Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Regionální učebnice Říčansko – učíme o místě, kde žijeme
Odborný článek

Regionální učebnice Říčansko – učíme o místě, kde žijeme

Anotace

Chcete učit o regionu? Jaké materiály k tomu používáte? Chodíte s žáky ven a poznáváte spolu přírodu, kulturu a historii okolí? Kde získáváte inspiraci? V článku představujeme elektronickou Regionální učebnici Říčansko, která vznikla ve spolupráci Muzea Říčany s učiteli z regionu. Obsahuje výukové materiály (pracovní listy, prezentace, videa aj.), lekce i dlouhodobé programy s navazujícími lekcemi, vše zdarma ke stažení. Materiály můžete upravovat a přizpůsobovat pro svůj region. Inspirujte se.

Muzeum Říčany je muzeum regionální. Jedním z hlavních cílů jeho existence je dokumentovat informace o historii, přírodě a životě lidí na Říčansku, tyto informace zpracovávat a využívat ke vzdělávání. Jak se do vzdělávání zapojuje muzeum jako neformální instituce?

Podporujeme školy v učení o místě v místě, učení venku a zážitkem. Vycházíme z koncepce Místně zakotveného učení, které při výuce žáků využívá místních témat a souvislostí, na jejichž základech pak může žák porozumět širším souvislostem a globálním tématům. Chceme, aby děti poznávaly reálný svět nejen na stránkách učebnic a na monitorech, aby mu porozuměly a vytvořily si vztah k přírodě a místu.

Elektronická Regionální učebnice Říčansko, která vznikala ve spolupráci učitelů a lektorů muzea Říčany, shrnuje materiály z celkem 14 dlouhodobých programů. Je možné pročíst kompletní metodiky včetně zkušeností z pilotáží programů, nebo filtrovat jednotlivé lekce dle tematického zaměření, vybírat výukové materiály dle tématu i cílové skupiny. Materiály jako pracovní listy a prezentace jsou v otevřeném formátu (.doc, .ppt), takže si je učitelé mohou upravovat pro své potřeby, adaptovat pro svůj region. Všechny materiály jsou zdarma přístupné v otevřené licenci.

Metodiky programů akcentují cíle strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, zejména učení pro reálný život a učení v souvislostech. Programy cíleně rozvíjejí klíčové kompetence dle doporučení Rady EU o klíčových kompetencích pro celoživotní učení, zejména schopnost učit se, matematickou schopnost a základní schopnosti v oblasti vědy a technologií, sociální a občanské schopnosti, schopnost práce s digitálními technologiemi a kulturní povědomí a vyjádření.

Od hradu dále – poznáváme středověk zážitkem

Program Od hradu dále, který provází v 6 lekcích a celkem 16 vyučovacích hodinách žáky životem ve středověku. Program představuje zážitkovou formou život ve středověku. Žáci v programu pracují s reálnými předměty, učí se pracovat s digitálními aplikacemi, spolupracují ve skupinách, prezentují získané znalosti a dovednosti, svou práci hodnotí. Program klade důraz na principy místně zakotveného učení – využívá vizualizaci říčanského hradu a geolokační hru Za pokladem do středověkých Říčan.

Jak žáci procházejí programem, jak na sebe navazují jednotlivé lekce, nejlépe představuje Průvodce programem Od hradu dále. Materiál slouží zejména učiteli při jeho seznamování s obsahem programu, ale také žákům, kteří na programu chyběli, nebo při opakování – k ukotvení získaných znalostí.

V první lekci žáci pracují s časovou osou, kde porovnávají středověk s dalšími čtyřmi časovými obdobími. V této fázi také zjišťujeme formou vstupního pretestu, co už žáci o středověku ví, myslí si, znají z filmů.

V druhé lekci Říčany ve středověku pracují žáci s textem o středověkých Říčanech metodou INSERT. Žáci pracují s porozuměním textu, vybírají podstatné informace a porovnávají své poznatky se spolužáky.

Ve třetí lekci Model středověkého městečka společně tvoří model města z vystřihovacího modelu říčanského hradu a středověkých domů, modelíny a přírodních materiálů. Pracují podle vybraných skupinových rolí, hodnotí svou práci a spolupráci ve skupině. Využívají texty o středověkých domech. Na závěr skupiny prezentují své výstupy, co vytvořily a dozvěděly se o svých domech a souvisejících aspektech středověkého života. Poznatky rámuje prezentace o životě dítěte ve středověkém městě, která představuje také některé sbírkové předměty z depozitáře Muzea Říčany.

V lekci Život ve středověku začínáme geolokační hrou. Poté si žáci vyzkoušejí, co se učily děti z různých společenských vrstev ve středověku – šermovat, vyšívat, psát na voskovou destičku nebo pomáhat v dílně a v kuchyni. Směřujeme reflexi k poznatku, že hlavním rozdílem mezi životem současných dětí a životem dětí ve středověku nejsou mobilní telefony, ale že většina dětí neměla možnost vzdělávání a volby povolání.

V páté lekci se přesouváme do lesa, kde zkoumáme metodou badatelsky orientované výuky, jak se les obnovuje, hrajeme hru na loupežníky a kupce. Žáci porovnávají roli lesa pro lidi v minulosti a dnes.

