Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Mein Tagesablauf / Můj den
Odborný článek

Mein Tagesablauf / Můj den

13. 3. 2024 Základní vzdělávání
Autor
Veronika Korbelová
Spoluautor
Mgr. Pavlína Jurzykowská DEA

Anotace

Výuková aktivita se zaměřuje na procvičení slovní zásoby tematického okruhu „Můj den“ s důrazem na užití časových údajů a upevnění větné stavby. Aktivita zahrnuje tvorbu fotografií a videí s cílem podpořit a obohatit výuku pomocí vlastní kreativity žáků a moderních technologií. Žáci fotí a vytvářejí videa obsahující popis základních činností v jednotlivých etapách dne. Jednotlivé úkoly rozvíjejí všechny jazykové dovednosti. Po společném procvičení slovní zásoby je díky audiovizuálnímu výstupu využita úplná integrace jazykové i komunikační složky (psaní, poslech i mluvení).

Očekávané výstupy:

 • Žáci/žákyně si procvičí slovní zásobu na téma „Mein Tagesablauf“ (Můj den);
 • zopakují si větnou stavbu (slovesa na 2. místě v oznamovací větě) a pojmenování jednotlivých etap dne v němčině;
 • natočí video a namluví souvislé vypravování o svém dni s použitím časových údajů.

Časová dotace:

Výuka: 45 minut

Příprava: 20 minut

Pomůcky:

Učitel: PC nebo notebooky, připojení k internetu, tabule, projektor, interaktivní tabule

Žáci: PC nebo notebooky, připojení k internetu

Zdroje:

 • ŠTĚPÁNÍK, Stanislav, Eva HÁJKOVÁ, Klára ELIÁŠKOVÁ, Ľudmila LIPTÁKOVÁ a Marta SZYMAŃSKA. Školní výpravy do krajiny češtiny: didaktika českého jazyka pro základní školy. Plzeň: Fraus, 2020. ISBN 978-80-7489-595-1.
 • HLADÍK, Petr. Tipy a triky pro výuku cizích jazyků: inspirace pro všechny jazykáře. Praha: Grada, 2021. ISBN 978-80-271-3194-5.
 • ZÁLESKÝ, Ondřej: Hlavní dovednosti žáků v digitálním světě. 2017 [cit. 2017-11-27]. Dostupný z WWW: [https://spomocnik.rvp.cz/clanek/21597/HLAVNI-DOVEDNOSTI-ZAKU-V-DIGITALNIM-SVETE.html].
 • aplikace pro mobily: CapCut Video Editor nebo Film Maker Pro
 • aplikace pro PC: Eddpuzzle
 • https://www.fotoguru.cz/uvod-do-fotografovani/

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti:

Digitální:      

Žák/Žákyně

 • pořizuje, ukládá a sdílí fotografie;
 • zná základní funkcionality nástrojů pro úpravu fotografií;
 • je součástí virtuální třídy (týmu) v prostředí Microsoft Teams (nebo v jiné platformě pro třídní management).

 

Vzdělávací cíle:

Žák/Žákyně

 • německy popíše aktivity během dne, ve kterých použije časové údaje, v jednoduchých větách představí aktivity v hlavních etapách dne v krátkém videu;
 • v písemném projevu správně časuje slovesa a ovládá názvy jednotlivých etap dne;
 • na základě získaných informací dokáže pořídit kvalitní fotografie a z nich poté vytvořit digitální obsah;
 • v jednoduché aplikaci z fotografií sestaví krátké video;
 • natočený obsah poté i se zvukem digitálně zpracuje a pomocí cloudového úložiště svůj soubor (nejlépe ve formátu MP4) sdílí vyučujícímu, případně spolužákům (např. přes platformu Teams, GCR atd.);
 • provede na základě zvolené metody sebehodnocení své práce i práce ostatních.

 

Přínos využití digitálních technologií:

Žák/Žákyně 

 • se v rámci nácviku tvorby vět s použitím sloves a časových údajů naučí stříhat kratší vizuální sekvence a doplňovat je zvukem;
 • během pořizování fotografií si uvědomí rizika zveřejňování citlivých osobních údajů a soukromých fotografií a podle toho zvolí sdílený obsah;
 • seznámí se s další možností, jak procvičovat své jazykové dovednosti pomocí online pracovních listů.

 

Metodická poznámka:

Nabízené aktivity umožňují žákům i učitelům využívat různé druhy práce, od samostatné po skupinovou. Jednotlivé aplikace nabízejí velkou škálu šablon, se kterými může učitel nebo žák pracovat. V první aktivitě je využita aplikace LearningApps. Jedná se o online aplikaci pro tvorbu vlastních interaktivních aktivit, jako jsou např. spojování slov, řazení, kvízy, přiřazování, anagramy, hádání slov, pexeso, osmisměrky atd. Cvičení může učitel buď vytvářet sám, nebo si může vyhledat už hotová cvičení podle klíčových slov v Menu. Kliknutím na vybraný náhled se cvičení otevře a stačí si už jen vybrat jednu z nabízených aktivit. Pracovní list je možné přizpůsobit slovní zásobě a použít i pro pokročilejší jazykové úrovně. 

Popis vzdělávací aktivity:

Fáze 1 – EVOKACE (10 minut)

Úloha 1: „Opakování matka moudrosti“

Pomocí aplikace LearningApps učitel opakuje:

A/ Hodiny a etapy dne: 

Vyučující na sdílené ploše rozklikne danou aktivitu a postupně žáky vybízí, aby vybrali správnou odpověď v předpřipraveném online pracovním listu https://learningapps.org/view7872574.

 

B/ Aktivity během dne:

Poté stejným způsobem procvičí slovní zásobu „činnosti a aktivity během dne“ – na webu https://learningapps.org/watch?v=pnnxqnkaa19 se nachází balíček aktivit pro opakování základních receptivních dovedností (poslech a verbální porozumění).

Fáze 2 – UVĚDOMĚNÍ (30 minut)

Úloha 2: „Natoč video Mein Tag“

Učitel pustí žákům krátké video: https://www.youtube.com/watch?v=FIhT9MruY4A.

Společně pak video přeloží. Poté učitel žákům klade kontrolní otázky: 

 1. Wann steht sie auf? (um Viertel nach sechs)
 2. Wie heißt sie und wie alt ist sie? (Julia, 13 Jahre)
 3. Was frühstückt sie? (Cornflakes mit Milch)
 4. Wann beginnt der Unterricht? (um acht)
 5. Wann kommt sie nach Hause? (kurz vor zwei)
 6. Was macht sie am Nachmittag? (kochen, Hausaufgaben machen, Klavier üben, Musik hören, mit Freundinnen skaten)
 7. Was macht sie am Abend? (sie isst zu Abend, telefoniert)

Poté vyzve žáky, aby natočili podobné video s využitím připravených rekvizit a vlastních mobilních telefonů. 

Rekvizity: plyšáci, figurky, panáčci, zubní kartáček, mýdlo, ručník, hřeben, deka, učebnice, pero, sluchátka, lžíce apod. (cokoliv, co lze připodobnit k některé z etap dne).  

Žáci se rozdělí do dvojic/trojic a vyberou si postavičku/figurku/plyšáka a další rekvizity (deku, zubní kartáček, talíř se lžící, učebnici, hřeben, mýdlo, …). Učitel poté žáky poprosí, aby plyšáka pojmenovali a vyfotili ho v různých etapách dne i s vhodnou rekvizitou. 

Důležitá sdělení před samotným pořizováním fotografií:  

Bližší informace o tom, jak bezpečně sdílet fotografie, naleznete zde: https://www.digitalnipevnost.cz/zpravodaj/detail/jak-bezpecne-sdilet-fotografie-on-line.

Učitel vyzve žáky, aby se pokusili odpovědět na otázku, proč by nebylo vhodné fotit sám sebe doma a poté fotografii sdílet spolužákům v rámci společné kontroly výstupu z hodiny. Žáci by měli přijít na to, že když fotí nebo natáčí na svůj mobil sebe, své tělo, své soukromí, tak musí být opatrní, pokud daný obsah sdílí online. Učitel děti upozorní na fakt, že je opravdu nesmírně důležité, aby si děti chránily své soukromí a citlivé informace (jméno, adresu, telefonní číslo, informace o tom, kdy jsou na dovolené atd.).  

Před samotným focením je vhodné projít se žáky stručně sepsaná pravidla pro tvorbu kvalitní fotografie – učitel je může promítnout na interaktivní tabuli a každé pravidlo stručně okomentovat.

Jak pořídit kvalitní fotografii?   

https://www.fotoguru.cz/uvod-do-fotografovani/

Zadání pro žáky:

 1. Vyberte si nějakou postavičku, pojmenujte ji a nafoťte s ní 5 kvalitních fotografií. Pokaždé s jinou rekvizitou, tak abyste měli pro každou etapu dne alespoň jednu fotografii. Postavička tedy bude mít u sebe na každé fotografii něco jiného:

Am Morgen – postavička má u sebe např. kartáček, deku, …  

Am Vormittag – figurka/plyšák například drží pero, sedí na lavici, u tabule, má učebnici

Am Mittag  – například drží lžíci nebo má před sebou talíř

Am Nachmittag – například kouká na sešit, má sluchátka

Am Abend  – například čte knihu na dece, je u něj talíř

 

 1. V mobilní aplikaci seřaďte fotografie za sebou tak, jak jdou dané aktivity po sobě během jednoho dne. Pokud vhodnou aplikaci ve svém mobilu zatím nemáte, nainstalujte si jednoduchou aplikaci pro střih krátkých videí z fotek nebo filmů, např. aplikaci Filmmaker Pro nebo CapCut – Video Editor.

Dílčí výstup zde: viz příloha

 1. Hotová videa z fotek sdílejte na svůj e-mail nebo do svého úložiště (Google Disk, cloud, …).
 2. Na počítači si otevřete bezplatnou aplikaci Eddpuzzle (link do virtuální třídy vám odešle učitel). Daná videa namluvte (ve trojicích se prostřídejte).

Tutoriál Eddpuzzle zde: Edpuzzle Tutorial for Teachers

 

 1. Hotová videa odešlete na některou z platforem pro sdílení obsahů, které vznikají ve vašich hodinách (například Google Classroom nebo Teams), aby vaše video mohl učitel promítnout také spolužákům na interaktivní tabuli.

Fáze 3 – REFLEXE   

Úloha 3: „Udělování Oscarů“

Učitel rozdělí žáky do tří skupin: 

 1. skupina – „Režiséři“ (budou kontrolovat obsah jednotlivých videí, jejich správnost a úplnost dle zadání)
 2. skupina – „Estéti“ (budou kontrolovat grafickou a estetickou kvalitu výstupu)
 3. skupina – „Zvukaři“ (budou kontrolovat zvukovou stopu a správnost výslovnosti)

 

Učitel vyzve žáky, aby se pohodlně usadili a zhlédli „nominované“ snímky, tedy hotová videa „Mein Tag“. Každá skupina pak zvolí za sebe (lze hlasovat pomocí aplikace Mentimeter) nejlepší video. Jeho autor získá sladkou odměnu. 

Zkušenosti s použitím materiálu: 

Aktivitu „Můj den“ jsem použila v sedmé třídě jako zakončení tématu „Mein Tag“. Žáci vše hravě zvládli. Většina žáků využila nakonec k tvorbě videa aplikaci CapCut a práce s videem jim trvala v průměru 30 minut.

Menší problém nastal až ve chvíli, kdy bylo potřeba video sdílet a vložit do Teamsů. Překvapilo je, že se místo „klasického“ tlačítka SHARE objevilo SHARE ASSIGNEMENT.

Pokud by žáci pracovali s aplikací Edpuzzle, je třeba jim vysvětlit, že pokud by video sdíleli s někým, kdo není registrován v aplikaci Edpuzzle, musí ho nejdříve uložit do cloudového úložiště (na naší škole používáme v rámci balíčku Office 365 úložiště OneDrive). Teprve poté ho lze pomocí odkazu sdílet. 

Žáci vytvořili opravdu moc hezká videa. K prezentaci videí jsem vypracovala pracovní list s otázkami k jednotlivým videím (např. Wie heißt er? Wann steht er auf? Was macht er in der Schule? …), aby žáci opět aktivně používali probranou slovní zásobu.

 

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Veronika Korbelová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • získává, posuzuje, spravuje, sdílí a sděluje data, informace a digitální obsah v různých formátech; k tomu volí efektivní postupy, strategie a způsoby, které odpovídají konkrétní situaci a účelu;
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Gymnázium
 • Kompetence komunikativní
 • prezentuje vhodným způsobem svou práci i sám sebe před známým i neznámým publikem

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Rozvoj schopností poznávání