Odborný článek

Motorky

5. 6. 2008 Předškolní vzdělávání
Autor
Alžběta Palatinová

Anotace

Smyslem činností nabízených v rámci tohoto integrovaného bloku je přiblížit dětem téma vztahující se k motorkám, využít zájmu dětí o tuto problematiku k rozvoji schopností a získávání dovedností zejména v oblasti poznávání, manipulačních a pohybových dovedností, posilování a kultivování vzájemných vztahů.

 

Tento integrovaný blok byl realizován v dubnu jako součást celoročního projektu. Základní téma jsme se snažili rozvinout tak, aby nabízené činnosti byly mnohostranné a pestré a aby odpovídaly možnostem a potřebám dětí.

Zaměření projektu
 • přiblížit tematiku dopravy, cestování, sportování a závodění
 • umožnit dětem diskutovat s motorkáři
 • rozvíjet komunikativní dovednosti
 • sledovat promítání filmu a vyprávění bezpečnostního technika
 • umožňovat dětem navrhovat činnosti, spolupodílet se na vytváření a průběhu projektu
 • rozvíjet kooperativní dovednosti
 • učit se hodnotit vlastní pokroky
 • získat povědomí o ochraně vlastního zdraví, bezpečí, dodržovat pravidla (BESIP)
 • usnadnit sociální integraci dítěte a jeho osobnostní rozvoj
 • rozvíjet pozorovací schopnosti, představivost a fantazii
 • vytvořit prostor k tvořivým činnostem - výtvarným, konstruktivním, hudebním
 • umožnit dětem řešit problémové situace
Pomůcky a prostředky
 • závodní a cestovní motorky
 • prospekty
 • časopisy
 • stavebnice - magnetická
 • LEGO
 • výtvarný a pracovní materiál
Realizace nabízených činností
1. den
 • motivace
 • promítání krátkého filmu o motorkách
 • vyprávění bezpečnostního technika

Motorka je dvoukolové vozidlo pro dopravu jedné či dvou za sebou sedících osob. Podle účelu se dělí na cestovní a sportovní. Do cestovních motorek patří vedle silničních i motorky schopné jízdy v terénu. Sportovní motorky se dělí na silniční, motokrosové, trialové a plochodrážní. Pro jízdu na motorce je důležitá ochrana hlavy a těla. Řidič musí mít na hlavě helmu, na těle nepromokavý oblek, rukavice, na nohou pevné boty. Oči si chrání brýlemi. Každý řidič musí respektovat dopravní pravidla. Víte, která to jsou? Musí i děti dodržovat nějaká pravidla, když chtějí přejít silnici? Co nám říká semafor? Když jedete na kole, co musíte mít na hlavě? Čím se liší kolo od motorky? Chtěli byste si prohlédnout motorky zblízka?

2. den

Využití předchozích zkušeností k rozvoji představivosti, nacházení souvislostí, procvičení paměti:

 • děti vyprávějí, co je na motorkách zaujalo a přišlo jim zajímavé, co si zapamatovaly z vyprávění bezpečnostního technika
 • vytvoření myšlenkové mapy, plánování činností, využití návrhů dětí
 • vystřihování z časopisů, obkreslování, nalepování, kreslení, vybarvování omalovánek
 • pohybová hra „Na motorky a garáže"

Popis pohybové hry „Na motorky a garáže":

Děti utvoří dvojice, první z dvojice řídí motorku, druhý se ho drží za ramena. Motorka vždy jede na barevné znamení - na zelenou vyjíždí, na červenou se zastaví, na žlutou první z dvojice stoj rozkročný a druhý z dvojice ho podleze pod jeho nohami, tak se vystřídají v rolích.

3. den

Využití motivace k procvičování grafomotoriky a upevňování přátelství mezi dětmi:

 • kreslení vodorovných čar s využitím říkadla

„motorko, rychle sem,
už máme být za lesem"

 • jednotažky - obtahování prstem

(Jošt, J.: Cviky zábavné Jednotažky. Praha: Fortuna, 2005, str. 38)

1.

