Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Sněhurka a dvacet trpaslíků
Odborný článek

Sněhurka a dvacet trpaslíků

24. 9. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Jelena Darášová

Anotace

Netradiční škola v přírodě

Na jaře jezdí naše MŠ na ozdravný pobyt. Do popředí se tak dostávají takové cíle, které vytvářejí ekologické cítění a povědomí dětí,  podporují a posilují jejich zdraví, a to jak po stránce tělesné (zvýšená aktivita dětí při pobytu na čerstvém vzduchu, otužování, slunění apod.), tak po stránce psychické (poznávání a posilování sebevědomí a sebeuvědomění sama sebe, podpora samostatnosti v krásné oblasti Jizerských hor, Hraničná - Bedřichov).

Pobytu se účastní děti z oddělení Berušek i Motýlků. Do školy v přírodě vyjíždějí tři učitelky, jedna z nich má kurz zdravotníka ČK. Při tomto pobytu jsou nenásilnou a hravou formou zopakovány poznatky, znalosti a dovednosti, které si děti v průběhu roku osvojovaly, je vždy přihlédnuto k věkovým zvláštnostem dětí. Velkým pozitivem tohoto projektu je navázání velmi úzkých a pro děti stimulujících vztahů, upevnění již vzniklých přátelství, jak mezi dětmi samotnými, tak mezi dětmi a učitelkami.

Naše záměry a cíle:
 • podporujeme dětskou radost zpohybových aktivit na čerstvém vzduchu vhorském prostředí
 • podporujeme chuť do zdravého soutěžení
 • vytváříme podporu sebedůvěry a důvěry ve vlastní schopnosti dětí
 • posilujeme pocit sounáležitosti sostatními
 • vedeme děti k odpovědnému chování při plnění společného cíle, který je dětem předem znám
 • seznamujeme děti s novými místy a přírodou v naší republice

Poznámka: V tomto projektu je velice důležitá schopnost učitelky improvizovat a přizpůsobovat se reakci a nápadům dětí.

Organizační a materiální podmínky

Organizace přesunu a pobytu je zajištěna smluvně s dopravcem a majitelem zařízení. Metodické zajištění je zabezpečeno podrobným plánem dílčích výstupů a záměrů, nabízených činností a materiálem vztahujícím se k tématu, který zabezpečujeme z prostředků mateřské školy.

Spolupráce a zapojení rodičů

Spolupráce s rodiči je nedílnou součástí tohoto projektu. Rodiče finančně zajišťují školu v přírodě. Pokud mají poznatky o možných výletech v lokalitě, poskytují nám informace, pomáhají nám s přípravou masek, cen do soutěží, společně s dětmi mají za úkol vytvořit trpasličí čepičky, ve kterých budou děti na školu v přírodě odjíždět. Dále spolupracují se zdravotníkem při posouzení zdravotního stavu dětí. Společně podporujeme v dětech radostné očekávání na tento pobyt.

Nabízené činnosti

Pedagogické záměry a činnosti

Pohybové hry a činnosti

Podporujeme u dětí rozvoj hrubé motoriky, reakci na smluvený signál.

Jazykové aktivity, pohybové hry a činnosti

Vedeme s dětmi rozhovory o správném chování v prostředí, se kterým se seznamují, dbáme na rozvoj koordinace pohybu.

Kognitivní činnosti a řečové aktivity

Při pozorování lesního prostředí hledáme odpovědi týkající se otázek ochrany životního prostředí a ochrany živočichů.

Literární a poslechové činnosti

Podporujeme procvičování soustředění po určitý časový úsek.

Sluchové hry

Objevujeme a poznáváme zvuky v lese, na louce, po ránu a navečer.

Sociální hry

Podporujeme a rozvíjíme paměťové schopnosti a dovednosti dětí.

Prožitkové hry, praktické činnosti

Rozvíjíme v dětech lásku k živým tvorům, rozvíjíme praktické poznatky o domácích zvířatech.

Tématicky zaměřené hry

Podporujeme u dětí samostatnost při rozvíjení her v přírodě na téma zvolené dětmi.

Hry s vodou

Rozvíjíme a upevňujeme v praktické činnosti poznatky o rozdílech vodních toků, jak se liší, jaký je v nich život.

Smyslové hry

Rozvíjíme pozorovací schopnosti a dovednosti dětí rozvoj zrakové paměti.

Hudební a pěvecké hry

a činnosti

Podporujeme rozvoj intonačních dovedností, odbouráváme zábrany a stud při sólovém zpěvu.

Experimenty

Podporujeme dětskou zvídavost a přirozenou chuť dětí do objevování nového.

Hudebně pohybové hry

Podporujeme v dětech smysl pro pohyb v rytmu hudby a uvědomování si správného držení těla.

Diskotéka

Upevňujeme rytmické cítění a radost z pohybových aktivit za doprovodu dětských písní.

Výtvarné hry a činnosti

Podporujeme odvahu ve výtvarném projevu při kresbě na velkou plochu v přírodě.

Soutěže

Podporujeme u dětí chuť do zdravého soutěžení, rozvoj orientačních schopností a dovedností dětí.

Táborák

Rozvíjíme zodpovědné a opatrné chování při činnostech v přírodním prostředí.

Oslava

Vytváříme atmosféru radostného očekávání a podporujeme v dětech šťastné pocity (hrdost na své výkony).

Činnosti k posílení citových vztahů k učitelce

Podporujeme v dětech kladné citové vztahy k ostatním dětem i učitelkám, vytváříme prostředí pohody a dobré nálady.

Myšlenková mapa - příloha 1

Konkretizace plánu

Pohádku vyprávíme dětem před odjezdem do školy v přírodě. Jsou zde použity názvy a místa, která děti znají, popisují místa v nejbližším okolí Všetat.

Motivační text

Milé děti. Teď se hezky posadíme a já vám budu vyprávět pohádku o Sněhurce. Pozor, pozor, ale není to ledajaká pohádka O Sněhurce a sedmi trpaslících. Já vám budu vyprávět pohádku O Sněhurce a dvaceti trpaslících.

V jednom městečku, které leží pod zeleným kopcem Cecemínem, a kterým klokotá potok Klokoč, žila jedna holčička se světlými vlásky. Všichni ji měli moc rádi, protože byla nejen hezká, ale také hodná. Maminka jí dala jméno Sněhurka. Žila v chaloupce se zahrádkou, které se říkalo Čtyřlístek, a starala se tam o 20 malých roztomilých trpaslíčků.

To vám povím, byli to neposedové, pořád něco vymýšleli a vyváděli, ale i přes jejich šprýmy, je Sněhurka měla všechny velice ráda. Hrála si s nimi, povídala jim příběhy, četla pohádky, zpívala písničky, společně malovali obrázky, hráli si na zvířátka i na barevná auta.

Všichni tam spokojeně žili a netušili, že ve stráni kopce Cecemína se nalézá tajuplná jeskyně, ve které žila čarodějnice Puklice. Ta velmi ráda pozorovala chaloupku Čtyřlístek a neustále dumala, jak by mohla jejím obyvatelům nějak uškodit.

Jednoho dne Sněhurka dostala chuť na sladké jablíčko, ale v chaloupce žádné nebylo. Trpaslíčci si řekli, že jí udělají radost a zajedou pro něj do Jablonce, kde se rozkládá Království hor a lesů, kterému kraluje Princ. Jak se trpaslíci rozhodli, tak také udělali. Sbalili si batohy a kufry, připravili si svačiny, nasedli do autobusu a vydali se na cestu. Čarodějnice Puklice ucítila svoji příležitost a vydala se na svém tryskovém koštěti za nimi.

V autobusu děti sledují okolní krajinu, jestli tam neuvidí na tryskovém koštěti čarodějnici Puklici. Po příjezdu do školy v přírodě dále započatá motivace pokračuje.

Trpaslíci se na hradě U Zvonu ubytují, vybalí si batohy a kufry a jdou na průzkumnou cestu do okolí. Čarodějnice Puklice se nastěhuje do věže hradu, a tam vše sleduje. Trpaslíci o ní vědí a její nástrahy překonávají po celou dobu pobytu na hradě.

Děti (trpaslíci) jsou plně vtaženy do pohádky a plní úkoly, soutěže, které si pro ně připravují učitelky a průběžně je motivují. Do pohádky jsou vždy zakomponovány i postřehy a nápady dětí, a to způsobuje nečekané a velmi vtipné situace, na které musí učitelka reagovat, neboť děti, coby trpaslíci, se podílejí na vytváření děje pohádky. Aby byla motivace pro děti příjemná a legrační, učitelka, která představuje čarodějnici Puklici, ve svých vstupech vždy něco poplete tak, aby to děti ihned poznaly a měly chuť její omyly za ní napravovat.

Činnost, aktivita

Námět a motivace

Chůze do svahu a se svahu, přelézání a podlézání přírodních překážek, chůze s vyhýbáním.

Průzkumná cesta trpaslíků po lese. Trpaslíci hledají zatoulanou Sněhurku v lese.

Hry na dětském přírodním hřišti - přelézání, podlézání, přeskoky, lezení, klouzání.

