Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tajemství ropy (on-line výuka)
Odborný článek

Tajemství ropy (on-line výuka)

Anotace

V on-line výukové lekci se žáci metodou badatelství seznamují s tím, kde se ropa obvykle nachází a jaké procesy vedou k jejímu vzniku. Žáci si stanovují domněnky k výskytu ropy, následně získávají informace z textu a demonstračního pokusu, kterými si vlastní hypotézu ověřují. Přitom vyvrací často vžitou představu o výskytu ropy v jakýchsi podzemních kapsách, které po vytěžení ropy připomínají podzemní jeskyně.

On-line výuková lekce se zaměřuje na badatelsky orientované vyučování a rozvoj čtenářské gramotnosti žáků při práci s lineárním textem a videem. Uplatňují se při ní různé výukové metody jako je badatelská výuka, brainstorming, samostatné čtení textu a zápis žákům nesrozumitelných slov. Důraz se klade na pokrok v učení žáků s využitím badatelství – stanovování hypotézy k výzkumné otázce, aktivní učení žáků a ověření vlastní hypotézy žáků s následnou diskuzí s oporou o učitelem položené otázky. Výuková lekce je popsána ve třífázovém modelu učení (E-U-R).

Z hlediska předchozích znalostí žáků je důležitá alespoň základní znalost k tématu ropa, na kterou je možné v badatelské hodině navázat. Důležitá je také základní znalost různých genetických typů hornin a procesů jejich vzniku – horniny usazené, vyvřelé a přeměněné.

Cíle:

 • žák porozumí odbornému textu
 • žák na základě práce s informacemi vyhodnotí hypotézu
 • žák objasní, jakým způsobem vzniká ropa

Popis lekce:

Fáze evokace

Co už víme o ropě? (Word Cloud v aplikaci Mentimeter)

Autoři díla: Žáci ZŠ Kunratice

Kde myslíte, že ropa vzniká? (Výzkumná otázka). Žáci si pročtou tři tvrzení o výskytu ropy a označí pro ně nejbližší tvrzení ve FORMS:

 • „v hlubokých podzemních jeskyních“
 • „vsáknutá do hornin“
 • „mezi vrstvami hornin“
Autor díla: Žáci ZŠ Kunratice

Fáze uvědomění

Četba textu – upravený text z knihy Nejistý plamen. Průvodce ropným světem – Václav Cílek a Martin Kašík (upravený txt v příloze).

 • samostatné čtení a přemýšlení nad textem a tvrzením o ropě
 • na chat zapíší žáci slova, kterým nerozumí

Promítnutý pokus – Cukr, písek a ropa

 • jeden žák / jedna žákyně popisným jazykem řekne, co pozoroval/a

Otázky, které nás k pokusu mohou napadat:

 • Co se stalo s cukrem? (zhnědl/zčernal)
 • Co bylo důvodem zčernání cukru? (žár z vařiče způsobil chemickou reakci)
 • Kde se teď nachází uvařený cukr? (mezi zrny písku)
 • Jak se podobá tento jev tomu, co se děje při vzniku ropy? (vyšší teplota je příčinou vzniku chemické reakce, která se podílí na tlení odumřelých mikroorganismů a postupném vzniku ropy, která je „uskladněna“ v pórech propustných hornin)
 • V čem se liší proces vzniku ropy oproti „uvaření“ naší směsi písku a cukru? (teplo zde nevychází z vařiče, ale je příčinou vysokých tlaků působících na horniny)

Fáze reflexe

Návrat k tvrzení o ropě – na základě přečteného textu a pozorovaného pokusu žáci objasní, které tvrzení (hypotéza) je pravdivé.

Jak se žákům pracovalo s textem? Co bylo obtížné a jak toto překonat?

Zkušenost s realizací výukové lekce

Lekci jsme s žáky realizovali v párové výuce. Výhodou bylo, že jeden z nás se mohl více věnovat technickému zajištění výuky (zajištění on-line nástrojů), zatímco druhý se více soustředil na interakci s žáky a vedení hodiny. S využitím on-line nástrojů se podařilo zapojit všechny žáky do úvodního brainstormingu a do označení vlastní domněnky k výskytu ropy. Problematické bylo samotné zapojení všech žáků do práce s textem a do odpovídání na závěrečné otázky k přirovnání demonstrovaného pokusu ke skutečné ropě. Tento problém částečně spatřujeme v samotné formě on-line výuky, která v době realizace lekce trvala poměrně dlouhou dobu. Zpětnou vazbu o učení žáků je možné získat zařazením „propustky“, ve které žáci odpoví na část otázek, které jsme pokládali při společné diskuzi v závěru lekce.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
13.67 kB
Dokument
Text o ropě

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Vazby na další články:

Je aktualizovanou verzí článku:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu