Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dům, který mě neokrádá
Odborný článek

Dům, který mě neokrádá

23. 10. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Petra Boháčková

Anotace

Projekt, ve kterém žáci vyprojektují dům, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce „šetřil“, aby budoucí účet za elektřinu byl co nejmenší.

Učím fyziku. Někteří žáci v tomto předmětu vidí jen otravné počítání příkladů, ze kterých nezřídka mívají horší známky. Často musím čelit otázkám typu „K čemu mi to bude?" Proto jsem využila příležitosti a pro projektový den konaný v naší škole vymyslela projekt „Dům, který mě neokrádá". Ráda bych zde ukázala propojení výuky s praktickým životem. V rámci projektu žáci vytvoří model domu, který vybaví elektrickými spotřebiči tak, aby co nejvíce šetřil energii. Projekt je možno začlenit do vzdělávacích oblastí Člověk a příroda (vzdělávací obor Fyzika) a Člověk a svět práce (zde např. tematický okruh Design a konstruování).

Cíle:
 • seznámit žáky s používáním energetických štítků, naučit je v nich číst
 • seznámit žáky s praktickými možnostmi úspor energie v domácnosti
 • naučit žáky vybírat elektrospotřebiče v obchodě
 • ukázat správné zásady umisťování spotřebičů v místnosti
 • rozvíjení spolupráce ve skupině
Realizace projektu

V naší škole organizujeme asi tři projektové dny během jednoho školního roku. Žáci si mohou během jednoho dopoledne vybrat z nabídky, kterou jim učitelé připraví. V příloze najdete informace o projektu Dům, který mě neokrádá - viz příloha Upoutávka.

Mého projektu se zúčastnili žáci od šesté do deváté třídy. Bylo vidět, že i tento poměrně malý věkový rozdíl měl vliv na realizaci projektu - zatímco ti mladší byli zaujati více vymýšlením rodinných historií a kreslením půdorysů domů, ti starší se opravdu pečlivě věnovali výběru a umísťování spotřebičů na správná místa. Proto doporučuji skupinky žáků věkově „namíchat", je-li to možné.

Příprava na projektový den

Práci jsem rozdělila do dvou částí. V týdnu, který předcházel projektovému dni, jsem se se svou skupinou dvaceti žáků sešla na celý jeden den. Nejprve jsme se dvě vyučovací hodiny věnovali vytváření rodin. Žáci si vybrali role - matka, otec, děti, v jedné skupině se objevil i pes. Rozhodli se, jak bude jejich dům vypadat a podle připravené ukázky skutečného projektu (nalezeno na internetu) si načrtli půdorysy svých domů. Pak vymýšleli, které elektrické spotřebiče do jednotlivých místností umístí a vytvořili jejich seznam i s uvedením jejich cen.

Žáci si připravují půdorysy svých domů.
1. Žáci si připravují půdorysy svých domů.

Další obrázky jsou ke shlédnutí v příloze Fotodokumentace

Pak jsme pracovali s pracovními listy, viz příloha Pracovní list - informační list energetické štítky. Nejprve jsme se seznámili se štítkováním a energetickými štítky. Potom jsme si vysvětlili, co najdou na dalších dvou pracovních listech - viz přílohy Pracovní list - průzkum v obchodech - spotřebiče a Pracovní list - průzkum v obchodech - osvětlení. Ty žáci používali při zjišťování potřebných údajů v obchodech. Poté jsme se vydali do obchodního centra Letňany, kde žáci po skupinách „vyrazili" do elektroobchodů. Volila jsem toto centrum, protože je poměrně blízko naší školy a zároveň z hlediska bezpečnosti nehrozí tak velká rizika, jako v případě, že by žáci museli chodit sami po ulici. I s cestou to celé trvalo asi tři vyučovací hodiny. Děti byly průzkumem v obchodech nadšené. Všichni využili možnosti si s prodavačem popovídat. Pokud není v okolí vhodný obchod, je možné využít „internetové nakupování". Zvláště vhodná je adresa www.uspornespotrebice.cz, kde lze nalézt i cenové srovnání.

Po této fázi doporučuji listy vybrat a mít je až do projektového dne u sebe. Může se stát, že žák, který má vyplněné pracovní listy u sebe, nepřijde z nějakého důvodu do školy.

Projektový den

Během projektového dne měli žáci za úkol, teď už načisto, nakreslit půdorysy místností a do nich vyznačit zakoupené spotřebiče. Před třídou pak prezentovat svou rodinu, představit její jednotlivé členy, říci, které spotřebiče si vybrali a proč, kam je umístili a proč. Nakonec jsme všechno prezentovali na nástěnce. To všechno trvalo pět vyučovacích hodin. Závěrečnou reflexi jsme provedli formou rozhovoru. Otázky:

 • Jste spokojeni s prací ve vaší skupině (rodině)?
 • Bavila tě dnešní práce?
 • Co se ti dnes dařilo? Co méně?
Závěr

Přínos projektu pro zúčastněné žáky:

 • obohacení tradiční výuky
 • spojení výuky a praxe, žáci při závěrečné reflexi vedené formou rozhovoru velmi oceňovali možnost jít do obchodů, samostatně v nich vyhledávat informace
 • výchova k šetrnému postoji k životnímu prostředí

Překážky v práci na projektu:

 • někteří žáci nebyli během projektového dne ve škole a měli u sebe vyplněné pracovní listy (doporučení - listy po vyplnění vybrat a mít je u sebe)
 • zejména mladší děti věnovaly velkou část času vymýšlení imaginární rodiny na úkor práce se spotřebiči (doporučení - skupiny (rodiny) věkově namíchat, je-li to možné)

Finanční náklady

 • pouze dvě jízdenky MHD do nákupního centra a zpět

Časová náročnost

 • příprava na projekt - jeden den, cca 5 vyučovacích hodin
 • práce na projektu - jeden den, cca 5 vyučovacích hodin
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
213.87 kB
PDF
Fotogalerie (snímky - autorka článku)
pdf
61.52 kB
PDF
Pracovní list - Informační list energetické štítky
pdf
22.46 kB
PDF
Pracovní list - Průzkum v obchodech - spotřebiče
pdf
73.24 kB
PDF
Upoutávka
pdf
35.16 kB
PDF
Pracovní list - průzkum v obchodech - osvětlení

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Petra Boháčková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kooperace a kompetice
 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Sebepoznání a sebepojetí
 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova
 • Lidské aktivity a problémy životního prostředí

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Exkurze, Školní třída

Nutné pomůcky:

pracovní listy, psací potřeby, papír, čtvrtka