Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Úvodní hodina geografie ČR s využitím spamu
Odborný článek

Úvodní hodina geografie ČR s využitím spamu

6. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Miloslav Chrobák

Anotace

Zamyšlení nad postavením ČR ve světě, konfrontace vnímání ČR žáky s představou popisu naší republiky v americkém bedekru.

V dnešní době jsme často zavaleni e-maily, o které moc nestojíme. A právě jeden z nich se stal inspirací k tomu, abych jej využil při zahájení výuky tematického celku Geografie České republiky.

Za nejzajímavější považuji vytváření představ žáků o naší republice v porovnání s tím, jaké by o ČR mohli mít představy cizinci nebo jaké informace by o naší republice mohli podávat zahraniční turističtí průvodci. Tato myšlenka mě inspirovala k vytvoření několika aktivit, které jsem poté s žáky během výuky zeměpisu realizoval.

Obě osmé třídy, kde takto koncipovaná výuka proběhla, měly po sedmnácti žácích a v dané vyučovací hodině vždy jeden žák chyběl. Vznikla tak ideální situace pro skupinovou práci ve čtyřčlenných skupinách.

Evokační část hodiny

Ledolamka pro vytvoření čtyřčlenných skupin - geografické pojmy týkající se států střední Evropy. Žáci jsou zvyklí pracovat ve skupinách. Systém rozdělování s pomocí „ledolamek" se mi však přesto osvědčuje, neboť přispívá ke spolupráci v náhodně vytvořené skupině.

Uvedená tvrzení o státech střední Evropy učitel rozstříhá na čtyři díly, tzn., vytvoří kartičky, kde jsou napsána jednotlivá slova či slovní spojení. Tyto kartičky dá do klobouku či sáčku z textilu a vyzve každého žáka, aby si vybral jednu kartičku. Poté žáci od vyučujícího dostanou slovní instrukce, kdy se dozví, že mají za úkol ze čtyř kartiček sestavit tvrzení, které se týká jednotlivých států střední Evropy.

V první fázi se snaží sestavit správné tvrzení tak, že spolu komunikují jen neverbálně. V okamžiku vytvoření první správné skupiny učitel úderem na triangl povolí žákům i slovní komunikaci, aby urychlil jejich seskupování.

TVRZENÍ O STÁTECH:

Polský parlament se nazývá Sejm

Slovensko leží na východ České republiky

Maďarsko půlí řeka Dunaj

Hlavním městem Rakouska je Vídeň

V další fázi žáci pracují již v čtyřčlenných skupinách. Na papír formátu A3 na základě vlastních zkušeností a poznatků vytvářejí myšlenkovou mapu na téma - Jak nás (naši republiku) vidí svět? Po vyučovací hodině si žáci těmito myšlenkovými mapami vyzdobí stěny svojí třídy.

Uvědomění - učitel upozorní žáky, že následující text obdržel jako SPAM (každý žák dostane níže uvedený text a má za úkol si ho nejprve přečíst):

Česko je nepatrná země, ležící na kontinentu Evropa. Nachází se v prostoru mezi Německem a Ruskem. Kdysi byl tento stát zhruba dvakrát větší, ale v minulém století z něho začaly od východu jednotlivé kusy odpadávat. Je to významný člen světového společenství, i když ne tak významný, jak si myslí. Hraničí s Německem, Rakouskem a dalšími státy, které nejsou důležité a kde se špatně nakupuje.

HISTORIE - Česko je velmi stará země s mnoha poklady, jako je Karlův most, Karlovo náměstí, Karlovy Vary a Karlštejn. Na západní civilizaci se podílí pivem a hokejem. I když si o sobě Češi myslí, že jsou moderní národ, téměř nepoužívají klimatizaci a Američan tam těžko narazí na slušnou mexickou kuchyni. K neustálému roztrpčení amerických návštěvníků mluví místní obyvatelé česky, i když je tam mnoho lidí, kteří promluví anglicky, jestliže z toho budou něco mít.

LIDÉ - Česko má jen tolik obyvatel jako tři obvody New Yorku: City, Harlem a Brooklyn. Přesto je strašlivě přelidněné, minimálně každých sedm mil tam potkáte vesnici. Z deseti miliónů jich 9,5 miliónu pije nebo kouří. Všichni Češi řídí auta jako šílenci a nemají ponětí o disciplině. Většina věřících Čechů jsou křesťané, i když byste to podle jejich chování neřekli. V Česku je mnoho komunistů.

