Odborný článek

Ukrajino, Ukrajino

9. 3. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Alena Nosková

Anotace

Tato lekce vystavěná na modelu E-U-R nabízí učitelům ukázku toho, jak pracovat ve výuce s písní Ukrajino od Tomáše Kluse a jak prostřednictvím písně reflektovat současné dění na relativně bezpečném půdorysu. Diskuse nad textem písně se dotýkají pojmů, jako je odvaha, vlastenectví, svoboda, demokracie. Práce s textem písně vede ke zvědomění toho, že na Ukrajině se bojuje i za svobodu a demokracii u nás. Poslech a interpretace písně vedou žáky k zamyšlení, za co je možné nyní poděkovat. Pokud jsou součástí třídy ukrajinští a/nebo ruští žáci, je nutné zvážit vhodnost aktivity a vyspělost třídního kolektivu.

EVOKACE (5 minut)

Zeptejte se žáků, zda zaznamenali nějaké projevy podpory Ukrajiny v kultuře. Pokud žáci zmíní koncert 27. 2. 2022 na Václavském náměstí, zeptejte se jich, zda si vzpomínají na některé osobnosti, které tam vystupovaly. Možná žáci zmíní i Tomáše Kluse. Pokud jej nezmíní, je možné tuto informaci doplnit. Jednalo se o benefiční koncert uspořádaný Českou televizí. Koncert byl přenášen jak ČT, tak TV Nova i v Českém rozhlase. Při tomto koncertě bylo vybráno 160 milionů korun, které budou poskytnuty na sbírku SOS Ukrajina společnosti Člověk v tísni. Pokud jsou součástí třídy ukrajinští a/nebo ruští žáci, je vhodné zvážit vhodnost lekce nebo jejích částí a vyspělost třídního kolektivu.

UVĚDOMĚNÍ SI

První poslech – emoce a zapamatovaná slova (10 minut)

Pusťte žákům píseň Tomáše Kluse Ukrajino, která zazněla na benefičním koncertě České televize 27. 2. 2022. Tři různá provedení písně jsou k dispozici na těchto odkazech:

https://www.youtube.com/watch?v=YoQ2T8QPDr0

https://www.youtube.com/watch?v=uAa0H2cHpt8

https://www.youtube.com/watch?v=WB_-c7DtIQU

Píseň trvá cca 4 minuty. Text písně obsahuje nadávku, po skončení písně se v některých záznamech vyskytují vulgární výrazy. Podle věku žáků je možné záznam ukončit dříve, nebo jej pustit až do konce a následně diskutovat o tom, proč vulgární výrazy zaznívají. Nechte píseň na žáky působit, nevstupujte do toho.

Zadejte žákům, aby si individuálně napsali například tři emoce nebo pocity, které v nich píseň vyvolala nebo které píseň vyjadřuje. Vyzvěte některé žáky, aby uvedli, co si zapsali, ptejte se, proč píseň tyto emoce vzbuzuje nebo zprostředkovává. V další fázi veďte žáky k tomu, aby uváděli slova nebo slovní spojení (kromě slova Ukrajino), která si zapamatovali. Tato slova je vhodné zapisovat na tabuli (využijte jen polovinu tabule, v dalších úkolech se bude opět zapisovat na tabuli, tak ať je na ní ještě místo). Opět se ptejte, proč si to zapamatovali, co je na daném slově nebo slovním spojení silného.

Druhý poslech – práce s textem písně (25 minut)

Rozdejte žákům text písně, který je dostupný na https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/klus-tomas/ukrajino-1062547 nebo pod videem na adrese https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=WB_-c7DtIQU (viz příloha tohoto článku), a pusťte žákům píseň podruhé. Veďte žáky k vědomému poslechu písně s tichým čtením slov. Po poslechu se žáků zeptejte, zda jsou v textu některá slova, kterým nerozuměli, případně slova vysvětlete (např. mamon). Dále se bude pracovat s textem písně. Rozdělte proto žáky do menších skupinek, skupiny pracují s textem písně.

Zadání úkolů pro žáky a komentář pro učitele:

 1. V každé sloce písně podtrhněte za skupinku jeden řádek, který vám jako posluchačům přijde nejdůležitější (který např. obsahuje hlavní myšlenku). Společně diskutujte, který řádek to je a proč.
  • Vyzvěte žáky, aby uvedli některé příklady včetně zdůvodnění.
 2. Ke každé sloce napište za skupinku jedno slovo, které tuto sloku vystihuje.
  • Vyzvěte žáky, aby uvedli některé příklady včetně zdůvodnění.
  • Je vhodné tato slova zapisovat na tabuli. Na tabuli pak budou slova zapsaná z prvního poslechu a v jiné části tabule slova ze druhého poslechu. Je vhodné, aby byly vidět obě části najednou – aby se daly hledat shody nebo rozdíly, případně aby toto mohlo být komentováno.
 3. Připravte si za skupinku vysvětlení jedné z následujících částí písně:
  1. Co se tváří v tvář hrůze nerozpadla na milión částí
  2. Že jsem díky tobě ušel kus cesty rychlé chůze ke své lásce k vlasti
  3. Tys tou krajinou, co vzbudí naše srdce spící
  4. Zhasnou pod Tvou odvahou nezvaní návštěvníci
   • Dle situace ve třídě si žáci mohou vybrat, nebo jim část písně (a.–d.) přidělí učitel.

Pak procházejte společně se všemi žáky text písně a povídejte si, o čem Tomáš Klus zpívá – ptejte se žáků, proč zpívá některé pasáže, proč složil tuto píseň. Ptejte se, co mohou znamenat konkrétní slovní obraty uvedené výše v části 3, jak jim žáci rozumí. Diskutuje se žáky nad tím, co formát písně pro sdělení přináší, na koho a jak může píseň působit (berte v potaz různé posluchače). Připomeňte význam písničkářů v klíčových událostech naší vlasti, připomeňte písně, které doprovázely sametovou revoluci.

Následuje písemný individuální úkol, kdy žáci mají zapsat odpovědi na následující otázky:

 1. Za co Tomáš Klus touto písní děkuje?
 2. Co na Ukrajině a Ukrajincích Tomáš Klus obdivuje, k čemu vzhlíží, před čím se sklání?

Žáci si mohou vybrat variantu a) nebo b) (nebo rozdělení variant mezi žáky určí vyučující). Odpovědi sdílejte s celou třídou.

REFLEXE (5 minut)

Poslední aktivita je individuální a písemná. Je vhodné žákům říct, že se jejich záznamy nebudou vybírat ani číst, že jde čistě o jejich zpracování tématu.

Vyzvěte žáky k tomu, aby v souvislosti se současnou situací napsali své poděkování za něco, co se povedlo, za co jsou rádi, co je potěšilo, uklidnilo, co jim přineslo naději. Veďte je k tomu, aby poděkování obsahovalo zdůvodnění. Poděkování se může vztahovat k jednotlivcům, k organizacím, ke státu. Je vhodné uvést příklady (např. Děkuji za to, že máme v České republice svobodná veřejnoprávní média a mohu sledovat objektivní zpravodajství). Nedávejte příkladů moc, abyste nechali prostor pro žáky a jejich zamyšlení.

 • Děkuji za to, že……
 • Děkuji, že……………
 • Jsem vděčný/vděčná za to, že….

Literatura a použité zdroje

[1] – KLUS, Tomáš. Tomáš Klus – Ukrajino na Dvojce online. 2022. [cit. 2022-3-8]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=YoQ2T8QPDr0].
[2] – KLUS, Tomáš. Tomáš Klus – Ukrajino/Українo (oficiální lyric video). 2022. [cit. 2022-3-8]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=WB_-c7DtIQU].
[3] – KLUS, Tomáš. Tomáš Klus zpívá pro Ukrajinu – Protesty na Václavském náměstí 27. 2. 2022. 2022. [cit. 2022-3-8]. Dostupný z WWW: [https://www.youtube.com/watch?v=uAa0H2cHpt8].
[4] – KLUS, Tomáš. Ukrajino – text. 2022. [cit. 2022-3-8]. Dostupný z WWW: [https://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/klus-tomas/ukrajino-1062547].
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
22.46 kB
Dokument
Ukrajino – text písně

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Alena Nosková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Kolekce

Článek je zařazen v těchto kolekcích:

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence občanské
 • "respektuje přesvědčení druhých lidí, váží si jejich vnitřních hodnot, je schopen vcítit se do situací ostatních lidí, odmítá útlak a hrubé zacházení, uvědomuje si povinnost postavit se proti fyzickému i psychickému násilí
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

Mezioborove presahy: