Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Čechy za posledních Přemyslovců
Odborný článek

Čechy za posledních Přemyslovců

19. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Anna Chocholová

Anotace

Žáci vytvářejí jeden list učebnice. Vyplňují pracovní list tak, aby jim později mohl sloužit k samostudiu.

Žáci vytvářejí jeden list učebnice. Vyplňují pracovní list tak, aby jim později mohl sloužit k samostudiu.

Cíl hodiny

Znalosti, dovednosti, schopnosti:
Žák:

 • zná poslední Přemyslovce, jejich významné činy, nejdůležitější data vážící se k jejich vládě;
 • chápe, co je Zlatá bula sicilská a jaký měla pro naši zemi význam;
 • dokáže popsat situaci v naší zemi za vlády posledních Přemyslovců;
 • je schopen samostatně doplnit informace do textu.

Postoje, hodnoty:
Žák:

 • chápe jedinečnost těchto vladařů a rozumí, čím přispěli k rozvoji naší země;
 • je mu umožněno vyrobit si svůj vlastní studijní materiál.

Realizace

Přemysl Otakar I., Václav I. (15 minut)

 • Učitel rozdá každému žákovi Pracovní list, se kterým bude pracovat celou hodinu. Řekne žákům, že jde o jeden list učebnice a cílem dnešní hodiny je dokončit jej tak, aby mohl sloužit žákům k samostudiu.
 • Učitel provede frontální výklad o Přemyslu Otakaru I. a Václavu I., zmíní se o jejich životě, vládě... nezapomene především na tyto informace:
  • Přemysl Otakar I. - Zlatá bula sicilská 1212/dědičný královský titul,
  • vložil se do mocenského boje o říšský trůn mezi Štaufy a Welfy a úspěšně manévroval mezi oběma konkurenčními tábory,
  • Václav I. - zakládá královská města, zve do Čech osadníky a umělce - země vzkvétala,
  • sestra Anežka - špitál pro chudé - svatá, založila jediný původem český církevní řád křížovníků s červenou hvězdou.
 • Žáci si samostatně dělají do pracovního listu na určené místo stručný zápis, popisky k obrázkům...

Přemysl Otakar II. (15 minut)

 • Učitel rozmístí na volnou lavici lístečky, na kterých jsou informace o Přemyslu Otakaru II. (rozstříhaná příloha Přemysl Otakar II.).
 • Žáci se na jeho pokyn rozmístí kolem lístečků, pročítají si je.
 • Do pracovního listu si zapíší všechny podtržené informace z lístečků a několik dalších, které je upoutaly.
 • Po skončení práce se učitel zeptá žáků, co nastudovali, co si zapsali... informace z lístečků doplní a dovysvětlí.

Václav II., Václav III. (15 minut)

 • Během samostatné práce žáků učitel napíše na tabuli tyto pojmy:
  • rozdělili
  • Václav II.
  • s Eliškou Rejčkou
  • dospělý dědic
  • země
  • královna Kunhuta
  • pražské groše
  • let
  • v Olomouci
  • meči
  • 1 rok
  • polskou i uherskou korunu
  • Záviš z Falkenštejna
  • uvěznila
 • Úkolem žáků je tyto pojmy samostatně doplnit do zbývajícího textu Pracovního listu.
 • Po skončení práce učitel s žáky vše zkontroluje.

Hodnocení

Žákům se práce s pracovním listem moc líbila, doporučuji proto pracovní materiál okopírovat na barevné kopírce. Na základě této hodiny, ve které žáci získali jen základní informace o tématu, je vhodné věnovat tématu Přemyslovci ještě další hodiny.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
36.13 kB
PDF
Pracovní list
pdf
22.46 kB
PDF
Přemysl Otakar II.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Anna Chocholová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Hodnoty, postoje, praktická etika
 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Jsme Evropané

Mezioborove presahy:

 • Základní vzdělávání
 • Matematika a její aplikace 1. stupeň

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Nakopírované pracovní listy (viz přílohy), psací potřeby, nastříhaná příloha Přemysl Otakar II. (viz přílohy), tabule, křída