Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Den Afriky – integrace přírodovědných předmětů a výtvarné výchovy
Odborný článek

Den Afriky – integrace přírodovědných předmětů a výtvarné výchovy

Anotace

Článek je zaměřen na Mezinárodní den Afriky, který připadá na 25. května. Žáci pomocí digitálních technologií zjišťují informace o tomto svátku a seznamují se s kontinentem obecně. Zeměpisná část se prolíná i do výtvarného zpracování, tudíž je v integraci s výtvarnou výchovou a pracovními činnostmi. Součástí článku jsou i pracovní listy a materiály k využití ve výuce.

Cíl

Přírodovědná část

1. Digitální technologie

Cíle lekce

Řešení problémů:

Žák řeší úkoly a situace i za použití digitální technologií.

Žák vyhledá dle klíčového slova příslušnou informaci na internetovém portále.

Sdílení a komunikace v digitálním světě:

Žáci si při práci ve skupině rozdělí dílčí úkoly, které plní i za pomoci digitálních technologií.

Výtvarná část

Žák samostatně vytvoří obrys zvířete pomocí techniky vytrhávání.

Žák nakreslí obrys zvířete na čtvrtku formátu A4.

Žák respektuje ochranu zdraví při práci s materiálem.

1. Digitální technologie

Žák samostatně vyhledá na internetovém portále obrys zvířete žijícího v Africe.

Téma: Den Afriky

Ročník: 3., 4. ročník

Rozsah vyučovací hodiny: 3 vyučovací hodiny

Pomůcky:

Přírodovědná část: notebooky nebo tablety do skupiny, pracovní list, křížovka k motivační části, psací potřeby

Výtvarná část: notebooky nebo tablety, čtvrtky formátu A4, barevné papíry, tužky, lepidlo, suchá křída

1. Úvod a motivační část (20 min.)

Učitel žáky přivítá. Začne hodinu netradičně tím, že žáci zjistí téma hodiny v křížovce, kterou má za úkol každý sám vyluštit.

Následně se všichni dozví téma hodiny. Učitel ho napíše na tabuli do kroužku a žáci metodou brainstormingu píší všechny své nápady vztahující se k této problematice.

Respektujeme pravidla brainstormingu: 10–15 minut žáci píší na tabuli své nápady, žádný nápad se nekritizuje.

Následně učitel se žáky vede diskuzi na toto téma. Společně si procházejí jednotlivé nápady napsané na tabuli.

2. Hlavní část (60 min.)

Žáci se rozdělí do skupin po 3. Následně si každá skupina vezme pracovní list a notebook a začne vypracovávat úkoly. Dílčí cíle si ve skupině rozdělí a pomocí digitálních technologií zjišťují zajímavé informace.

Učí se tak samostatně informace k tomuto dni: kdy se slaví a proč, vyhledají důležité pojmy, jako je ekonomická krize a nelegální migrace.

Zjistí informace o tomto kontinentu jako takovém: poloha, obyvatelstvo, povrch, živočichové.

Následně proběhne společná kontrola všech skupin, diskuze k tématu, ujasnění si pravdivosti informací.

3. Závěrečná část (10 min.)

Učitel zjišťuje pomocí otázek dosažení cílů hodiny.

Jak se vám pracovalo ve skupině?

Jak jste si práci rozdělili?

Jak se vám pracovalo s PC?

Nalezli jste všechny odpovědi?

Co pro vás bylo obtížné?

Na jakých portálech jste vyhledávali informace?

Jaká klíčová slova jste využívali?

Co se vám osvědčilo? Co byste doporučili ostatním?

Zároveň učitel poděkuje žákům za práci, že se zapojili všichni, pracovali efektivně, spolupracovali aj. (dle aktuální situace).

Následně učitel zjistí, co si z dnešní hodiny žáci odnáší:

Kdy slavíme Den Afriky a proč?

Dokážeš alespoň třemi větami definovat pojem Afrika?

Jaké pojmy jsou se Dnem Afriky spjaty?

Dokážeš vyjmenovat alespoň čtyři živočichy, kteří se na tomto kontinentu nacházejí?

Víš nějakou zajímavost o tomto kontinentu?

Integrace s výtvarnou výchovou a pracovními činnosti (45 min.)

Žáci si na internetu najdou obrys živočicha žijícího v Africe (pro ukázku je vloženo PDF v materiálech). Na čtvrtku si tužkou nakreslí obrys tohoto živočicha.

Následně technikou vytrhávání trhají barevný papír na malé kousíčky a lepidlem je lepí k sobě po celém těle zvířete. Zbylou čtvrtku dovybarví suchou křídou.

Závěr

Učitel zjistí, jak se žákům pracovalo. Zda jim přišla technika obtížná. Zda by živočicha ztvárnili třeba i jinou technikou.

Jak se ti dnes pracovalo?

Byla pro tebe tato technika obtížná?

Je něco, co bys změnil? / Co bys ostatním doporučil při práci?

Jak jinak bys mohl živočicha ztvárnit?

Jak se ti líbila dnešní hodina?

Zapojil ses, jak jsi měl? Pracoval si uvědoměle? A jiné.

Reflexe

Tuto hodinu jsem vedla a žáky velmi bavila. Dozvěděli se mnoho zajímavých informací, bavila je práce ve skupině a zároveň s notebooky, se kterými tak často nepracujeme. Je však nutné žáky před touto hodinou několikrát vzít do počítačové učebny a vysvětlit jim práci s internetem.

Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
16.6 kB
PDF
Křížovka
pdf
28.32 kB
PDF
Pracovní list
pdf
392.58 kB
PDF
Obrysy zvířat – ukázka

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Mgr. Lucie Tůmová

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
6. 1. 2022
Článek je velmi zajímavý a pro učitele jistě inspirativní. Celá aktivita je postavena na samostatné činnosti nebo spolupráci mezi žáky. Samostatná práce pro žáky v posledním roce a půl zřejmě není novinkou, ale její řízená podpora může vést k následné samostatnosti při procesech učení. Spolupráce je zase velmi aktuální a s ohledem na řešení pandemické situace žádoucí.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • přispívá k diskusi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efektivně spolupracovat s druhými při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení z toho, co druzí lidé myslí, říkají a dělají
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech
 • Objevujeme Evropu a svět

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Frontální, Skupinová, Individuální

Organizace prostorová:

Školní třída