Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Římská čísla v historických datech
Odborný článek

Římská čísla v historických datech

7. 6. 2021 Základní vzdělávání
Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Anotace

Žákům je umožněn prostor, ve kterém mohou projevit svoji iniciativu, tvořivost a můžou si upevnit sebedůvěru. Při hře hledají různá řešení, respektují pravidla hry, procvičují si římská čísla, rozvíjejí kombinační schopnosti a logické myšlení, využívají matematiku v reálném životě. Pokračují v hledání řešení úlohy i v případě neúspěchu. Poznávají, že se pořadí výherců může během hry změnit. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut ČR.

Stupeň, ročník: 1. stupeň, 4.–5. ročník, jedná o rozšiřující aktivitu pro žáky prvního stupně. 3. hra je pro žáky prvního stupně, kteří umí pracovat s římskými čísly na vysoké úrovni nebo pro žáky 2. stupně.

Materiál: Vzorové karty s předepsanými římskými čísly pro 4 hráče, čtvercová síť, prázdné kartičky, tužka, papír.

Postup přípravy ke hře: Materiál nakopírujeme, kartičky vystříháme po tučných čarách, přeložíme a slepíme k sobě tak, aby z jedné strany bylo stejné číslo zapsané arabsky a z druhé římsky. Čtvercovou síť si slepíme do tvaru 18 × 18 čtverců podle návodu. Bonusové karty vystřihneme a slepíme tak, aby shora byl joker a ve spodní části chronogram. Vystřihneme i několik bonusových karet navíc bez chronogramů.

1. obrázek – čtvercová síť

Autor díla: Štěpánka Vondrášková

                                                                        

1. hra – upevnění znaků římských čísel na chronogramech

Zprvu si žáci sednou ve skupinkách (nejlépe po 3–4) do kruhu. Uprostřed je balíček s bonusovými kartami seřazenými od 1 do 9 otočenými jokerem nahoru. Hráči jsou seznámeni s chronogramem a se způsobem psaní a čtení chronogramu:

Chronogram je nápis, který v sobě ukrývá letopočet. Je sestaven z římských číslic, která jsou zároveň písmenem v textu. Z důvodu zařazení všech římských číslic je místo písmene U zařazeno písmeno V, které značí číslici 5. Například: KRISTUS – latinsky CHRISTUS – je psán CHRISTVS.

Pravidla pro čtení chronogramu: Písmena v textu jsou zároveň římská čísla. Zpravidla bývají v nápisu zvýrazněna zlatou barvou a větším typem písma. Zajímají nás jen čísla M, D, C, L, X, V a I, nezáleží na pořadí. Sečteme je dohromady.

Autor díla: Štěpánka Vondrášková

 

Nyní jeden z hráčů otočí jednu z karet a společně se snaží každý vyluštit skrytý chronogram. Postupně se učí upevnit si znaky římských čísel. Rychlejší žáci mohou vymýšlet samy chronogramy podle bonusových karet 8 a 9 na prázdné kartičky označené 10. Žáci si tak na vzorových bonusových chronogramech upevní znaky římských čísel. Hráč, který vymyslí použitelný chronogram, dostane o jednoho jokera navíc. Bonusové karty se můžou sbírat a navyšovat. Můžou hledat chronogramy i ve svém okolí či vyfotit na výletě. Čím větší množství bonusových karet, tím je hra zábavnější.

V příloze uvádím příklad tvorby vlastních chronogramů a přikládám prázdné kartičky pro zaznamenání vyhledaných chronogramů z okolí či z výletů nebo i vyhledaných na internetu nebo pro tvorbu vlastních chronogramů.

Autor díla: Štěpánka Vondrášková

 

2. hra

Žáci si zopakují pravidla čtení římských čísel.

 1. Zapisují se kombinací znaků I, V, X, L, C, D, M.
 2. Hodnoty číslic sčítáme nebo odečítáme.
 3. Zápis čísla pomocí odčítání má přednost před opakovaným sčítáním (ne XXXX, ale XL).

