Odborný článek

Čich, chuť, hmat

15. 9. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Anotace

V hodině strukturované podle E – U – R se žáci aktivně seznámí s procesy čichového, chuťového a hmatového vnímání.
1. část

Hodina začíná skupinovým brainstormingem na téma: „Co vnímáme našimi smysly?" Žáci říkají své nápady, vyučující je všechny zapisuje na tabuli.

Následuje kategorizace nápadů z brainstormingu. Vyučující napíše na tabuli názvy pěti lidských smyslů a žáci třídí nápady. Vznikne tak tabulka, která obsahuje konkrétní příklady k jednotlivým smyslům (stačí 3 - 4 nápady ke každému smyslu).

Učitel vede dialog s žáky o tom, co člověk potřebuje k tomu, aby dokázal vnímat uvedené nápady. Po ujasnění následuje zápis do sešitu s vysvětlením podstaty smyslového vnímání a pojmu receptory (čidla).

Doba trvání této části je 10 minut.

2. část

Žáci jsou rozděleni do 3 skupin, které slouží pouze k přiřazení témat. S těmito tématy pak budou pracovat ve dvojicích. Vyučující zadá skupinám tento úkol: Popište celkový průběh procesu čichového/hmatového/chuťového vnímání - od jeho začátku až po konec. Každá skupina je zaměřena na jeden smysl. Žáci mají k dispozici text (viz HEJDA, Tomáš, a kol.: Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2007, s. 98 - 99. ISBN 80-7238-428-7), pracují ve dvojicích.

Časový limit pro tuto aktivitu je 10 minut.

Vyučující může využít i jiný zdroj informací k tématu Smyslové vnímání člověka - např. http://www.21stoleti.cz/view.php?cisloclanku=2004042107... [cit. 2008-3-8]. Tento zdroj nabízí kromě výstižného textu i názorné obrázky.

Následuje část, kdy žáci postupně vysvětlují průběh procesů vybraných smyslových vnímání, a při tom zapisují důležité údaje na tabuli. Je-li třeba, vyučující poopraví vysvětlení žáků a doplní je o další informace k danému smyslu. Žáci i učitel mohou během výkladu používat obrázky v encyklopediích, učebnici nebo na nástěnných plakátech.

Tato část hodiny by neměla trvat déle než 20 minut.

3. část

V závěrečné části hodiny žáci informace, které se dozvěděli, shrnou formou „pětilístku". Každý žák či dvojice si vybere jeden z nabídnutých pojmů - smysl, jazyk, nos, kůže, a zpracuje ho do sešitu následující formou:

--------------- (název vybraného pojmu)

------------------------------ (jaký/á je?) - uvést 2 slova, která vyjadřují popis, charakteristiku či vlastnosti daného pojmu

--------------- --------------- ---------------(co dělá?) - uvést 3 slova, která vystihují činnosti daného pojmu nebo co se s ním děje

--------------- --------------- --------------- ---------------(věta týkající se daného pojmu - má 4 slova)

--------------- (synonymum k danému pojmu)

Při zpracování „pětilístku" by žáci měli použít charakteristiky daného pojmu ve vztahu ke smyslovému vnímání. Orgány jazyk, nos a kůže patří do dalších orgánových soustav, a mají v rámci lidského těla i jiné funkce, které můžeme připomenout dodatečně. Nicméně pro reflexi poznatků získaných v této hodině je žádoucí zařazovat do „pětilístku" pouze charakteristiky týkající se smyslového vnímání.

Příklad vytvořeného pětilístku:

 • jazyk
 • papilovitý, citlivý
 • ochutnává - nahmatává - vnímá
 • obsahuje hodně chuťových pohárků
 • orgán

Další hodiny by se měly věnovat zbývajícím dvěma smyslům - zraku a sluchu a také vadám i onemocněním, která souvisejí s lidskými smysly.

Literatura a použité zdroje

[1] – HEJDA, Tomáš. et al. Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha : Fraus, 2007. ISBN 80-7238-428-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Ludmila Bílková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Vztah člověka k prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Frontální, Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

HEJDA, Tomáš, a kol.: Přírodopis 8 - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Praha: Fraus, 2007, s. 98 - 99. ISBN 80-7238-428-7