Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Tvorba žraloka z papíru podle videonávodu v integraci s přírodovědnými předměty
Odborný článek

Tvorba žraloka z papíru podle videonávodu v integraci s přírodovědnými předměty

Anotace

Tento didaktický článek poukazuje na inspiraci pro činnostní učení formou integrované výuky pracovních činností a přírodovědných předmětů s využitím digitálních technologií a rozvojem digitálních kompetencí u mladších žáků. Poukazuje na možnost zařazení digitálních technologií v podobě videonávodu do vzdělávací oblasti Člověk a svět práce a zaměřuje se na tematický okruh Práce s drobným materiálem, a to konkrétně výrobou žraloka z papíru. Výuka se v tomto případě prolnula s přírodovědnou problematikou paryb a jejich života.

Cíl

Žák vytvoří vlastního žraloka podle videonávodu.

Žák řeší úkoly a situace za použití digitální technologií.

Žák dokáže pomocí klíčových slov vyhledat informace o žralokovi na různých internetových portálech a s těmito informacemi pracovat.

Žák dokáže alespoň dvěma větami vlastními slovy definovat žraloka.

Žák dokáže vlastními slovy popsat pracovní postup vytvořeného žraloka.

Tvorba žraloka z papíru podle videonávodu v integraci s přírodovědnými předměty

Ročník: 3.–4. ročník základní školy

Rozsah vyučovací hodiny: 3 vyučovací hodiny

Pomůcky: internetové připojení, PC

k motivaci: tabule, křídy

k aktivizační části: pracovní listy, tablet do skupiny, psací potřeby

k tvorbě: barevné papíry (na tělo: šedé, bílé, modré; na tlamičku: červené, růžové; na oči: žluté, modré, zelené – dle výběru žáků), nůžky, lepidlo

STRUKTURA HODINY

Úvod a motivace (10 min.)

Cíle úvodní části:

 • Žák zjistí téma hodiny, asociuje si pojem se svými zkušenostmi.
 • Žáci zjistí téma hodiny formou hry šibenice, kterou učitel připraví na tabuli.

Žáci hádají jednotlivé písmena, učitel zapisuje do tajenky správná písmena, chybná zapisuje pod tajenku společně s kresbou šibenice.

Učitel se následně žáků ptá, co už ví o tématu: „Co už víte o žralocích?“, „Viděli jste někdy naživo žraloka?“, „Líbí se vám tento druh ryby, nebo z něho máte strach a proč?“ a jiné.

Aktivizační část (35–45 min.)

Cíle aktivizační části:

 • Žák pracuje ve skupině při řešení problému.
 • Žák při své práci využívá svěřená digitální zařízení.
 • Žák řeší úkoly a situace za použití digitálních technologií.
 • Žák zpracuje úkoly spojené se získáváním informací na dané téma.
 • Žák dokáže pomocí klíčových slov vyhledat informace o žralokovi na různých internetových portálech.
 • Žák dokáže alespoň dvěma větami vlastními slovy definovat žraloka.

Poté učitel žáky vyzve k tomu, aby si utvořili skupinky (alespoň po dvou). Rozdá jim notebook (tablet) do dvojic a také pracovní list, který mají za úkol vypracovat za pomocí využití internetu.

Žáci tak získávají informace typu: do jaké živočišné třídy patří žralok, čím se živí, čím dýchá, čím má pokryté tělo, kde se vyskytuje, druhy žraloků a jiné. Taktéž mají žáci prostor k tomu zapsat si zajímavost, kterou sami nalezli a která není zahrnutá v pracovním listě a chtěli by se s ní podělit se spolužáky.

Následně si zjištěné informace celá třída sdělí, učitel zkontroluje správnost, vedou debatu na toto téma (co žáci zjistili, co už věděli, co je překvapilo a jiné).

Hlavní část (45 min.)

Cíle hlavní části:

 • Žák vyhledá pomocí klíčových slov správné video na internetovém portálu.
 • Žák tvoří vlastního žraloka.
 • Žák pracuje podle videonávodu.
 • Žák respektuje ochranu zdraví při práci s materiálem.