Prázdné kartičky vyplníme. Podle vzorových kartiček si každý z hráčů předepíše svá vlastní čísla – z jedné strany arabsky, z druhé římsky. Do prázdných kartiček si můžou žáci zapisovat třeba významná historická data (pokud jim na to stačí čtverečky). Pokud hráč nějaké takové datum vytvoří, dostává z této části hry dalšího jokera navíc. Římská čísla by v počtu svých znaků neměla překračovat stanovený počet čtverečků a zároveň by neměla být menší, než jsou 4 znaky. Římské číslo by mělo obsahovat alespoň dva odlišné znaky.

Každý hráč dostane stejný počet kartiček (nejlépe 8 – a to: 4 vzorové a 4 si zapíše sám). Pokud nejsou všichni žáci stejně zdatní, slabším dáme méně prázdných karet k vyplnění, šikovnějším více. Znalost pravidel psaní římských čísel si žáci znovu ujasní před samotným psaním kartiček. Jestliže některý z hráčů zapsal více kartiček s římskými čísly, podělí se o ně se slabším spoluhráčem.

Pravidla hry:

1. kolo: Všichni hráči mají stejný počet karet s čísly.

Začíná ten z hráčů, který jako první zodpoví otázku, na kterou se zeptá vyučující nebo kapitán a týká se probrané látky z vlastivědy. Další je na řadě ten, kterého má hráč po pravé ruce. První z hráčů vloží kartu doprostřed čtvercové sítě tak, aby byl vidět jeho zápis v římské podobě, vysloví však arabský zápis. Další z hráčů položí své číslo tak, aby jeho římské číslo leželo jedním z písmen na stejném písmenu římského čísla některého již položeného římského čísla na čtvercové síti. Například I na I, V na V, X na X, L na L, D na D, C na C, M na M. Římská čísla se mohou klást vodorovně nebo svisle. Neměla by se překračovat čtvercová síť.

2. obrázek – způsob přikládání karet během hry:

Autor díla: Štěpánka Vondrášková

 

Jeden z hráčů je zapisovatel. Každému z hráčů zapíše čárku, pokud udá správně své číslo na čtvercovou síť podle pravidel. Jestliže hráč nemá číslo k přiložení, čárka se mu nepíše. Když je čtvercová síť zaplněná římskými čísly nebo nemá již některý z hráčů již žádné číslo, kartičky opatrně otočíme tak, aby arabská čísla byla nahoře a římská otočená dolů. Jejich místa na čtvercové síti neměníme. Zapisovatel sečte čárky a prozradí jméno prozatímního výherce. Nyní začíná 2. kolo hry, které může pořadí výherců změnit.

2. kolo: Kartičky jsou otočené arabsky napsanými čísly nahoru.

Autor díla: Štěpánka Vondrášková

 

Začíná ten z hráčů, který vyhrál 1. kolo. Vybere si jedno z čísel (tak, aby nerozházel ostatní) zapsaných arabsky a napíše ho na papírek. Teprve teď číslo otočí. Hráči se přesvědčí, zda napsal číslo správně. Pokud ano, zapisovatel mu zapíše čárku, pokud ne, zapisovatel mu čárku ubere (pokračuje se v zapisování z 1. kola hry). Římské číslo se nechá již otočené na stejném místě. Pokračuje další z hráčů po jeho pravé ruce.

Konečný výherce je ten z hráčů, který nasbírá nejvíce čárek.

3. kolo hry – hra pro pokročilejší hráče 

3. hra je vhodná pro žáky prvního stupně, kteří umí pracovat s římskými čísly na vysoké úrovni, nebo pro žáky 2. stupně.

Materiál: čtvercová síť 18 × 18. Sada obsahuje symboly pro zápis římských čísel – každý z hráčů má 20krát I, 15krát V, 10krát X, 5krát L, 4krát C, 3krát D, 2krát M a 1x jokera, který může představovat jakýkoliv znak z římské číslice – I, V, X, L, C, D, M. Pokud některý z hráčů získal jokera v předešlých hrách, může ho použít. Maximálně mohl však získat ještě 2 jokery. Při použití jokera musí hráč symbol, který joker představuje, říci. Sady jsou celkem čtyři pro čtyři hráče.  

Každý z hráčů má v sadě stanovený počet karet. Na čtvercovou síť položí hráč číslo v římské podobě, znaky čísla nesmí překračovat šest znaků a být menší než čtyři znaky. Vysloví arabský zápis položeného římského čísla. Hráč po pravé ruce přikládá z kartiček, co má v ruce další znaky římského čísla na již daná římská čísla ve čtvercové síti tak, aby použil alespoň jeden ze znaků již položeného římského čísla na čtvercové síti. Tedy může přiložit maximálně pět karet. Římské číslo opět nesmí přesahovat šest znaků, anebo nesmí mít méně než čtyři znaky. Čísla se mohou pokládat svisle nebo vodorovně, nesmí ovšem přesahovat čtvercovou síť. Vyhrává ten, kdo se zbaví všech karet, co má v ruce. Pokud má každý z hráčů nějaké karty a již nelze žádnou z nich nikam položit, vyhrává ten, který má nejméně karet v ruce. 

3. obrázek znázorňuje použití jokera, který v tomto případě zastupuje římskou číslici L.

Autor díla: Štěpánka Vondrášková


Mezipředmětové vztahy:
Člověk a jeho svět – Vlastivěda – Lidé a čas – Samostatně vyhledává a zkoumá informace z dostupných zdrojů, především z knihoven a internetu. Předně řeší chronogramy na historických památkách v nejbližším okolí.

Literatura a použité zdroje

[1] – et al. Matematická gramotnost v uzlových bodech vzdělávání . 2018. [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [https://mapcaslavsko.cz/_files/200001116-d11a5d11a7/Gramotnosti%20pro%20%C5%BEivot.pdf].
[2] – Abaku. [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [https://abaku.org/].
[3] – Chronogram. [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [https://cs.wikipedia.org/wiki/Chronogram].
[4] – et al. Cesty a památky. [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [https://www.cestyapamatky.cz/kolinsko/kolin/kostnice].
[5] – et al. Nápisy na slunečních hodinách . [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [http://www.slunecni-hodiny.webzdarma.cz/napisy.html].
[6] – et al. Jihlava: Ústřední hřbitov . [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [https://www.jihlava.cz/ustredni-hrbitov/ds-56642].
[7] – Turistická oblast Pálava a Lednicko-valtický areál: Dům s chronogramem na Mariánském náměstí . [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [http://www.palava-lva.cz/cil/2120/].
[8] – VÁLOVÁ, Marie. Dílo Matyáše Bernarda Brauna v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Kladrubech . [cit. 2021-4-4]. Dostupný z WWW: [https://theses.cz/id/416ux3/70080-324896977.pdf?lang=en].
[9] – FALTINOVÁ , Magdaléna; PÍTOVÁ, Lenka; VONDRÁŠKOVÁ, Štěpánka. Hravá matematika 4: pro 4. ročník ZŠ : v souladu s RVP ZV. 1.. vydání. Praha : Taktik, 2016. 72 s. ISBN 978-80-7563-025-4..
Soubory materiálu
Typ
 
Název
 
docx
51.76 kB
Dokument
Hrací karty, chronogramy a čtvercová síť
pdf
623.05 kB
PDF
Hrací karty, chronogramy a čtvercová síť

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
PaedDr. Štěpánka Vondrášková

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
7. 6. 2021
Jedná se o několik inspirativních aktivit pro žáky, kteří ovládají počítání s římskými číslicemi.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí, propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na matematické, přírodní, společenské a kulturní jevy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • vyhledá informace vhodné k řešení problému, nachází jejich shodné, podobné a odlišné znaky, využívá získané vědomosti a dovednosti k objevování různých variant řešení, nenechá se odradit případným nezdarem a vytrvale hledá konečné řešení problému
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuse, obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje

Průřezová témata:

 • Základní vzdělávání
 • Osobnostní a sociální výchova
 • Mezilidské vztahy

Mezioborove presahy:

Organizace řízení učební činnosti:

Skupinová

Organizace prostorová:

Školní třída

Nutné pomůcky:

Vzorové karty s předepsanými římskými čísly pro 4 hráče, čtvercová síť, prázdné kartičky, tužka, papír - přiložené v příloze.