Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Pohádky od Světlušky
Odborný článek

Pohádky od Světlušky

Anotace

Zvýšit čtenářskou gramotnost a podpořit zájem žáků o četbu můžeme i poslechem pohádky, reprodukované školeným hereckým hlasem. Zajímavé a inspirující je propojení poslechu s vyjádřením vlastních pocitů a s žákovskou tvorbou (literární a výtvarnou).

Všichni dobře víme, že zájem o četbu s postupujícím věkem klesá. V tomto příspěvku jsem tedy využila to, co je dětem blízké - poslech moderní pohádky. Cílem všech aktivit bylo vzbuzení zájmu žáků o četbu, komunikace a spolupráce v malých týmech - skupinách, ale také individuální poznávání vlastních pocitů a nálad a uvědomění si, že každý může mít jiný názor na stejnou věc či problém.

Všechny činnosti jsou naplánované na dvě vyučovací hodiny, kreslení (ztvárnění čokoládového městečka) můžeme po domluvě s učitelem výtvarné výchovy uskutečnit v jeho hodinách.

Pohádky od Světlušky - Jak Matěj s Rozárkou hledali poklad

1. VYUČOVACÍ HODINA

Motivační úvod


Když večer ležíte v posteli a nemůžete usnout, co se vám honí hlavou? Na co myslíte?
Položte hlavu na lavici (lehněte si na koberec), zavřete oči a ... nechejte se unášet na obláčku snů.
Dnes se ve svých snech vypravíme do čokoládového městečka. Představte si, že bydlíte v takovém městečku a všude kolem vás je čokoláda
(můžeme pustit tichou relaxační hudbu).


Po chvíli se posaďte do kruhu, hovořte o svých představách a svých pocitech. Mezi výpověďmi žáků se objevují nejen vzpomínky na různé filmy, hry s kamarády, žáci si ale také vybavují různé druhy čokolády, její chuť i to, jak by si právě v tento okamžik na čokoládě pochutnali.

Inspirace: Je možné zadat žákům úkol na další hodinu, aby si přinesli svou oblíbenou čokoládu, a poté provést průzkum, která čokoláda je nejoblíbenější.


Abychom uspokojili svoje chuťové buňky, může si každý vzít tabulku čokolády, položit ji na jazyk a nechat ji pomalu rozpouštět. Vnímejte její opravdovou vůni i chuť.


Která situace byla lepší? Když jsme snili, nebo když se čokoláda rozpouští na jazyku? Proběhne otevřená diskuse na téma čokoláda.

Tvoříme moderní pohádku

Na lístcích jsou pro žáky připravena klíčová slova (vybraná z poslechu Jak Matěj s Rozárkou hledali poklad), např.: čokoládové městečko, poklad, večerní obloha, dalekohled, kašna.

Žáci se rozdělí do skupin dle vlastního výběru, mluvčí skupiny si jde vylosovat jeden z připravených lístků. Lístků je tolik, kolik vytvoříme skupin ve třídě, na všech lístcích jsou zapsána stejná slova, to však žáci netuší.

Všechny skupiny dostávají stejný úkol:
Vymyslete a zapište krátkou moderní pohádku, ve které uplatníte všechna slova a slovní spojení z vašeho lístku.

Učitel má v tuto chvíli žáky pozorovat při práci, sledovat jejich zaujetí i zapojení do této tvořivé činnosti.

Hodnocení této aktivity provádí každá skupina slovně. Hodnotí zejména podíl jednotlivců na dokončené pohádce, nápady, spolupráci, tvůrčí atmosféru ve skupině.

Po sebehodnocení skupin vybraný žák (nebo s přidělenou rolí - čtenář) přečte pohádku své skupiny. Ostatní skupiny poslouchají a hodnotí, zda skupina splnila daná kritéria (použít všechna slova a slovní spojení, vytvořit krátkou moderní pohádku). Následuje zamyšlení nad tím, proč je každá pohádka jiná.

Poslechová část

Nyní je čas si poslechnout pohádku „Jak Matěj s Rozárkou hledali poklad" (trvá 19 minut). Žáci si udělají pohodlí, během poslechu mají také sledovat, zda se všechna klíčová slova objevují i v této pohádce.

Aby se žákům lépe poslouchalo, dostane každý žák kousek čokolády, kterou položí na jazyk a nechá ji pomalu rozpouštět. Vnímají její opravdovou chuť a vůni.

2. VYUČOVACÍ HODINA

Oživení si již prožitého

Připomeneme si pohádku „Jak Matěj s Rozárkou hledali poklad" vyprávěním žáků, můžeme zvolit „řetězové" povídání (jeden žák začne, další navazuje a pokračuje atd. - zvyšujeme žákovu pozornost). Vybavíme si ještě pocity a chutě, které jsme při poslechu pohádky měli? Můžeme si také připomenout naše krátké pohádky.

Práce s pracovními listy

Každý žák dostane Pracovní list a samostatně ho vypracovává. Učitel poskytuje pomoc těm žákům, kteří některé z otázek neporozumí. Po vypracování pracovního listu se žáci opět seskupí do svých skupin a vzájemně posuzují a porovnávají své odpovědi.

Výsledky skupinové práce (shody i rozdíly) prezentuje mluvčí skupiny před celou třídou. Skupiny si také mohou připravit dramatizaci úryvku pohádky.

Reflexe aktivity

Výstupy ze všech aktivit jsou vytvořené „skupinové" pohádky, nakreslený obrázek čokoládového městečka a pracovní list. Byly využity různé formy hodnocení, zejména slovní a sebehodnocení.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
39.06 kB
PDF
Příloha 1 - Pracovní list

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Žaneta Hrdličková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Psychohygiena
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Čokoláda, pohádka ve formátu MP3 (svetluska.centrum.cz/pohadky/index.phtml), přehrávač, pracovní list, psací potřeby, lístky se slovy a slovním spojením, výkres, pastelky