Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Začínáme s převrácenou třídou
Odborný článek

Začínáme s převrácenou třídou

7. 9. 2021 Základní vzdělávání
Autor
Tereza Havránková

Anotace

Cílem článku je seznámit pedagogy s modelem výuky převrácená třída a popsat stěžejní kroky k úspěšnému implementování tohoto modelu do výuky, zároveň ukázat tuto metodu ve výuce cizích jazyků.

Jak převrácená třída funguje?

V modelu výuky převrácená třída učitel nevysvětluje nové učivo při hodině. Výklad obdrží žáci ve formě videí nebo interaktivních pracovních listů a v mimoškolním prostředí se s novou učební látkou seznámí. Vyučovací hodina je následně zaměřena na vysvětlení případných nejasností a prohloubení pochopení dané učební látky. Vyučovací hodina tak může být postavena na aktivizujících vyučovacích metodách, jako jsou například skupinové metody, situační metody nebo didaktické hry.

Jaké jsou dvě hlavní části převrácené třídy?

V převrácené třídě můžeme hovořit o dvou stěžejních částech: přípravě/samostudiu (pre-work) a vyučovací hodině (class work). Tyto části jsou propojené a vyučovací hodina navazuje na přípravu, kterou žák vypracoval v mimoškolním prostředí. Učitel novou učební látku při hodině znovu nevysvětluje, ale předkládá žákům aktivity, které mají za cíl procvičit a prohloubit znalosti v dané problematice.

Jak vypadá příprava/samostudium (pre-work)?

Nejdříve učitel zpracuje novou učební látku do formy videí nebo pracovních listů. Videa i pracovní listy by měly obsahovat otázky, na které bude student během samostudia odpovídat. Tyto otázky by měly být v souladu s nižší částí Bloomovy taxonomie cílů, tj pochopit a pamatovat. Otázky by tak měly být koncipovány např. takto: definuj, popiš, seřaď, vyber, vysvětli, urči, oprav, vysvětli, … etc.

Velmi nepostradatelnou součástí zadaných úkolů v přípravě/samostudiu je jejich zpracování. Učitelé by si měli vybrat nástroje/aplikace (EdPuzzle, Google Forms, ClassKick, Go Formative, … etc), které evidují a vyhodnocují odpovědi studentů v přípravné části/samostudiu. Získané informace učitelům pomohou s přípravou na samotné vyučování, a výuku tak mohou zaměřit na části, které žákům v přípravě/samostudiu způsobovaly největší problémy. Výhodou zmíněných aplikací je i přehled o tom, kdo úkol vypracoval a je tak připraven na samotné vyučování.

Jak vypadá vyučovací hodina v modelu výuky převrácená třída?

Vyučovací hodiny v převrácené třídě navazují na samostudium studentů. Učitel v hodině novou látku znovu nevysvětluje. První část hodiny může obsahovat krátký kvíz a následuje diskuze, ve které učitel odpovídá na otázky žáků a sám pokládá další otázky týkající se nové učební látky. Následuje práce ve skupinách a prezentace výstupů jednotlivých skupin. Na závěr učitel představí zadání pro samostudium a poslední část hodiny věnuje závěrečné reflexi. V průběhu celé vyučovací hodiny by učitel měl používat aktivity, které vycházejí z horních částí Bloomovy taxonomie cílů, tj. aplikovat, analyzovat, vyhodnotit a vytvořit.

Jaké jsou výhody převrácené třídy?

Studenti jsou v převrácené třídě mnohem více aktivní než v tradičním modelu výuky. Studenti spolu více komunikují a mají větší prostor pro procvičení učební látky. Další výhodou je také fakt, že každý student se může na vyučování připravit svým vlastním tempem a učební látku si před vyučováním projít několikrát.

Jaké jsou nevýhody převrácené třídy?

Jedna z nevýhod převrácené třídy může být časová náročnost při zpracovávání výukových materiálů pro samostudium. Velký důraz je občas kladen na dokonalé zpracování výukových videí nebo interaktivních listů. Určitě můžeme zvolit jednoduché nástroje na tvorbu výukových materiálů a zaměřit se na obsah zpracovávaných úkolů než na samotnou formu. Při tvorbě výukových materiálů můžeme také využít výuková videa nebo pracovní listy připravené jinými učiteli.

Jak postupovat v případě, že se někteří žáci na hodiny nepřipraví?

V případě, že se rozhodneme zvolit model výuky převrácená třída, je důležité o tom se žáky hovořit a vysvětlit jim, jak se promění struktura hodiny a jaké přínosy bude mít tento přístup pro jejich studium, a dále zařadit samostudium do celkového hodnocení.

Nezbytnou součástí každé vyučovací hodiny ve formátu výuky převrácená třída by měla být i část, která se věnuje představení úkolů pro samostudium. Pokud žákům během vyučovací hodiny novou učební látku zajímavě představíme, žáci mnohem raději úkoly při samostudiu vypracují.

Největší chybou, kterou se učitelé dopouštějí v případě, že je ve třídě žák, který se na výuku nepřipravil, je, že v hodině učivo znovu vyloží. V tomto okamžiku převrácená třída ztrácí smysl a ostatní žáci, kteří jsou na výuku připraveni, se na příští hodinu také nepřipraví. Učitel by měl nepřipravené žáky nechat, ať pracují i bez přípravy. Žáci se v takové situaci necítí pohodlně a na příští výuku se již připraví.

Učitelé také někdy využívají variantu převrácené třídy, která se nazývá in-class flip, kdy žáci vypracovávají úkoly ze samostudia ve skupinách na začátku nebo v průběhu samotného vyučování.

Jak začít s převrácenou třídou?

S převrácenou třídou je dobré zažít postupně. Nejdříve učitel může převrátit jednu nebo dvě vyučovací hodiny a v případě, že se mu tento model výuky osvědčí, může převrátit celý vyučovací předmět. Důležité je začít postupně a ukázat studentům, jak budou v samostudiu pracovat, a věnovat tak první nebo dvě vyučovací hodiny práci s výukovými materiály a aplikacemi pro samostudium.

Převrácená třída v hodinách cizích jazyků?

Model výuky převrácená třída byl původně implementován do hodin matematiky a přírodopisu. V současné době se využívá napříč předměty a velkou oblibu získal i v hodinách cizích jazyků. Tím, že v převrácené třídě odpadá výkladová část, mají žáci větší prostor v hodinách komunikovat a aktivně používat cizí jazyk. Učitelé cizích jazyků mohou čerpat z výukových materiálů a videí, které jsou dostupné na stánkách ESL videos, Liveworksheets nebo iSL COLLECTIVE. Zde naleznou výukové materiály, které mohou využít pro výklad nové látky určené k samostudiu.

Na začátku hodiny může učitel studentům zadat krátký kvíz např. v aplikaci KAHOOT. Následovat by měla společná aktivita/diskuze. Představme si, že měli žáci za domácí úkol podívat se na výkladové video o přítomném času průběhovém. Učitel může studenty vyzvat, aby na tabuli ve třídě (nebo na Jamboardu v online výuce) napsali věty v přítomném čase průběhovém, a následně žákům pokládá otázky, popřípadě dovysvětluje nejasnosti. Druhá část hodiny je postavena na práci ve skupinách. Vhodné aktivity jsou například: role plays, grammar conversations, cloze, jigsaw reading, ... etc. Poslední část hodiny je věnovaná závěrečné reflexi.

Odkazy na aplikace:

Classkick – https://classkick.com/

Edpuzzle – https://edpuzzle.com/

ESL VIDEOS – https://www.eslvideo.com/

GoFormative – https://goformative.com/

iSLCOLLECTIVE – https://en.islcollective.com/english-esl-worksheets/search/present+continuous

Liveworksheets – https://www.liveworksheets.com/

Kahoot – https://kahoot.com/

Více informací o převrácené třídě:

Flipped Learning Global Initiative: https://learn.flglobal.org/

Licence

Všechny články jsou publikovány pod licencí Creative Commons BY-NC-ND.

Autor
Tereza Havránková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 9. 2021
Článek popisuje základní principy metody převrácená třídy, ukazuje její silné stránky i úskalí, připomíná její aktuálnost v době distanční výuky. V neposlední řadě se článek zmiňuje o využití metody převrácené třídy v hodinách cizích jazyků.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k řešení problémů
  • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence komunikativní
  • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem
  • Základní vzdělávání
  • Kompetence k učení
  • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení