke kterým směřujeme:
 • kompetence k učení a k řešení problémů - získávání a zpracování informací, řešení daného problému, snaha o uvážlivost tvrzení;
 • kompetence komunikativní - formulace myšlenek a názorů, věcná diskuse, argumentace, cílené využití různých informačních zdrojů;
 • kompetence sociální a personální - spolupráce v týmu, zodpovědnost za výsledek týmové práce;
 • kompetence občanské - snaží se chápat problémy jiných, a podle svých možností eventuálně i pomoci, chápe a snaží se respektovat požadavky trvale udržitelného rozvoje.
Vlastní popis praktického námětu

Motivace: informace promítnutá zpětným projektorem, společné čtení textu.

Dětský fond OSN - UNICEF, mezinárodní organizace, která se zabývá pomocí strádajícím dětem na celém světě, uveřejnil na konci roku 2004 alarmující zprávu:

"Polovina všech dětí světa trpí chudobou, je ohrožována válkami a nemocí AIDS. Celkově tak nyní strádá miliarda mladistvých a nezletilých. 90 miliónů z nich trpí hladem a 270 miliónům se nedostává ani základní zdravotní péče. Odpovídající bydlení je v současnosti odepřeno 640 miliónům dětí, 400 miliónů strádá nedostatkem pitné vody a 500 miliónů se musí obejít bez hygienického zařízení. Kromě toho 300 miliónů dětí nemá přístup k informacím a 140 miliónům - především dívkám - je odepřeno školní vzdělání.
Zpráva UNICEF také poukazuje na tragickou skutečnost, že téměř polovina ze 3,6 miliónu osob, které byly v letech 1990 až 2003 zabity ve válkách, jsou právě děti. Na světě se přitom v tomto období vedlo nejméně 55 ozbrojených konfliktů."
(UNICEF, Novinky, ČTK, DPA.)

UNICEF: miliarda dětí trpí chudobou, válkami a AIDS. Citováno 9. 12. 2004. Dostupné z WWW: http://www.novinky.cz//04/55/10.html

Řízený rozhovor spojený s kontrolou porozumění textu:

 • Kolik dětí žije asi v současnosti na Zemi? Jaká část dětí světa trpí chudobou nebo je ohrožována válkami a nemocí AIDS?
 • Porovnejte počet dětí trpících ve světě hladem s počtem obyvatel naší republiky.
 • Jaká část světové dětské populace nemá přístup ke vzdělání a k informacím?
 • Ve kterých oblastech světa mají děti nejčastěji výše uvedené problémy?

Práce (ve dvojicích) se statistickými materiály nebo zeměpisnými tabulkami:

 • Vyhledejte informace o tom, jaký podíl z celkového počtu obyvatelstva tvoří děti ve vyspělých a v rozvojových státech (na příkladech).
 • Jaká část světového obyvatelstva žije v rozvojových zemích?

Skupinová práce:

Každá skupina si zvolí (nebo dostane zadánu) část rozvojového světa a zpracuje její základní geografickou charakteristiku. Zároveň se zamyslí nad tím, jaké problémy asi mají děti právě v této oblasti. Využívá atlasy, učebnice, různou literaturu, v případě možnosti i Internet.

Navržené oblasti:

 • subsaharská oblast Afriky;
 • rovníková Afrika;
 • vybraná oblast Latinské Ameriky;
 • jihozápadní Asie.

Charakteristika bude mít následující hlavní body:

 • přírodní podmínky oblasti;
 • hospodářství oblasti;
 • způsob života lidí, jejich bydlení, obživa, možný vliv náboženství na denní život;
 • politická situace (stabilní, nestabilní, války, kmenové nepokoje);
 • předpokládané životní podmínky dětí;
 • největším problémem oblasti je ...;
 • jak by mohl být například řešen.

Kontrola skupinové práce.

Problémové otázky:

 • Mají problémy jen děti rozvojového světa?
 • Existuje chudoba i ve vyspělých zemích?
 • Mají i ve vyspělých zemích některé děti hlad?
 • Jak je to možné?

Samostatná práce:

 • Napište, jak si představujete denní režim afrického černouška z oblasti Konga, život dítěte ze slumu na okraji indického velkoměsta a afgánské vesnické dívky.
 • Co má jejich život asi společného?
 • Čím se liší od vašeho života?

Společná diskuse nad žákovskými pracemi.

Dílčí shrnutí učiva, vyvození závěru, že v různých částech světa je život dětí různý. Velmi často, zejména v rozvojových zemích, však děti trpí válkami, nemocemi, hladem, hmotným nedostatkem pro uspokojení základních potřeb.

Problémové otázky, po jejich základním frontálním zodpovězení následuje úkol pro práci s Internetem vyžadující podrobnější informace:

 • Existuje nějaký zákon nebo jiný dokument, který by dětem zaručoval základní práva?
 • Existuje nějaká organizace, která se snaží v celosvětovém měřítku pomáhat dětem?

Žáci ve skupinách vyhledávají na Internetu pomocí běžných vyhledávačů (www.seznam.cz, www.atlas.cz, www.centrum.cz nebo jiných) informace o Deklaraci práv dítěte (New York, Spojené národy 1959 - např. z http://home.tiscali.cz/iva.w/deklarace_pd.htm) a o mezinárodní organizaci UNICEF.

Zapisují si poznámky.

Kontrola skupinové práce

Na tabuli nebo na velké čtvrtky, které zůstanou vyvěšeny nějaký čas ve třídě, zapisují žáci jednotlivé informace, které získali na daná témata z Internetu, a to podle následujícího schématu:

Deklarace práv dítěte říká, že:
všechny děti mají právo na .............................................................................,
každé dítě má být chráněno před .......................................................................
Deklarace se vztahuje na všechny děti světa bez rozdílu ............................................
...............................................................................................................
Dětský fond UNICEF
má za úkol ..................................................................................................,
v poslední době pomáhal dětem v ......................................................................,
jeho pomoc spočívá v ......................................................................................

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alena Matušková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence občanská
 • o chodu společnosti a civilizace uvažuje z hlediska udržitelnosti života, rozhoduje se a jedná tak, aby neohrožoval a nepoškozoval přírodu a životní prostředí ani kulturu
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Globální problémy, jejich příčiny a důsledky

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Zpětný projektor, možnost přístupu k Internetu