Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Nádech–výdech: Tělesná výchova jede v rytmu hudební výchovy
Odborný článek

Nádech–výdech: Tělesná výchova jede v rytmu hudební výchovy

5. 4. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Bc. Adam Cvik
Spoluautor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D.

Anotace

Příspěvek ze série Nádech–výdech propojuje vzdělávací obory Tělesná výchova a Hudební výchova. Představuje výukové aktivity, které hravou a netradiční formou žákovi ukazují vliv hudby na jeho pohyb, dosažený výkon a motivaci ke sportu.

Nádech–výdech: Tělesná výchova jede v rytmu hudební výchovy

(námět na propojení vzdělávacích oborů Tělesná výchova a Hudební výchova pro 2. stupeň ZŠ)

Znáte tu situaci, kdy si musíte pustit hudbu, abyste se uklidnili? A co když si jdete zaběhat a nechcete poslouchat „tss-fuuu-ssss-aaa“, ale raději volíte sluchátka s dobrou hudbou, která poslouží i jako motivační prostředek? A vzpomínáte na aerobik nebo zumbu? Tímto oslím můstkem se dostáváme k otázce: co mají společného tělesná a hudební výchova? Kromě toho, že jsou to „výchovy“, hudba doplňuje běžné pohybové činnosti v každodenním životě (úklid, chůze, …).

Podíváme-li se na propojení oborů pohledem realizace ve školním prostředí, nabízí se téma rytmu pohybu (prvky rytmické gymnastiky, základy tance, pohybová orientace v prostoru), motivační funkce hudby (nabuzení k lepšímu výkonu, relaxace, kondiční formy cvičení dle věku žáků, …), estetika a ladnost pohybu (správně držení a koordinace těla, rovnováha v pohybu, reprodukce pohybu, …).

Konkrétní námět na učební činnost žáka ve vyučovacích předmětech

Dej hudbu do pohybu

Výchozí vzdělávací obor: Tělesná výchova; Hudební výchova

Období: 2. stupeň ZŠ

Tematický okruh: Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti ovlivňující úroveň pohybových dovedností, Činnosti podporující pohybové učení; Hudebně pohybové činnosti

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV:

 • Žák usiluje o zlepšení své tělesné zdatnosti; z nabídky zvolí vhodný rozvojový program. (TV)
 • Žák zvládá v souladu s individuálními předpoklady osvojované pohybové dovednosti a tvořivě je aplikuje ve hře, soutěži, při rekreačních činnostech. (TV)
 • Žák sleduje určené prvky pohybové činnosti a výkony, eviduje je a vyhodnotí. (TV)
 • Žák rozpozná některé z tanců různých stylových období, zvolí vhodný typ hudebně pohybových prvků k poslouchané hudbě. (HV)
 • Žák se orientuje v proudu znějící hudby, přistupuje k hudebnímu dílu jako k logicky utvářenému celku. (HV)

Klíčová kompetence:

Kompetence sociální a personální

 • Žák účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce.

Kompetence k řešení problémů

 • Žák vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problémů.

Popis učební činnosti

Hudba a pohyb provází žáka po celý život. Nemusí být vrcholovým sportovcem ani profesionálním hudebníkem, tyto oblasti se ho týkají i v běžném životě. Při vhodné kombinaci může dojít k prospěšné symbióze, která má pozitivní vliv na jeho fyzický i psychický vývoj i aktuální tělesnou a duševní pohodu. Při pohybových aktivitách nebo sportu se hudba může stát jeho velkým pomocníkem a možná i oblíbeným parťákem.

Námět Dej hudbu do pohybu je rozdělen do dvou částí. Nejedná se o jednu souvislou činnost, ale o dva rozdílné tipy, jak propojit tělesnou a hudební výchovu. Cílem aktivit je hravou a netradiční formou žákovi ukázat, jak může hudba ovlivnit provedení jeho pohybu, dosažený výkon a motivaci nejen ke sportu. Nedílnou součástí aktivity je využití digitálních technologií (digitální stopky, mobilní telefony, aplikace, …), práce s nimi pomáhá rozvíjet digitální gramotnost.

Veškeré náměty na učební činnosti jsou koncipovány do výuky tělesné výchovy, vycházejí z jejího učiva (estetické kondiční formy cvičení s hudbou a rytmickým doprovodem, tance, …) a kombinují ho s učivem hudební výchovy (individuální hudební dovednosti žáka – rytmické – pohyb v daném rytmu; hudebně pohybové – reakce na pohyb formou tance a gest; orientační – orientace v prostoru, pohybová paměť).

Námět 1 – bojové sportovní tance

V tomto námětu se učitel s žáky zaměří na bojové sportovní tance. Lze zahrnout bojové pokřiky, pohyby a gesta před sportovním výkonem (např. novozélandská HAKA [1]) nebo fanouškovské kreace (např. islandské fandění „viking“ [2], „chorály“ fanoušků na stadionech). Každý žák bude mít za úkol vyhledat podobný typ bojového pokřiku z různých sportů. Na další hodině svůj výsledek představí. Po představení výsledků následuje rozhovor na téma pokřiků, gest a rituálních pohybů ve sportu – forma soustředění, zastrašování soupeře, hecování k dobrému výkonu, vybití emocí, historické souvislosti apod.

Ve druhé části tohoto námětu budou žáci rozděleni do skupin (1 skupina 5–7 žáků) a jejich úkolem bude připravit bojový tanec podle zadaných kritérií:

 • délka min. 30 vteřin;
 • zapojit se musí všichni žáci ze skupiny;
 • úroveň pohybů musí být zvládnutelná pro všechny;
 • formace musí obsahovat alespoň 5 cviků/pohybů, 5 zvuků, 3 slovní hesla, 3 synchronizované pohyby (celá skupina), jako podkres může být puštěna hudba.

Žáci se mohou poradit s učitelem, jak úkol pojmout. V předem určenou hodinu tělesné výchovy každá skupina předvede připravený bojový tanec. Po předvedení ho podle předcvičování skupiny napodobí i ostatní. Všichni se vystřídají. Je důležité, aby učitel navázal na dřívější diskuzi, kdy se s žáky bavil o využívání bojových tanců ve sportu. Při této aktivitě se jedná hlavně o zpestření výuky, ale žáci by neměli zapomínat na prvky svého vystoupení – pohyb, sjednocení a synchronizace pohybu, dynamika podle vyjádření práce těla, hudební doprovod apod. Opomenuto by nemělo být hodnocení skupinové práce žáky (Kde jste hledali inspiraci? Dohodli jste se ve skupině bez problémů? Jak jste případné problémy řešili?).

Možnost inovace a zpestření. Vytvořené skupiny se mohou v dalších hodinách utkat ve sportovním klání a jejich pokřiky mohou zahájit zápasy. Případně může učitel vyhlásit soutěž o nejlepší formaci a bojový tanec.

Obrázek 1: Tanec Haka; zdroj: https://enigmaplus.cz/maorsky-tanec-haka-mozny-klic-k-velkym-uspechum/

Námět 2 – hudba jako motivátor

U druhého námětu využijí žáci hudbu jako motivační prostředek ke sportu. Učitel pro žáky připraví různé pohybové aktivity a sportovní činnosti (běh, domácí workout cvičení s vlastní váhou těla, jízda na kole, strečink, intervalový trénink, …) a napíše na kartičku krátkou charakteristiku konkrétní pohybové činnosti. Po vylosování kartičky bude mít každý žák za úkol vybrat ke svému „sportu“ hudební doprovod tak, aby odpovídal charakteru pohybové činnosti (náročnost, tempo, počet opakování, …), a doma si daný sport s hudbou vyzkoušet.

Žák si musí zohlednit typ pohybové činnosti (popis na kartičce) a podle toho volit vhodný hudební doprovod (žánr hudby, dynamika, pouze instrumentální, …). Kromě cvičení je dalším úkolem žáka najít ke konkrétním pohybovým a sportovním aktivitám vhodné mobilní aplikace vztahující se nejen k hudbě, ale obecně k možnostem zapojení digitálních nástrojů. S ohledem na konkrétní činnost může jít o poslech hudby při výkonu, GPS mapy, strečink – tipy na cviky apod.).

Obrázek 2. Návrh kartiček; zdroj: vlastní tvorba autora

Kontrolou úkolu je fotodokumentace (nebo video), kterou žák pořídí ze svého cvičení. Při další výuce následuje představení žákovských výkonů (fotky, videa) i vybraných aplikací. Učitel žákovské prezentace doplní o otázky nebo svůj odborný komentář (provedení cviků, hudební doprovod, tempo hudby, …), ostatní žáci mohou také doplňovat své zkušenosti a poznatky.

V závěru aktivity by měl být zdůrazněn její přesah. Hudbu jako motivační prostředek používají lidé v běžném životě nejenom ke sportu – slouží jako prvek relaxační, uvolňující nebo podporující v každodenní činnosti. Při vhodně zvolené hudbě může mít vliv na sportovní výkon (např. aerobik, workout trénink, protahovací cvičení – strečink). Lze doplnit příklady z týmových sportů, kde je díky hudbě v kabině navozována dobrá a soutěživá atmosféra před sportovním výkonem. V takovém případě slouží hudba i jako forma teambuildingu.

Rozšíření námětu. Aktivita může „žít“ i mimo školu. Učitel zadá žákům, aby si sestavili vlastní mix písniček na pohybové činnosti / sportovní trénink, kterým se ve volném čase věnují. Nemusí se jednat o profesionální trénink sportovce, ale naopak by propojení s hudbou mohlo motivovat i „sváteční“ sportovce (rekreační chůze, běh, posilovna, …).

Komentář z pohledu gramotností [3]

Digitální gramotnost. Tato gramotnost je u žáka rozvíjena, když umně využívá digitální technologie (digitální zařízení, měřicí zařízení, mobilní telefony, hudební aplikace). Na základě zadaných kritérií musí žák zvolit vhodnou technologii (aplikaci, program), která mu pomůže k vyřešení úkolu. Při představování vyhledaných aplikací dochází k vrstevnickému doporučování, což může pro žáky být zajímavá forma.

[1] Ukázka HAKA: https://www.youtube.com/watch?v=yiKFYTFJ_kw

[2] Ukázka islandského fandění (s gesty i pokřikem): https://www.youtube.com/watch?v=qn0dbPysglI

[3] Více o možnostech rozvoje gramotnosti ve vzdělávacích oborech viz publikace projektu Podpora práce učitelů – Metodické inspirace rozvoje gramotností ve vzdělávacích oborech: http://www.nuv.cz/file/5021/.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
5. 4. 2022
Další ze série článků Nádech-výdech propojuje tělesnou a hudební výchovu. Aktivity žáků jsou postaveny na seznámení s pohybovými rituály a sportovními popěvky, které pak žáci sami vymýšlejí, nahrávají a hodnotí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce