Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Únik jako obranný mechanismus. Uniknout stereotypní výuce online!
Odborný článek

Únik jako obranný mechanismus. Uniknout stereotypní výuce online!

Anotace

Článek popisuje možnosti zpestření výuky formou únikových her a poukazuje na způsoby rozvoje gramotností. Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

V současné době vzdělávání na dálku hledají učitelé další možnosti, jak žákům zpestřit výuku. Nových cest se objevuje mnoho, jednou z nich je tvorba únikových her, tzv. „únikovek“. Jedná se o graficky poutavou a hravou formu online výuky, kdy učitel žákům prostřednictvím úkolů pokládá otázky, za jejichž splnění žáci získávají kódy, hesla či slova, se kterými mohou pracovat dál (např. získají německé slovo a musejí ho vyčasovat), nebo vám to jen napíší do zadání úkolu (do Bakalářů, Edookitu, Google Classroom a jiné). Vzhledem k tomu, že je tento způsob práce pro žáky často nový a musí hledat cesty, jak zadané úlohy vyřešit, dochází k rozvoji digitální gramotnosti. Samozřejmě je možné připravit únikovou hru cíleně tak, aby docházelo k rozvoji gramotností dalších (např. využitím textů, grafů, křížovek, rébusů apod.).

Obrázek č. 1 – příklad únikové hry (autorky textu Anny Drbohlavové) – 6. ročník, zeměpis (atmosféra)

 

Jednotlivé fáze při vytváření únikové hry 

Před samotným vytvořením únikové hry je důležité vybrat si téma, které budeme zpracovávat – nějaký tematický celek, který chceme s žáky zopakovat, například v 6. ročníku v dějepise by to mohla být tato témata: starověká civilizace (Egypt, Mezopotámie, Indie a Čína) nebo antické Řecko a Řím. V německém jazyce v 7. ročníku by úniková hra mohla být zaměřena na opakování základních vět, slovní zásobu a časování sloves (heißen, wohnen, kommen, sind). Příklady mnou vytvořených her najdete v níže uvedené kapitole „Příklady únikových her autorky textu – Anny Drbohlavové“ a samotné odkazy ve sdílené tabulce (více informací o sdílené tabulce naleznete v poslední kapitole: „Pojďme sdílet!“).

Když máme vybrané téma, stanovíme si cíl únikové hry. Co by měla žákům předat, co by si měli zopakovat, pochopit, aplikovat v jiném tématu, analyzovat nebo vyhodnotit? V případě, že již známe téma a cíl únikové hry, můžeme se zaměřit na samotné zpracování. Existuje více způsobů, jak únikovku připravit – buď v programu na tvorbu prezentací (PowerPoint), nebo lze využít aplikace online, např. Prezentace Google (je potřeba mít vytvořený e-mail od Googlu). Osobně jsem zatím únikové hry vytvářela pouze v této online verzi a byla jsem vždy spokojená. Zde je odkaz na podrobný videonávod, jak takovou hru vytvořit a jak se hraje v Prezentaci Google: vytvoření jednoduché únikové hry.

Jednotlivé úkoly, které mají žáci v únikové hře plnit, můžete vytvářet v různých aplikacích. Za správné splnění úkolu mohou žáci získat indicii – číslo, písmeno, slovo nebo nějakou nápovědu. Například při získání písmen z jednotlivých úkolů mohou mít žáci za úkol složit slovo, které nějak souvisí s daným tématem (např. v německém jazyce mohou ze složených písmen získat nové slovíčko). Správně složené slovo pak mohou žáci napsat do zadání úkolu (tím získáte kontrolu, že zadané úkoly splnili) nebo s daným slovem mohou dále pracovat – např. v německém jazyce jej mohou do úkolu vyčasovat / použít slovo ve větě nebo v jiných předmětech vysvětlit, co dané slovo/pojem znamená a jak souvisí s probíraným tématem. Avšak není podmínkou, že žáci musí za každý úkol něco získat. Některé aplikace totiž neumožňují vkládání hesel/slov či jiných indicií, avšak i tak mohou být dobrým nástrojem pro opakování (např. naučná videa z YouTube). 

Příklady využití jednotlivých aplikací

  • KAHOOT – o fungování této aplikace, vytvoření a sdílení kvízu jsem natočila podrobný videonávod (zde). Výhodou této aplikace je, že se do ní žáci nemusí registrovat, a vy díky ní získáte rychlou zpětnou vazbu o tom, jak tématu rozumí – kdo kvíz splnil, jaké otázky měl dobře/špatně, jak se mu dařilo v porovnání s ostatními. Do poslední otázky můžete napsat indicii/kód, který žáci za splnění získají (vytvořte otázku a do všech odpovědí napište danou indicii – slovo/písmeno/číslo). Je důležité žáky upozornit, aby se do kvízu zapsali pod svým jménem a příjmením, nikoliv pod přezdívkou. Nevýhoda této aplikace je omezený čas pro sdílení daného kvízu, asi po měsíci musíte do své únikové hry zadat odkaz znovu, aby se přístupnost prodloužila.
  • LIVEWORKSHEETS – při zaregistrování si v této aplikaci můžete vyhledat již někým vytvořené pracovní listy nebo si je vytvořit sami. Výhoda je, že si jednotlivé žáky můžete do této aplikace zaregistrovat a uvidíte jejich výsledky. Jestliže žáci nebudou registrování, tak vám hotový úkol mohou poslat na váš e-mail nebo si ho nechat pouze aplikací zkontrolovat. Nevýhodou je, že žáci mohou odpověď napsat velkým/malým písmenem, a jestliže nejsou obě varianty Vámi zadané jako správná odpověď, tak to aplikace vyhodnotí jako chybu. V této aplikaci nelze získat kód či nějakou indicii za splněný úkol.
  • LEARNINGAPPS – v této aplikaci máte neomezené možnosti při tvoření různých úkolů pro žáky. Můžete si vybrat např. pexeso (pro opakování slovíček), poslech nebo časovou osu (pro dějepis), doplňovačky, přiřazování k obrázku, volné odpovědi, tajenku, křížovku atd. Je potřeba se zaregistrovat a buď si vybrat již vytvořené úkoly (zatím tu není veliký výběr), anebo si je vytvořit sami. Velká výhoda této aplikace je, že na začátek úkolu můžete napsat zadání. Po správném splnění úkolu zde žáci mohou získat indicii.
  • FLIPPITY – tato aplikace má taktéž neomezené možnosti. Můžete zde vytvářet zámečky, které únikovou hru ukončují. Jak vytvořit zámeček je ukázáno ve výše uvedeném videu o vytvoření jednoduché únikové hry. Výhoda této aplikace je, že se do ní nemusíte registrovat. Nevýhodou může být, že veškeré pokyny jsou v anglickém jazyce.
  • PADLET – tuto aplikaci můžete využít, pokud byste chtěli žákům zadat nějakou skupinovou práci – umožní žákům pracovat ve skupinách. Vy zde jejich příspěvky můžete schvalovat a za to jim do komentáře napsat další indicii. Toho lze dobře využít při online výuce, kdy všichni žáci plní únikovou hru najednou a mohou se s vámi kdykoliv spojit.
  • MENTIMETER – další aplikace, která je velmi jednoduchá, na vytváření úkolů. V této aplikaci se můžete zaměřit na evokaci nebo na reflexi daného tématu. Například žáci mohou napsat informace, které se jim vybaví na daná témata nebo mohou odpovídat na otázky, které jim zadáte. Nevýhoda je, že v základní verzi, která je zdarma, jsou různé nástroje omezené. Při zakoupení plné verze můžete používat více nástrojů.
  • GOOGLE FORMULÁŘE – Google formuláře jsou dobrým nástrojem, když chcete vytvořit kvíz/anketu/formulář např. při celkové reflexi únikové hry, ale i při opakování. Indicii můžete žákům napsat do poslední otázky nebo jim ji poslat až formulář vyplní.

Další aplikace na vytváření úkolu do únikové hry jsou např.:

Další inspiraci nejen na aplikace, ale i únikové hry můžete hledat na Facebooku ve skupině Únikové hry ve školství.

Příklady únikových her autorky textu – Anny Drbohlavové

Na níže uvedených obrázcích jsou mé autorské únikové hry, které jsem využila během německého jazyka a dějepisu. Na obrázku č. 1 je úniková hra na námět Harryho Pottera. Skřítek Dobby podává informace, co žáci mají v únikové hře dělat. V této hře jsem použila i GIF obrázky (pohyblivé), aby hru oživily. Obrázek č. 2 je z únikovky na téma starověký Egypt. Na obrázku č. 3 je vyobrazena úniková hra na smrt Jana Opletala. Po dokončení této hry získali žáci informace, které si měli zapsat do sešitu. Na posledním obrázku je hra na procvičování 3. a 4. pádu a slovní zásoby německého jazyka (mein Haus). Za splnění hry získali žáci německé slovo s odlučitelnou předponou, které měli vyčasovat.

Obrázek č. 2 – úniková hra – 7. ročník, německý jazyk (základní věty, slovní zásoba)

 

Obrázek č. 3 – úniková hra – 6. ročník, dějepis (starověký Egypt)

 

Obrázek č. 4 – úniková hra – 9. ročník, dějepis (Jan Opletal)

 

Obrázek č. 5 – úniková hra – 9. ročník, německý jazyk (3. a 4. pád, mein Haus)

 

Úniková hra jako prostředek pro mezipředmětové vztahy a pro rozvoj gramotností

Samotná úniková hra nemusí být zaměřená jen na jeden předmět nebo tematický celek. Je možné se domluvit s ostatními vyučujícími na případnou spolupráci a využít tzv. mezipředmětové vztahy. Např. výše zmíněné dějepisné téma starověký Egypt – tento tematický celek lze propojit s dalšími předměty, jako jsou: zeměpis (poloha, podnebné pásy, hydrologie), výchova k občanství (politika, konflikty), matematika (ekonomie státu), cizí jazyky (cestovní ruch), výtvarná výchova (kultura, architektura), český jazyk (egyptská literatura), hudební výchova (egyptská hudba), tělesná výchova (egyptské sporty) atd.

Únikové hry ze své podstaty rozvíjejí digitální gramotnost – žáci musí pracovat s jednotlivými aplikacemi a řešit online úlohy. Zvolením konkrétní podoby a obsahu každé únikovky můžeme pak jejím prostřednictvím rozvíjet i gramotnosti další – např. matematickou (zařazením grafů či tabulek), čtenářskou (v rámci úkolů zaměřených např. na porozumění textu) nebo přírodovědnou (prostřednictvím témat týkajících se ekonomických, politických, kulturních či vojenských problémů).

Využití nejvyšší úrovně Bloomovy taxonomie kognitivních cílů 

Únikovku mohou vytvořit i žáci v rámci skupinové nebo samostatné práce a reflektovat tak to, co se naučili. Bylo by potřeba seznámit je s tím, jak se úniková hra tvoří (např. podle videonávodu), a pevně stanovit kritéria, kterými se mají při práci řídit – jak má úniková hra vypadat a co musí splňovat. Při skupinové práci by bylo lepší, kdyby jej žáci měli možnost vytvářet během online hodiny, kdy je učitel může dát do určitých skupin, například v rámci výuky v Google Meet, nebo dále doporučuji aplikaci Gather (žáci si sami mohou vybrat, s kým budou pracovat). Pokud by bylo možné domluvit se s ostatními vyučujícími a v žáky vytvářené únikovce pro její větší efektivitu propojit mezipředmětové vztahy, mohli by na její tvorbě pracovat i v rámci jiných online hodin.

Public relations vaší školy

Na FB stránkách některých škol se již objevily první únikové hry zaměřené na public relations – v takové hře má škola možnost představit se širší veřejnosti. Pro tyto účely je dobré použít např. fotografie z učeben, chodeb, tělocvičny, školního klubu i jiných místností. Na každou fotografii se pak umístí úkoly s informacemi, které se mají uživatelé dozvědět.

Pojďme sdílet!

Myslím si, že by bylo velmi přínosné, kdybychom všichni sdíleli své již vytvořené únikové hry s ostatními vyučujícími. K tomuto sdílení je zapotřebí, abyste si vytvořili kopii své únikové hry a zadali, že sdílenou práci mohou ostatní editovat (nikoliv jen číst). Taktéž je důležité sdílet odkaz na možnou změnu Flippity zámečků. Pro sdílení, prosím, využijte tuto tabulku, která je rozdělena podle jednotlivých předmětů. Sdílením své práce můžete nejen šetřit čas, ale také se s ostatními kolegy a kolegyněmi obohacovat o nové poznatky a zkušenosti. Tak co, jdete do únikovek? Necháte uniknout stereotypu online výuky i Vaše žáky? Pojďte do toho!

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Autor
Anna Drbohlavová

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Téma článku:

Gramotnosti obecně