Jak se trpaslíci správně chovají na hradě U Zvonu a v jeho okolí, kam smí a kam ne, na co si musí dávat pozor. Trpaslíci si budují své bludiště.

Pozorování ptačích hnízd, lesních mravenišť, lesních bylin.

Čarodějnice Puklice chodí po lese a škodí přírodě, trpaslíci napravují, co provedla.

Poslech pohádek, pohádky na dobrou noc.

Večerní cinkání trpaslíků - probíhá každý den po Večerníčku.

Poslech zvuků v přírodě a jejich napodobování - šumění lesa, zvuky zvířat a ptáků, bzučení hmyzu apod.

Trpaslíci poslouchají a poznávají své lesní kamarády a odpovídají jim jejich řečí.

Zopakujeme s dětmi jejich jména, příjmení a název chaty, na které chatě jsme ubytovaní.

Trpasličí představování.

Návštěva farmy Vyšehrad, jízdy na koních, praktické ověření zkušenosti s domácími zvířaty.

Hledáme Prince pro Sněhurku, který odjel na koni a čarodějnice Puklice ho zaklela.

Hry s přírodním materiálem v lese či na louce.

Trpasličí mateřídouškový palouk.

Pozorování přírodní studánky a horské bystřiny, potoka na louce, brouzdání v potoce.

Trpaslíci zachraňují vodní vílu Malvínku, kterou vyhnala čarodějnice Puklice ze Zvonkového potoka.

Procházka do lesa, pozorování předmětů v lese, zapamatování si, co do lesa nepatří.

Co nepatří do trpasličího lesa a co tam čarodějnice odhodila.

Doprovod varhan, děti zpívají písně dle vlastní volby.

Soutěž Trpasličí Star.

Procházka do sklárny v Janově, pozorování materiálu pro výrobky ze skla (barevné i čiré sklo).

Čarodějnice má schovaný třpytivý poklad.

Chůze v rytmu hudby se vzpřímeným držením těla.

Pyžamková módní přehlídka.

Dětská taneční hudba, tanec ve skupinách i dvojicích, hry, zábava.

Dětská diskotéka, karneval.

Kreslení pohádky o Sněhurce na velké zpevněné ploše před chatou - kresba barevnými křídami.

Princovo království (les, království, zvířátka, chaloupka trpaslíků apod.).

Pohybové, poznávací, praktické úkoly, které děti plní podle zadávaných úkolů, pohyb podle značené trasy.

Trpaslíci hledají poklad, který schovala zlá královna, čarodějnice.

Děti si samostatně opečou buřty, zajistit maximální bezpečnost při činnosti.

Oslava trpaslíků v lese - opékání buřtů na ohništi u chaty.

Kladné zhodnocení dětského úsilí, zpěv známých písní, rozdání a prohlídka diplomů a cen pro děti.

Záchrana Sněhurky.

Před spaním pomazlení, písnička na usnutí pro každé dítě v postýlce.

Rozsvěcení lucerničky (baterka v lampiónku).

Dále využíváme dřívější projekt naší mateřské školy „Cvičíme a dýcháme se zvířátky" (www.rvp.cz/clanek/1558). Tato relaxační a rehabilitační cvičení jsou jednou z metod léčebné tělesné výchovy, která má důležitý význam při onemocnění pohybového aparátu a dýchacích cest. Obsahuje různá tělesná, relaxační a dechová cvičení. Tato cvičení, která po celý rok zařazujeme do pohybových aktivit, se v tomto projektu uplatňují především při ranních dechových cvičeních na venkovní terase penzionu, a to z důvodu velice dobrých podmínek ranního vlhkého horského vzduchu.

Literatura a použité zdroje

[1] – BERDYCHOVÁ, J. Dětské taneční hry. Praha : STN, 1966.
[2] – CLAYCOMBOVÁ, P. Školka plná zábavy. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-069-3.
[3] – GEBHARTOVÁ, V. Říkání pro radost. Praha : Axióma, 2005. ISBN 80-7292-098-7.
[4] – PROVAZNÍKOVÁ , V. Padla Madla do říkadla. Praha : Sid & Nero, 1998. ISBN 80-85886-37-5.
[5] – SMITH, , Ch. A. Třída plná pohody. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-097-9.
[6] – ŠPAČKOVÁ, R. 111 námětů pro tvořivou hru dětí. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-963-1.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
61.52 kB
PDF
Pedagogický zásobník her, který se vztahuje k projektu ŠVP
pdf
51.76 kB
PDF
Příloha 1 - Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Jelena Darášová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • v běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Učebna v přírodě, Exkurze, Vycházka do přírodního prostředí