Odborný článek

Projekt Romský den

2. 9. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Ivana Spěváčková

Anotace

Projekt nazvaný Romský den je jednodenní celoškolní projekt vytvořený pro třídy vzdělávající děti s lehkým mentálním postižením. Cílem projektu je bližší a hlubší poznání romského etnika, jeho tradičního způsobu života a zvyklostí, podpora vzájemné tolerance a úcty žáků různých etnických skupin.

Projekt nazvaný Romský den je vytvořený pro školu vzdělávající žáky s lehkým mentálním postižením. Realizuje průřezové téma Multikulturní výchova a dotýká se všech jeho tematických okruhů, jakými jsou - Kulturní rozdíly, Lidské vztahy, Etnický původ, Multikulturalita a Princip sociálního smíru a solidarity. Cílem projektu je bližší a hlubší poznání romského etnika, jeho tradičního způsobu života a zvyklostí. Pro lepší navození atmosféry jsou všichni učitelé, resp. učitelky, oblečeny do vypůjčených romských kostýmů.

Pro každou třídu (v každé jsou vzděláváni žáci dvou ročníků) je vytvořen program, který lze realizovat během čtyř vyučovacích hodin. Pátá - poslední - vyučovací hodina je věnována prezentaci práce jednotlivých tříd. K této příležitosti se všichni žáci a učitelé sejdou v jedné třídě.

Výstupem celého projektu je společné setkání žáků celé školy, prezentace prací a získaných poznatků a zážitek z divadelního představení sehraného nejmladšími žáky. Realizací projektu jsme se snažili podpořit vzájemnou toleranci a úctu žáků různých etnických skupin

Ukázky projektů pro jednotlivé třídy

(1. ročník v letošním školním roce není)

2. + 3. ročník (1. ročník v letošním školním roce není)

Projekt je zaměřený na seznámení s romskou kulturou přiměřeně věku cílové skupiny. Žáci jsou seznamováni s romskou kulturou prostřednictvím romských pohádek.

1. část

Motivace - každý zná řadu pohádek, české i zahraniční (navazuje na projekt Den Evropy). Dnes se seznámíme s pohádkami romskými.

Pomůcky - kniha pohádek M. Voříškové „Zpívající housle" (nakladatelství Listopad Praha 1991), ilustrace M. Doleželová.

Průběh - povídání o tom, co je pohádka, proč si je lidé vyprávěli. Připomenutí pohádek, které žáci znají (B. Němcová, K. J. Erben). Dotaz, zda žáci znají také romské pohádky. Prohlížení ilustrací z knihy pohádek „Zpívající housle". Poslech pohádky s názvem „Čertí plácek". Opakování děje pohádky vyprávěním žáků s pomocí návodných otázek.

2. část

Ve druhé části si děti připraví pomůcky pro to, aby pohádku mohly zahrát jako divadelní maňáskové představení.

Motivace - hra na divadlo, co všechno se děje, než se může začít hrát.

Pomůcky - látky a papírové válce pro výrobu maňásků (hlavy již předpřipravené), čtvrtky, nůžky a vodové (temperové barvy) pro výrobu rekvizit, souprava pro sestavení paravánu a látky, jehly a nitě pro ušití opony

Průběh:

 • žáci 2. ročníku - stříhání a malba rekvizit
 • žáci 3. ročníku - výroba maňásků
 • žáci (chlapci) 2. a 3. ročníku - sestavování paravánu, navlékání ušité opony
 • žákyně 2. + 3. ročníku - šití (stehování) opony (3ks)
3. část

Motivace - jak se hraje divadlo.
Pomůcky - maňásci, rekvizity, připravená scéna (paraván).
Průběh - žáci si zkoušejí jednotlivé role pohádky, střídají se v nich, nacvičují zjednodušený text pro jednotlivé postavy i pro vypravěče, i pohyb s maňáskem. V závěru si vybírá každý žák roli nebo úkol při představení (s pomocí učitelky).

4. část

Motivace - jsme herci a hrajeme pro skutečné diváky (spolužáky z ostatních tříd).
Pomůcky - divadelní scéna a odhodlání ukázat, co dokážeme.
Průběh - v rámci prezentace všech tříd předvedení nacvičené pohádky s názvem „Čertí plácek".

4. + 5. ročník

Žáci 4. a 5. ročníku se budou věnovat tradiční romské rodině a jejímu fungování.

1. část

Motivace - na obou fotografiích jsou lidé, kteří mají jedno společné. Jsou to Romové - takoví, které díky jejich práci zná spousta lidí. Znáte je?

Pomůcky - fotografie 2 známých romských osobností (V. Bílé a O. Gini), papír pro každý tým, barevné lístky s informacemi o obou osobnostech (každá osobnost má lístky jedné barvy), psací potřeby, tabule, křída.

Průběh - žáky náhodně rozlosujeme do dvou skupin (například rozpočítáním, vylosováním barevných lístků nebo barevných plastových víček). Každá skupina dostane fotografii jedné z osobností. Úkolem skupiny je vymyslet (odhadnout), jaké povolání osobnost asi má, jak se jmenuje, kolik je jí let, kde bydlí, zda má děti... Všechny informace skupina sepíše na papír. Následně se skupiny vzájemně seznámí se svými fotografiemi a odhadem. Jeden člen skupiny zapisuje informace na tabuli, ostatní je čtou. Následuje zjištění toho, jak se věci opravdu mají. Skupina číslo 1 hledá po třídě lístečky určené barvy, na nichž jsou napsány správné informace o osobnosti skupiny číslo 2. Obdobně pracuje i druhá skupina. Poté si vzájemně sdělí a na tabuli zapíší správné informace. Sledujeme, v kolika odpovědích se děti „trefily" nebo přiblížily. Tato činnost se ukázala jako zábavná - děti se nad odhadováním i odhalováním správných informací dobře bavily.

2. část

Motivace - dvě romské osobnosti jsme už poznali. Pojďme teď zjistit, jak vypadá romská rodina.

Pomůcky - texty, velký arch papíru, silné fixy

Průběh - žáky rozdělíme do čtyř skupin - tentokrát jde o rozdělení promyšlené, ne nahodilé. Každá skupina dostane text se svým tématem - romská rodina obecně, dětství v romské rodině, dospělost a stáří. Spolu s textem dostane každá skupina i otázky, na které po přečtení textu celou větou odpoví na velký společný arch papíru. Ten je rozdělen na čtyři části, každá skupina zapisuje do svého prostoru. Každá skupina má k dispozici jeden fix. Připravené texty musí být uzpůsobené čtenářským dovednostem dětí. My jsme si upravili texty z http://www.romove.radio.cz/.

3. část

Motivace - každý teď známe odpovědi na své otázky. My se ale chceme seznámit s prací každé skupiny.

Pomůcky - žádné

Průběh - všechny skupiny se sejdou i se společným archem na koberci a postupně seznámí své spolužáky s tematickým okruhem, který zpracovávaly. Zaměříme se nejen na výsledek práce (tedy na zodpovězené a zapsané otázky), ale i na průběh skupinové práce. Každá skupina sdělí, jak si práci rozdělila, jak si vedla, na jaká úskalí narazila, co se jí podařilo. Zde je prostor i k vyjádření učitele, který práci skupin sledoval. V tomto okamžiku jsou děti seznámeny s tím, že je čeká společná prezentace před žáky ostatních tříd. Každá skupina je vyzvána, aby si vybrala jednu informaci ze svého tématu, kterou považuje za nejdůležitější nebo nejzajímavější - tu pak sdělí při prezentaci ostatním.

4. část

Motivace - víme, jak to v romské rodině chodí. Několikrát byla řeč o vaření a shánění jídla. Slíbili jsme si, že zkusíme uvařit jídlo, které vaří Romové - teď přišla ta správná chvíle.

Pomůcky - školní cvičná kuchyňka, potraviny pro přípravu romského jídla (v našem případě pišotu: 4 brambory, 0,5 kg mouky, 1 vejce, sůl, pepř, cibule, špenát nebo marmeláda či jiná náplň dle chuti a fantazie).

Průběh - děti o tom, že budeme vařit romské jídlo, věděly předem a odhlasovaly si, čím chtějí pišot plnit. Potřebné suroviny potom může zajistit učitel, nebo si děti samy určí, co kdo přinese tak, aby se na zajištění surovin podílely všechny. V kuchyni má každý svůj úkol, na přípravě jídla se všichni podílejí. Práce hladce plyne, výsledkem a odměnou je pišot, který při závěrečné společné prezentaci hrdě nabídneme k ochutnání.

Postup - 4 brambory uvaříme ve slupce, oloupeme je a rozmačkáme. Přidáme mouku, vejce, sůl a pepř. Uhněteme těsto, které vyválíme do placky a vykrajujeme z něj čtverečky. Ty plníme špenátem (nebo jinou náplní), překlápíme na trojúhelníčky a po okrajích stiskneme, aby náplň nevytekla. Trojúhelníčky vaříme ve slané vodě, dokud nevyplavou a pak ještě chvíli. Další recepty na romská jídla (včetně zmíněného pišotu) lze najít na http://www.romove.radio.cz/.

6. + 7. ročník

Žáci 6. a 7. ročníku se budou věnovat původním romským řemeslům.

1. část

Motivace - náplň Romského dne souvisí se skutečným životem žáků, přímo se jich dotýká. Romové buď navštěvují naší školu, nebo jsou našimi spolužáky ve třídě. Jsou to naši kamarádi nebo nepřátelé. Ačkoliv patří do našeho blízkého okolí, při debatě o Romech si žáci pravděpodobně uvědomí, že o nich vlastně nic nevědí. Na naše otázky o tom, kdo jsou Romové, nám často neumí odpovědět ani naši romští spolužáci, protože se o jejich národní historii doma rodiče nebo prarodiče nezmiňují.
Pokud patří Romové mezi naše kamarády, potom otázku Romů ve třídě nebo společnosti zřejmě nijak neřešíme. Pokud ale Romy chápeme jako nepřátele, měli bychom se zamyslet nad tím proč. Možná je to pouze tím, že Romy posuzujeme podle pomluv a nepříjemných zkušeností. Možná k nim dokonce přistupujeme se strachem, a tím dopředu odmítáme nabízené přátelství nebo pouze běžnou komunikaci. Uvědomíme si, že strach z Romů je možná pouze strach z neznámého, že naše neznalost vyplývá z nezájmu o Romy.

Pomůcky - tabule, křídy

Průběh - učitel napíše na tabuli slovo Romové a žáci říkají vše, co je v souvislosti s tímto slovem napadá. Učitel všechny nápady průběžně zapisuje na tabuli - vytvoříme tak společně myšlenkovou mapu. Objevila se slova: zpěv, tanec, jiná barva pleti, apod. Potom má každý žák svoji myšlenku vysvětlit spolužákům, a tím se postupně rozbíhá zajímavá diskuse. Žáci si uvědomují, že toho o Romech příliš mnoho neví, zvlášť o jejich původu a historii. Zároveň v nich diskuse vzbuzuje určitou zvědavost, která byla velkou motivací pro příští úkol.

2. část

Motivace - na základě diskuze o Romech jsme se rozhodli, že se pokusíme zjistit nějaké informace o původu Romů - o tom, jaká řemesla ovládali a jakým způsobem se živili.

Pomůcky - upravené texty, arch velkého papíru, tempery, silné fixy, nůžky a lepidlo

Průběh - žáky rozlosujeme do dvojic pomocí barevných figurek. Jedna z dvojic se zaměří na původ Romů. Má za úkol vybrat zajímavé informace na internetové adrese www.wikipedia.cz. Naše dvojice například zjistila, že Romové mají svoji vlajku, že jsou rozptýleni po celém světě, jak se Romům říká v cizích jazycích a také to, že se Romové převážně zabývali řemeslem. Další skupiny pracují s texty zaměřenými na jednotlivé druhy řemesel. Texty musí být přizpůsobeny čtenářským dovednostem žáků. Ke každému textu jsou připraveny otázky, které mají žáci zodpovědět a svou práci doprovodit názorným obrázkem - k dispozici mají arch papíru, silné fixy, lepidlo, nůžky, tempery. Pro vytvoření textů jsme použili internetovou adresa http://www.romove.radio.cz/.

3. část

Motivace - každá skupina má teď dostatek informací o vybraném „romském" řemesle. Úkolem teď bude představit ho i ostatním skupinám, a to tak, aby si zapamatovaly co nejvíce.

Pomůcky - arch velkého papíru, lepidlo a nůžky

Průběh - skupiny jednotlivě představí svoji samostatnou práci, tj. zpracované konkrétní řemeslo. Úkol žáci představí zpracovaný graficky i verbálně. Skupina se také vyjádří k průběhu a výsledku své práce. Po představení práce všech skupin se žáci pokusí rozhodnout, která skupina představila své řemeslo nejpoutavěji, nejzajímavěji.
Po dokončení prezentace se skupiny opět spojí. Čeká je nejnáročnější úkol - domluvit se, jakým způsobem představí svou celodenní práci spolužákům z ostatních tříd. Pokud se jim to podaří, zažijí úspěch a uznání ostatních žáků školy.

8. + 9. ročník

Na projekt Romský den se žáci připravovali již několik dní před určeným termínem. Využívali literaturu s danou tematikou ze školní knihovny, vyhledávali informace na internetových stránkách a vymýšleli, co do daného projektu zahrnout. Práci pojali jako zúročení svých vědomostí z naukových předmětů, zejména zeměpisu a dějepisu. Jejich cílem bylo rozšíření již nabytých poznatků o nové informace. Výsledkem čtyřhodinové práce mělo být vyhledávání kořenů romské minority, jejich migrace na náš kontinent a následné výtvarné ztvárnění tohoto tématu. Průběh tohoto dne měli žáci naprosto ve své režii.

1. část

Motivace - v současnosti navštěvujeme Základní školu v Městě Touškově, kam dochází několik romských dětí. Přestože jsme nikdy nepociťovali rozdíl mezi námi, mnohdy jsme zaznamenali problematické jevy ve společnosti, které přináší společné soužití této minority s majoritou. Budou nás zajímat především historické kořeny, zvyklosti a kultura zmiňované minority.

Pomůcky - internet, encyklopedie, mapa světa, mapa Evropy, zeměpisné atlasy, učebnice 7. - 9. třídy zeměpisu a dějepisu

Průběh - každý z přítomných žáků již z předchozích diskusí věděl, co chce v daném projektu vytvořit, o co chce téma obohatit a jak přispět do celkové práce. Na konci první části už byli všichni vzájemně ujednoceni ve svých úkolech, měli připravené pomůcky a mohli začít na samostatném ztvárnění.

2. část

Motivace - dozvěděli jsme se mnohé nové informace o romské minoritě. Její původ jsme objevili až v Indii v 9. století, odkud migrovali Romové na západ. Při své cestě Romové vstřebávali náboženské, jazykové a sociální jevy, ale také byli často objektem asimilačních až likvidačních tendencí. Proto pro nás nebylo překvapením, že v současné době se k této etnice hlásí stále méně obyvatel České republiky. Naším hlavním úkolem je představit na jedné ploše stěhování Romů ze své pravlasti až k nám a zároveň znázornit jejich zvyklosti. Chceme ukázat vše co nejpřijatelnější formou mladším žákům při závěrečné prezentaci a v budoucnosti použít naše poznatky. Rozdělíme se proto na 2 skupiny. Jedna sepíše vybrané údaje, druhá připraví velkou plochu představující život Romů.

Pomůcky - internet, kopírka, balící papír, temperové barvy, štětce, fixy, obrázkové předlohy ze života kočovných Romů, čtvrtky, pravítka na vyměření pravidelných úseků, tužky.

Průběh - skupina sepisující poznatky o historii Romů se posadí k počítačům. Skupina připravující obrázky ze života Romů si připraví pracovní místo a další pomůcky. Pak vytváří podle předloh a vlastní fantazie ukázky ze života těchto obyvatel. Při práci zároveň rozmýšlí, jak umístí jednotlivé části na plochu balícího papíru. Každý žák zodpovídá za splnění svého úkolu tím, že jeho díl práce navazuje na zhotovenou část jeho spolužáka. Výsledkem práce skupiny je koláž. Mezi jednotlivé části představující život Romů vpisuje druhá skupina cestu, kterou putovaly skupiny Romů, a příslušné století patřící k dané informaci.

3. část

Motivace - nyní si zopakujeme všechny informace, které jsme dnes získali. Výsledkem naší snahy je nejen mnoho nových poznatků, ale také spokojený pocit z odvedené společné práce, kdy jeden byl závislý na druhém a výsledek stál zato. K tomu, aby každý názorně viděl cestu, kterou absolvovali Romové po celá staletí, použijeme mapu světa.

Pomůcky - židle, společná koláž, mapa světa.

Průběh - žáci se posadí do půlkruhu před mapu světa a každý z nich řekne poznatek, který získal a ztvárnil ve svém díle. Jeden z nich ukazuje údaje na mapě. Ostatní si vše zapisují a nové poznatky si zakládají do svých materiálů k možnému pozdějšímu použití. Vše zopakují před ostatními v závěrečné hodině, a tím uzavřou celý projekt.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Ivana Spěváčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Nutné pomůcky jsou uvedeny pro každou část projektu zvlášť

Spec. vzdělávací potřeby:

mentální postižení - lehké, mentální postižení - lehké