BEZPEČNOST - Všeobecně se Česko považuje za bezpečnou zemi. Návštěvníci si ale musí být vědomi toho, že čas od času Česko někdo přepadne nebo obsadí (Němci nebo Rusové). Češi tradičně kapitulují bez průtahů. Nikdy si tam nesmíte přestat dávat pozor na své peníze.

PŮVOD Čechů je nejasný. Někteří se považují za Slovany, jiní za potomky Keltů. Pak tam je skupina lidí, kteří mluví úplně jiným jazykem, ale tvrdí o sobě, že jsou Češi. Země také mnohokrát změnila své státní zřízení a jméno. Dnešní Česko si lidé pletou s Čečnou, ale ta je více na východě. Nejznámějšími Čechy byli internacionál DubCzech, Koudysh (tenis), Hashek (hokej) a Hejvl (prezident).

Poté žáci samostatně a písemně odpovídají na následující otázky:

a) Představte si, že takto by byla prezentována Česká republika v některém z amerických turistických průvodců. Souhlasíte s informacemi uvedenými v textu? Pokud ano, pokuste se vysvětlit proč, pokud ne, opět svůj názor zdůvodněte.
b) Vypište informace, které byste opravili, a přeformulujte je.

Ve dvojicích se žáci navzájem seznámí se svými názory. Je prostor pro vyjádření názorů v rámci celé čtyřčlenné skupiny (sdílení).

V další části hodiny byla promítnuta powerpointová prezentace, aby vyučující motivoval žáky pro další práci a zároveň jim přiblížil učivo o České republice, které bude probíráno v následujících hodinách zeměpisu. V úvodu prezentace se žáci dozvídají stručné informace o Alexandru Dubčekovi, Janu Kodešovi, Dominiku Haškovi a Václavu Havlovi. Pak následují ostatní obrázky - postupně od mapy ČR, přes náš kraj (Moravskoslezský), bývalé okresní město, až po naši vesnici. Následuje přiblížení dominanty kraje - Lysé hory.

Reflexe

Každý žák má rozšířit své portfolio týkající se ČR tak, že napíše dopis kamarádovi žijícímu v zahraničí. V tomto dopise má ve zkratce popsat a přiblížit náš stát. Níže je konkretizováno zadání úkolu, které bylo zároveň uvedeno v závěru prezentace:

 • téma - Česká republika mýma očima
 • pravidla - Jak bych popsal naši republiku v dopise svému kamarádovi z jiného státu
 • rozsah - jedna strana formátu A4; součástí práce může být jedna kresba či fotografie
 • POZOR - nutno uvést zdroje a není možné jen text stáhnout z internetu, okopírovat od spolužáka či opsat z některé publikace
 • TERMÍN...
 • H O D N Ě Ú S P Ě C H Ů

Časový sled hodiny

Ledolamka - zabere přibližně pět minut; samozřejmě záleží na tom, kolik času chci věnovat rozvoji dovedností v oblasti OSV. Pokud chci jen žáky rozdělit do skupin nebo mají stálé skupiny, pak se zde čas ušetří.

Myšlenková mapa - její tvorba zabrala přibližně deset minut.

Čtení textu + zpracování zadaných otázek - v této fázi už má každý jedinec své pracovní tempo - celkově vyhrazený čas byl patnáct minut.

Prezentace powerpointu - byla vytvořena s ohledem na text článku o naší republice a má celkem tři části:

 • charakteristika osobností z textu
 • „cesta" od mapy ČR do naší vesnice
 • zadání další části práce s portfoliem (tištěnou formu zadání si žáci vyvěsili na nástěnku do třídy)

Prezentace zabrala přibližně deset minut. V posledních pěti minutách jsme diskutovali nad zadáním domácí práce.

Použitý zdroj: www.eprdel.cz/Texty.php?id_texty=247

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vnímá nejrůznější problémové situace ve škole i mimo ni, rozpozná a pochopí problém, přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku a zkušeností
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Princip sociálního smíru a solidarity
 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • kritické čtení a vnímání mediálních sdělení
 • Základní vzdělávání
 • Multikulturní výchova
 • Lidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Specializovaná učebna

Nutné pomůcky:

Politická mapa světa a Evropy, fyzická či vlastivědná mapa ČR, datový projektor, papír formátu A3 pro jednotlivé skupiny, fixy, ledolamka pro rozdělení do skupin; powerpointová prezentace