Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Můj job: recenzent aplikací
Odborný článek

Můj job: recenzent aplikací

25. 10. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D
Spoluautor
Bc. Adam Cvik

Anotace

Aktivita Můj job: recenzent aplikací už svým názvem dává tušit, že aktivním činitelem učební činnosti je žák a pracovním prostředím digitální svět neboli dnešní přirozený svět žáků. Žáci se stanou recenzenty vybraných mobilních a webových aplikací tematicky vhodných pro dílčí vzdělávací obor. Aktivita tedy propojuje oblíbený svět žáků (virtuální prostředí), v němž často tráví volný čas, a odborný obsah vzdělávacího oboru či klíčové kompetence, respektive jejich přesah do každodenního života. Projekt PPUČ podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Můj job: recenzent aplikací

Vzdělávací obor

Mediální výchova; Výchova k občanství; Kompetence digitální

Období

2. stupeň ZŠ (8.–­9. ročník)

Tematický okruh

Fungování a vliv médií ve společnosti, Vnímání autora mediálních sdělení; Člověk ve společnosti

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

•         Přínos průřezového tématu: Učí využívat potenciál médií jako zdroje informací, kvalitní zábavy i naplnění volného času; Umožňuje rozvíjet schopnost analytického přístupu k mediálním obsahům a kritického odstupu od nich; Vytváří představu o roli médií v každodenním životě v regionu (lokalitě).

•         VO-9-1-05 Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

•         Kompetence digitální: Žák ovládá běžně používaná digitální zařízení, aplikace, služby; využívá je při učení i při zapojení do života školy a do společnosti; samostatně rozhoduje, které technologie pro jakou činnost či řešený problém použít.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák pro školní práci a plánování svého času využívá digitální technologie, kombinuje je a samostatně rozhoduje, které pro jakou činnost či řešený problém použít. (DG-4-1-03, čtvrté období)

Žák potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje. (DG-4-3-01, čtvrté období)

Čtenářská gramotnost

Žák si při vyhledávání průběžně a podle potřeby ověřuje a vyhodnocuje relevanci, aktuálnost a věrohodnost zdrojů, z kterých informace čerpá. (ČG-4-2-03, čtvrté období)

Žák posuzuje, jak celkové uspořádání textu (např. druh, žánr, kompozice) i jeho jednotlivé části (např. odstavec, sloka, název) přispívají k jeho významu a ovlivňují čtenáře. Hledá shody a rozdíly v uspořádání různých textů a analyzuje, jaký účinek takové rozdíly přinášejí. (ČG-4-3-01, čtvrté období)

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Muj job: recenzent aplikací už svým názvem dává tušit, že aktivním činitelem učební činnosti je žák a pracovním prostředím digitální svět neboli dnešní přirozený svět žáků. Žáci se stanou recenzenty vybraných mobilních a webových aplikací tematicky vhodných pro dílčí vzdělávací obor. Aktivita tedy propojuje oblíbený svět žáků (virtuální prostředí), v němž často tráví volný čas, a odborný obsah vzdělávacího oboru či klíčové kompetence, respektive jejich přesah do každodenního života.

Cílem aktivity je vést žáky k osvojování vhodných strategií a prostředků, konkrétně při práci s mobilními a webovými aplikacemi. Dalším cíle vzdělávací aktivity je podpořit schopnost pracovat s různými zdroji, analyzovat je a hodnotit z pohledu grafického, obsahového i celkově uživatelsky funkčního.

Aktivitu je možné využít ve všech vzdělávacích oborech nebo v rámci průřezového tématu Mediální výchova. Při zapojení do vzdělávacího oboru Výchova k občanství nebo Informatika lze akcentovat přidanou hodnotu témat věrohodnost informací v digitálním prostředí, otázka pravdivosti, mediální manipulace či relevantní zdroje.

Zadání pro žáky

Evokační úvod a motivace k činnosti by měl učitel cílit na téma mobilních aplikací a uživatelských zvyklostí žáků (co, kdy a k čemu používají; s čím nemají dobrou zkušenost, …). Jedná se o téma, které je pro dnešní děti a (nejen) mladé lidi fenoménem, pro mnoho i koníčkem, s nímž mají přímou každodenní zkušenost. Tuto skutečnost by měl učitel prezentovat jako přidanou hodnotu aktivity – připravil pro žáky úkol z pro ně atraktivního prostředí, o kterém mohou sebe navzájem i jeho něco naučit.

Úkolem žáků je zahrát si na profesionálního recenzenta aplikací a hodnotit vybrané aplikace dle stanovených kritérií. Označení „profesionální“ odkazuje k náležitostem, které by měl výsledek jejich práce mít. Doporučujeme, aby žáci pracovali s minimálně třemi mobilními nebo webovými aplikacemi, které se vztahují k probíranému tématu (případně celému vzdělávacímu oboru – dle zvážení učitele [1]). Materiálním výstupem práce žáků jsou autorské hodnoticí formuláře (dokumenty, …). Pro navazující činnost je důležité, aby byly vytvořeny v digitálním prostředí, případně převedeny z tištěné formy do digitální.

Učitel stanoví kritéria pro obsah hodnoticího formuláře, například:

 • základní identifikační údaje o aplikaci za použití citační normy (název, autor, popis, cílová skupina, dostupnost, …);
 • aplikace z pohledu uživatele (přehlednost, funkčnost, grafické provedení, komentář k hodnocení jiných uživatelů, …);
 • aplikace z pohledu odborných informací (relevantnost, srozumitelnost s ohledem na cílovou skupinu, odkazy na zdroje aj.);
 • celkové hodnocení aplikace pomocí vytvořené libovolné škály.

Kromě stanovení kritérií k hodnoticímu formuláři a časové dotace pro vypracování úkolu zastává učitel roli pozorovatele, případně drobného rádce. Jak již bylo uvedeno, jedním ze stěžejních rysů aktivity je přenést odpovědnost za práci a volbu jednotlivých kroků na žáky, vést je k samostatnosti.

Prezentace práce a další testování aplikací

Představit výsledky své práce v rámci výuky je důležitá část aktivity, učební činnost by neměla skončit vyplněním hodnoticích formulářů a jejich nahráním na společné úložiště (podívá se, kdo bude mít zájem).

Učitel moderuje prezentace, žáci mají za úkol vybrat ze své práce to nejdůležitější či jinak zajímavé, všechny hodnoticí archy jsou zároveň nasdíleny na společné úložiště nebo poslány učiteli, jenž je pro další část aktivity zpřístupní ostatním. Záleží na učiteli, na jakou činnost se v rámci prezentace zaměří. Určitě by mělo zaznít shrnutí a reflexe témat: samotná aplikace (Podle čeho jsi aplikace zvolil? Zařadil jsi nějakou aplikaci, kterou jsi používal i před úkolem? aj.), uživatelská práce s aplikací (Vybral jsi pouze aplikace, se kterými jsi byl spokojen? Ovlivnila tě hodnocení jiných uživatelů aplikace? Proč? V čem se lišila obecně práce s aplikacemi v rámci úkolu od toho, když je běžně používáš? Narazil jsi na nějaký obsah, který tě v aplikacích překvapil? aj.) a práce na úkolu (Podle čeho sis rozvrhl práci? Která část pracovního procesu tě bavila nejvíc? A naopak – co bys raději přeskočil? Proč? Myslíš, že může někdo skutečně pracovat jako recenzent aplikací? Proč? Můžeš využít to, co jsi dělal při práci na úkolu, i jinak a jinde?).

Po společné části přichází druhý samostatný úkol pro žáky – prohlédnout si hodnocení spolužáků (na společném úložišti) a dle něj si vybrat jednu aplikaci, vyzkoušet ji a ohodnotit. K hodnocení mohou žáci využít svůj hodnoticí formulář nebo formulář spolužáků, jež je během prezentace zaujal. Učitel je opět pozorovatelem stanovujícím čas a případně další kritéria.

