Domů > Odborné články > Jazykové vzdělávání > Společný evropský referenční rámec pro jazyky v současnosti, mediace a její využití ve výuce jazyků
Odborný článek

Společný evropský referenční rámec pro jazyky v současnosti, mediace a její využití ve výuce jazyků

1. 12. 2021 Jazykové vzdělávání
Autor
Marie Boccou Kestřánková

Anotace

Článek se zabývá klíčovým dokumentem Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2018), který komplexně vymezuje mediaci jako jednu ze čtyř komunikačních činností. Tento dokument přináší řadu koncepčních změn v nahlížení na jazyk, na jeho učení (se), hodnocení a na jeho používání.

V rámci European Centre for Modern Languages of the Council of Europe (dále ECML) probíhá projekt Mediation in teaching, learning and assessment (dále METLA), který se zabývá mediací jako jednou ze čtyř komunikačních činností. Na jaře 2021 absolvovali zástupci MŠMT workshop uvedeného projektu.

Klíčovým dokumentem, který komplexně vymezuje mediaci jako jednu ze čtyř komunikačních činností, je Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors (2018). Pro označení uvedeného zdroje používáme zkratku CEFR CV, neuvádíme u něj v textu dále rok vydání, materiál byl finalizován v roce 2020. [1]

Běžně používané didaktické materiály (např. Hendrich a kol., 1998) nepracují s komunikačními činnostmi, nýbrž uplatňují v pojímání jazyka hledisko čtyř řečových dovedností. Patří mezi ně čtení s porozuměním, poslech s porozuměním, mluvení neboli ústní projev, psaní neboli písemný projev. Toto pojetí jazyka lze sledovat i v Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. (2001), dále CEFR, který je v České republice známý v překladu jako Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. (2002), dále SERRJ.

CEFR CV přináší řadu koncepčních změn v nahlížení na jazyk, na jeho učení (se), hodnocení a na jeho používání. Jednou z těchto změn je odklonění od řečových dovedností a zavedení koncepce vycházející ze vzájemně propojených komunikačních činností. Těmito činnostmi jsou: produkce, recepce, interakce, mediace. K produkci, recepci, interakci se CEFR (2001) (český překlad SERRJ, 2002) vyjadřuje, mediace je však zmiňována okrajově (viz např. CEFR, 2001, s. 87). Jinými slovy CEFR nepopisuje mediaci komplexně, jako samostatnou komunikační činnost ji až v posledních letech vymezuje CEFR CV.

CEFR CV mediaci připodobňuje ke „stavění mostů“ mezi dvěma stranami komunikace, mezi nimiž komunikace nemůže probíhat, nebo se během ní vyskytují skutečnosti, které komunikaci komplikují. [2] Mediátor je vnímán jako uživatel jazyka, který předává potřebná sdělení konkrétnímu příjemci. K tomu, aby bylo sdělení předáno funkčně, tedy pro příjemce srozumitelně, volí mediátor vhodný způsob sdělení. Tento způsob nelze univerzálně definovat, neboť vyplývá z konkrétní komunikační situace, profilu příjemce (vzdělání, věk, handicapy, …), cílů komunikace atd.

Z tohoto důvodu mediátor někdy zachová styl textu, který předává příjemci (např. doslovný překlad), nebo změní žánr vstupního textu (např. shrnutí textu, vyřízení vzkazu, předání důležitých informací). Z řečeného plyne, že mediátor vytváří takový výsledný text nebo diskurz, který bude pro příjemce přístupný.

Ve výuce cizího jazyka se v současnosti často využívají cvičení, která se snaží co nejlépe imitovat přirozenou komunikační situaci. Z tohoto hlediska je mediace vhodným prostředkem, pokud se vymodeluje taková aktivita, v níž žák/student plní roli mediátora.

Jako příklad slouží následující základ cvičení, který lze rozpracovat do aktivit podle konkrétních cílů učitele.

Jazyky: anglický jazyk, český jazyk

Vstupní text: český jazyk, téma textu: pražská ZOO, text obsahuje informace o otevírací době, programu, spojení, … [3]

Zadání aktivity (úroveň A2), mluvená produkce, produkuje se v angličtině: Kamarádi z ciziny, kteří neumějí česky, pojedou do Prahy, chtějí navštívit ZOO. Našel/a jste tento text. Řekněte kamarádům, kdy a jak se tam dostanou a co je letos zajímavého v programu.

Zadání aktivity (úroveň A2), psaná produkce, produkuje se v angličtině: Přijedou na návštěvu přátelé z ciziny, kteří neumějí česky. Chtějí jít do ZOO a prosí Vás o pomoc. Pomozte jim najít informace k výletu do ZOO. Napište jim e-mail s informacemi, kde je ZOO, kdy je otevřeno, jak se tam dostanou, jaké jsou aktivity pro děti.

Vstupní text: anglický jazyk

Téma textu: londýnská ZOO

Zadání aktivity (úroveň A2), mluvená produkce: Česká rodina, která jede do Londýna a nerozumí anglicky, chce navštívit londýnskou ZOO. O této ZOO máte tento text. Řekněte rodině, kdy a jak se tam dostanou a co je letos zajímavého v programu.

Zadání aktivity (úroveň A2), psaná produkce, produkuje se v češtině/angličtině: Jedete se třídou do Londýna. Děláte program jednoho dne, chcete jít do ZOO. Napište program na tento den.

Zadání aktivity (úroveň A2), psaná produkce, produkuje se v angličtině: Přátelé z Brazílie, kteří neumějí česky, ale umějí anglicky, jedou na dovolenou do Evropy. V Londýně chtějí jít do ZOO, ale nemají už čas hledat další informace. Pomozte jim najít informace. Napište jim e-mail, kde bude: kde je ZOO, kdy je otevřeno, jak se tam dostanou, jaké jsou aktivity pro děti.

Zkratky:

CEFR: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

CEFR CV: Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors.

ECML: European Centre for Modern Languages of the Council of Europe.

METLA: projekt Mediation in teaching, learning and assessment

SERRJ: Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme.

[1] Připomínáme, že workshop probíhal v r. 2021, během něj proto nebylo možné čerpat z dříve vydaných sborníků obsahujících praktická cvičení zaměřující se na mediaci. Organizátoři dílny používali interní materiály, konkrétně úlohy k mezijazykové mediaci.

[2] Mediace může probíhat jak mezi uživateli jazyka, skupinami uživatelů jazyka, tak se vztahuje na komunikát (např. text, promluva) nebo koncept (např. myšlenka), více viz CEFR CV, North, B., Piccardo, E. (2016). Z prostorových a časových důvodů informace cíleně simplifikujeme.

[3] S tímto textem žáci/studenti pracují během plnění úkolu.

Použitá literatura:

Council of Europe (2001): Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment.

Council of Europe (2018): Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors.

Council of Europe (2020): Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Companion Volume with New Descriptors.

Hendrich, J. et al. (1988): Didaktika cizích jazyků. Praha: SPN.

North, B., Piccardo, E. (2016): Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment, Developing illustrative descriptors of aspects of mediation for the CEFR. Council of Europe.

Společný evropský referenční rámec pro jazyky. Jak se učíme jazykům, jak je vyučujeme a jak v jazycích hodnotíme. (2002) Olomouc: Univerzita Palackého.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Marie Boccou Kestřánková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.