Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Interaktivní hry – úvod
Odborný článek

Interaktivní hry – úvod

16. 7. 2008 Základní vzdělávání
Autor
Aisis o.s.

Anotace

Článek uvádí do problematiky interaktivních her v rámci OSV. Popisuje požadavky na správnou aplikaci her do výuky. Součástí článku jsou odkazy na příspěvky obsahující mnoho námětů na jednotlivé herní aktivity.

Příspěvek vznikl v rámci projektů pořádaných o.s. Aisis.


Ti, kteří se ve své práci zabývají praktickým vedením skupin, často nevědí, odkud čerpat náměty k navozování procesů skupinové dynamiky. V předložené sbírce je uvedena řada možností, které jsou jednak výsledkem vlastní práce autorky, jednak byly přiřazeny osvědčené hry již známé. Hry jsou zaměřeny na ty oblasti lidského chování, které lze hrami navodit a hravě prožívat. Poskytují možnosti:

  • poznat vlastní způsoby reagování
  • vědomě prožívat různé formy komunikace
  • projevovat vlastní emoce, poznat své reakce na emoce druhých
  • být konfrontován s konflikty a rozhodováním
  • pozorovat chování spojené s určitými rolemi, chování vázané na normy u sebe i u druhých a experimentovat se změnami
  • prožít různé vztahy vedení a autority a naučit se s nimi přiměřeně pracovat

Účinek her je ve velké míře závislý na dovednostech toho, kdo je řídí. Cílevědomě může her využívat ten, kdo:

  • sám sociálním výcvikem prošel
  • má dostatečné teoretické znalosti a dovednosti v pozorování, aby byl sto diferencovaně vnímat procesy skupinové dynamiky

Jen za předpokladu, že tyto podmínky jsou splněny, lze her využít k výcviku. Ten, kdo chce her cílevědomě využívat, by si měl od počátku uvědomovat vlastní roli. Zájem a dobrá vůle zde nestačí. Popsané hry nabízejí možnost k emocionálnímu a sociálnímu učení. Přednostně byly vybrány hry, které navozují modelové situace, v nichž je možno vědomě prožívat určité chování, toto chování ve skupině reflektovat a korigovat. Důležité jsou i diskuse, které po hře následují - jejich výsledkem jsou často nové způsoby chování, které je možno v hravé atmosféře bez obav z důsledků vyzkoušet.

Hra bez následující reflexe je z hlediska výcvikových cílů bezcenná. Reflektování vesměs předpokládá konfrontaci pohledu zúčastněných i nezúčastněných (role vedoucího).

Dále hry nabízejí i možnost uvést v chod skupinové procesy, uvědomit si je a udělat závěry o jejich možném dalším využití. Vedoucí by měl hry volit uvážlivě, předložené návrhy je třeba chápat spíše jako podněty pro vlastní nápady a tvoření.

Systematika popisu her

Trvání - uvedené časy jsou jen orientační, mají především do jisté míry dát informaci o tom, zda lze v určitém časovém limitu hru vůbec zařadit. Ještě důležitější informací je to, v jakém tempu daná skupina hraje, zda zdlouhavě, či překotně. Doba trvání hry závisí do jisté míry i na velikosti skupiny; uvedené údaje se vztahují na doporučený počet účastníků. U některých her je doba trvání do té míry závislá na velikosti a složení skupiny, že časový údaj není uváděn. U některých her platí zásada - hrát tak dlouho, dokud je ze hry radost.

Věk - pokud je uváděn, je třeba údaj brát relativně, horní i dolní hranici věku lze posunout.

Velikost skupiny - doporučuje se, aby se velikost skupiny příliš nelišila od údajů, které uvádíme a které se opírají o naše zkušenosti. Když je skupina příliš velká, stává se pro účastníky i pro vedoucí nepřehledná a je pak obtížné o průběhu diskutovat. Ve velikých skupinách jsou dojmy nepřehledně různorodé, u velmi malých skupin se mnohé hry stávají monotónní.

Materiál - pokud při hře používáme papíru, psací potřeby apod., uvádíme tuto okolnost jako materiální podmínky, aby bylo možno si vše předem připravit.

Učební cíle - speciální cíl je uváděn jen tehdy, když nevyplývá z názvu, úvodu příslušného oddílu či není zcela jednoznačný z průběhu.

Průběh - uvádíme zde chronologicky postupné fáze průběhu hry.

Pozorovací kritéria - uvádíme pouze kritéria specifická pro tu kterou hru. Nejsou uváděna kritéria všeobecně známá.

Vyhodnocení - v této rubrice především upozorňujeme na problémy, které se hrou dostávají do popředí a je nutné je prohovořit. Zároveň se zmiňujeme o problematice, která se v průběhu může vynořit a lze ji prodiskutovat jindy, na hře nezávisle. Osvědčuje se po prodiskutování hru odehrát ještě jednou, eventuálně s pokynem, aby účastníci obměnili své chování.

Úskalí - mnohé z her nelze užívat pouze jako hry. Obecně je na toto omezení upozorňováno v úvodních slovech - pokud hra má speciální úskalí, je na ně upozorněno zvlášť. Je lépe hru nerealizovat, než podstoupit nekontrolovatelné riziko.

Další články k tomuto tématu:

Skupinová dynamika - interaktivní hry Soni Hermochové
Představování a poznávání
Komunikace a vytváření skupin (1. část)
Komunikace a vytváření skupin (2. část)
Pozorování a vnímání
Identifikace a vcítění
Agrese a prosazování

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Aisis o.s.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Osobnostní a sociální výchova