Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Podpora vzdělávání (nejen) v Kraji Vysočina
Odborný článek

Podpora vzdělávání (nejen) v Kraji Vysočina

16. 5. 2022 Základní vzdělávání
Autor
RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Anotace

Článek informuje o realizaci projektu „Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina“ financovaného z prostředků OP VVV.

Práce na projektu byly zahájeny v květnu 2018 a ukončeny v říjnu 2021. Výstupem projektu je pět nových vzdělávacích programů určených pro žáky II. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jeden program je určen i pro žáky nadané začleněné do běžného vzdělávání.

Vzdělávací programy jsou přenositelné a využitelné i mimo Kraj Vysočina. Tento region byl zvolen z důvodu přiblížení aktuálních problémů žákům, na nichž byly vzdělávací programy pilotně ověřovány a kteří v Kraji Vysočina žijí a chodí do školy. Programy jsou zaměřeny na široké spektrum tematických oblastí týkajících se uvedeného regionu, ale také na ekologická a ekonomická témata.

Máte nedostatek materiálů pro výuku zeměpisu, přírodopisu nebo matematiky? Organizujete geografický, turistický, ekologický nebo ekonomický kroužek a hledáte inspiraci? Využijte výstupy projektu „Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina“. Projekt byl realizován v období 2018 až 2021 za pomoci finančních prostředků z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání. Navzdory nepříznivým podmínkám pro práci s žáky základních škol a víceletých gymnázií během posledních dvou let v souvislosti s nemocí covid-19 vzniklo realizací projektu pět kvalitních vzdělávacích programů, které byly pilotně ověřeny na cílové skupině žáků příslušných věkových kategorií.

Veškeré materiály jsou k dispozici zdarma na níže uvedených webových stránkách projektu. Najdete zde metodiku určenou pro realizátory programů, žákovské sešity adresované žákům pro samostatnou práci a velké množství pomůcek k prezenční výuce ve třídách a v některých programech i k výuce on-line, které lze snadno distribuovat či vytisknout.

Chcete seznámit žáky II. stupně základních škol se zajímavými geografickými body v Kraji Vysočina? Ukázat jim, kde je geografický střed České republiky nebo jak je to se středem Evropy? Chybí vám přehled o nejvýznamnějších osobnostech, které se na území dnešního Kraje Vysočina narodily, působily zde nebo se podílely na jeho rozvoji, ať už jde o historické osobnosti, umělce, či známé sportovce? Zajímá vás historie Vysočiny nebo zdejší židovské památky, kterých jsou v regionu desítky? Nebo hledáte vhodné aktivity pro zpestření výuky zeměpisu? Právě pro vás je tu vzdělávací program „Žijme spolu v Kraji Vysočina! (1)“.

Na tento program navazuje další, který žákům 8. a 9. ročníků ukazuje změny v krajině zmiňovaného regionu na starých mapách a prostřednictvím vedut, všímá si vývoje osídlení, ale také přírody – chráněných území, turistického potenciálu a obecně kvality života v Kraji Vysočina. Absolvováním obou vzdělávacích programů se žáci dozvědí řadu zajímavostí, na které v běžných učebnicích pravděpodobně nenarazí, a to navíc zábavnou, aktivizující formou.

Váháte, jak co nejlépe přiblížit složitá ekologická témata žákům 6. a 7. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií? Využijte vzdělávací program „Žijme ekologicky! (1)“, který vám nabídne řadu aktivit, do kterých se žáci zapojí s chutí a radostí a rozhodně během výuky nebudou usínat! K dispozici získáte velké množství originálních materiálů lehce použitelných přímo v hodinách přírodopisu, ale také náměty na pohybové hry, které žáky seznámí s aktuálně nejzávažnějšími ekologickými problémy dnešní doby srozumitelnou formou.

Trochu jiná, ale obdobně závažná témata týkající se environmentálních oblastí jsou součástí vzdělávacího programu „Žijme ekologicky! (2)“, v němž se žáci 8. a 9. ročníků naučí pracovat badatelskou metodou a vytvářet např. vlastní schémata přírodních procesů, interpretovat grafy či doplňovat tabulky. Žáci pochopí, jak vnímat krajinu, prohloubí si znalosti o funkcích lesa a aktuálních přírodních hrozbách, o ekologickém zemědělství, klimatických změnách, (ne)udržitelné spotřebě, závislosti na zdrojích energie nebo o vlivu chemie na člověka. 

Nestačí vám běžně dostupné učebnice a cvičebnice pro výuku finanční gramotnosti v 8. a 9. ročnících základních škol? Nemáte dostatek materiálů pro nadané žáky ve své třídě? Vyzkoušejte vzdělávací program „Žijme ekonomicky!“ a objasněte žákům, jak hospodaří stát nebo obec, ve které žijí či chodí do školy, jaké dopady na veřejné rozpočty měla tzv. „koronavirová krize“, co je to inflace, proč vznikly peníze nebo jak s nimi (ne)zacházet.

Podpořte žáky v přemýšlení nad tím, jak se stát milionářem a jak nechat peníze, aby za ně pracovaly. Upozorněte je na nebezpečí související s neodpovědným nakládáním s penězi, s dluhy a exekucí. Objasněte žákům výhody a nevýhody podnikání a ověřte jejich podnikatelské kompetence. Naučte je plánovat a rozvrhnout si jednotlivé kroky k dosažení konkrétních cílů. Vyzkoušejte, jestli zvládnou sami sebe vhodně prezentovat a jak se dokážou vžít do role uchazečů o práci. To vše za pomoci řady aktivit a cvičení, příkladů z běžné praxe a skutečných lidských příběhů.

Všechny vzdělávací programy přispívají nejen k získání či prohloubení znalostí žáků ve výše uvedených oborech, ale především k rozvoji jejich klíčových kompetencí. Jde o komunikaci v mateřském jazyce, ale také k pochopení souvislostí např. mezi cizojazyčnými názvy reálií v Kraji Vysočina, ekologickými pojmy s kořeny v latině nebo ekonomickými termíny odvozenými z angličtiny. Dále se vzdělávací materiály podílejí na rozvoji kompetencí k učení, neboť je v materiálech použita řada příkladů, které podporují krátkodobou i dlouhodobou paměť.

Do výuky jsou zapojeny metody pro efektivní učení a lepší zapamatování textu. Práce s textem nutí žáky kriticky myslet, ověřovat si informace a vyhýbat se dezinformacím. Témata aktivizují v žácích odpovědný přístup k jejich okolí a ke společnosti, což dopomáhá k profilaci jejich občanských a sociálních postojů. V neposlední řadě mnohé aktivity obsažené ve vzdělávacích programech iniciují žáky ke kreativitě a podnikavosti, což jsou v dnešní společnosti i na trhu práce velmi oceňované kompetence.

Výstupy projektu „Podpora vzdělávání v malých obcích a městech Kraje Vysočina“ naleznete na www.zijmenavysocine.cz.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.