Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Odborný článek

Nestandardní aplikační úlohy a problémy

Anotace

Smyslem zařazení tohoto tématického okruhu je ukázat žákům na řešení aplikačních úloh, pokud možno zábavnou formou, potřebnost matematiky pro řešení praktických problémů, její využitelnost v nejrůznějších oborech a životních situacích, rozvíjet u žáků logické myšlení, a tím nejen zvýšit zájem o matematiku u žáků s matematickým nadáním, ale také podchytit tento zájem u žáků prospěchově slabších. Tomu napomáhají i takové úlohy a problémy, jejichž řešení vyžaduje a rozvíjí logické uvažování a je více či méně nezávislé na znalostech školské matematiky.

Smyslem zařazení tohoto tématického okruhu je ukázat žákům na řešení aplikačních úloh, pokud možno zábavnou formou, potřebnost matematiky pro řešení praktických problémů, její využitelnost v nejrůznějších oborech a životních situacích, rozvíjet u žáků logické myšlení, a tím nejen zvýšit zájem o matematiku u žáků s matematickým nadáním, ale také podchytit tento zájem u žáků prospěchově slabších. Tomu napomáhají i takové úlohy a problémy, jejichž řešení vyžaduje a rozvíjí logické uvažování a je více či méně nezávislé na znalostech školské matematiky.

Náročnost úloh a problémů by měla samozřejmě odpovídat jednak rozumové vyspělosti žáků vzhledem k jejich věku, ale také individuálním schopnostem jednotlivých žáků. Zařazování úloh s různou náročností významně napomáhá realizaci individuálního přístupu k žákům a dává možnost realizace i slabším žákům.

Při rozpracování vzdělávacího obsahu tematického okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy je třeba mít stále na paměti, že tyto úlohy a problémy by měly prolínat všemi tematickými okruhy a měly by být organicky zařazovány do výuky v průběhu celého základního vzdělávání. Vzhledem k tomu, že tento tematický okruh nemusí tvořit samostatný celek, lze jej rozpracovat např. zařazením úloh a problémů do všech tematickým okruhů v jednotlivých ročnících. Rozpracování lze také řešit např. zařazením tohoto vzdělávacího okruhu do jednotlivých ročníků jako samostatného tematického okruhu v každém ročníku. Je samozřejmě možné tyto způsoby kombinovat, tj. rozpracovat zařazení úloh do ostatních tematických okruhů a na závěr zařadit i jako samostatný tematický okruh v každém ročníku apod.

V každém případě by měly být zařazovány úlohy a problémy s nejrůznější tématikou takové, aby jejich řešení vyžadovalo uplatnění poznatků nejen z izolovaných tematických okruhů, ale aby k jejich řešení byly potřebné poznatky komplexního charakteru z různých tematických okruhů a vzdělávacích oblastí, což může významně přispět i k řešení mezipředmětových souvislostí. Především je však třeba zařazovat takové úlohy, k jejichž řešení je třeba užívat logickou úvahu, popř. kombinační úsudek. Pro zpestření je vhodné zařazovat i úlohy a problémy ze zábavné matematiky (aritmetické hry, magické čtverce, jiná aritmetická schémata, číselné a obrázkové řady, algebrogramy apod.). Náměty těchto úloh lze čerpat i na internetových stránkách VÚP (www.vuppraha.rvp.cz) - Dokončené projekty - Vybrané úlohy z Pythagoriády.

Řešení úloh s reálnými náměty tohoto tematického okruhu vyžadují větší důraz na matematizaci reálných situací, provádění situačních náčrtů při analýze problému, provádění zkoušky řešení vzhledem k dané reálné situaci. Při výuce se uplatní vztahy mezi jednotlivými tematickými okruhy, zejména mezi algebrou a geometrií.

Pro ilustraci dále uvádíme některé náměty úloh a problémů:

Řada dalších konkrétních námětů úloh s geometrickou tématikou pro 1. stupeň je uvedena ve stati dr. A. Hošpesové: Metody práce v geometrii na 1. stupni ZŠ, uveřejněné na tomto portálu. Velké množství netradičních úloh a problémů, především zábavného charakteru, lze nalézt na různých internetových stránkách (např. www.volny.cz/vesely.marek, www.sgp.cz/cz/html/hadanky.htm, www.tady.cz/zabavna.matematika a řada jiných).

Uvedené náměty by měly sloužit jako inspirace pro tvořivou práci učitele při rozpracovávání vzdělávacího obsahu tematického okruhu Nestandardní aplikační úlohy a problémy.

Integrace vzdělávacího obsahu z jiných vzdělávacích oborů, resp. průřezových témat
 • Žádná
Didaktická povaha příspěvku
 • aktivita na podporu a rozvíjení logického myšlení a schopnosti aplikovat osvojené matematické dovednosti
Forma výuky
 • frontální práce, skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce dětí
Metoda výuky
 • frontální práce, skupinová práce, práce ve dvojicích, samostatná práce dětí
Předpokládaný časový nárok
 • průběžná aktivita
Nutné pomůcky a prostředky
 • psací a rýsovací potřeby
Informační zdroje
 • Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
 • Houska, J. a kol., Cvičení z matematiky pro I. a II. ročník gymnázií, Praha: SPN, 1985
 • Mačák, Karel, Tři středověké sbírky matematických úloh, Praha: Prometheus, 2001
 • Novoveský, Š., Križalkovič, K., Lečko, I., Zábavná matematika, Praha: SPN, 1974
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami
 • ne

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální, Skupinová, Frontální

Organizace prostorová:

Školní třída