Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Sociální sítě žijí zdravím
Odborný článek

Sociální sítě žijí zdravím

Anotace

S ohledem na trvající pandemickou situaci přibývají na sociálních sítích příspěvky týkající se prevence zdravého životního stylu a podpory zdraví. Právě jim se věnuje výuková aktivita propojující mediální svět a výchovu ke zdraví. Cílem výukové aktivity je žákovské zhodnocení činností podporujících zdravý životní styl a uvážení jejich využitelnosti v osobním životě a jejich přínos ke zdraví. Žáci uvedou příklady takových činností na základě analýzy sociálních sítí, vybrané činnosti si pak sami vyzkouší. Aktivita je vhodná pro prezenční i distanční výuku. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotností na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Sociální sítě žijí zdravím

Vzdělávací obor

Výchova ke zdraví; Výchova k občanství

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. ročník)

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

•   Žák posoudí různé způsoby chování lidí z hlediska odpovědnosti za vlastní zdraví i zdraví druhých a vyvozuje z nich osobní odpovědnost ve prospěch aktivní podpory zdraví.

•    Žák vyjádří vlastní názor k problematice zdraví a diskutuje o něm v kruhu vrstevníků, rodiny i v nejbližším okolí.

•    Žák kriticky přistupuje k mediálním informacím, vyjádří svůj postoj k působení propagandy a reklamy na veřejné mínění a chování lidí.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Čtenářská gramotnost

Samostatně (průběžně a podle potřeby) vyhledává informace ve všech typech textů včetně multimodálních.

Uvažuje o tom, jak jsou názory, události, chování postav a další složky textu ovlivněny dobovými, geografickými, kulturními a jinými souvislostmi a okolnostmi.

Digitální gramotnost

Potřebné informace získává z různých digitálních zdrojů na základě vlastních kritérií pro vyhledávání; získané informace posuzuje z hlediska souladu s již známými a na základě věrohodnosti příslušného zdroje.

Využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci.

Cituje zdroje ve své práci, je si vědom svých autorských práv; při práci v digitálním prostředí a při práci s osobními údaji dodržuje právní normy.

Při používání digitálních technologií předchází situacím ohrožujícím tělesné i duševní zdraví.


Popis námětu na učební činnost žáka

Sociální sítě a influenceři jsou již delší dobu hybateli společenského dění. Inspirují zejména děti a mladé lidi, co si oblékat, kupovat, jíst, dělat, někdy i co vyznávat nebo si myslet. S ohledem na trvající pandemickou situaci přibývají na sociálních sítích příspěvky týkající se prevence zdravého životního stylu a podpory zdraví. Právě jim se věnuje výuková aktivita Sociální sítě žijí zdravím, propojující mediální svět a výchovu ke zdraví. Aktivita je zaměřená na analýzu obsahu sociálních sítí, konkrétně příspěvků a rad zaměřených na podporu zdravého životního stylu, a zároveň na jejich provedení v praxi.

Cílem výukové aktivity je žákovské zhodnocení činností podporujících zdravý životní styl a uvážení jejich využitelnosti v osobním životě a jejich přínos ke zdraví. Žáci uvedou příklady takových činností na základě analýzy sociálních sítí, vybrané činnosti si pak sami vyzkouší. Aktivita je vhodná pro prezenční i distanční výuku.

Průběh aktivity

Výuková aktivita je složena ze čtyř navazujících částí. Učitel je uvádí, seznamuje žáky s požadovanými kritérii úkolů a při práci je žákům k dispozici jako rádce. Konkrétní průběh výukové činnosti se odvíjí od rozhodnutí žáků v konkrétní situaci (jaké činnosti podporující zdraví na sociálních sítích najdou, co budou zkoušet apod.).

První fáze – průzkum mediálního terénu

Představení samotné aktivity by mělo předcházet navození tématu. Forma může být libovolná (brainstorming, rozhovor, konkrétní ukázky ze sociálních sítích aj.), vyplynout by mělo zejména, že v současné době je celospolečenská situace denně reflektována médii. V souvislosti s onemocněním covid-19 se často zmiňuje prevence zdravého životního stylu (např. její důležitost, praktické příklady, souvislost s průběhem koronaviru).

Učitel žáky seznámí s úvodním úkolem prozkoumat libovolné sociální sítě a zaznamenat příklady příspěvků, které jsou o činnostech podporujících zdraví, zdravý životní styl. Žák zaznamená, o jaké činnosti se jedná, kdo a jakým způsobem je provozuje, a zdroj takové informace. Stanovení dalších kritérií je na uvážení učitele.

Žák plní úkol dle své strategie, sám si určuje, jakou sociální síť prozkoumá, zda zahrne pouze příspěvky influencerů, nebo se bude věnovat například i sdělením rodiny nebo přátel, zda bude rozlišovat formu příspěvků (fotografie, text, video) apod.

Druhá fáze – co jste zjistili?

Druhou částí aktivity je prezentace a rozbor výsledků žákovského hledání. Žáci představují svou práci, navzájem porovnávají, zda je zaujaly stejné činnosti (například by se mohlo objevit otužování, venkovní procházky, jóga, dýchání a meditace, ovoce a zelenina v jídelníčku, skoky přes švihadlo). Učitel u dílčích preventivních činností komentuje správnost jejich provedení, případně doplňuje další kontext. Z uváděných aktivit sestavuje seznam, do kterého však nezařazuje nevhodné činnosti pro žáky (například kvůli jejich věku či specifickým podmínkám provedení). Tato selekce je důležitá, činnosti budou poté žáci realizovat.

Po prezentaci pokládá učitel žákům otázky zaměřené jak na mediální problematiku (Na jaké síti jste hledali? Proč? Jakým způsobem byly příspěvky pojaty – doporučení, výzva k zapojení, …? Proč podle vás lidé sdílí takový obsah? Žijí zdravě „jenom sociální sítě“, nebo i lidé na nich? Mohou takové příspěvky souviset s koronavirem? Proč?), tak na preventivní činnosti (Co z činností podle vás pomáhá dobré psychické a fyzické kondici nejvíce? Považujete něco z představeného s ohledem na zdravý životní styl za nevhodné? Proč? Lišila se u některých příkladů realizace stejné činnosti? Pokud ano, jakým způsobem? Děláte některou z činností pravidelně? Co by vás nejvíce lákalo vyzkoušet?). V rámci obou témat by mělo dojít na základě diskuse ke shrnutí, po kterém by neměla chybět reflexe práce žáků (Jak se vám na úkolu pracovalo? Překvapilo vás při práci něco? Narazili jste na překážky? Proč? Jak by se dala tato práce dále využít?)

Třetí fáze – na vlastní kůži

Žáci popsali různé činnosti podporující zdravý životní styl, učitel je zaznamenal. Prostor pro „testovací část“ je tedy připraven. Učitel představí další úkol – žáci si z nabídky vyberou libovolnou aktivitu a budou ji po určitou dobu provádět. Pro zvýšení úspěchu si činnost vybírají sami žáci dle svých preferencí. Učitel zvolí časový úsek, během kterého budou žáci činnost vykonávat. Pro další práci je důležitá dokumentace dané činnosti. Doporučuji v elektronickém prostředí vytvořit tabulku či formulář ke sdílení s učitelem nebo i se spolužáky, viz ukázka níže. Díky průběžnému sdílení výsledků má učitel nejen přehled o práci žáků, zároveň je, což považuji za důležitější, může motivovat a povzbudit při jejich snažení. V případě celotřídního sdílení se mohou žáci podpořit mezi sebou, pomoci si vytrvat nebo například soutěživí jedinci mohou porovnávat své výkony.

Ukázka záznamové tabulky

VYBRANÁ ČINNOST: 

Kdy a jak dlouho jsem prováděl činnost?

Co konkrétně jsem dělal? Kde?

Jak jsem se cítil?

Pozorovaná změna?

Poznámky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Čtvrtá fáze – zhodnocení

Závěrečnou fází aktivity je zhodnocení provozovaných činností. Učitel (při případném sdílení navzájem i žáci) má povědomí o průběhu činností, proto je nyní pozornost věnována spíše obecné diskusi o činnostech a jejich přesahu do života žáků než sdělování přesného obsahu tabulek. Učitel vede žáky k souhrnnému zamyšlení z různých úhlů pohledu, jak u nich provozování vybrané činnosti probíhalo (Jak jste se cítili při dané činnosti? Bylo pro vás náročné zařadit aktivitu pravidelně do svého dne? Jak jste to řešili? Co bylo vaší motivací k vytrvání? Co vám během úkolu udělalo největší radost? Rozčilovalo vás něco? Co to bylo? Pozorovali jste (na sobě?) nějaké pozitivní nebo negativní změny? Jaké?). Neméně důležitý je přesah do budoucna (Co jste se naučili? Budete v činnosti pokračovat? Z jakého důvodu? Považujete podobné činnosti prevence zdraví za smysluplné a proč?).

Námět k inovaci, rozšíření

Rozšířením aktivity může být podrobnější záznam dílčích výsledků, které souvisí s ukazateli tělesné kondice (váha, tep, BMI, …). Například lze sledovat a porovnávat výsledky před a po provozování činnosti. Žáci si pro takové záznamy mohou vytvořit elektronický „kondiční deník“ (mohl by navazovat na původní tabulku, rozšířit ji například o intenzitu prováděné činnosti). Data z něj lze poté dále zpracovávat (analýza, porovnávání, …), čímž aktivita posiluje schopnost efektivně využívat digitální nástroje, a zároveň se otevírá prostor pro rozvoj matematické gramotnosti.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Tématem aktivity je prevence zdraví, jejíž důležitost se v souvislosti s pandemií covid-19 dennodenně zmiňuje v médiích. Zdraví se stalo častým tématem i běžných hovorů v rodině či s přáteli. Výuková činnost propojuje právě tuto tematiku a mediální svět, který žáky obklopuje a v němž tráví svůj volný čas. Aktivita přispívá k otázce zdravého životního stylu s ohledem na čas, který žáci dobrovolně i v rámci výuky věnují digitálním technologiím.

Učitel žákům v rámci aktivity nepředkládá fakta, ale naopak vytváří prostor, aby žáci informace sami hledali. Během aktivity analyzují činnosti, které přispívají k udržení fyzického i psychického zdraví, a to v rámci dvou rovin. Primárně sledují aplikaci činností podporujících zdravý životní styl. Díky zapojení sociálních sítí se přidává rovina sebeprezentace a budování identity ve virtuálním prostoru.

Důležitým aspektem aktivity je její praktický přesah. Žáci jsou aktivní a provozují vybrané činnosti, vedou o nich průběžné záznamy. Ty vyhodnocují v rovině výkonnostní (co a kdy dělali), ale i v dalším kontextu (motivace k činnosti, zařazení činností do běžného dne, prožívané emoce, pokračování s aktivitou i po skončení úkolu apod.). Práce na úkolech žákům pomáhá k uvědomění důležitosti odpovědnosti za vlastní zdraví a zdravý životní styl.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí čtenářskou gramotnost.

Čtenářská gramotnost. První část výukové aktivity je založena na žákovské práci s multimodálními texty (video, fotografie, …) v prostředí sociálních sítí. Žáci texty vyhledávají, poté je sami i s učitelem rozebírají z různých úhlů pohledu – zdroj, autor, autorský záměr, forma a kontext příspěvku, obsahová správnost provedení činností aj. Žáci zároveň v rámci učební činnosti reflektují své osobní pocity vycházející z práce s mediálními produkty, včetně přesahu do jejich vlastního života. Ve fázi sdílení průběhu vykonávaných činností zaznamenávají dle stanovených kritérií své výsledky, z nichž poté vyvozují vlastní zobecňující závěry (průběh práce, pozorované změny, případné překážky, pokračování v činnosti, …) .

Digitální gramotnost. Již v rámci prvního úkolu žáci pracují dle stanovených požadavků se sociálními sítěmi, analyzují jejich obsah a hledají požadované příspěvky. Při práci posilují kromě dovedností potřebných k hledání informací i ty související s respektováním autorských práv a citováním. Dále žáci v rámci aktivity sdílejí informace o průběhu prováděné činnosti, k čemuž využívají připravený elektronický formulář. Sdílení slouží jednak k přehlednému záznamu informací, zároveň se stává nástrojem motivace pro další výkony (podpora učitele, spolužáků navzájem, aspekt soutěživosti). Aktivita v neposlední řadě vybízí k otevření tématu podpory zdravého životního stylu vzhledem k rostoucímu času, který trávíme s digitálními technologiemi.

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Mgr. Vanda Vaníčková Ph.D

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
3. 5. 2021
Známý autorský tým publikuje další inspirativní a praktický text, zejména pro vyučující 2. stupně orientující se na oblast mediální výchovy a výchovy ke zdraví. Text považujeme za ukázku dobré praxe jak odborné pedagogické publicistiky jako formy, tak co do vždy aktuálního obsahu, didaktického pojetí miniprojektu aktivizace žáků, zdravotní prevence a rozvoje jejich funkční a kritické gramotnosti.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • samostatně pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriticky posuzuje a vyvozuje z nich závěry pro využití v budoucnosti
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k učení
 • vybírá a využívá pro efektivní učení vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy

Mezioborove presahy:

 • Speciální vzdělávání - těžké mentální postižení
 • Výtvarná výchova