Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Přirozená čísla a datumové funkce tabulkového procesoru
Odborný článek

Přirozená čísla a datumové funkce tabulkového procesoru

Anotace

Jedním z efektivních a užitečných nástrojů tabulkového procesoru jsou datumové funkce. Pomocí aktivity se žáci seznámí s principem práce procesoru s časovými údaji a vyzkouší si jejich využití na jednoduchých praktických příkladech.

Cíl

Žák/yně
 • se obeznámí s principem práce tabulkového procesoru s časovými údaji
 • na základě svých znalostí a zkušeností provádí odhady
 • aktivně pracuje s nástrojem tabulkového procesoru formát buňky při řešení zadaných úloh
 • v případě potřeby vyhledá informace nebo ověří správnost svého výpočtu v internetových zdrojích

Základní informace

 • Stupeň vzdělávání: gymnázium, střední škola
 • Věková skupina: 15-16 let
 • Vzdělávací obor: matematika a její aplikace
 • Tematický okruh: číslo a proměnná
 • Časová dotace
  • Výuka: 1 vyučovací hodina
  • Příprava: 0 minut

Očekávané výstupy

 • Správný myšlenkový postup stanovení odpovídajícího kalendářního data na základě logické úvahy.
 • Využití datumových funkcí tabulkového procesoru k řešení problému zahrnující počítání s kalendářním datem.

Pomůcky, hardware, software

 • Učitel/ka: PC nebo notebook s připojením na internet a dataprojektor, MS Excel nebo LO Calc
 • Žák/yně: jakékoliv digitální zařízení s nainstalovanou aplikací MS Excel nebo LO Calc a připojením na internet

Zdroje

https://support.microsoft.com/

https://www.openoffice.cz/

Potřebné vstupní znalosti a dovednosti

 • Oborové
  • znalost přirozených čísel a jejich vlastností
  • znalost znaků dělitelnosti přirozených čísel
 • Digitální
  • jednoduché ovládání tabulkového procesoru (formát buňky, zápis vzorce s odkazem na buňku)

Přínos využití digitálních technologií

Rychlé a efektivní stanovení počtu dní nebo přesného kalendářního data.

Metodická poznámka

Pokročilí uživatelé tabulkových procesorů využívají funkce s časem (v MS Excel např. DNES(), DAYS(), DENTYDNE(); v LO Calc TODAY() apod.), lze se bez toho obejít.

Pozor, MS Excel začíná od data 1. 1. 1900, LO Calc (analogicky i Tabulky v Google Chrome) od 31. 12. 1899. Číselné hodnoty se sjednotí až od 1. 3. 1900.

Popis vzdělávací aktivity

Žákům nejdříve zadáme první úlohu (motivační) a společně diskutujeme, jak se k výslednému datu dostaneme a co vše je třeba při jeho stanovení zohlednit. Domluvíme se, že úlohu vyřešíme později.

Vysvětlíme princip práce tabulkového procesoru při počítání s časovými daty. Aby bylo možné v Excelu provádět výpočty s daty, musí dojít k matematickému zobrazení, které konkrétnímu datu přiřadí číslo, a k tomu bylo třeba stanovit počáteční datum. Tím se pro MS Excel stal 1. leden 1900. To znamená, že program chápe datum 1. leden 1900 jako přirozené číslo 1, datum 2. leden 1900 jako číslo 2; číslo 10 odpovídá datu 10. ledna 1900, protože je to v pořadí desátý den po 1. lednu 1900 atd. Zadáme žákům úlohu 2 a za jejich aktivní účasti ji společně řešíme. V případě potřeby žáci použijí kalkulačku a potřebné informace vyhledají v internetových zdrojích.

Ověříme logicky odvozenou číselnou hodnotu v tabulkovém procesoru přes Formát buňky (obecný).

V tuto chvíli je vhodné se vrátit k první, motivační úloze a společně ji se žáky pomocí tabulkového procesoru vyřešit.

Následuje samostatná individuální práce žáků při řešení úlohy č. 4 bez společné kontroly. Cílí na upevnění dovedností práce s formáty časových údajů.

Otázky v úloze č. 5 necháme žáky řešit samostatně, kontrolu výsledků provádíme společně, případně si žáci informaci ověří v internetových zdrojích. Základem úspěšného vyřešení úloh je použití správného formátu časového údaje (obecný, datum krátké, datum dlouhé).

Řešení úloh je popsáno pro užití MS Excel.

Úloha 1 -  Motivační

Pacient si přinesl domů zásobu léků, které pravidelně užívá jednou denně. K dnešnímu dni má šest balení po 28 kusech tobolek. Rád by si do diáře poznamenal, kdy bude třeba požádat svého lékaře o další. Určete datum aplikace poslední tobolky.

Řešení

Do buňky zapíšeme dnešní datum, převedeme na obecný číselný formát a doplníme výpočet s využitím odkazu na buňku, ve které je obecný formát dnešního data. Nakonec výsledné číslo převedeme na datum, obr. 1.

Obrázek 1 - Stanovení data užití poslední tobolky ke dni 13. 11. 2023

 

Úloha 2 - Jaké je nejmenší z přirozených čísel přiřazených roku 2023?

Řešení

Uvažujme, že rozdíl mezi 1. lednem 2023 a 1. lednem 1900 je 123 let, počítáme-li na jeden rok 365 dní, pak nám vychází číslo 44 895. Ovšem nevzali jsme v úvahu přestupné roky. Podle nejrozšířenějšího gregoriánského kalendáře je přestupný každý čtvrtý rok (rok dělitelný čtyřmi beze zbytku), přičemž roky končící v zápise 00 (dělitelné 100) jsou přestupné pouze v případě splnění dělitelnosti čtyřmi sty. A můžeme pokračovat v odhadu. Z předchozího plyne, že rok 1900 nebyl přestupným rokem, rok 2000 ano. Ale pozor, MS Excel považuje rok 1900 také za přestupný! Snadno určíme, že mezi lety 1900–2020 bylo 30 přestupných let plus jeden rok (1900); to znamená, že k prvnímu odhadovanému číslu musíme připočíst 31 dní navíc, jsme tak u čísla 44 926. Rok 2023 bude proto začínat přirozeným číslem 44 927. A je načase tento údaj zkontrolovat přímo v tabulkovém procesoru.

Úloha 3 - Práce v tabulkovém procesoru

Otevřete MS Excel, do libovolné buňky zapište datum 1. 1. 2023 (možno i bez mezer). Na kartě Domů v nabídce Formát buňky: číslo se zobrazí datum. Rozviňte v tomto okně nabídku dalších číselných formátů a vyberte obecný (obr. 2). Zobrazí se číslo 44 927.

Obrázek 2 - Nabídka formátů číselných údajů

 

Úloha 4 - Individuální data

 1. Ověřte den v týdnu, kdy jste se narodili. Zjistěte, kolik dní jste na světě.
 2. Který den v týdnu připadne na vaše 20. narozeniny? Jakým přirozeným číslem je toto datum prezentováno v MS Excel?

Úloha 5 - Další možné úlohy

 1. Kolik dní ještě zbývá do začátku letních prázdnin?
 2. Představitel státu je ve funkci přesně 330 dní. Určete datum jeho nástupu do funkce.
 3. Kolik dní zbývá do zahájení LOH v Paříži?
 4. Je reálné, aby žáci dostali výroční vysvědčení 30. června 2030?
 5. Babička dnes slaví 80. narozeniny. Který den týdne se narodila? Kolik dní už je na světě?

Řešení těchto úloh (vyjma poslední) neuvádíme, odvíjejí se od konkrétního data jejich zadání.

Správný počet zbývajících dní do zahájení LOH si žáci mohou ověřit v internetových zdrojích.

Výroční vysvědčení v uvedený den obdržet nelze, jedná se o neděli.

 

 

Reflexe

Výběr číselných formátů je velmi jednoduchý a žákům nečinil žádné potíže. Při společné diskuzi se podařilo přesně odvodit přirozené číslo pro 1. 1. 2023. Přestupné roky si žáci vyhledali. Problémové otázky v úloze č. 5 zvládli vyřešit samostatně. Z důvodu společné kontroly řešení poslední úlohy jsme střídali žáky u učitelského počítače. Je vhodné také vyzvat žáky, aby sami vymýšleli analogické problémové otázky.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Hana Mahnelová Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Gymnázium
 • Kompetence k řešení problémů
 • vytváří hypotézy, navrhuje postupné kroky, zvažuje využití různých postupů při řešení problému nebo ověřování hypotézy;
 • Gymnázium
 • Kompetence k učení
 • kriticky přistupuje ke zdrojům informací, informace tvořivě zpracovává a využívá při svém studiu a praxi
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • ovládá potřebnou sadu digitálních zařízení, aplikací a služeb, využívá je při školní práci i při zapojení do veřejného života; digitální technologie a způsob jejich použití nastavuje a mění podle toho, jak se vyvíjejí dostupné možnosti a jak se mění jeho vlastní potřeby;
 • Gymnázium
 • Kompetence digitální
 • vytváří, vylepšuje a propojuje digitální obsah v různých formátech; vyjadřuje se za pomoci digitálních prostředků;