Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Přechod dítěte/žáka se speciálními potřebami do 1. třídy základní školy – týmová spolupráce
Odborný článek

Přechod dítěte/žáka se speciálními potřebami do 1. třídy základní školy – týmová spolupráce

5. 10. 2023 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.
Spoluautoři
Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph.D.
PhDr. Klára Eliášková, Ph.D.

Anotace

Cílem příspěvku je upozornit na specifika a možné problémy spojené s přechodem dítěte se speciálními potřebami z mateřské školy do první třídy školy základní. Zároveň čtenáře textu seznamujeme s postupy a strategiemi, které mohou adaptaci dítěte v přechodovém období podpořit.

Přechod do základní školy je považován za důležitý vývojový milník pro děti a jejich rodiny. Děti se zdravotním postižením nebo znevýhodněním mohou být v tomto období obzvlášť zranitelné nejen kvůli nastávajícím změnám, které jsou s tímto přechodem běžně spojeny (například větší počet žáků ve třídě, odlišná očekávání učitelů základní školy, formálnější výuka, …), ale zejména proto, že častěji než jejich zdraví vrstevníci mohou postrádat potřebné emocionální a sociální kompetence, a/nebo kompetence k učení.

CO BYCHOM SI MĚLI PŘIPOMENOUT

 • Osobnostní pokrok i výsledky učení dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen se SVP) významně závisí na míře a kvalitě podpory, která je jim poskytována. Tyto závěry potvrzuje také nejnovější výzkum Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti a efektivita pedagogických intervencí, který cílil na popis příčin školní neúspěšnosti žáků 2. a 3. ročníků v České republice.
 • Některé z těchto dětí, navštěvujících běžnou mateřskou školu, prošly procesem diagnostiky v příslušném školském poradenském zařízení, který umožnil odhalit, kde dítě potřebuje pomoci, a pak cíleně upravit podmínky pro jeho vzdělávání nastavením podpůrných opatření.
 • Učitelé mateřských škol jsou ale také mnohdy konfrontováni se složitější situací. Musí učit a připravit na přestup do základní školy děti, které diagnostickým procesem neprošly, přestože vykazují významnější vývojové odlišnosti a potřeba specializované péče je poměrně zřetelná. V tomto případě nejde primárně o to, aby dítě mělo v předškolním věku za každou cenu „diagnózu“, ale aby mohlo dostat cílenou podporu, a to i/především v přechodovém období.

V souladu s tím, co bylo výše uvedeno, můžeme předpokládat, že proces přechodu z mateřské do základní školy bude představovat jedinečnou výzvu pro děti se SVP, jejich rodiče, učitele a poskytovatele služeb –pracovníci rané péče, školských poradenských zařízení (ŠPZ), školních poradenských pracovišť (ŠPP), zdravotničtí pracovníci, terapeuti, kliničtí logopedi a podobně.

Provedené výzkumné studie upozorňují na to, že rodiče těchto dětí mají více obav ohledně připravenosti svého dítěte než rodiče typicky se vyvíjejících dětí. Podobné obavy sdílí i řada učitelů prvních tříd základní školy (Samara, Ioannidi, 2018). 

PŘECHOD Z MATEŘSKĚ ŠKOLY DO ŠKOLY ZÁKLADNÍ – PROBLÉM, NEBO PŘÍLEŽITOST?

Přechod do základní školy je proces, který začíná před skutečným odchodem dítěte z mateřské školy a pokračuje, když se dítě aklimatizuje na nové prostředí. Během tohoto přechodového procesu se vytváří prostor, kdy mohou učitelé mateřských i základních škol a poskytovatelé služeb sdílet informace a realizovat aktivity pro podporu úspěšného přizpůsobení dítěte a rodiny.

Pro přechod dětí se SVP do běžné školy je důležitá (multi)profesionální spolupráce předškolních a školních učitelů a poskytovatelů služeb, především pak jejich institucionální koordinace, která bohužel ještě nefunguje tak, jak by bylo potřeba.

Současní učitelé se nepodivují nad skutečností, že pracují s třídními kolektivy, které jsou značně různorodé – především z hlediska vzdělávacích potřeb. Jsou profesionály ve výuce, ovšem mezi variabilitou třídy a nutností podpory učitele vidíme přímou úměru. Čím větší počet dětí se SVP (nebo více dětí s vyšším stupněm podpůrných opatření), tím více odborníků musí být do výuky zapojeno. Myslíme tím především spolupráci učitele a asistenta pedagoga. Dále nesmíme zapomenout na pracovníka školního poradenského pracoviště a v neposlední řadě odborníky ze školského poradenského zařízení. 

Učitelům mateřských i základních škol, kteří mají potřebu se do tohoto procesu zapojit, však prozatím chybí užitečné informace o postupech a strategiích, které mají klíčový význam pro úspěšný přechod dětí se SVP do první třídy. U těchto dětí jsou pak využívány běžné přechodové postupy jako u jejich zdravých vrstevníků, které jsou mnohdy prováděny rutinně a nemusí být dostačující.

Za jednu z nejdůležitějších složek úspěšného přechodu je přitom považován požadavek zapojení rodičů a jejich podpora v tomto období. Učitelé mateřských a základních škol, i vzhledem k tomu, že jsou s rodiči v častém kontaktu, by měli působit především jako organizátoři každodenního zapojení rodičů a aktivně s rodinami pracovat, aby měly potřebu a zároveň věděly, jak se angažovat. V této oblasti je role učitelek mateřských škol nesmírně cenná, neboť právě ony zakládají důvěru mezi rodičem a vzdělávací institucí. Pokud učitelé v mateřské škole zvládnou získat důvěru i těch rodičů, které bychom laicky označili za „náročné“, tak se zvyšuje pravděpodobnost, že se spolupracující vztah mezi rodinou a školou utvoří také na základní škole. I toto je jeden z aspektů spolupráce mezi mateřskou a základní školou. Úlohou poskytovatelů služeb je zejména dát rodičům podporu vycházející z jejich odborné způsobilosti a nabízet příležitosti, jak se v tomto kontextu do přechodu zapojit.

Mezi podstatné činitele ovlivňující přechod z mateřské do základní školy jsme zařadili školní zralost a připravenost dítěte se SVP, kooperující rodiče, učitele v mateřské i základní škole a poradenská zařízení, mezi další podstatné činitele patří také vrstevníci a klima ve třídě, a to jak v mateřské, tak základní škole. Zejména dva poslední činitele zásadně ovlivňují pozitivní či negativní přijetí dítěte se SVP do sociálních vztahů vrstevnických kolektivů, které je principiální pro tvorbu zdravého edukačního prostředí třídy a podmínek pro úspěšnost.

FAKTORY A SPECIFICKÉ PŘECHODOVÉ AKTIVITY PODPORUJÍCÍ ÚSPĚŠNÝ PŘECHOD DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

U nás ani ve světě neexistuje obecný model přechodu dítěte se SVP do základní školy, který by bylo možno přizpůsobit pro konkrétní cílovou skupinu dětí s postižením. Jsou však výzkumně i praxí ověřeny obecně využitelné efektivní postupy a strategie, které by měly být využívány před, během a po přechodu do základní školy. Tyto postupy jsou zaměřeny na podporu vývojového, akademického a sociálního úspěchu dětí se zdravotním postižením v prostředí, do něhož vstupují.

Pro ilustraci uvádíme některé z nich:

 • Zapojení všech zúčastněných stran do přechodového procesu – přechodové týmy
  • učitelé a podpůrný pedagogický personál mateřských a základních škol, rodiče dětí, poskytovatelé služeb (školská poradenská zařízení, školní poradenská pracoviště, raná péče, odborníci ze zdravotnictví, terapeuti, …);
  • specifickou roli by měli sehrávat školní speciální pedagogové a školní psychologové především v případě dětí, které neprošly diagnostikou v ŠPZ, nemají nastavena podpůrná opatření, a také v případě, že učitelé nemají dost zkušeností a neví, jak konkrétně dítě v přechodovém období podporovat;
  • týmy by měly zvážit stanovení konkrétních přechodových cílů pro dítě na základě jejich silných stránek a potřeb, zohledněna by přitom měla být i přání rodičů; velmi podstatným cílem by mělo být například předcházení takzvané separační úzkosti, které je typická u dětí výrazně vázaných na matku (o tom více Vališová, Kasíková & Bureš, 2011), a tedy i u dětí se zdravotním postižením;
  • týmy by poté měly diskutovat o individualizovaných postupech a úpravách, které lze použít k podpoře dosažení těchto cílů;
  • na základě týmové spolupráce by měl být vytvořen komplexní plán přechodu včetně stanovení rolí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu;
  • týmy by měly shromažďovat a sdílet informace k hodnocení pokroku směrem k cílům a účinnosti přechodových postupů a strategií.
 • Průběžně si ujasňovat očekávání rodin a školy (mateřské i základní)
  • to by mělo vést k lepšímu pochopení a sladění vývojově vhodných očekávání pro přechod do základní školy a zároveň k nalezení vhodných individualizovaných postupů;
  •  dát rodičům čas a prostor na formulaci jejich očekávání, je dobré nezapomenout, že také rodič začínajícího školáka je sociální role, na kterou si musí rodič zvyknout. 
 • Prozkoumávat potřeby rodin při podpoře přechodu jejich dětí
  • tato strategie přináší rodičům větší jistotu, pochopení i příležitost zapojit se do procesu přechodu;
  • obavy a otázky rodičů si mohou vyžádat aktualizaci plánu přechodu dítěte.
 • Plánování a realizace individualizovaných aktivit s vysokou intenzitou k usnadnění kontinuity a zároveň flexibility programu přechodu
  • mohou zahrnovat například vytvoření komunikačního plánu (jak často a jakým způsobem se bude komunikovat), telefonní kontakt, návštěvy doma, dny otevřených dveří ve školách (seznámení s personálem, s prostředím a očekáváními) nebo na odborných pracovištích (příležitost osobně se setkat s odborníky), konference, plánovací schůzky;
  • neopomíjet takzvané přechodové rituály rodinné i předškolní (Švaříček, Šeďová, 2014).
 • Spolupráce a koordinace služeb všech zúčastněných stran (institucionální koordinace)
  • měla by být upřednostňována možnost setkávat se nejen na počátku, při plánování, ale i v průběhu přechodového období;
  • ideálně by setkávání mělo zahrnovat jak pedagogy (předškolní i školní), tak poradenské pracovníky i rodiče;
  • pro lepší koordinaci služeb by měl být určen jeden odborník z každého pracoviště, který bude sloužit jako primární kontakt a zároveň bude zajišťovat udržení komunikace během celého procesu.
 • Profesní rozvoj učitelů 
  • je potřeba zajistit, aby učitelé mateřských i základních škol měli dostatek příležitostí k získání potřebných znalostí a kompetencí, které by mohli využívat při podpoře dětí a jejich rodin v rámci přechodového období (formální kurzy, semináře, workshopy, online školení, mentoring a supervize);
  • podporovány by měly být i neformálnější způsoby získávání poznatků a informací v profesionální vzdělávací komunitě prostřednictvím reflexe, společného řešení problémů, vytváření sítí a sdílení odborných znalostí a zkušeností.

Závěrem lze konstatovat, že přechod dítěte z mateřské do školy základní je složitým a dlouhodobým procesem, jehož průběh ovlivňují různé faktory z širšího pedagogického či sociálního kontextu vývoje dítěte. Proto je důležitou výzvou pedagogických a psychologických oborů vytvořit nosný koncepční model po vzoru evropských vzdělávacích soustav (například Německo, Nizozemí, Dánsko a jiné), kdy systemizačním propojením výchovně vzdělávacích a poradenských činností podpoříme u žáků se SVP jak přechod z MŠ do ZŠ, tak jejich koncepční zapojení do inkluzivního vzdělávání. 

Literatura:

 • Gebhard, B., Simon, L., Ziemen, K., Opp, G., Groß-Kunkel, A. (eds.) (2021). Transitionen. Übergänge in der Frühförderung gestalten. Schulz-Kirchner Verlag (Idstein). 
 • Jucovičová, D., Žáčková, H. (2014). Je naše dítě zralé na vstup do školy?  Grada. 
 • Samara, E., Ioannidi , V. (2018). Views of Parents for Difficulties in the Transition from Kindergarten to Primary School. The Role of Counseling and Future Trends in General and Special Education. Open Access Library Journal 2018, Volume 5. https://www.scirp.org/pdf/OALibJ_2018122110412437.pdf
 • Švaříček, R., Šeďová, K. a kol. (2014). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Portál. 
 • Vališová, A., Kasíková, H., & Bureš, M (2011). Pedagogika pro učitele (2., rozšířené a aktualizované vydání). Grada.

Internetové zdroje:

Příspěvek vznikl s podporou projektu „Učitelské porozumění příčinám školní neúspěšnosti na začátku povinné školní docházky a efektivita pedagogických intervencí“, za finanční podpory MŠMT ČR v rámci programu OPVV CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_076/0016390.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PaedDr. Helena Havlisová, Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.