Žáci se pokusí pomocí videonávodu vytvořit žraloka. Učitel vyzve žáky k tomu, aby našli na YouTube dané video. Žáci video musí sami vyhledat pomocí klíčových slov.

Internetový odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=b_Cl2D67OIA

Následně žákům vysvětlí, aby se pokusili tvořit samostatně s tím, že mohou video kdykoli pozastavit, popř. si ho přetočit nazpět. V případě, že by si byli hodně nejistí, mohou se obrátit na učitele.

Učitel hodinu vede jako kouč, sleduje žáky, jak pracují, zda si chodí pro materiály do skříňky, zda pracují dle jednotlivých kroků.

Autor díla: Lucie Tůmová
Autor díla: Lucie Tůmová

Závěrečná část (15 min.)

Cíle závěrečné části:

 • Žák reflektuje vlastní poznatky a postřehy z hodiny.
 • Žák dokáže vlastními slovy popsat pracovní postup vytvořeného žraloka.
 • Žák dokáže zhodnotit hodinu, vlastní práci.
 • Žák dokáže shrnout alespoň dvěma větami, co se naučil.

Poté, co žáci dokončí svou tvorbu, se posadí do komunitního kruhu.

Ukáží si svou tvorbu, mohou si žraloky pojmenovat a říci, kam si žraloky umístí.

Následně učitel žákům pokládá otázky, aby zjistil, zda splnili cíle hodiny.

„Dokážeš popsat postup při tvorbě žraloka? Cos všechno k tvorbě potřeboval? Co vlastně víš o žralokovi? Jaké zajímavé informace ses o žralokovi dozvěděl? Jak jsi tyto informace zjistil? Jaké internetové stránky si ke své práci využil? Pracovali jste ve skupině všichni? Nepracoval jen jeden? Jak jste si práci rozdělili? Bylo pro vás při práci něco obtížného? Udělali byste příště něco jinak?“

Následně se ptá, jak se jim hodina líbila, zda je bavila, jak se jim tvořilo pomocí videonávodu. Baví se o tom, zda by sami dokázali podobné video vytvořit atd.

Taktéž samotní žáci se zapojí do hodnocení a sebehodnocení. Odpoví na to, co se jim povedlo, co pro ně bylo obtížnější, co by příště udělali jinak. Vyjádří se, co si z dnešní hodiny odnášejí.

Ke konci už shrne celou hodinu učitel (shrne cíle a téma hodiny), pochválí žáky za práci.

Poznámka pod čarou:

Hodinu lze realizovat i při online výuce formou individuální práce.

Reflexe

Výuku jsem realizovala ve škole. Nicméně věřím, že by se mohla bezpečně zvládnout i samostatně při online výuce. Žáky zaujala celá ta problematika žraloka a jeho života. Dokonce jsme přesáhli hodiny a pouštěli jsme si videa a dokumenty o žralocích.

Při práci ve skupině si vedli obstojně. Tvorba žraloků se taky velmi povedla. Nicméně jsem žákům promítla video na velkém plátnu, což bych příště nevolila a šla bych opravdu cestou vlastního spuštění PC, protože každý pracuje jiným tempem.

Celkově hodinu hodnotím jako velmi zdařilou.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
234.38 kB
PDF
Pracovní list (PDF)
doc
366.21 kB
Dokument
Pracovní list (Word)

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
2. 3. 2022
Autorka nabízí námět pro integrovanou výuku pracovních činností a přírodovědných předmětů s využitím digitálních technologií a rozvojem digitálních kompetencí u mladších žáků.

Hodnocení od uživatelů

Hana Havlínová
30. 3. 2022, 11:08
V článku nefunguje vložený odkaz (YouTube návod).
Ivo Krobot
30. 3. 2022, 12:14
Reakce na Hana Havlínová
Děkujeme za upozornění, odkaz byl upraven. Tým RVP.CZ

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence pracovní
 • používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky