Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Dokumenty k výuce: Provolání Národního výboru ke vzniku Československa
Odborný článek

Dokumenty k výuce: Provolání Národního výboru ke vzniku Československa

Anotace

Práce s dokumentem, který znamenal počátek Československa, vede žáky k vyhledávání informací v textu i k orientaci v širších souvislostech, učí je vnímat nejen stránku obsahovou, ale také jazykovou.

Text dokumentu byl převzat od o.s. Aisis. Práci s textem a nabídku otázek doplnil Mgr. Zdeněk Sotolář.

Práce směřuje od individuálního čtení textu k diskusi ve skupině. Je vhodné, aby žáci znali otázky předem, mohou je dostat buď písemně, nebo je učitel napíše na tabuli (promítne pomocí meotaru). Je možné postupovat cestou „sněhové koule", tedy od práce menších skupin k závěrečné diskusi celé třídy. Odpovědi žáků by měly být doloženy citací z textu. V závorkách uvádím další, ještě více rozšiřující otázky. Východiskem k samostatné žákovské úvaze a širší diskusi mohou být otázky o vyvrcholení národních dějin, a odvěké touze lidu (v protikladu k austroslavismu). Opakovaně se vynořují souvislosti s národním obrozením (Palacký - Národní výbor - Martin).

Nabídka otázek k textu:
 • Jakou roli přijímá Národní výbor? (Text: prozatímní vláda - Ode dneška Tvá vláda) Kdy se poprvé setkáváme v Česku s Národním výborem?
 • Vyhledej, za jakých okolností Národní výbor vznikl. (Mimo text: „V červenci byl v Praze ustaven Národní výbor v čele s Karlem Kramářem. Plnil funkci základního politického orgánu Čechů. Byl složen ze zástupců politických stran podle výsledků posledních parlamentních voleb z roku 1911."1)
 • Koho (a proč) označuje provolání jako osvoboditele? (Text: Masaryk a Wilson)
 • Proč nepodepsal text provolání také T. G. Masaryk? (Mimo text: Od začátku války (1914) byl za hranicemi, v Česku na něj byl vydán zatykač. Stál v čele zahraničního odboje, 18. října 1918 předal Wilsonovi Washingtonskou deklaraci.) Jak se Masarykovi říkalo?
 • Kdo byl Wilson? (Mimo text: 28. prezident USA, 1913 - 1921, demokrat, nositel Nobelovy ceny míru, 8. ledna 1918 navrhl mírový program, tzv. 14 bodů)
 • Kdo z podepsaných reprezentoval v dané chvíli Slováky? (Mimo text: Vavro Šrobár, který tou dobou náhodou soukromě pobýval v Praze.)
 • Kterým dokumentem se přihlásili Slováci k Československému státu? (Mimo text: Byla to tzv. Martinská deklarace přijatá 30. října 1918 v Turčianském Sv. Martině.) Jakou roli sehrálo v dějinách město Martin?
 • Zjisti, které politické strany zastupovali čeští „muži 28. října". (Mimo text: František Soukup - Československá strana sociálně demokratická, Antonín Švehla - Agrární strana, Alois Rašín - Československá národní demokracie, Jiří Stříbrný - Československá strana socialistická) Se kterou stranou je spojen T. G. M.?
 • Kterou událost označuje provolání za vyvrcholení národních dějin? (Text: Výkony československých legií) Co považoval za vyvrcholení národních dějin František Palacký? (Mimo text: Husitství) Co považuješ za vyvrcholení našich dějin ty?
 • Kde bojovalo naše „národní vojsko"? (Text: Československé legie - na západním bojišti a na Sibiři) Proti komu bojovaly legie na Sibiři?
 • Co provolání označuje jako „odvěký sen" našeho lidu? (Text: Samostatnost - vstoupil v řadu samostatných států)
 • Pro srovnání vyhledej, co je austroslavismus. (Mimo text: „Čeští delegáti prosazovali Palackého ideu austroslavismu, to je zachování Rakouska jako rovnoprávného svazku všech národností."2)
 • K čemu provolání vyzývá? Co konkrétně musí být chráněno? (Text: Vyzývá k pořádku - svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno) Srovnej s Prvním zákonem.
 • Co znamená, když se řekne „mít čistý štít"? (Mimo text: SSČ - zůstat čestný, nezadat si)
 • Znáš jiný frazeologismus se slovem štít? (Mimo text: vrátit se se štítem nebo na štítě, SSČ: jako vítěz nebo padlý hrdina) Co je rezidentní štít?
 • Převeď vybraná slovní spojení do současného jazyka a pojmenuj jazykové prostředky, které jsi změnil. (Společný jev: „Ustupují především vazby genitivní".3)

svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno: osobní svoboda a soukromý majetek nesmí být dotčeny (z 2. do 1. pádu/infinitiv bez -ti/shodný přívlastek před jméno)

šetřiti všeho, co jinému jest svato: šetřit vše, co je jinému svaté (z 2. do 4. pádu/ tvar 3. osoby slovesa být bez -st a jmenný tvar přídavného jména/infinitiv bez -ti)

aby chování a radost byly důstojny velké chvíle nynější: aby chování a radost byly důstojné v nynější velké chvíli (jmenný tvar přídavného jména/z 2. do 6. pádu s předložkou/shodný přívlastek před jméno)

Provolání Národního výboru ke vzniku Československa ze dne 28. října 1918. Národní výbor tak reagoval na pražské události následující po uveřejnění tzv. Andrássyho nóty, která byla všeobecně považována za kapitulaci Rakouska - Uherska. Ještě týž den pozdě večer přijal Národní výbor také První zákon.

Lide československý!

Tvůj odvěký sen stal se skutkem. Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu samostatných, svobodných, kulturních států světa. Národní výbor, nadaný důvěrou veškerého lidu československého, přejal jako jediný a oprávněný a odpovědný činitel do svých rukou správu svého státu.

Lide československý!

Vše, co podnikáš, podnikáš od tohoto okamžiku jako nový svobodný člen velké rodiny samostatných svobodných národů.

Novými činy v těchto chvílích zahajují se nové, bohdá slavné dějiny Tvoje. Nezklameš očekávání celého kulturního světa, který se žehnáním na rtech vzpomíná Tvých slavných dějin, jež vyvrcholily v nesmrtelné výkony československých legií na západním bojišti a na Sibiři. Celý svět sleduje Tvoje kroky do nového života, Tvůj vstup do země zaslíbené. Zachovej štít čistý, jako jej zachovalo Tvé národní vojsko: Československá legie. Bud' si stále vědom, že jsi občanem československého státu nejen se všemi právy, nýbrž i povinnostmi.

Na počátku velikého díla ukládá Ti Národní výbor, ode dneška Tvá vláda, aby Tvé chování a Tvá radost byly důstojny velké chvíle nynější. Naši osvoboditelé Masaryk a Wilson nesmí býti zklamáni ve svém přesvědčení, že dobyli svobody lidu, který dovede sám sobě vládnouti, ni jediným rušivým činem nesmí býti zkaleny nynější veliké okamžiky, ni jediný z Vás nesmí se dopustiti ničeho, co by mohlo vrhnouti stín na čisté jméno národa.
Každý z Vás musí bezvýhradně šetřiti všeho, co jinému jest svato.

Svobody osobní, majetku soukromého nesmí býti dotčeno. Podrobte se bezvýhradně rozkazu Národního výboru.

V Praze, dne 28. října 1918.

Za Národní výbor československý:
Dr. František Soukup v. r., Dr. Vavro Šrobár v. r., Antonín Švehla v. r., Jiří Stříbrný v. r., JUDr. Alois Rašín v. r.


1 KOHOUTKOVÁ, H. - KOMSOVÁ, M.: Dějepis na dlani. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2005, s. 185, ISBN 80-7346-057-2.
2 KOHOUTKOVÁ, H., KOMSOVÁ, M. Dějepis na dlani. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2005. ISBN 80-7346-057-2. s. 149
3 CUŘÍN,F., NOVOTNÝ,J. Vývojové tendence současné spisovné češtiny a kultury jazyka. Vydání 2., upravené. Praha: SPN, 1982. s. 37

Literatura a použité zdroje

[1] – KOHOUTKOVÁ, H.; KOMSOVÁ, M. Dějepis na dlani. 1. vydání. Olomouc : Rubico, 2005. ISBN 80–7346-057–2.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Zdeněk Sotolář

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Pracovní list s textem provolání Učebnice dějepisu, vhodné encyklopedie Slovník spisovné češtiny