Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Úcta k životu – výchova demokratického občana (48 metodik o Komenském)
Odborný článek

Úcta k životu – výchova demokratického občana (48 metodik o Komenském)

16. 3. 2022 Základní vzdělávání
Autor
Hana Martináková
Spoluautoři
doc. PhDr. Jan Hábl Ph.D.
Mgr. Jana Řezníčková

Anotace

Program Úcta k životu – výchova demokratického občana se zaměřuje na principy demokratické kultury především rozvojem kompetencí a kritického myšlení. Výsledkem jsou metodické materiály pro ZŠ, SOU a SŠ doplněné o pracovní listy, prezentace a krátká videa. Garantem projektu je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D. Program se skládá z osmi samostatných lekcí, které rozpracovávají jednu ze sedmi oblastí Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských pro danou věkovou kategorii (vláda, vzdělávání, rodina, spiritualita, média, umění, podnikavost).

Program Úcta k životu – výchova demokratického občana se zaměřuje na principy demokratické kultury především rozvojem kompetencí a kritického myšlení. Výsledkem jsou metodické materiály pro ZŠ, SOU a SŠ doplněné o pracovní listy, prezentace a krátká videa. Garantem projektu je doc. PhDr. Jan Hábl, Ph.D.

Program se skládá z osmi samostatných lekcí, které rozpracovávají jednu ze sedmi oblastí Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských pro danou věkovou kategorii (vláda, vzdělávání, rodina, spiritualita, média, umění, podnikavost). Některá témata jsou zpracována i pro žáky se specifickými potřebami. Lekce je možné realizovat postupně a pracovat s nimi jako s celkem, ale fungují i jako samostatné lekce. Zpracování metodické příručky umožňuje, aby lekce mohl realizovat učitel či jiný pedagog nebo je možné objednat si jiného realizátora z další organizace.

Ukázka programu Pět jazyků lásky pro 3.–5.  ročník ZŠ na téma rodiny od autorky Mgr. Jany Řezníčkové.

Hlavní myšlenka 

Rodina je jednou z nejcennějších hodnot lidského života. Projevování lásky je dovednost, které se lze naučit. Je užitečné si uvědomit, že jsme rozdílní a máme různé jazyky lásky. Naučit se užívat jazyky lásky jednotlivých členů rodiny může být cenným nástrojem pro vzájemné hlubší porozumění.

Anotace 

Lekce vede žáky k zamyšlení nad významem rodiny pro jejich život. Pomocí samostatného uvažování a diskuze si žáci zařadí rodinu do svého osobního hodnotového žebříčku. Ve druhé části se děti seznámí s pomocí videa s principy pěti jazyků lásky, uvědomí si, že jednotliví členové rodiny jsou různí a že lásku vyjadřují i přijímají rozdílným způsobem. V závěru hodiny se budou moci rozhodnout pro experiment, při němž si vyzkouší pět jazyků lásky v praxi.

3.1 Žebříček hodnot (10 min)

Rozdejte žákům do skupin obálky se sedmi kartičkami PL Hodnoty, na nichž jsou tyto pojmy:

DOBŘÍ PŘÁTELÉ, VÝBORNÁ ZMRZLINA, DOBRÁ RODINA, KVALITNÍ MOBIL, DOBRÉ PENÍZE, DOBRÉ ZDRAVÍ.

Úkolem skupiny je domluvit se a seřadit kartičky od nejméně důležité hodnoty po tu nejvíce důležitou tak, jak to vnímá skupina. Ujistěte žáky, že není jen jedno správné řešení, které mají uhodnout, ale že je jen na nich, jak si tyto hodnoty sami srovnají. 

3.2 Důležitost rodiny (10 min)

Nechte skupiny přečíst své hodnotové žebříčky. Dále se ptejte:

 • Na čem jste se jako skupina snadno shodli?
 • O čem jste nejvíce diskutovali?
 • Co vás při této aktivitě překvapilo?
 • Na které místo jste umístili rodinu a proč?

Oceňte žáky za jejich práci ve skupinách.

4.1 Vztahy v rodině (5 min)

Přečtěte žákům citát J. A. Komenského:

„Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.“

Dále komentujte slovy: Rodinu tvoří jednotliví členové rodiny a na kvalitě jejich vzájemných vztahů závisí celková kvalita rodiny. Kvalitní vztahy jsou láskyplné vztahy – jsou to vztahy, v nichž si lidé projevují lásku.

 • Můžeme nějak zlepšit vztahy se členy v naší rodině?
 • Existuje na to nějaký návod?

4.2 Jaké jsou jazyky lásky? (15 min)

Nejdříve pusťte žákům celé video Pět jazyků lásky. Poté pusťte video ještě jednou, ale vždy po představení jednoho jazyka lásky zastavujte a nechte žáky, aby komentovali, jak rozumí jednotlivým situacím.

5.1 Rozpoznávání pěti jazyků lásky (10 min)

Diskuze, práce s pracovním listem

 • Co si myslíš o teorii pěti jazyků lásky?
 • Rozpoznal jsi během videa jazyk lásky někoho, koho znáš?
 • Uměl bys odhadnout svůj jazyk lásky?

Požádejte žáky o vyplnění PL Jazyky lásky.

Po vyplnění si žáci své pracovní listy porovnají ve dvojici.

Práci ve dvojicích uveďte slovy: Porovnejte si teď svoje pracovní listy ve dvojici. Protože obrázky na pracovním listě nejsou jednoznačné, můžete mít tedy na určení jazyků lásky různé názory.

Proveďte společnou kontrolu a diskutujte nad různými variantami.

6.2 Reflexe a závěr (10 min)

Závěrečnou reflexi uveďte touto instrukcí: Otočte si nyní pracovní list a napište si nahoru tato tři slova: rodina, láska, já. Poté vymyslete větu, ve které všechna použijete, a zapište si ji. Poté nechte několik žáků, kteří chtějí, aby svou větu přečetli. Program uzavřete vlastním hodnocením, zaměřte se zejména na ocenění. 

Program zakončete přečtením citátu Jana Amose Komenského: Vše na tomto světě se dá napravit jen láskou, jinak je to nemožné.“

Celou lekci si můžete prohlédnout zde: https://eu.uctakzivotu.cz/wp-content/uploads/2021/05/Rodina-35.pdf.

Pro žáky je možné využít pracovní sešity, které obsahují základní slidy prezentací a pracovní listy, a jsou rovněž připraveny k tisku ve formátu PDF. Pracovní sešity není nutné používat při výuce, ale mohou se hodit pro shrnutí učiva, nebo pokud žák není přítomen ve výuce a měl by si učivo doplnit. Všechny dokumenty (metodika, prezentace, PL i PS) jsou ke stažení ve formátu PDF umožňující kopírování textu i obrázků pro další použití a úpravu na webových stránkách eu.uctakzivotu.cz

Program byl vytvořen v rámci projektu „Úcta k Životu – základ pro demokratickou kulturu“, číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008255.

Literatura a použité zdroje

[1] – CHAPMAN, Gary D. Pět jazyků lásky. Praha : Návrat domů, 2016. ISBN 978-80-7255-373-0.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
1.86 MB
PDF
Pracovní listy

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Hana Martináková

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá získané komunikativní dovednosti k vytváření vztahů potřebných k plnohodnotnému soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • kriticky myslí, činí uvážlivá rozhodnutí, je schopen je obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Občanská společnost a škola
 • Základní vzdělávání
 • Výchova demokratického občana
 • Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování