Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nádech–výdech: Tělesná výchova kooperuje s Člověkem a světem práce
Odborný článek

Nádech–výdech: Tělesná výchova kooperuje s Člověkem a světem práce

21. 4. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Další příspěvek ze série Nádech–výdech, který propojuje vzdělávací obory Tělesná výchova a Člověk a svět práce. Námět výukové aktivity se zaměřuje na připravenost žáka (fyzickou, koordinační) v propojení s manuálním pracovním úkolem (práce s nářadím, drobná údržba).

Nádech–výdech: Tělesná výchova kooperuje s Člověkem a světem práce

(námět na propojení vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Člověk a svět práce pro 2. stupeň ZŠ)

Vybrané vzdělávací obory připravují žáky na činnosti, jež se v budoucnu stávají nedílnou součástí jejich životů. Každý se potká s aktivním pohybem (ať už se jedná o chůzi, nebo běh) a každého někdy potká kutilský úkol, jako je dotažení šroubku nebo výměna žárovky. Co ale teprve, když musím při výměně žárovky stát na židli nebo žebříku? Co když při utahování šroubku musím vzít šroubovák i do své nedominantní ruky? V takových chvílích by měly nastoupit základní pracovní a pohybové dovednosti, kterým se žák učí nejenom ve škole. A propojení oborů je na světě.

Výsledkem propojení sledovaných oborů v kurikulárních dokumentech i následné výuce by měl být jedinec, který má fyzickou a psychickou průpravu k výkonu zadaného pracovního úkonu bez větších problémů. Člověk, jenž si poradí s podmínkami, které po něm vyžadují nejenom znalost základních pracovních dovedností, ale také základní fyzickou vybavenost a zdatnost. Konkrétně se jedná o zacházení s nástroji, pomůckami, nářadím, dále potom o prevenci a korekci jednostranného zatížení a svalových dysbalancí či zapojení jemné motoriky a fyzické zdatnosti.

Konkrétní námět na učební činnost žáka ve vyučovacích předmětech

Závod s trochou zručnosti

Výchozí vzdělávací obor: Tělesná výchova; Člověk a svět práce

Období: 2. stupeň ZŠ

Tematický okruh: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové učení; Práce s technickými materiály, Provoz a údržba domácnosti

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV:

 • Žák se samostatně připraví před pohybovou činností a ukončí ji ve shodě s hlavní činností – zatěžovanými svaly. (TV)
 • Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. (TV)
 • Žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí. (TV)
 • Žák řeší jednoduché technické úkoly s vhodným výběrem materiálů, pracovních nástrojů a nářadí. (ČSP)
 • Žák správně zachází s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby; provádí drobnou domácí údržbu. (ČSP)

Klíčová kompetence:

Kompetence pracovní

 • Žák využívá znalosti a zkušenosti získané v jednotlivých vzdělávacích oblastech v zájmu vlastního rozvoje i své přípravy na budoucnost, činí podložená rozhodnutí o dalším vzdělávání a profesním zaměření.

Popis učební činnosti

Manuální práce, zručnost, fyzická připravenost a koordinace pohybu patří neodmyslitelně k sobě, byť si to někdy přiznáme až ve chvíli, kdy se nedaří vyměnit žárovku nebo zatlouct hřebík. Motivací této aktivity byla zkušenost jednoho z autorů nejen při práci v domácnosti, ale i v zaměstnání.

Aktivita Závod s trochou zručnosti probíhá ve výuce tělesné výchovy. Cílem aktivity je zprostředkovat žákovi situaci, při které využívá své schopnosti a dovednosti získané při výuce obou předmětů. Z pohledu oboru Tělesná výchova jde o motorickou a fyzickou vybavenost, z pohledu oboru Člověk a svět práce [1] o manuální zručnost, práci s pracovními nástroji apod. Žák je díky simulaci situací z běžného života v kombinaci s pohybovou aktivitou veden k vnímání vzájemného vlivu dílčích činností na průběh a výsledek práce.

Námět pro obsah aktivity se opírá o učivo zmiňovaných oborů:

 • Člověk a svět práce (jednoduché pracovní operace a postupy, vlastnosti materiálu, užití v praxi – dřevo, kov, plasty; správné zacházení s pomůckami, nástroji, nářadím a zařízením včetně údržby);
 • Tělesná výchova (zdravotně orientovaná zdatnost – kondiční programy, manipulace se zatížením; prevence a korekce jednostranného zatížení a svalových dysbalancí – průpravná, kompenzační, vyrovnávací, relaxační a jiná zdravotně zaměřená cvičení apod.).

Část 1 – kondiční a koordinační příprava

Aktivita je rozdělena do dvou částí. Žáci nejprve absolvují přípravnou část v první hodině tělesné výchovy a v hodině následné proběhne závod a shrnutí celé aktivity, viz popis dále.

Učitel si pro žáky připraví výuku zaměřenou na:

 • koordinační schopnosti a dovednosti (svalová schopnost efektivní spolupráce na dosažení konkrétního cíle, vnímání a orientace těla v prostoru bez vědomého přemýšlení, koordinace ruka–oko apod.);
 • cvičení na spolupráci mozkových hemisfér a lateralitu (forma unilaterálního tréninku nebo cviků, které se zaměřují nejen na posilování, ale i další práci zvlášť levé a pravé poloviny těla, aby nevznikala svalová dysbalance a žák pochopil, jak jednoduše se zatěžuje pouze dominantní část těla);
 • fyzickou vybavenost a všestrannost (kondiční průprava, cvičení zaměřená na rozvoj fyzické zdatnosti a odolnosti úměrně věku žáka).

