Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Hodnocení klíčových kompetencí prostřednictvím opakovací práce z dějepisu
Odborný článek

Hodnocení klíčových kompetencí prostřednictvím opakovací práce z dějepisu

11. 9. 2008 Gymnaziální vzdělávání
Autor
VÚP Praha

Anotace

Příklad popisuje hodnocení klíčových kompetencí prostřednictvím opakovací práce z dějepisu na začátku školního roku. Žáci mají za úkol vytvořit písemnou práci, vrací se ke svým poznámkám a portfoliím z minulého školního roku a pokouší se pokládat otázky.

Cíl

•zopakovat látku minulého školního roku, •cvičit žáky v dovednosti klást otázky, •učit žáky plnit zadání, orientovat se podle kritérií a nároků kladených na práci, •cvičit žáky v sebehodnocení a utváření realistického obrazu sebe sama, •vést žáky k sebereflexi a následnému hledání cest ke zlepšení vlastního výkonu, •umožnit žákům strukturovaně a výstižně formulovat myšlenky o vlastním výkonu a učení.

 Příklad dobré praxe vznikl jako součást systémového projektu Pilot G/GP (www.pilotg-gp.cz), který v letech 2004 - 2008 spolufinancovaly ESF, MŠMT a MHMP.


Škola: ZŠ Slatiňany
Realizátor: Roman Anýž
Konzultant VÚP: Jaroslav Faltýn

Příklad popisuje hodnocení klíčových kompetencí prostřednictvím opakovací práce z dějepisu na začátku školního roku. Žáci mají za úkol vytvořit písemnou práci, vrací se ke svým poznámkám a portfoliím z minulého školního roku a pokouší se pokládat otázky. Probíhá opakování probírané látky z minulého roku, avšak nikoli formou psaní opakovacího testu, ale naopak kladením otázek.

Kontext

ZŠ Slatiňany je úplnou základní školou, ve všech ročnících má po dvou třídách. Školu navštěvuje celkem 419 žáků (kapacita je 500), pedagogický sbor má 27 členů. Průměrná naplněnost tříd činí 23,3 žáka.

Od 1. 9. 2005 začala škola v 1. a v 6. třídách vyučovat podle ŠVP Škola blízká přírodě a lidem. Tomuto kroku předcházela tříletá příprava především v oblasti vzdělávání pedagogů a používání efektivních metod. ŠVP byl během prvního roku výuky zpřesněn podle nových informací, školení koordinátorů i prvních získaných zkušeností.

ZŠ ve Slatiňanech je jedinou školou ve městě a svojí prací musí uspokojit potřeby a zájmy všech žáků. Z tohoto důvodu se specificky neprofiluje, má tedy tzv. všeobecné zaměření. Společným tématem, které se však prolíná celou prací školy v nejrůznějších podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních a odpovědných vztahů k sobě, ostatním lidem, společnosti a přírodě. Z tohoto důvodu ŠVP nese název Škola blízká přírodě a lidem.

Východiska

Z mezinárodních výzkumů (např. výzkum PISA) dlouhodobě vychází žákům v ČR vynikající výsledek v oblasti sumy znalostí, a špatný výsledek ve schopnosti tyto naučené znalosti uplatnit. Proto se škola snaží zavádět a používat metody aktivního učení, které vedou žáky k tomu, aby iniciativně pracovali na různých úkolech, učitelé používají metody kritického myšlení, které umožňují žákům hledat a formulovat vlastní názor či stanovisko k různým otázkám, pracují často metodami kooperativní výuky, které učí týmové spolupráci, provádí projekty, které mají propojovat teorii s praxí, nebo organizují vícedenní kurzy zaměřené na osobnostní a sociální výchovu (v každém ročníku jinak tematicky laděné). Škola realizuje různé exkurze a zpracovává z nich výstupy, snaží se zohledňovat individualitu žáka a budovat pozitivní atmosféru vzájemné úcty.

Cíle
 • zopakovat látku minulého školního roku,
 • cvičit žáky v dovednosti klást otázky,
 • učit žáky plnit zadání, orientovat se podle kritérií a nároků kladených na práci,
 • cvičit žáky v sebehodnocení a utváření realistického obrazu sebe sama,
 • vést žáky k sebereflexi a následnému hledání cest ke zlepšení vlastního výkonu,
 • umožnit žákům strukturovaně a výstižně formulovat myšlenky o vlastním výkonu a učení.
Realizace – postup a metody

Věk: 8.–9. ročník

Zadání práce: Vytvořte opakovací písemné zkoušení z celého minulého roku. Vraťte se ke svým poznámkám, použijte svá portfolia, dějepisné atlasy, učebnice. Hodnoceni budete podle následující tabulky.

Přehled kritérií hodnocení

Hodnocení/kritérium

Splnění zadání

Přiměřená obtížnost otázek/úkolů

Správné použití pojmů

Kladení otázek (jazyková úroveň)

výborná práce

(1)

všechny body zadání jsou splněny

všechny otázky jsou přiměřené (nejsou ani příliš jednoduché, ani příliš složité)

ve většině otázek/úkolů běžně používáte historické pojmy, používáte je správně
a s pochopením

všechny otázky/úkoly jsou položeny jasně, správně česky a bez gramatických chyb

velmi dobrá práce

(2)

většina bodů zadání je splněna

většina otázek je přiměřených (některé jsou sporné)

v několika otázkách/úkolech používáte historické pojmy, používáte je správně a s pochopením

většina otázek/úkolů je položena jasně, správně česky
a většinou bez gramatických chyb

dobrá práce

(3)

dva body zadání jsou nesplněny nebo jsou splněny
s obtížemi

objevují se přiměřené, ale
i nepřiměřené otázky

snažíte se používat historické pojmy, občas se vám to daří, občas méně

objevují se nejasně položené otázky/úkoly, objevují se slohové
a gramatické chyby

nepříliš podařená práce

(4)

tři body zadání jsou nesplněny nebo jsou splněny
s obtížemi

většina otázek je nepřiměřeně jednoduchých nebo naopak složitých

podařilo se vám použít alespoň jeden historický pojem v jeho správném smyslu

většina otázek je položena nejasně, nelogicky nebo obsahují nemálo gramatických chyb

nesplněno/neodevzdáno

(5)

zadání není splněno

otázky jsou nepřiměřené

nepoužíváte historické pojmy

otázky jsou nejasné, žáci by pravděpodobně nevěděli, jak odpovědět, velké množství gramatických chyb

Tabulka obsahuje v horním řádku přehled kritérií hodnocení opakovací písemné práce, ve sloupci zcela vlevo jsou uvedeny stupně hodnocení.

Konkrétní zadání:

 1. Vytvořte alespoň 12 otázek/úkolů z témat, kterými jsme se v minulém roce v dějepise zabývali.
 2. Maximálně polovina mohou být otázky testové (a, b, c), zbylá polovina otázek se bude ptát na souvislosti (popiš, vysvětli, charakterizuj, porovnej apod.).
 3. Úkoly budou minimálně z 6 témat, kterými jsme se v minulém roce v dějepise zabývali.

Práce bude hodnocena jako tvůrčí činnost. Můžete tedy konzultovat se spolužáky, či s učitelem, za dodržení pravidel, která jsme si určili (neznamená to opisovat, konzultanta nebudete zahlcovat dotazy, udrží se rozumná úroveň pracovního ruchu).

Ukázka vyplněné hodnotící tabulky
Ukázka opakovací práce vytvořené žákyní osmého ročníku I.
Ukázka opakovací práce vytvořené žákyní osmého ročníku II. – druhá strana

Zhodnocení celkové kvality, výsledky uskutečněné dobré praxe a její budoucí perspektiva

Práce podle zkušeností školy velmi dobře plní oba vytyčené cíle: Opakování témat minulého období a cvičení v kladení otázek. Žáci skutečně studují své poznámky, vrací se ke svým portfoliím, rozhodují se, z jakých témat budou vycházet při formulaci otázek. Otázky promýšlejí, tvoří, konzultují, opravují, doplňují, znovu formulují. Během celé, zpravidla 90 minut trvající, práce se intenzivně zabývají látkou minulého roku.

Kontaktní osoba:
Roman Anýž
e-mail: anyz@zsslatinany.net

Reflexe

Práce podle zkušeností školy velmi dobře plní oba vytyčené cíle: Opakování témat minulého období a cvičení v kladení otázek. Žáci skutečně studují své poznámky, vrací se ke svým portfoliím, rozhodují se, z jakých témat budou vycházet při formulaci otázek. Otázky promýšlejí, tvoří, konzultují, opravují, doplňují, znovu formulují. Během celé, zpravidla 90 minut trvající, práce se intenzivně zabývají látkou minulého roku.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
VÚP Praha

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • efektivně využívá různé strategie učení k získání a zpracování poznatků a informací, hledá a rozvíjí účinné postupy ve svém učení, reflektuje proces vlastního učení a myšlení

Průřezová témata:

 • Gymnaziální vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Poznávání a rozvoj vlastní osobnosti

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Poznámky, portfolia, dějepisné atlasy, učebnice. Hodnotící tabulka.