Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Absolventské práce žáků 9. ročníku
Odborný článek

Absolventské práce žáků 9. ročníku

5. 8. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Lukáš Istenčin

Anotace

Příspěvek přibližuje význam a podobu absolventských prací v ZŠ Plaňany v posledních třech letech. Jedná se o podrobný popis aktivity žáků 8. a 9. ročníku. Jsou zde uvedena také konkrétní pravidla, kterými se žáci řídí při tvorbě a několik námětů, jak s absolventskými pracemi nakládat dále. Jde o konkrétní návod, ale i nápady, myšlenky či náměty, které mohou mít v praxi různých škol jiné podoby. Červnové obhajoby absolventských prací proběhly úspěšně a neobjevily se žádné problémy, které by vyžadovaly nějaké zásadní změny v pojetí a pravidlech. Jedná se tedy o popis efektivní a prověřené aktivity, která se stala součástí školního vzdělávacího programu.

Příspěvek byl převzat ze sborníku Individualizace ve výuce od Občanského sdružení Profil.


Základní škola je místem, kde vedle sebe vyrůstají a dozrávají rozličné dětské osobnosti - budoucí řemeslníci, manažeři, umělci či vynálezci, ale především lidé, kteří si budou volit různý osobní životní styl a budou hledat naplnění různých životních cílů. Základní vzdělávání by jim tedy mělo nabídnout nejen kvalitní základ poznatků z různých oborů, ale také všeobecně použitelnou výbavu k jejich smysluplnému a úspěšnému používání a především dostatek poznání o sobě samém. Možnost uvědomit si, prezentovat, uplatnit svoji jedinečnost, vystupovat sám za sebe a zvolit si k tomu vlastní téma, postupovat systematicky při jeho zpracování a volit k tomu způsob, který nejlépe odpovídá individuálním možnostem a potřebám.

Projekt Absolventské práce je pro žáky příležitostí nalézt propojení jednotlivých poznatků a dovedností s vlastními možnostmi. Je pro ně příležitostí plánovat a zažít osobní úspěch, uvědomit si, že ho může dosáhnout každý. Zároveň se zde setkávají s významností respektovat dohodnutá pravidla a normy, využívat možností odborné rady či konzultace, dotahovat svou práci do konce a umět ji obhájit.

Záměr

Absolventské práce jsou jedním z nástrojů, pomocí kterých mohou učitelé zjišťovat, do jaké míry si žáci osvojili klíčové kompetence, tj. jakým souhrnem vědomostí, dovedností a postojů jsou vybaveni ve chvíli, kdy opouštějí základní školu. Nejedná se však pouze o nástroj evaluace. Žáci mají možnost prezentovat své přednosti, silné stránky, dovednosti a schopnosti - svoji individualitu. Získané vědomosti a dovednosti jsou prostředkem k tomu, aby tato prezentace byla co nejúspěšnější. Cílem absolventských prací není sběr co největšího počtu konkrétních vědomostí, ale prezentace osobnosti žáka a jeho kompetencí.

Úvod

Některé základní školy dříve, jiné později - v každém případě od září 2007 všechny - zahájily výuku podle vlastních školních vzdělávacích programů. Při jejich tvorbě učitelé nesčetněkrát procházeli od cílů základního vzdělávání, přes jednotlivé klíčové kompetence až ke konkrétnějším očekávaným výstupům. Své argumenty si v textu RVP ZV našli jak jeho příznivci, tak odpůrci. Všem však musel být zřejmý posun, ke kterému dochází - na místo konkrétních vědomostí jsou tu dovednosti, místo holých faktů nastupují souvislosti, ve třídě nesedí žáci, ale osobnosti. Se změnou pojetí výuky musí přijít také jiné (neříkám, zda lepší, či horší) „nástroje", pomocí kterých je výuka realizována. Jistě jich existuje celá řada. Absolventské práce jsou pro mne jedním z těchto nástrojů.

Absolventské práce jako prostředek individualizace ve výuce

Na tomto místě uvádím několik momentů, se kterými se žáci během tvorby své absolventské práce setkají. Výčet samozřejmě není úplný a jistě by se daly hledat další tvrzení, která by následující přehled obohatila.

Žák:

 • volí si téma absolventské práce podle vlastního uvážení (vybírá z předem dané nabídky témat nebo zformuluje téma vlastní)
 • vybírá si učitele, pod jehož vedením bude práci tvořit (každý z vyučujících má svůj styl práce a svůj přístup k žákům, žáci si mohou vybrat ten, který vyhovuje právě jim)
 • organizuje časový harmonogram své tvorby práce, sám si organizuje své „učení" v reálné situaci (učitel zde nevystupuje jako autorita, ale jako pomocník)
 • při obhajobě práce prezentuje žák především sám sebe, své kompetence, nikoli konkrétní vědomosti

Učitel, pod jehož vedením práce probíhá, má možnost důkladněji se seznámit s žákem, poznat jeho osobní možnosti, schopnosti, plány a cíle, jeho osobnost a osobitost.

Cíle absolventských prací

Žák by měl vypracováním prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

 • schopnost dlouhodobější samostatné práce
 • schopnost vyhledávání a zpracování informací
 • schopnost integrovat učivo více předmětů a nacházet souvislosti mezi jevy a poznatky
 • schopnost napsat vlastní úvahu na dané téma
 • schopnost výtvarného zpracování tématu
 • schopnost kultivovaného vyjadřování vmateřském jazyce
 • schopnost vyjádření vcizím jazyce
 • schopnost napsat a zpracovat text na počítači (text, tabulky, grafy, tvorba prezentace)

Časový harmonogram

Na počátku školního roku obdrží žáci pokyny ke zpracování, pravidla i kritéria hodnocení. Vyberou si z nabídky určité téma a vedoucího práce z řad učitelů. Žáci mohou zvolit také téma vlastní. Na vedoucího práce se mohou žáci během školního roku obracet s žádostmi o radu a pomoc, s ním konzultují svou činnost. Absolventské práci se má žák věnovat především v době mimo vyučování. V ročním plánu je vyhrazen časový prostor pro návody k vyhledávání informací, pro práci s odbornou literaturou, pro ujasňování pojmů, práci s počítačem, vyhledávání na Internetu apod. Počítačovou učebnu mohou žáci po dohodě využívat pro účely své absolventské práce také mimo svůj rozvrh.

Rozložení činností ve školním roce:

 • červen, září - výběr tématu práce a vedoucího práce, vyplnění a odevzdání přihlášky kabsolventské práci
 • říjen až duben - tvorba práce pod vedením vedoucího práce
 • květen - odevzdání práce třídnímu učiteli
 • červen - ústní obhajoby absolventských prací, absolventský ples, slavnostní vyhlášení výsledků

Výběr tématu

Téma si žáci volí z nabídnutého seznamu, popř. navrhnou ke schválení některému z vyučujících své vlastní. Téma ze seznamu mohou současně zvolit nejvýše dva žáci z jedné třídy (v případě, že zájem žáků o některé z nich bude větší a nedojde ke vzájemné domluvě, bude se o téma losovat).

Požadavky na absolventskou práci:

 • a) Je třeba dodržet předem daná pravidla (použití šablon, požadavky na grafické zpracování atd.) uvedená vtomto odstavci a vdalším textu.
 • b) Práce je mezioborová, tj. spojuje poznatky více různých předmětů.
 • c) Obsahuje vlastní úvahu, vlastní komentáře, hodnotící soudy apod.
 • d) Obsahuje informace zalespoň dvou různých informačních zdrojů (literatura, odborné časopisy, Internet, ústní svědectví atd.).
 • e) Obsahuje originální výtvarnou část (buď samostatné výtvarné dílo, nebo vlastní grafickou úpravu textu, grafů, je možné vytvořit počítačovou prezentaci).
 • f) Obsahuje cizojazyčnou část (např. popisky tabulek a grafů, krátký souhrn faktů, krátký komentář, popř. překlad některé z kapitol).
 • g) Každý zdroj informací je co nejpřesněji citován (nestačí např. Internet, ale musí být uveden přesný odkaz na příslušnou stránku).
 • h) Práci je třeba zpracovat na počítači (výjimkou jsou části, kde to není technicky možné, popř. části, kde je zpracování na počítači nevýhodné - např. vlastní výtvarná díla).

Pokyny pro zpracování:

 • práci zpracujte na počítači (výjimky je třeba konzultovat svedoucím práce) a odevzdat ve vazbě (postačující je kroužková vazba)
 • doporučený rozsah práce je min. 8 stran textu formátu A4 - jednostranný tisk
 • do rozsahu práce se nezahrnují přílohy, obsah práce, seznam použité literatury a dalších zdrojů
 • jednotný vzhled dodržujte u obálky, vazby práce (přední a zadní desky), šablony jsou kdispozici na internetu a na školní počítačové síti
 • jednotně zpracujte také úvodní stranu práce - šablona je kdispozici na internetu a na školní počítačové síti
 • práci odevzdejte ve dvojím vyhotovení a velektronické podobě na CD (jedno vyhotovení zůstává škole, druhé zůstává žákovi)
 • vcizím jazyce zpracujte text vrozsahu poloviny strany formátu A4
 • práci napište ve formátu Times New Roman, velikostí písma 12, pro nadpisy jednotlivých kapitol je možné použít velikost 14 (při proložení znaků je možno použít rozšířené a řádkování 1,5 násobné)
 • způsob číslování jednotlivých kapitol si volte sami
 • s dalšími dotazy se obracejte na vedoucího práce, popř. na třídního učitele, snimi také konzultujte případné změny vzhledem kstanoveným pravidlům

Řazení stran:

 • obálka 1
 • úvodní strana
 • obsah
 • vlastní práce
 • seznam použité literatury a použitých zdrojů
 • přílohy
 • přihláška
 • obálka 2

Poznámka: Tučně vytištěné části je třeba zpracovat jednotně, podle předem připravených šablon.

Konzultace žáka a vedoucího práce

Konzultační hodiny jsou dány vzájemnou dohodou žáka a vedoucího práce. Záleží pouze na nich, jaký způsob vzájemných konzultací zvolí a jaký čas jim bude věnován. Je možné omluvit se z výuky volitelných předmětů z důvodu tvorby práce - maximálně 2 hodiny měsíčně, nesmí se jednat o jeden stejný předmět.

Další dokumenty:

 • přihláška kabsolventské práci (prihlaska.doc)
 • přední obálka (desky1.doc)
 • zadní obálka (desky2.doc)
 • úvodní strana (uvodni.doc)

Poznámka: Veškeré dokumenty jsou k dispozici na www stránkách školy http://www.zsplanany.cz/.

Průběh obhajoby absolventské práce:

 1. Stručné představení žáka a jeho práce garantem.
 2. Představení práce žákem (volba tématu, pojetí a specifikace tématu a jeho zpracování, přiblížení obsahu práce, přiblížení významu práce).
 3. Otázky „technické" (doplňující a vysvětlující otázky k práci - např. vysvětlování pojmů, doplnění o data, události, informace, oprava a vysvětlení případných chyb - v této fázi by se ještě nemělo jednat o názory a jejich obhajobu, ale o ověřitelné, jednoznačné, na vědomosti zaměřené otázky, žák zná základní otázky předem).
 4. Otázky pro diskusi (otázky vycházející z názorů žáka, otázky otevřené, obhajoba vlastních stanovisek a názorů, žák zná základní otázky předem).
 5. Doplňující otázky (prostor pro další členy komise, pro otázky, se kterými žák není předem seznámen, možnost vést tuto část obhajoby v cizím jazyce - s přihlédnutím k možnostem žáka).

Hodnocení absolventské práce

Práce posuzuje komise složená z učitelů. Hodnocení provádí na základě přečtení práce a ústní obhajoby žáka. Práce vyhovující základním požadavkům budou hodnoceny třemi stupni - vynikající, velmi dobrý, postačující. Nejlepší práce budou odměněny. Kromě tohoto hodnocení se bude k úrovni práce přihlížet při hodnocení v některých předmětech - konkrétně ve volitelných předmětech a v cizím jazyce (schopnost napsat krátký text v cizím jazyce a využít mluvené slovo v cizím jazyce), dále pak v předmětech, které jsou stěžejní vzhledem k zvolenému tématu. Neodevzdání práce může být v některém z těchto předmětů (podle zaměření práce) důvodem k hodnocení stupněm „nedostatečný" na úrovni pololetní, či čtvrtletní písemné práce.

Kritéria při posuzování:

 • věcná správnost
 • obsah vlastních myšlenek
 • spojení více předmětů
 • využití více informačních zdrojů
 • nápaditost a originalita zpracování
 • grafická úprava
 • splnění všech povinných součástí práce
 • přesnost citací
 • gramatická a stylistická úroveň
 • vystupování žáka při obhajobě - kultivovanost, úroveň projevu apod.

Závěr

Zavedení absolventských prací a jejich zahrnutí do školního vzdělávacího programu mohu jen doporučit. Ať už v této konkrétní či jiné podobě, která se bude článkem pouze inspirovat. Jistě následně změníte svůj pohled na některé z žáků, dočkáte se překvapení. V každém případě však poskytnete žákům prostor pro to, aby se mohli projevit jako individuality. Zda, a jakým způsobem, tento prostor využijí, je do značné míry už na nich samotných.

Fotografie z obhajoby absolventských prací ve školním roce 2006/2007
1. Fotografie z obhajoby absolventských prací ve školním roce 2006/2007

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Lukáš Istenčin

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Kreativita

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Psací potřeby, literatura, PC.

Téma článku:

Integrované předměty