Důležité je v této fázi aktivity propojení výše popsaných bodů do jednoho cvičení / jedné soutěže. Takovéto propojení je žákovou přípravou na závod, připravuje ho po stránce fyzické, koordinační apod.

Učitel ve shodě s věkem žáků připraví výuku, např.: koordinační schopnosti a dovednosti (házení míčem za běhu, překážková dráha, střelba míčem z jedné nohy, chůze po obrácené lavičce), cvičení na spolupráci mozkových hemisfér a laterality (trefování cíle míčkem nedominantní rukou, dřepy na nedominantní noze), fyzická vybavenost a všestrannost (kruhový trénink), kombinace (fyzické zatížení ve formě překážkové dráhy s trefováním cíle míčkem nedominantní rukou, střelba na koš míčem nedominantní rukou ze stoje na jedné noze).

Část 2 – závody a zpětná vazba

Druhá část probíhá ve výuce tělesné výchovy formou soutěžního štafetového závodu. Žáci jsou rozděleni do družstev, v nichž ve dvojicích absolvují závod, který obsahuje část zaměřenou na fyzickou zátěž (překážková dráha, …), a zároveň jsou do závodu zařazeny technické úkoly. Zadání vychází z možností školního sportoviště (tělocvična, školní hřiště), např. mohou žáci:

 • na určeném místě nahustit hustilkou s jehlou dva míče, aby se dobře odrážely od země (jemná motorika, správné použití hustilky, vzájemná pomoc – přidržení jehly, vystřídaní při huštění);
 • srovnat hráběmi písek v doskočišti, k dispozici jsou jedny hrábě, dvojice se musí vystřídat (práce s nástroji);
 • přelít vodu z jedné lahve do druhé a nedominantní rukou ji zašroubovat (simulace – např. šroubování žárovky, trénink jemné motoriky [2]), dvojice se musí vystřídat;
 • na stanovišti zatlouct do připraveného kusu dřeva (dřevěný trám, polínko, …) kladívkem hřebík nedominantní rukou, každý ve dvojici zatluče jeden hřebík;
 • na určeném místě odhodit kriketový míček do kruhu s průměrem 2 m vzdáleného 10 m, každý hází dvakrát (jednou pravou a jednou levou rukou [3]), poté posbírat všechny míčky a vrátit na místo odhodu (trénink koordinace ruka–oko);
 • dvojice přenáší lavičku z bodu A do B (nácvik spolupráce), na trase jsou rozmístěny překážky (překročení překážky, vyhnutí se překážce).

Výsledkem každého družstva je součet časů všech jeho dvojic. I když je během závodu pozornost žáků orientovaná zejména na soutěžní prvek (vyhlášení vítězné skupiny, sdělení nejrychlejšího času), hlavním cílem aktivity zůstává uvědomění faktického propojení dílčích činností. K takovému uvědomění napomáhá závěrečná reflexe, která probíhá po skončení závodu.

Učitel vyzve žáky, aby se zamysleli, proč byla podle nich aktivita složená právě ze dvou různých typů činností, které se během závodu propojily. Případně přidává návodné otázky: Plnili jste někdy podobné úkony? Měli jste pro ně vždy ideální podmínky (klid, dostatek prostoru a času, bez další fyzické námahy)? Jak mohou okolní podmínky takovou pracovní činnosti nebo její výsledek ovlivnit? Souvisí s výkonem podobných úkolů fyzický stav (obratnost, jemná motorika, kondiční schopnosti) jedince? Proč?

Zároveň vede zpětná vazba žáky ke zřetelnému pochopení přesahu učiva do běžného života. Učitel dle zvážení přidává své zkušenosti, čímž žákům připomene, že fyzická připravenost, šikovnost a další dovednosti člověka jsou potřeba, aby mohl bez problémů plnit zadané pracovní úkoly a případně reagovat na náročnější pracovní podmínky či improvizovat.

Námět pro inovaci

Aktivitu je možné rozšířit i do výuky člověk a svět práce. Dohodnou-li se učitelé obou předmětů, může po první hodině tělesné výchovy následovat průprava pracovních činností a dovedností v předmětu člověk a svět práce, a až na ni bude navazovat závod.

Stěžejní je, aby se se dané učivo dalo kombinovat s pohybovými motorickými aktivitami z předcházející hodiny tělesné výchovy. Příklady činností jsou práce s nástroji (zatloukání hřebíků, šroubování, …), práce v domácnosti (výměna žárovky, …) a trénink jemné motoriky (motorika prstů a dalších drobných svalů, manipulační schopnosti žáka; jedná se především o pohyby záměrné a reflexní; např. zapínání knoflíků, zamykání, odemykání.

[1] V článku pracujeme s názvem vzdělávací oblasti/oboru i na úrovni vyučovacího předmětu z důvodu různých pojmenování takového vyučovacího předmětu ve školách (např. praktické činnosti, pracovní činnosti).

[2] Činnosti na rozvíjení jemné motoriky. Více na: http://www.grafomotorika.eu/cinnosti-rozvijejici-jemnou-motoriku/

[3] Jemná motorika a lateralita. Více na: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js14/grafomot/web/pages/02-02-motorika.html#lateralita

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
21. 4. 2022
Článek přináší jedno z možných propojení oborů Tělesná výchova a Člověk a svět práce. Jistě čtenáři v praxi najdou řadu dalších námětů, jak dané obory propojit a zajímavě prezentovat žákům.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.