Domů > Odborné články > Gymnaziální vzdělávání > Zajímavé nástroje na práci s textem – aplikace pro tvůrčí psaní
Odborný článek

Zajímavé nástroje na práci s textem – aplikace pro tvůrčí psaní

20. 10. 2021 Gymnaziální vzdělávání
Autor
Michal Černý

Anotace

Článek představuje některé zajímavé nástroje pro podporu tvůrčího psaní. Snaží se ukázat, že například ve výuce jazyků nebo v informatice není nutné se vázat jen na běžné textové procesory, ale lze využívat podstatně širší spektrum nástrojů – editory zaměřené na tvorbu příběhu, minimalistické editory a další aplikace.

Pokud se podíváme na to, v čem studenti, ale i učitelé připravují své texty, můžeme říci, že s vysokou pravděpodobností budou zcela dominovat textové procesory, tedy aplikace jako je Word, Google dokumenty nebo LibreOffice Writter, případně Page. Všechny tyto aplikace mají společné to, že umožňují rychlou tvorbu textu, jeho základní formátování a zpracování. Lze v nich tedy připravit textové dokumenty od prvního napsaného písmenka až po výstup z tiskárny.

Ve skutečnosti je ale právě tato činnost možná složitější, než by se na první pohled mohlo zdát, protože proti textovým procesorům, které jsou ve školní výuce dominantní (a dodejme, že dle našeho soudu oprávněně), lze mít několik poměrně silných námitek:

 • Kvalita tiskového výstupu je špatná, lze v nich možná připravit dopis nebo referát do školy, ale pro tvorbu knihy, plakátu nebo náročnějšího textu se nehodí, protože nedisponují dostatečnými funkcemi pro sazbu.
 • Výsledný dokument je „zaplevelen“ velkým množstvím prvků, které do něj vůbec nepatří – export nekorektních stylů, zapomenuté prázdné řádky atp. Uživatel vytváří dokument nikoliv tak, aby byl co nejkvalitnější, ale s ohledem na to, aby vypadal přijatelně.
 • Pro tvůrčí psaní jde o robustní nástroje, které rozptylují pozornost a současně nenabízejí skutečně adekvátní tvůrčí prostředí. Označení kancelářský balík je zde více než příhodné. Místo soustředění se na text autoři sledují mnoho ikonek a menu, které nepotřebují.
 • Dochází ke spojení obsahu a formy dokumentu, což jsou ale často dvě odlišné skutečnosti. Student se učí současně psát, ale i text formátovat, musí myslet na to, jak bude vypadat která odrážka nebo podnadpis, ale současně usilovat o kvalitu obsahu. Toto spojení nemusí být vždy zcela ideální.

V tomto článku se proto zaměříme na některé nástroje, které umožňují z této kritiky vystoupit. Nebudeme přitom tvrdit, že textové procesory jsou špatné nebo nevhodné, naopak – domníváme se, že mají své pevné místo ve výuce, ale chceme nabídnout ještě jiné možnosti a pohledy na to, jak studentské textové výstupy formátovat, jak jim dávat určitou tvář, podporovat kreativitu a alternativní přístupy.

Proti sobě totiž na první pohled stojí dva přístupy. Odůvodněný digitální minimalismus, který hlásá málo nástrojů použitelných pro mnoho činností, a na druhé straně kritika toho, že pro „otvírání konzervy volíme kladivo“ (tedy pracujeme s neadekvátním nástrojem) nebo že prostřednictvím techniky unifikujeme myšlenkové prostředí studentů.

Minimalistické textové editory

Jedna z výše popsaných námitek se dotýkala toho, že při tvůrčím psaní chceme, aby studenti sledovali skutečně jen vlastní tok textu, nikoliv barevná menu a tlačítka všude kolem. To ostatně zapadá i do narativu minimalismu, který se stále více objevuje i v oblasti práci s informacemi nebo s technologiemi obecně – potřebujeme najít cesty, jak snížit vizuální smog, odfiltrovat složitá prostředí a soustředit se skutečně jen na vlastní psaní.

Z tohoto důvodu vznikla samostatná skupinu nástrojů, kterým se říká minimalistické textové editory. Ty se snaží právě takový minimalismus zajistit. Formátování je v nich redukováno na to nejnutnější (nadpis, tučné a proložené písmo, ...). K dispozici jsou naopak často nástroje, které v běžném textovém procesoru nenajdeme, jako je nastavení obrázku na pozadí, hudba nebo zvuk psacího stroje. Domníváme se, že jde o funkce velice okrajové, ale možná mohou některým studentům pomoci s psaním.

ZenPen. Autor díla: Michal Černý

 

Všechny nástroje se snaží být nerušivé, takže akcentují práci s klávesovými zkratkami. Proto může být někdy nepříjemné přecházet mezi různými aplikacemi. Většinou se proto doporučuje vybrat jeden nástroj a u toho zůstat, pokud vám vyhovuje.

 • Q10 – bezplatný textový editor, který umožňuje nastavit si požadovaný počet slov, která potřebujete napsat, zvuky na pozadí nebo automatické ukládání. Nevýhodou je, že nepodporuje češtinu (takže třeba neopraví překlepy a nemá dobré uvozovky) a že se export soubory ukládají jen jako txt, což může někdy vytvářet problémy s kódováním.
 • Typora – tento nástroj řeší ještě jednu výše uvedenou námitku, totiž spojení formy a obsahu. Text je zde buď neformátovaný, nebo můžete použít markdown pro jeho zpracování, což otevírá možnosti pro práci s tabulkami, odkazy a dalšími prvky, ale v podstatě v nerušivém prostředí. Typora má speciální mód pro soustředěné psaní, hezky udělaný počítač slov i pokročilé nástroje pro import a export souborů nebo jejich správu.
 • FocusWriter – je open source nástroj, který umožňuje práci s denními cíli v psaní, statistiku tvůrčího výkonu nebo práci s alarmy a upozorněními. Výraznou funkcionalitou je obrázek na pozadí při psaní textu. Funguje také jako portable aplikace, takže není třeba ji instalovat, a student ji může mít například na flash disku.
 • ZenWriter – online aplikace fungující přímo z okna prohlížeče. Bezplatně je k dispozici na 60 dní, což pro spoustu školních případů stačí. Nabízí velice pěkně udělaný design, všechny dostupné funkce pro tvůrčí psaní i základní statistiky. Když člověk píše, vidí jen jeden řádek textu, takže by se měl snadno soustředit pouze na své vlastní textové sdělení.
 • Nuclino – aplikace pro tvůrčí psaní je zajímavá tím že podporuje wiki koncept, takže v ní lze tvořit jednotlivé dokumenty, které jsou vzájemně provázané a integrované. Má dobré vyhledávání, jednoduchý editor a podporuje markdown, možnost vkládat obrázky či videa nebo odkazy. Dokáže vizualizovat vztahy mezi jednotlivými dokumenty. Bezplatně lze tvořit jen 50 dokumentů.
 • ZenPen – online aplikace podobná ZenWriter, ale bezplatná. Nabízí minimalistický textový editor se základním nastavením pro psaní přímo v okně prohlížeče. Výsledek je možné uložit jako čistý text, html nebo markdown soubor. Aplikace nabízí minimum funkcí a maximální jednoduchost.

Ve výčtu podobných aplikací bychom mohli pokračovat dále, ale pravděpodobně si je dokáže čtenář sám dohledat. Jde o nástroje zajímavé pro tvůrčí psaní, nebo dobré osvojení si markdownu. Určitě doporučujeme vyzkoušet je například při psaní příběhů nebo zamyšlení v češtině nebo v cizím jazyce. Na druhou stranu pro akademické účely se tyto nástroje hodí podstatně méně.

ZenWriter. Autor díla: Michal Černý

 

Editory zaměřené na tvorbu příběhů

Jinou kategorií nástrojů jsou aplikace, které jsou specificky určené pro psaní příběhů či novel. Podporují nelineární výstavbu textu, práci s postavami, modelování dialogů a mnoho dalšího. Také ony mají často nějaký minimalistický textový editor, ke kterému je vytvořená celá obsahová infrastruktura. I přesto, že tyto aplikace nejsou v českém prostředí téměř používané, mohou být velice zajímavé přinejmenším ze dvou důvodů. Ukazují, že každý styl práce s textem vyžaduje jiné nástroje, že neexistují univerzální řešení. A také, že proces tvůrčího psaní je nelineární a s textem aktivně pracuje. Což opět běžné kancelářské balíky nedokážou brát v potaz.

Příklady některých zajímavých aplikací pro tvůrčí psaní novel, příběhů a další beletrie:

 • Scrivener je aplikace, která je považovaná za určitý standard v oblasti tvůrčího psaní. Umožňuje poměrně sofistikovaně plánovat celý příběh a převádět ho z roviny zachycených nápadů do souvislého textu. Podporuje spolupráci, import různých souborů, obsahuje minimalistický textový editor, centrální správu stylů, práci se šablonami či práci se statistikami. Aplikace má 30denní demoverzi, což pro menší školní projekt může být dostatečné.
 • Bibisco je aplikace zdůrazňující, že psaní textu je vlastně architektonická práce. Snaží se v minimalistickém prostředí text rozdělit na menší části, s nimiž pak autor může snáze pracovat. Častý problém u psaní je totiž v představě, že výsledný text musí vzniknout jako celek „naráz“. Tato aplikace se snaží naopak sledovat jednotlivé kroky, kousky, prvky. Výhodou je nulová cena.
 • Quoll Writer je přímým konkurentem Scrivener – je bezplatný, nabízí vizuálně hezčí prostředí, funkce pro podporu tvůrčího psaní, správu charakterů a informací, které se v texu využívají, což podporuje konzistenci příběhu, správu míst či událostí, vlastní integrovaný editor či správu chyb.
 • yWriter je bezplatný nástroj pro práci s novelami. Podporuje práci se scénami, analyzuje pracovní postup, umožňuje přehazovat kapitoly nebo sledovat příběh z více perspektiv. Nevýhodou je, že vývoj není úplně rychlý, a design produktu tomu bohužel odpovídá.

Všechny tyto nástroje mohou být v hodinách zaměřených na tvorbu textu užívány různě. Domníváme se, že jejich velkou výhodu je, že svými funkcemi a nástroji poměrně jasně pojmenovávají to, co je v procesu tvůrčího spaní novel nebo jiného podobného textu náročné a důležité, a vedou k systematické reflexi toho, jak s takovou tvorbu vlastně naložit. Student, který zde vytvoří jednoduchý příběh, už nikdy nebude román číst tak jako doposud, protože si bude schopen více analyticky všímat scén, konzistence charakterů atp. Jeho pohled na text bude analytičtější.

Zajímavou aktivitou může být nechat studenty do aplikace, jako je Quoll, přepsat informace z jejich oblíbeného románu (vytvořit znalostní bázi osob, scén, zápletek) a nechat je nově konstruovat příběh z těchto elementů. Opět jde o dobré cvičení jak na tvůrčí dovednosti, tak také na analytické myšlení a práci s textem.

Ywriter8. Autor díla: Michal Černý

 

Závěrem

Pokud sledujeme populární články o nejlepších nástrojích pro spisovatele (The Best Novel Writing Software: Tools Every Fiction Writer Should Use, Nine Manuscript Editing Software Programs You Should Consider, The 21 Best Writing Tools of 2021: A Guide for Writers, Book Writing Software (2021): Top 10 Pieces of Software for Writers, …), tak můžeme sledovat zajímavý společný rys. Předně velká část autorů těchto textů vůbec nezavrhuje klasický textový procesor nebo papír, ale upozorňuje na to, že práce s textem je komplexní a individuální. A za druhé – navzdory všemu technologickému minimalismu – lze říci, že součástí tvůrčího balíčku je většinou větší množství nástrojů, které dokáže autor tvůrčím způsobem integrovat. Rozhodně tedy neplatí teze o abstraktivním nepraktickém netechnickém umělci, ale naopak technologie a jejich dobré využití mohou pomoci se zajímavou tvorbou textu.

Pokud bychom se podívali například na náš seriál o softwaru na práci s textem, mohli bychom pro informačně gramotného středoškoláka sestavit například následující seznam nástrojů, které by ve svém tvůrčím portfoliu měl mít přítomné:

 • MS Word – na základní kontrolu gramatiky a běžné psaní.
 • Quoll Writer – na tvorbu příběhů a nelineární psaní.
 • Typora – na vlastní nerušené tvůrčí psaní.
 • Zotero – správa citací a odborných zdrojů.
 • Grammarly – kontrola pravopisu a stylistiky v angličtině.
 • Google překladač – práce s překlady.
 • Voyant Tools – na analýzu textů.

Asi nemůžeme očekávat, že bude pracovat se všemi současně, ale jejich dobrá znalost mu umožní řešit určité kroky při práci s textem efektivněji a zajímavěji než měně nástroji a znalostmi vybaveným spolužákům.

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Vaše hodnocení

Ohodnoťte hvězdičkami:

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Téma článku:

Informační a komunikační technologie