Domů > Odborné články > Předškolní vzdělávání > Spolupráce mateřské a základní školy: O hrníčku, který se nechtěl mýt
Odborný článek

Spolupráce mateřské a základní školy: O hrníčku, který se nechtěl mýt

10. 6. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Libuše Navarová

Anotace

Ukázka hodiny, v níž dětem předškolního věku usnadňujeme adaptaci do 1. třídy ZŠ. Zábavnou formou je seznamujeme s prostředím školy, a tak podporujeme přirozené kontakty dětí různého věku.

Představení mateřské školy

Jsme jednotřídní venkovská mateřská škola. Dochází k nám celkem 25 dětí ve věku od 2 do 6 let. Jsou to jednak děti místní, jednak děti dojíždějící z okolích obcí.

Prostředí naší školy je příjemné a podnětné. V naší vesnici je také dvoutřídní základní škola, kam docházejí žáci od 1. do 5. ročníku. Společných akcí se zúčastňují všechny děti základní a mateřské školy, výjimkou jsou společné „vyučovací hodiny". Ty se týkají pouze starších dětí mateřské školy a žáků 1. a 2. ročníku základní školy.

Pedagogové obou škol si uvědomují, že nástup dítěte do základní školy znamená v jeho životě důležitou změnu. Klademe proto důraz nejen na úroveň různých dovedností a návyků, ale dbáme i na vytvoření bezpečného prostředí, které dětem usnadní adaptaci v nových podmínkách. Tomu odpovídá i velmi dobrá spolupráce v této oblasti. Ředitelky mateřské a základní školy se vzájemně seznamují se svými školními a třídními vzdělávacími programy, zejména s jejich vzdělávacími obsahy. Informují se o výchovných a vzdělávacích postupech, o individuálních zvláštnostech dětí, které odcházejí do školy. Vzájemně konzultují vzdělávací problémy, diskutují o požadavcích na připravenost dětí na školu. V září ředitelka mateřské školy navštíví 1. třídu, kde si ověří, jak se děti adaptovaly na vstup do školy, zjistí, co jim dělá problémy a na co je třeba se ve výchovné práci mateřské školy více zaměřit. Výsledky z této hospitace zařadí do úkolů třídního vzdělávacího programu.

Formy spolupráce

Již několik let organizujeme tzv. společné vyučovací hodiny. Jak probíhají?

Střídavě tyto „hodiny" plánujeme v mateřské nebo základní škole. Rámcový plán si připravíme společně na celý rok. Určená učitelka promyslí záměr, organizaci, vzdělávací obsah a využití pomůcek. Druhá učitelka spolupracuje při individuální práci s dětmi. Výhodou je, že budovy základní a mateřské školy stojí v těsném sousedství, proto nemáme problémy s přesunem dětí.

O hrníčku, který se nechtěl mýt (společná „vyučovací hodina")

Přiblížím vám organizaci společné „vyučovací hodiny", kterou jsem připravila. Hodina probíhala ve třídě základní školy, zúčastnily se jí děti mateřské školy 5 - 6leté a žáci 1. a 2. ročníku. Děti měly za úkol přinést si na tuto hodinu svůj hrníček. Děti z mateřské školy seděly v lavicích společně s žáky základní školy.

Cíle:

 • seznamovat se s prostředím školy
 • prostřednictvím zajímavých aktivit si vytvářet pozitivní vztah k prostředí, ke kamarádům
 • osvojovat si výtvarné dovednosti, seznamovat se s různými druhy materiálů, (výtvarný a grafický materiál - pastely, tuše, křídy, tabule, různé druhy papíru)
Metodický postup

Přečetla jsem dětem pohádku „O hrníčku, který se nechtěl mýt" (z knihy Dům ve sluneční ulici Zbyňka Malinského). Název pohádky a jméno autora mi pomohli přečíst žáci školy.

Potom následovaly otázky, abych si ověřila, zda děti obsah pochopily: Proč se musí mýt nádobí? Co by se stalo, kdyby se nemylo? Kdo myje nádobí? Jak se správně myje? Jak mamince pomáhám?

Z odpovědí dětí: „... mamince myje nádobí myčka, tatínek, ... nejlepší je papírové, to se nemyje..."

Co to znamená „chytračení se nevyplácí"? Jaké z této pohádky plyne poučení?: „...kdybychom nemyli nádobí, neměli bychom z čeho jíst, byli bychom nemocní..."

Děti si potom ukázaly své hrnečky, popsaly, jaký je, jak vypadá (barva, materiál, dekorace). Starší dětí spočítaly hrnečky dohromady, rozlišovaly a třídily je podle velikosti (pojmy malý, velký, menší, větší, nejmenší, největší; pro starší děti velký - menší - nejmenší, malý - větší - největší). Děti mohly velikost - obsah ověřit a porovnat s množstvím vody, které se do hrnečku vešlo. Vybíraly, který se jim líbí, zdůvodňovaly proč (tvar, barva, dekorace, velikost apod.). Poznaly, že hrneček má ucho, které ale slouží k něčemu jinému, než ucho lidské nebo zvířecí.

Následovaly výtvarné aktivity, kdy si děti svůj hrníček ztvárnily na různý formát papíru a různým výtvarným materiálem (dle vlastní volby). Svou práci si podepsaly, kdo chtěl, požádal o pomoc učitelku nebo kamaráda. Práce si vzájemně představily a prohlédly. Všechny jsme vystavili v mateřské škole a potom v základní škole.

Na závěr si děti společně zazpívaly oblíbené písně, zahrály si pohybovou hru podle vlastního výběru.

Závěr a hodnocení

Při této „vyučovací hodině" byly rozvíjeny všechny druhy kompetencí:

 • kompetence k učení a k řešení problémů - hledat správné odpovědi, rozvoj logického myšlení, samostatnost při výběru výtvarného materiálu, rozvoj koordinace ruky a oka
 • kompetence komunikativní - vyjadřovat se bez ostychu před ostatními, umět popsat předmět, sledovat, vnímat a chápat obsah příběhu, vyjadřovat své názory (odpovědi na otázky)
 • kompetence sociální a personální - učit se vytvořit si svůj názor, uplatňovat základní společenské návyky (respektovat druhé, pracovat podle pokynů, učit se spolupracovat - pomoci, požádat o pomoc, společně vytvářet pravidla chování a jednání
 • kompetence činnostní a občanské - orientovat se v obci a v prostředí školy, vyhodnocovat činnost a jednání své a druhých, dbát o své zdraví

Činnost byla pro děti pestrá a zajímavá, střídal se pohyb s prací v lavicích. Děti měly dostatek prostoru na dokončení práce. Po celou dobu byly aktivní, klidné, soustředěné, bez zábran komunikovaly, ptaly se, činnosti je zaujaly a výsledek byl hodnocen kladně jak dětmi, tak učitelkami.

Další formy spolupráce

Takto organizujeme „hodiny" v rámci tělesné výchovy, matematiky, hudební výchovy. Žáci ze základní školy přicházejí na společně organizované činnosti také do mateřské školy. Komunikace mezi učitelkami je výborná a tato forma spolupráce, kdy děti aktivně spolupracují a mají společné zážitky, je pro ně zábavná a zajímavá. Velmi se těší na další společné činnosti, ať již v mateřské, nebo v základní škole.

Dále společně organizujeme sportovní akce pro děti - dětský den, sportovní dopoledne. Při sportovních soutěžích utvoříme smíšená družstva, kdy starší žáci dohlížejí na děti z mateřské školy. Děti tak získávají důvěru ke straším a naopak starší děti mají pocit zodpovědnosti za mladší kamarády. Žáci ze základní školy se účastní divadelních představení v mateřské škole, připravujeme společně vystoupení na besídky pro důchodce, vánoční zpívání v kostele, výtvarnou soutěž, karneval, halloweenský rej. Těchto akcí každým rokem přibývá. Využíváme fantazie učitelů a rodičů a výsledkem je nám radost dětí ze společných zážitků. Jsme rádi, že se těší do školy, že již znají své budoucí spolužáky a učitele a že přechod do školy je radostný.

Literatura:
Malinský, Z.: O hrníčku, který se nechtěl mýt. In: Dům ve Sluneční ulici. Praha: Česká expedice, 1992, s. 11 - 14, ISBN 80-85281-31-7.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Libuše Navarová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo
 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • řeší problémy, na které stačí; známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého
 • Předškolní vzdělávání
 • Sociální a personální kompetence
 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém okolí

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída