Odborný článek

Kovy budoucnosti

Anotace

Lekce se zaměřuje na porozumění vlastností některých společných a rozdílných vlastností významných vzácných kovů. Žáci si v ní kromě oborových znalostí rozvíjí čtenářské dovednosti při práci s textem a videem a při třídění získaných informací k vlastnostem vzácných kovů s využitím Vennova diagramu. Spolupracují v týmu a přitom využívají digitálních technologií při tvorbě nového digitálního obsahu a jeho sdílení.

Lekce je rozdělena do dvou výukových hodin, obě hodiny jsme realizovali v rámci online výuky v prostředí Teams.

Cílem hodiny je z hlediska klíčových kompetencí:

 • rozvíjení čtenářských dovedností a práce se schématy
 • spolupráce v týmu a společné učení pomocí aktivního naslouchání
 • efektivní využívání digitálních technologií při tvorbě nového digitálního obsahu a sdílení

Cílem lekce je z hlediska oborových znalostí a dovedností:

 • objasnění některých společných a rozdílných vlastností vybraných významných kovů

První hodina

Evokace

Co se nám vybaví pod pojmem zlato z hlediska vlastností, výskytu a využití? S žáky jsme využili prostředí ContextMinds k záznamu do formy pojmové mapy.

Autoři díla: žáci osmé třídy ZŠ Kunratice


Uvědomění

 1. Pracovali jsme s periodickou tabulkou prvků „90 přirozených prvků, z nichž je vše vytvořeno“ od European Chemical Society (viz příloha). Žáci do chatu psali, co všechno mohou z tabulky o zlatě vyčíst.

  Autor díla: Autor díla: European Chemical Society
 2. Žáci si přečetli text v učebnici k ryzosti zlata a řešili úkol vztažený k textu. Kolik procent zlata obsahuje zlato 12karátové, 24karátové, zlato s čistotou 250/1000? Své odpovědi zadávali do chatu.
 3. Následovalo samostudium v učebnici – přečíst si text k vlastnostem a použití zlata, platiny a titanu.

Reflexe

Propustka z hodiny – každý žák do Forms vyplnil odpověď na dvě otázky vztažené k tomu, co se z hodiny či samostudia naučil/a.

Napiš jednu věc, kterou jsi věděl/a.

Autor díla: žáci osmé třídy ZŠ Kunratice (příklady odpovědí)


Napiš jednu věc, kterou ses z textu dozvěděl/a nově.

Autor díla: žáci osmé třídy ZŠ Kunratice (příklady odpovědí)

Druhá hodina

Evokace

Jaké vlastnosti a využití nacházíme u zlata? Pracovali jsme s aplikací Mentimeter pro úvodní brainstorming k otázce, následně proběhlo společné projití odpovědí žáků.

Autor díla: žáci osmé třídy ZŠ Kunratice


Uvědomění

 1. Rozdělili jsme se do skupin po 4–5 žácích – při online výuce se mi osvědčilo žáky rozdělit předem do vyrovnaných skupin, žáci pak měli k dispozici tabulku se jmény členů skupin, kde se našli, a zároveň měli k dispozici odkaz do online místnosti pro danou skupinu.
 2. Žáci ve skupinách porovnávali společné a rozdílné informace zlata, platiny a titanu. Pro zaznamenání společných a rozdílných vlastností využívali Vennův diagram. (Pokud žáci s tímto typem schématu ještě nepracovali, je potřeba věnovat chvíli času na vysvětlení toho, co to je Vennův diagram a jakým způsobem pomocí něho můžeme třídit informace a myšlenky.)
 3. Po zhruba 15 minutách skupinové práce žáci sdíleli své Vennovy diagramy na vytvořené nástěnce v Padletu. (Případně je možné využít možnosti sdílet v rámci společného chatu v Teams.)
 4. Mluvčí jednotlivých skupin sdíleli své Vennovy diagramy s ostatními skupinami, přitom stručně (2–3 minuty na skupinu) popsali jimi pojmenované společné a rozdílné vlastnosti tří kovů.

Autor díla: žáci osmé třídy ZŠ Kunratice


Reflexe

Všichni žáci do Forms uvedli ke každému z kovů (zlato, platina, titan) jednu mimořádnou vlastnost, pro kterou se daný kov prakticky využívá.

Literatura a použité zdroje

[1] – ŠKODA, Jiří; DOULÍK, Pavel. Chemie 8. 1. v. vydání. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2018. 136 s. ISBN 978-80-7489-396-4.
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
pdf
2.52 MB
PDF
90 přirozených prvků, z nichž je vše vytvořeno

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence sociální a personální
 • účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, na základě poznání nebo přijetí nové role v pracovní činnosti pozitivně ovlivňuje kvalitu společné práce
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému