Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Projekt spolupráce MŠ a ZŠ
Odborný článek

Projekt spolupráce MŠ a ZŠ

8. 8. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Miluše Benátská

Anotace

Nápadité prohloubení spolupráce mezi dětmi MŠ a žáky ZŠ

V současné době se stále více ukazuje, že pro každý typ školy je velice podstatná a z pohledu budoucího socializačního procesu i efektivní kooperace nejrůznějších subjektů.  Nejde pouze o subjekty spolupráce, ale především o kvalitu zúčastněných lidských zdrojů. Zejména zájem a kreativita ze strany učitelů je nezbytnou podmínkou pro zajištění kvalitní spolupráce. Spolupráce může probíhat také virtuálně, prostřednictvím webové kamery, e-mailu a formou dopisování. Školy si mohou posílat různé vzkazy, obrázky, přání, dárky. Důležitý je nápad, myšlenka.

Cílem spolupráce MŠ a ZŠ je propojení a plynulá návaznost předškolního a základního vzdělávání, prevence proti šikaně, upevňování mezilidských vztahů, snaha usnadnit dětem jejich další životní i vzdělávací cestu, vychování člověka schopného orientovat se na skutečné hodnoty v konzumní společnosti, která stále masivněji útočí.

Hlavní cíle spolupráce MŠ Rohožník a Masarykovy ZŠ
 • rozvíjet u dětí komunikaci, vést je k pocitu zodpovědnosti, podporovat schopnost spolupráce
 • zajistit nestresující přechod mezi mateřskou a základní školou pro děti i jejich rodiče
 • prohlubovat vzájemné vztahy rodiny a školy

Projekt spolupráce by měl pomoci připravit budoucí prvňáčky na vstup do ZŠ a usnadnit jim adaptaci a socializační proces v nových specifických korelacích. Děti přijdou do nového prostředí, jsou tam jiní lidé, jiná hierarchie, jiná pravidla, vše je nové, a tím je to i specifické. Při spolupráci s jiným subjektem (v jiné škole) by byly okolnosti odlišné.

Aktivity
 • důležitým bodem je kooperace mezi pedagogickými pracovníky a vedením základní a mateřské školy
 • vzájemné předávání zkušeností, seznamování s dokumenty, plány a projekty participujících subjektů
 • realizace spolupráce MŠ a ZŠ v rámci připravených projektů - nutnost vytvoření rámcového plánu spolupráce, ve kterém budou uvedeny požadavky obou stran
 • návštěva učitelek, které by měly vyučovat prvňáčky - neformální osobní představení, rozhovory s dětmi o tom, jak se na školu těší, co od ní očekávají, jak jsou na ni připraveny
 • pravidelné informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek, místního nebo regionálního tisku
 • zajištění kulturních vystoupení dětí MŠ a ZŠ při akcích pro veřejnost - besedy s důchodci, Den matek, vítání občánků apod.
 • rozhodující pro úspěch projektu spolupráce jsou i neformální vazby mezi pedagogy zúčastněných škol
Přínos pro děti

Projekt spolupráce mateřské a základní školy stavíme na základě kamarádských vztahů mezi žáky ze základní školy - staršími kamarády a dětmi mateřské školy, budoucími prvňáčky. Děti si vyzkoušejí týmovou práci, naučí se trpělivosti a ohleduplnosti jeden k druhému. Společné naslouchání a získávání postupné důvěry, jsou hodnoty důležité při vzniku nových přátelství. Respektování věkové heterogenity a odlišné zralosti přináší rozvoj podstatných sociálních kompetencí.

Pedagogický záměr – zajistit všem přátelskou atmosféru a pohodové prostředí při vzájemných setkáváních

Dílčí cíle (vycházejí z RVP pro předškolní vzdělávání):

 • umět komunikovat sdětmi různých věkových skupin, vést snimi rozhovor, naslouchat, domluvit se, nebát se prosadit svůj názor
 • naučit se řešit problémy, rozepře, spory a situace
 • uvědomit si, že je zajímavé dozvídat se nezprostředkovaně nové věci
 • učit se ovládat své emoce a pocity (sebeovládání)
 • poznávat vlastnosti ostatních lidí, čím se jednotliví lidé liší
 • naučit se spolupracovat, dodržovat předem dohodnutá pravidla, brát ohled na potřeby druhých, respektovat názor druhých, umět pomoci
 • utvářet sipředstavu o společenských pravidlech, chovat se podle nich, naučit se odhalit společensky nežádoucí chování a chránit se před ním
 • pochopit svět dospělých lidí a jeho řád
Návrh spolupráce ze strany mateřské školy:
 • seznámení - návštěva dětí MŠ v ZŠ, děti z MŠ mají možnost prohlédnout si výzdobu školy, nahlédnout do tříd a pozdravit prvňáčky, kteří navštěvovali MŠ
 • společné výtvarné a pracovní činnosti dětí a žáků (keramika)
 • učitelky připraví didaktické her pro děti z MŠ
 • společné hraní na flétny
 • vzájemné návštěvy dětí ZŠ a MŠ
 • besídka - společné vystoupení v sále ZŠ, krátká ukázka dovedností a souhry malých i větších dětí
 • jarmark - prodejní výstava výrobků dětí MŠ i ZŠ
Podmínky pro realizaci projektu
Vnitřní podmínky:
 • zájem učitelek mateřské i základní školy
 • kreativita učitelek
 • podpora vedení MŠ i ZŠ
Vnější podmínky:
 • vstřícnost a pochopení samosprávy - podpora, poskytnutí radničních prostor
 • sociální koheze rodin v dané urbanistické lokalitě
 • sponzoring
Průběh prvního roku realizace projektu
První fáze - přípravná:
 • oslovení učitelek, které měly zájem o spolupráci a byly ochotné kooperovat na projektu
 • není nutné spolupracovat pouze s učitelkami prvních tříd (po zkušenostech víme, že spolupracovat se dá s jakoukoli věkovou skupinou a program přizpůsobovat)
 • seznámení učitelek MŠ a ZŠ - příprava realizace projektu, plánování
Druhá fáze - realizační:

NÁVŠTĚVA V MŠ: Vzájemné seznámení dětí - každý školák si vyhledal sám nebo s pomocí učitelky svého kamaráda, se kterým pracuje po celý rok v týmu.

NÁVŠTĚVA V ZŠ: Děti ze ZŠ a MŠ spolupracovaly na výtvarné práci na téma „Já a můj nový kamarád", samostatně vyrobily každý svou postavu z papíru, kterou pak v ZŠ nalepily na společný papír, obtiskovaly své ruce, apod. Děti se prostřednictvím výtvarné činnosti učily spolupracovat, komunikovat, překonat ostych, slovně vyjádřit svůj názor.

NÁVŠTĚVA V ZŠ: Děti ze ZŠ přichystaly didaktické hry pro své malé kamarády z MŠ, navázaly bližší kontakt, komunikovaly, měly za ně zodpovědnost během dopoledne. Děti z mateřské školy vyplňovaly grafické listy, křížovky, hádanky, omalovánky aj. připravené školními dětmi.

Děti ze ZŠ v rámci výuky českého jazyka psaly dopis svému kamarádovi ze školky. Dopis mohl být na jakékoli téma, libovolně dlouhý a psán jakýmkoli slohovým stylem. Dopisy jsme si četli v přátelském kruhu. Pro většinu dětí z mateřské školy to byl první dopis v jejich životě. Těšily se, až odpoví na dopis obrázkem.

Při návštěvách ve škole děti společně zpívaly, hrály na flétny (v MŠ mají alespoň částečné znalosti hry na zobcovou flétnu díky výuce v rámci ŠVP), vyráběly zajímavosti z keramické hlíny. Učí se tak vzájemné důvěře, spolupráci, navazují přátelství s dětmi jiné věkové kategorie. Zjistily, že velcí mohou pomáhat malým, ale i malí velkým. Zjišťují, že je dobré mít kamarády, být ohleduplní k ostatním lidem (malým, velkým, mladým, starým).

Návrh další spolupráce
 • navázání kontaktů se ZŠ z jiné městské části, s dětmi z druhého stupně (virtuální spolupráce), příprava pomůcek pro děti (šití polotovarů - například tělo pro panenku, příprava rámečků na obrázky, vytvoření grafických listů, apod.)
 • spolupráce s učňovským střediskem - švadleny, truhláři
 • spolupráce se studenty gymnázia, kteří zvažují studia pedagogických, pediatrických a psychologických vysokoškolských oborů
Hodnocení dosavadní spolupráce

Děti, kterým dělá problémy změna prostředí, zaběhnuté rituály a větší počet lidí, byly zpočátku vázané na učitelku, postupně se však osamostatňovaly a akceptovaly pomoc velkého kamaráda. Některé využily možnosti mít nablízku kamaráda ze školky. Sociální kompetence dětí se viditelně rozšířily.

Děti ze ZŠ si lehce zapamatovaly ty, které měly ve dvojici, a při dalších návštěvách si svého kamaráda vyhledávaly. V některých případech děti pracovaly ve dvojicích, jindy ve větších skupinách. Snahou bylo, aby co nejméně zasahovaly učitelky.

Všechny společné výrobky jsou vystaveny v mateřské škole. Vzhledem k tomu, že dopisy od dětí ze ZŠ jsou vyvěšeny v šatně, často si některé z dětí vzpomene a poprosí znovu o přečtení dopisu nejen učitelku, ale i rodiče.

Spolupráci oceňují také rodiče, kteří vědí o horší adaptaci svých dětí na jiné prostředí. Sdělovali, jak se dětem rozšířily obzory, jak se těší do školy. Vědí, že tam už budou mít kamarády mezi staršími dětmi.

Závěr

Sociální učení tak prostřednictvím projektu postoupilo do nové, pro děti dosud vlastně neznámé, kvalitativní úrovně. Obohatily se o představu o větším, složitějším organismu základní školy.

 

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
276.37 kB
PDF
Příloha: Fotogalerie

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Miluše Benátská

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Komunikativní kompetence
 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída, Exkurze