 • hra „Koho svezeš motorkou"? - pojem přátelství, získávání důvěry, sounáležitost

Popis hry „Koho svezeš motorkou":

Děti stojí v kruhu, jedno dítě stojí uprostřed, společně říkají říkanku:

„Přemýšlejte dobře,
nezapomenete snad,
kdopak je ten kamarád?"

Na konec říkanky, při slově kamarád, dítě, které stojí uprostřed v kruhu, se postaví před některé z dětí, jehož jméno děti vysloví. Hra pokračuje dál, děti zdůvodňují své rozhodnutí, např. Svezu Adama, protože mi pomohl uklízet kostky atd.

 • seznamování s anglickým jazykem - nácvik písně Motorbike
  2.

   

4. den

Využití motivace k rozvoji tvořivosti, procvičení pozornosti, postřehu, k podpoře experimentování:

 • zhotovení motorky ze židliček, papírů, drátků
  3.

   

 • říkanka

„Táta včera na dvorku opravoval motorku.
Motorka mu nejela a potom se rozjela"

 • uklízíme nářadí po opravě motorky
 • porovnáváme spůvodním uložením
 • hra „Co se změnilo?", např. šroubovák byl předtím ve skříni ve třetím sloupci vhorní polici, nyní vprvním sloupci vdolní polici apod.
5. den

Kontrola myšlenkové mapy, důraz na spolupráci a vzájemnou pomoc dětí:

 • kontrola splněných a naplánovaných činností a aktivit, doplnění o nové, děti navrhují vymyslet nové poznávací značky a čísla
 • vytleskávání rytmických řad:

mo-tor-ka, dok-tor-ka, sil-ni-ce, sloup
ko-lo, ří-dít-ka, zr-cát-ko, šroub

 • děti utvoří dvojice a vybírají si z nabízených činností - modelování, sestavování z Lega, z magnetické stavebnice, skládání a nalepování z papíru
  4.

   

 • hra „Kdo má motorku?"

Popis hry „Kdo má motorku?" - děti sedí v kruhu a bez mluvení si podávají model motorky. Uprostřed kruhu stojí dítě, které má zavřené oči a dle svého uvážení řekne stop. Při slově stop si děti již nepodávají model motorky. Dítě, které v daný moment drží motorku v ruce, se zeptá dítěte stojícího uprostřed: „Kdo má motorku?" Dítě, které má zavřené podle hlasu určuje toho, kdo mu otázku položil.

6. den

Dokončení započatých výtvarných činností, důraz na rozvíjení schopnosti všímat si druhého, vystavení prací, zhodnocení projektu.

 • hra „Na velitele"

Popis hry - jedno dítě jde za dveře, ostatní jsou v kruhu. Domluví se, kdo bude jejich velitelem. Ten pak předvádí různé pohyby a cviky, ostatní jej jen sledují očima a napodobují. Dítě, které bylo za dveřmi, je nyní ve třídě, pozoruje ostatní a snaží se určit, kdo je velitelem.

 • zhodnocení: co se nám líbilo, co se nám povedlo, co jsme se naučili, co bychom příště mohli udělat jinak
Závěr

Bylo zajímavé sledovat, jak téma motorky zaujalo především chlapce, s jakou chutí se pouštěli do připravených činností, kde převládalo prožitkové učení. Děti se zdokonalily nejen v grafomotorických a poznávacích cvičeních, ale upevnily se vztahy mezi dětmi.

Úskalí a rizika
 • nepřiměřené nároky na dítě
 • nedostatečná motivace dítěte k činnostem
 • nedostatek příležitostí k poznávacím činnostem a hrám
 • převažující důraz na jednostranné učení

Literatura a použité zdroje

[1] – JOŠT, J. Cviky zábavné Jednotažky. Praha : Fortuna, 2005.
[2] – PORTMANNOVÁ, R. Hry pro tvořivé myšlení. Praha : Portál, 2004. ISBN 80-7178-876-7.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
312.5 kB
PDF
Fotogalerie
pdf
125 kB
PDF
Myšlenková mapa

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Alžběta Palatinová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída, Specializovaná učebna, Učebna v přírodě