V závěrečné šesté lekci děti připravují plakáty na různá témata, která během celého programu zažily, vzájemně si své prezentace hodnotí. K hodnocení využívají kritéria slovní prezentace a kritéria výtvarné prezentace.

Programy Hands on – od MŠ po 2. stupeň ZŠ

Programy se zaměřují na různá témata, vždy ale provazují více předmětů, spojují například práci s textem s poznáváním historie, výtvarnou výchovu s přírodopisem nebo matematiku s prvoukou. Jaká témata tedy v programech najdete?

Pro předškolní vzdělávání se v programu Tvoř a hraj si učí děti poznávat materiály, pracovat s opravdovými nástroji, využívat obrázkové postupy. V programu je dětem umožněno volit si vlastní cíle a postupy, pracovat s chybou. Metoda Tvořivá hra rozvíjí u dětí zručnost, samostatnost a zvídavost. Vznikla v Muzeu Říčany a využívají ji již desítky školek.

Pro žáky 1. a 2. ročníku vznikl program Pod našimi okny, který seznamuje děti se životem našich předků v první polovině 20. století. Zaměřuje se na inspiraci pro dnešní život v oblasti soběstačnosti v získávání potravin (chov drobných domácích zvířat), bydlení a uspořádání zahrad.

Pro žáky 3. až 5. ročníku je připraveno více témat. Vedle programu středověku v programu Od hradu dále se věnujeme také mladší a starší době kamenné v programu Lovci a sběrači. Žáci tu mimo jiné zkouší rozdělávat oheň a stavět přístřešek, hledají v přírodě jedlé rostliny a stopy zvířat. V programu Cestou ze školy žáci zjišťují, jak trávili volný čas rodiče a prarodiče, jaké důsledky měl nárůst obyvatel v okolí velkých měst pro lidi a přírodu. V programu Živly žáci zkoumají působení živlů v terénu, učí se měřit teplotu a srážky ve školní zahradě, zjišťují spotřebu pitné vody a využití vody v zahradě. V Geoparku Říčany realizují řadu pokusů a interpretují na jejich základě vlastnosti a působení vody v krajině.

Také další program Kameny ožívají probíhá v geoparku, kde žáci zkoumají horniny a minerály. V běžné třídě pak je možné vyzkoušet lekci s pěstováním krystalů. Posledním programem pro tuto věkovou skupinu je program přizpůsobený pro žáky se SVP Tvoř a poznávej. Program představuje zážitkovou formou tradiční řemesla. Žáci objevují, která řemesla umožňují lidem v dnešní době větší soběstačnost. Žáci se učí oceňovat odlišnosti, důraz je kladen na proces, nikoli na výsledný výrobek. Cílem praktických činností je dát každému z žáků možnost uplatnit se ve společné práci podle svých možností a potřeb.

Pro žáky 6. a 7. ročníku se věnujeme v programu Středověk v Říčanech opět tématu středověku, tentokrát se zaměřením více na středověkou společnost. Žáci porovnávají roli kostela ve středověku a současnosti, seznamují se s trestáním zločinů, postavením šlechty a poddaných. Program Ornamenty propojuje výtvarnou výchovu s přírodopisem, matematikou i dějepisem.  Ve třech na sebe navazujících blocích žáci hledají a poznávají ornament v přírodě, v kultuře a v řemeslných činnostech.

Pro žáky 8. a 9. ročníku jsou připravená opět témata, která propojují výuku ve škole s prostředím Geoparku Říčany. Program Hravá geologie se zaměřuje na žáky neoblíbené téma neživé přírody jiným, atraktivním způsobem. Žáci zkoumají horniny a minerály, simulují v pokusech procesy, které formují krajinu. V programu Přírodní katastrofy se učí, jak se mají při velkých katastrofách chovat a jak mohou některým katastrofám předcházet.

V programu Proměny krajiny žáci pracují se vzpomínkami pamětníků, identifikují nedávné změny krajiny, navrhují, jak přispět k obnově některých krajinných prvků. Učí se, jak připravit správnou reportáž. Program Sochy a prostorová tvorba propojuje opět výtvarnou výchovu s dějepisem a občanskou výchovou. Žáci diskutují význam soch a pomníků ve veřejném prostoru, navrhují a tvoří sochy, věnují se tématu graffiti a landartu.

Rozvíjíme dovednosti a kompetence    

V závěru znovu připomínáme, co zaznělo už v úvodu článku. Hlavním cílem programů není doplnit výuku o další znalosti, pracujeme s vybranými informacemi, které podporují chápání v souvislostech. Prioritou je rozvoj dovedností a motivace k učení – učíme žáka pracovat s atlasem a určovacím klíčem, ne poznat 50 druhů rostlin. Program se vždy vedle tematické linie zaměřuje na obecně využitelné dovednosti a kompetence: porozumění textu, schopnost prezentovat své výstupy, podpora spolupráce ve skupině, orientace v mapách, hodnocení na základě kritérií, práce s chybou aj.

Článek vznikl v rámci projektu Hands on Muzeum, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008252, který je finančně podpořen z prostředků Evropské unie, výzva č.02_16_032 pro Budování kapacit pro rozvoj škol II. Projekt realizovalo Muzeum Říčany.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Předškolní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a aktivnímu zapojení se do společenského dění

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Environmentální výchova