Autor díla: Vanda Vaníčková

Ukázka žákovského hodnoticího formuláře pro aplikaci Na kole i pěšky, vytvořeno v Canvě


Druhé společné shrnutí a reflexe

I když společný rozbor výběru aplikací a pracovního postupu již proběhl, ani nyní by neměla být reflexe činnosti a samostatné práce žáků opomenuta. Druhý úkol více akcentuje vrstevnické učení, kdy si žáci vzájemně aplikace doporučují. Zároveň se otevírá větší prostor pro rozdílnost (nebo naopak shodu) subjektivních hodnocení stejných aplikací (čím je to způsobeno, jak na to reagovat, …). Takovou skutečnost vzniklou při hodnocení aplikací lze zobecnit na vnímání jakéhokoli textu či uměleckého díla, případně ještě pojmout obecněji jako vnímání jakékoli události.

Výsledné hodnoticí archy žáků lze využít i v rámci celé školy jako doporučení ostatním žákům a učitelům, jaké aplikace se hodí k dílčím vyučovacím předmětům. Vytištěnými hodnoticími archy lze například vyzdobit nástěnku ve společných prostorách školy („Baví vás biologie? 9. A doporučuje vyzkoušet tyhle aplikace!“ nebo „Chcete se rozhýbat po distančce? Osmáci si posvítili na pohybové aplikace!“).

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Jak již bylo uvedeno, aktivita není určena primárně pro jeden vzdělávací obor. Naopak je „univerzální“ a využitelná ve všech vzdělávacích oborech, rozvíjí digitální klíčovou kompetenci. Obsah všech vzdělávacích oborů je nějakým způsobem aplikován do běžného života, jehož nedílnou součástí jsou v dnešní době technologie, potažmo mobilní a webové aplikace. Učební činnost propojuje školní učivo a svět aplikací, který mají žáci spojený spíše s volným časem a je pro ně zábavou. Aktivita tak žáky atraktivně vede k osvojování vzdělávacího potenciálu digitálního prostředí.

Chce-li se učitel více věnovat digitálnímu prostředí a mediálnímu světu, aktivita je vhodná pro průřezové téma Mediální výchovy, zejména k uvědomění možností médií jako zdroje informací i v našem volném čase. V rámci vzdělávacích oborů Výchova k občanství a Informatika je dobré zaměřit se na kritický přístup k informacím (i mobilní aplikace pracuje s informacemi), jejich analýzu, relevanci nebo formu zpracování.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální a čtenářskou gramotnost.

Digitální gramotnost. Stěžejní činností samostatné práce žáků je práce s různými digitálními zdroji na základě jejich preference a stanovených kritérií. Rozvoj digitální gramotnosti je dále podpořen nutností analyzovat dílčí části a aspekty aplikace, včetně věrohodnosti autora. Zaměření na mobilní aplikace je zároveň podporou uvědomění, že když aplikace využívám ve volném čase, mohu některé z nich efektivně využít i v rámci vzdělávání a učení.

Čtenářská gramotnost. Práce se zdroji, informacemi a jejich relevancí je významná při rozvoji čtenářské gramotnosti, stejně jako bylo již zmíněno u gramotností výše. Žák v této oblasti posuzuje obsah aplikací zejména s ohledem na celkové uspořádání a použité prostředky různého druhu s ohledem na význam či autorský záměr. Zároveň je žák v rámci společné prezentace veden k přijímání subjektivního hodnocení stejných aplikací a k adekvátnímu odůvodnění svého hodnocení.

[1] Pokud by se zdálo, že je zadání příliš volné, lze ho specifikovat; například v rámci vzdělávacího oboru Výchova k občanství „Aplikace související s osobním rozvojem“ či „Aplikace související s politikou“, v rámci Výchovy ke zdraví „Aplikace vztahující se k prevenci zdravého životního stylu“, ve Výtvarné výchově „Aplikace na úpravu fotografií“ apod.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
25. 10. 2021
Text je syntézou praxe a teorie nejaktuálnější metodiky pro podporu učení žáků v oblasti světa práce. Vhodně kombinuje znalosti a kompetence světa práce s kompetencí digitální. Tím nabízí příležitosti k rozvoji užitečných dovedností a návyků žáků týkajících se osobního růstu, plánování budoucnosti a efektivního naplňování těchto plánů.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném i ústním projevu

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Mediální výchova
 • fungování a vliv médií ve společnosti