Domů > Odborné články > Základní vzdělávání > Na výletě #SamiAleSpolu
Odborný článek

Na výletě #SamiAleSpolu

Anotace

Aktivita kombinuje práci žáků v digitálním a reálném prostředí v rámci vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Jejím cílem je intenzivnější zapojení žáků do výuky tělesné výchovy a výchovy ke zdraví. Zároveň se snaží o podporu klimatu třídy a socializaci žáků i v distanční výuce a podporu pozitivního přístupu k pohybovým činnostem, sportu a dalším aktivitám. Žáci mají za úkol reálně zdolat trasu, kterou dostanou vyobrazenou (pomocí aplikace nebo obrázku), a zaznamenat své výsledky (online). Projekt PPUČ, financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů, podporuje pedagogy mateřských a základních škol v jejich snaze rozvíjet čtenářskou, matematickou a digitální gramotnost dětí a žáků. Jeho realizaci zajišťuje Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).

Náměty učebních činností pro rozvoj gramotnosti na 2. stupni ZŠ

Název námětu

Na výletě #SamiAleSpolu

Vzdělávací obor

Tělesná výchova; Výchova ke zdraví

Období

2. stupeň ZŠ (8.–9. ročník)

Tematický okruh

Činnosti ovlivňující zdraví, Činnosti podporující pohybové učení

Vazba na očekávaný výstup RVP ZV

•          TV-9-1-01 Žák aktivně vstupuje do organizace svého pohybového režimu, některé pohybové činnosti zařazuje pravidelně a s konkrétním účelem.

•          TV-9-3-06 Žák zorganizuje samostatně i v týmu jednoduché turnaje, závody, turistické akce na úrovni školy; spolurozhoduje osvojené hry a soutěže.

•          TV-9-3-07 Žák zpracuje naměřená data a informace o pohybových aktivitách a podílí se na jejich prezentaci.

•          VZ-9-1-05 Žák usiluje v rámci svých možností a zkušeností o aktivní podporu zdraví.

Rozvíjené gramotnosti a jejich složky

Digitální gramotnost

Žák pro školní práci a plánování svého času využívá digitální technologie, kombinuje je a samostatně rozhoduje, které pro jakou činnost či řešený problém použít.

Žák navrhuje různé postupy k řešení vybraných problémů pomocí digitálních technologií.

Žák ukládá informace tak, aby je mohl v případě potřeby najít a použít i někdo jiný, s kým spolupracuje.

Žák komunikuje pomocí digitálních technologií i s více uživateli najednou, pro konkrétní komunikační situaci vybírá nejvhodnější technologii.

Žák využívá digitální technologie ke sdílení dat, informací a obsahu s vybranými lidmi a k týmové práci.

Matematická gramotnost

Žák využívá číselnou osu, tabulky, diagramy a grafy, názorná schémata, myšlenkové mapy, fotodokumentaci, obrázky a náčrtky.

Žák vhodně volí typ zápisu vzhledem k dané úloze, využívá symbolický jazyk.

Žák dokáže přehledně zaznamenat postup řešení úlohy s využitím výrazů s čísly i s proměnnými.

Žák zvolí vhodnou pomůcku či nástroj pro efektivní řešení problému (včetně pomůcky, kterou sám navrhne).

Popis námětu na učební činnost žáka

Aktivita Na výletě #SamiAleSpolu kombinuje práci žáků v digitálním a reálném prostředí pomocí vzdělávací oblasti Člověk a zdraví. Tělesná výchova a Výchova ke zdraví jsou předměty, které při distanční výuce nedostávají prostor, a to i přesto, že v současné situaci by měly mít své slovo. Ne nadarmo se s probíhající pandemickou situací skloňují slova jako prevence, imunita, zdravý životní styl. Přitom je jasné, že nejde pouze o aktuální situaci, ale o dlouhodobý problém ve společnosti (např. nedostatek pohybové aktivity, sedavá povolání, jednostranná zátěž, nesprávná životospráva, …).

Název aktivity vychází z televizního sloganu „SamiAleSpolu“, jenž nabádá občany zůstávat doma a minimalizovat kontakt s ostatními lidmi, dokud se pandemická situace nezlepší. Při aktivitě pracuje každý žák „SÁM“, ale plní „SPOLEČNÝ“ pohybový úkol celé skupiny. Díky využití digitálních technologií (nejen při této aktivitě) mohou žáci společně sdílet prožitek ze splněného úkolu.

Cílem aktivity je intenzivnější zapojení žáků do výuky tělesné výchovy s přesahem do výchovy ke zdraví. Cílem aktivity je dále:

 • motivace žáků k pohybové činnosti a aktivitě v rámci distanční výuky;
 • podpoření klima třídy a socializace žáků;
 • poznávání zajímavých míst v okolí školy a bydliště žáků;
 • propojení digitálního světa (aplikace, počítačové programy, sociální sítě, …) s pozitivním přístupem k pohybovým činnostem, sportu a dalším aktivitám podporujícím zdravý životní styl;
 • posílení žákovské odpovědnosti za svou práci.

Žáci mají za úkol reálně zdolat trasu, kterou dostanou vyobrazenou (pomocí aplikace nebo obrázku), a zaznamenat své výsledky (online).

Zadávání aktivity

Je na učiteli, zda zvolí variantu rozdělení do skupin nebo bude třída pracovat jako jeden celek [1]. Dle formy se odvine délka trasy. Každá skupina dostane k dispozici zadání trasy, kterou musí reálně zdolat, a to pouze pomocí samostatné pohybové akce (chůze, běh, jízda na kole, jízda na koloběžce, …). Zadání trasy je v elektronické podobě, aby bylo žákům stále k dispozici (viz ukázka níže). Učitel může k vytvoření trasy použít webové prohlížeče nebo aplikace s mapami (např. Mapy.cz nebo Google Maps). K uložení mapy s trasou lze využít např. tzv. „otisk obrazovky“ (screenshot) [2] z webu, webové aplikace map apod. Zaznamenané části trasy učitel případně doplní o vysvětlivky.

Shrnutí zadání aktivity:

 • skupina musí reálně zdolat trasu v celé délce, která je určená na mapě;
 • zapojeni musí být všichni žáci ze skupiny (nejvhodnější je rozdělit si trasu, aby každý absolvoval nějakou část);
 • k pohybu na trase mohou využít pouze vlastní pohybovou aktivitu (chůze, běh, jízda na kole, koloběžce, …);
 • účast každého musí být zaznamenána fotografií a přiložena k příslušnému zdolanému úseku do online prostředí skupiny;
 • zdolaný úsek musí být zaznamenán online (žáci pracují v online prostředí, kde dokumentují a zaznamenávají průběh plnění úkolu) a být k dispozici učiteli k nahlédnutí;
 • na splnění úkolu mají žáci stanovený časový limit (týden, měsíc) – záleží na učiteli, obtížnosti trasy a dalších podmínkách.

 

 

Autor díla: Adam Cvik
Autor díla: Adam Cvik
Autor díla: Adam Cvik

Ukázka vytvořené trasy na webu Mapy.cz

Realizace

Fáze je plně v režii žáků, záleží na jejich domluvě a komunikaci. Učitel zastává roli konzultanta a zároveň monitoruje dodržování vládních opatření (např. shromažďování osob), to vše v online režimu. Žáci se dohodnou, jak k úkolu přistoupí (např. Zda celou trasu zdolají dohromady, nebo každý určitou část; Jak budou výsledky zaznamenávat; atd.), a rozdělí si úkoly. Po celou dobu je důležité využívat vhodné počítačové programy, internetové a mobilní aplikace, které žákům usnadní práci (např. Společný online soubor pro zaznamenávání výsledků – Google Drive; programy pro spolupráci a komunikaci online – Microsoft Teams, WhatsApp; Aplikace pro měření vzdálenosti s GPS – Endomondo; Aplikace Mapy – Mapy.cz, Google Maps, …). Učitel může žákům poradit, ale snahou je, aby v této části byli žáci kreativní a nápadití a aby se snažili si poradit sami. Koneckonců aktivita „sází“ na práci a využití mobilních a počítačových aplikací, což by žákům nemělo být cizí.

Hodnocení aktivity

Nedílnou součástí celé aktivity je její vyhodnocení a shrnutí. Skupiny odevzdají dokumenty potřebné ke splnění aktivity (např. vytvořená tabulka, fotografie z míst, seznam použitých aplikací a programů, ...). Učitel s žáky hodnotí nejprve dosažené výsledky a splnění kritérií, poté by měla následovat zpětná vazba (učitele i žáků) a diskuze.

Učitel směřuje pozornost na všechny tři oblasti aktivity: spolupráce (Co pro vás bylo při aktivitě nejtěžší? Na čem jste se ve skupině domluvili hned? Co vám naopak činilo problémy?), digitální nástroje (Používali jste některou aplikaci i před aktivitou? Vyhovovalo vám zpracování a komunikace v online prostředí? A proč? Napadá vás další využití online nástrojů nejen při distanční výuce?), pohybová aktivita (Podle čeho jste vybrali způsob zdolání trasy? Jaký přínos má aktivita pro váš životní styl? A vidíte nějakou nevýhodu?). Zpětná vazba v neposlední řadě směřuje k upozornění na provázanost zmíněných třech oblastí. Vzájemné sdílení může obohatit běžný život žáků (vyzkouším novou pohybovou aktivitu; začnu nově používat aplikaci při činnostech, které běžně dělám, …).

Možnosti inovace a rozšíření

Při rozdělení žáků do skupin lze začlenit soutěžní prvek. Vítězí skupina, která aktivitu dokončí nejrychleji, ale splní všechna kritéria. I přes snahu splnit úkol co nejrychleji by se měli žáci soustředit i na kvalitu. Vítězství = rychle + správně.

Pokud by učitel chtěl u žáků více rozvíjet digitální i matematickou gramotnost, může navrhnout zpracování výsledků úkolu pomocí statistik (využívané aplikace a programy v digitálním prostředí), grafů týkajících se například jednotlivých pohybových úkonů na trase (Kolik členů skupiny zdolalo trasu pěšky? Kolik na kole?) nebo zaznamenání plnění úkolu na časové ose.

Dalším tipem pro rozšíření aktivity je úkol navazující na aktivitu samotnou. Žáci vytváří vlastní trasu se záchytnými body, kterými by měla být známá nebo zajímavá lokální místa. Vybraná místa může žák doplnit svým komentářem a doporučením k návštěvě, vše zpracuje v digitální formě.

Komentář z pohledu vzdělávacího oboru

Aktivita se snaží podpořit a zpestřit výuku tělesné výchovy (potažmo výchovy ke zdraví) v distanční či jinak omezené výuce. Podporuje v žácích odpovědnost za přístup k plnění úkolu a iniciativu k pohybové činnosti, čímž otevírá téma prevence zdravého životního stylu. Nedílnou součástí činnosti je spolupráce ve skupině, žáci na dálku spolupracují formou teambuildingu. Aktivita požaduje zapojení všech žáků, a to i těch, kteří nemají ke sportu a pohybu úplně kladný vztah. Zároveň skrývá kromě pohybové složky i další oblasti potřebné ke splnění (plánování, online komunikace, sdílení dokumentů, …). Vzniká prostor pro ty, kteří nejsou například „sportovní fanoušci“ – žák, který nezdolá tak dlouhou část trasy, může být skupině víc nápomocen při plánování nebo záznamových činnostech a správě digitálního prostředí. Aktivita vede žáky k uvědomění, že význam spolupráce tkví v efektivním propojení různých lidí s různými schopnostmi.

Důležité je propojení digitálních technologií se zdravým životním stylem. Žáci využívají ke splnění úkolu moderních technologií (programy a aplikace), které si sami mohou zvolit. Aktivita by je měla nasměrovat k přínosnému využití těchto výdobytků moderní doby i ve vzdělávání.

Díky aktivitě se do popředí dostávají předměty, které nejsou při distanční výuce tolik v kurzu (tělesná výchova a výchova ke zdraví). Je připomenuta důležitost motivace žáků k pohybu a pohybové činnosti. Skupinová práce plní funkci stmelovacího prvku v třídním kolektivu.

Komentář z pohledu gramotností

Aktivita rozvíjí digitální a matematickou gramotnost.

Digitální gramotnost. Aktivita je zaměřena na využívání digitálních nástrojů při vlastním učení žáků. Při plnění úkolu používají žáci mobilní a počítačové aplikace. Ty si volí podle svých preferencí, zkušeností a vhodnosti pro splnění úkolu. Žáci sdílí získané informace a data v online prostředí s ostatními spolužáky, aby je mohli opět použít, popřípadě upravit a doplnit. Pomocí digitálních technologií spolu žáci komunikují a sdílejí důležité informace, v kontaktu jsou i s učitelem. Aktivita vede všemi těmito kroky k uvědomění si vhodného využití moderních technologií ve vzdělávání i v běžném životě. Důležité je osvojování pravidel etiky a pravidel bezpečnosti ve virtuálním prostředí.

Matematická gramotnost. Při zaznamenávání a sdílení údajů je potřeba, aby žák použil analytické myšlení a aby na jeho základě volil vhodné způsoby zpracování. V rozšířené verzi aktivity žák analyzuje postup při zpracování úkolu a z údajů vytváří přehledné statistiky sloužící k přehledu o splněném úkolu.

 

[1] Záleží na učiteli, zda aktivitu použije jako „stmelovací“ pro kolektiv a činnost bude plnit celá třída nebo rozdělí žáky do menších skupin. V případě skupin lze využít soutěžní prvek, který je pospán v části inovace.

[2] Vytvoření snímku nebo otisku obrazovky je popsáno zde: https://formatovani-dokumentu.cz/navod/jak-vytvorit-printscreen-screenshot-obrazovky.

Literatura a použité zdroje

[1] – Formátování dokumentů - Jak vytvořit printscreen (screenshot) obrazovky. [cit. 2021-1-16]. Dostupný z WWW: [https://formatovani-dokumentu.cz/navod/jak-vytvorit-printscreen-screenshot-obrazovky].

Licence

Článek je publikován pod licencí Creative Commons BY-SA.

Hodnocení od recenzenta

Tým RVP.CZ
22. 3. 2021
Příspěvek řeší netradiční aktivitu využitelnou i při současné vzdálené výuce.

Hodnocení od uživatelů

Článek nebyl prozatím komentován.

Váš komentář

Pro vložení komentáře je nutné se nejprve přihlásit.

Článek není zařazen do žádného seriálu.

Klíčové kompetence:

 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • samostatně řeší problémy; volí vhodné způsoby řešení; užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence k řešení problémů
 • ověřuje prakticky správnost řešení problémů a osvědčené postupy aplikuje při řešení obdobných nebo nových problémových situací, sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů
 • