Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Začínáme s argumentací
Odborný článek

Začínáme s argumentací

20. 6. 2023 Základní vzdělávání
Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Anotace

Příspěvek představuje plán vyučovací hodiny se zaměřením na nácvik argumentace. Pracuje se s elektronickou databází argumentů, elektronickým uměleckým textem a také s chatem s umělou inteligencí. V této hodině jsou názorně ukázány limity umělé inteligence v oblasti interpretaci textu.

Cíl

Žáci si uvědomují, že k nácviku argumentace lze využít mnoha internetových zdrojů, například databází argumentů. Ve vybrané databázi umí žáci vyhledávat a pracovat s jednotlivými argumenty.

Žáci využívají elektronické zdroje i v jiných jazycích, k překladu používají aplikace typu Google Translator.

Žáci ověřují tvrzení uvedené v internetových zdrojích či vygenerované umělou inteligencí, a to s ohledem na validitu argumentů.

Učitelé literatury různými způsoby řeší problém ověřování toho, že žák skutečně přečetl zadaný umělecký text, porozuměl mu a načerpal z něj požadované informace. Jedním ze způsobů je například záznam ve čtenářském deníku.

Jaké problémy se zde mohou vyskytnout?

Při existenci velkého množství internetových databází rozborů děl, například portálu „studentského undergroundu“ www.cesky-jazyk.cz obsahujícího hotové záznamy do čtenářských deníků v různorodých formátech, se může takové ověřování jednoduše stát pouze méně či více obtížným posuzováním originality žákovské práce. Se zpřístupněním Chatu GPT od společnosti Open AI se navíc žákům otevírají nové možnosti rychlého a pouze formálního zpracování podobných úkolů.

Jak lze tyto problémy řešit?

 • Využít pro ověřování přečtení literárních textů nástroj tzv. argumentační eseje. Jedná se o takový nástroj, pro nějž různé internetové portály s rozbory děl a dokonce ani Chat GPT zpravidla neposkytují podklady takových kvalit, které lze bez větších úprav převzít.
 • Práce s argumentační esejí vyžaduje určitý čas na vysvětlení jejích principů (zejména se jedná o nácvik argumentace), důležité je také srozumitelné vysvětlení hodnoticích kritérií. Lze se nicméně opřít o volně dostupné materiály z různých českých mezinárodních škol (například těch, které nabízejí systém tzv. IB, International Baccalaureate), či škol zahraničních).
 • Přidanou hodnotou nácviku argumentace zakončeného argumentační esejí je zejména rozvoj komunikačních dovedností, využitelných samozřejmě i v jiných předmětech než v českém jazyce a literatuře a pochopitelně i mimo školu.

Komentář z pohledu rozvoje digitální kompetence:

Žáci pracují s databázemi argumentů obsahujícími i jejich kritické zhodnocení (například www.kialo.com).

Žáci ověřují pravdivost argumentů vygenerovaných umělou inteligencí na základě vyhledávání v příslušných elektronicky dostupných literárních textech.

V případě potřeby využívají rychlého překladu z angličtiny do češtiny umožněného aplikací Google Translator, případně jinou podobnou.

Pomůcky pro žáky:

Pomůcky pro učitele:

Popis činností – výuková situace:

Ideálně předchází: žáci si doma přečtou Čapkovo drama R.U.R.

 1. Uvedení tématu hodiny: argumentace žáků nad vybraným tématem dramatu Karla Čapka R.U.R. (svět s lidmi a svět bez lidí).
 2. Stručná kontextualizace – informace o autorovi a díle.
 3. Zavedení termínů teze a argument. Argument = „důvod či podpora pro tvrzení teze“ (Ondřej Klein). Příkladem teze může být tvrzení „svět bez lidí by byl lepším místem“, které je relevantní pro jedno z hlavních témat hry Karla Čapka. Argumentem je pak podložení tohoto tvrzení, případně jeho vyvrácení.
 4. Žáci se rozdělí do skupin o max. 5 členech. Nejprve pracují s databází kialo.com, kde si vyhledají uvedenou tezi (https://www.kialo.com/would-the-world-be-a-better-place-without-humans-16560). Jejich úkolem je vybrat ve skupině několik (například tři) nejpřesvědčivějších argumentů z databáze. Vybrané argumenty mohou tezi podporovat, ale i vyvracet. V případě potřeby žáci pracují s překladačem z angličtiny (například Google Translator).
 5. Následně skupiny pracují s Chatem GPT. Zadají chatbotovi úkol napsat krátkou argumentační esej podporující uvedené tvrzení „svět bez lidí by byl lepším místem“, a to s citáty právě z Čapkova dramatu. V případě potřeby zadává chatbotovi na základě podnětů ze skupin instrukce učitel ve svém účtu promítaném přes dataprojektor.
 6. Skupiny ověřují chatbotovy argumenty s využitím vyhledávání v elektronické verzi Čapkova dramatu. Sdílejí vyhodnocení závěrů ve třídě.
 7. Reflexe výchozího argumentu a jeho relevance pro Čapkovo drama.

Ideálně následuje: další nácvik argumentace, tematický blok je ukončen argumentační esejí. Ta se zpravidla skládá z 1) úvodních faktografických informací, 2) teze rozvedené do argumentu, který ji podporuje (ideálně prostřednictvím odkazů na dané dílo), 3) jiného pohledu na tezi (například reflexí protiargumentů, opět ideálně prostřednictvím odkazů na dané dílo), a 4) shrnutí a závěru.

Klíčové kompetence

Potřebné informace získává žák z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje (9. ročník ZŠ a výše).

Zdroje

Reflexe

 1. Doporučujeme průběžně provádět reflexi s žáky, ideálně konzultovat se všemi skupinami během probíhající skupinové práce a zároveň na konci hodiny s celou třídou. Při těchto konzultacích se patrně prokáže, že Chat GPT obvykle uvádí pro podporu zadaných tvrzení citáty z děl, která se v nich ve skutečnosti nenacházejí. Naopak strukturu argumentace v chatu žáci obvykle považují za zdařilou a je pro ně inspirativní.
 2. Poselstvím hodiny by nemělo být zavržení umělé inteligence, ale využití a oprava jejích výstupů (doplnění reálných citátů, konkretizace příliš obecných tvrzení apod.).

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
PhDr. Lukáš Borovička Ph.D.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence digitální
 • získává, vyhledává, kriticky posuzuje, spravuje a sdílí data, informace a digitální obsah, k tomu volí postupy, způsoby a prostředky, které odpovídají konkrétní situaci a účelu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Komunikace