Odborný článek

Alexandr Veliký

22. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Anotace

Stěžejní částí hodiny je fiktivní dopis Alexandra Velikého z Babylónie, který se žáci pokusí doplnit a tím si vytvořit vlastní zápis z hodiny.

V úvodu hodiny žáci vytvářejí test, ve kterém si zopakují dosud nabyté znalosti o starověkém Řecku. Osobnost Alexandra Velikého je probírána frontální metodou za pomoci obrázků a map. Hlavní důraz je pak kladen na fiktivní dopis Alexandra Velikého z Babylónie, který žáci doplní a tím si vytvoří zápis z hodiny.

Znalosti, dovednosti, schopnosti:
 • žák dokáže dotvořit testové otázky s možnostmi odpovědí
 • žák se pokusí vyplnit sousedův test
 • žák je schopen popsat dobu, ve které žil Alexandr Makedonský, situaci, za jaké se dostal k moci, a především jedinečnou osobnost tohoto Evropana, který za svůj krátký život ovlivnil velkou část tehdy známého světa
 • žák dokáže doplnit údaje do textu z předchozího výkladu
Postoje, hodnoty:
 • snahou by mělo být vzbudit celkový zájem o tuto významnou osobnost
 • žák chápe velikost odkazu, který nám A. Veliký zanechal, nejen v podobě měst Alexandrií, knih Alexandreid apod.
Kroky realizace
EVOKACE
 • učitel si připraví dva druhy předtištěných testů, které však nejsou dokončeny, a nakopíruje je tak, aby měli žáci v jedné lavici dva různé testy - jeden z nich má otázky 1 - 10, druhý 11 - 20;
 • podmínkou nezbytnou k tomu, aby žáci náležitě vyplnili své části testů a realizované kroky správně splňovaly účel svého zařazení, je důkladné instruování žáků a vysvětlení jim případných nejasností učitelem (tzn. hlavně podání informací týkajících se pouze jedné správné varianty a případné nejednoznačnosti v pochopení smyslu některých otázek);
 • během 10 - 15 minut se každý žák pokusí vyplnit svou část testu - tzn. připravit jakoby test pro svého souseda;
 • žáci si vyplněné testy ve dvojici vymění a pokusí se správně odpovědět na kamarádův test;
 • odpovědi a chyby spolu mohou konzultovat;
 • příloha č. 1, 2;
 • následně je nutná kontrola provedená učitelem, aby se žáci dozvěděli všechny správné odpovědi a byly eliminovány veškeré eventuální nejasnosti či problematická místa;
UVĚDOMĚNÍ SI

Učitel vypráví žákům frontální metodou o životě Alexandra Velikého. To předpokládá, že pedagog je skutečně učitelem dějepisu a má požadované znalosti. K dokreslení je vhodné použít mapu Evropy a Asie, nejrůznější obrázky a fotografie (jsou i v učebnici). Způsob podání záleží na učitelových znalostech, neměl by však opomenout tato fakta:

 • Makedonie je země na sever od Řecka. Její král Filip II. Makedonský se rozhodl obsadit Řecko.

Řek Demosthénes (athénský řečník):

 • ostře promlouvá proti Filipovi = filipiky
 • bitva u Chairóneie r. 338 př. n. l. - Řekové prohráli, král nabídl Řekům společné výpravy do Persie

Král zabit (zavražděn na svatbě své dcery), nový král Alexandr Makedonský Veliký:

 • zdatný, krásný, vzdělaný (učitel Aristoteles)
 • chtěl ovládnout celý svět, dobyl Perskou říši (rozťal gordický uzel), byl až vIndii, jeho vojáci mu ale odmítli poslušnost, a tak se vrátil zpět
 • zemřel ve 33 letech na malárii
 • rozvíjel obchod mezi Evropou a Asií
 • města, která zakládal - Alexandrie
 • knihy, které byly o něm napsány - Alexandreidy

Po smrti Alexandra válka diadochů (vojevůdců) o trůn. Říše se rozpadá, centrem vzdělanosti se stává Egypt - Alexandreia.

REFLEXE

Doplňování textu:

 • každý žák dostane text, který je fiktivním listem, jež psal Alexandr, když dorazil do Babylónie
 • společně sučitelem se žáci pokoušejí list doplnit a to tak, aby dával smysl (všechny údaje vynechané vlistě musí učitel zmínit vpředcházejícím výkladu)
 • tento list si pak žáci nalepí do sešitu a připíší si nadpis Alexandr Veliký. Bude jim tak sloužit jako zápis zprobraného učiva
 • příloha č. 3

Hodnocení

Je-li učitel dobrý vypravěč a má-li požadované znalosti, žáky učivo vždy velmi zaujme. S osobou Alexandra se většina z nich už dříve setkala, např. ve filmu, i proto se o jeho skutečný osud velmi zajímají.

Literatura a použité zdroje

[1] – AUGUSTA, P.; HONZÁK, F. Dějiny starověkého Řecka a Říma. Praha : Práce, 1994. 107 s. ISBN 80-208-0314-9 .
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
21.48 kB
PDF
Příloha č. 1 - Nedokončený test č. I
pdf
21.48 kB
PDF
Příloha č. 2 - Nedokončený test č. II
pdf
22.46 kB
PDF
Příloha č. 3 - List z deníku Alexandra Velikého

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Markéta Krůželová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

* nakopírované nedokončené testy * mapa Evropy a Asie * nakopírované fiktivní listy z deníku Alexandra Velikého * psací potřeby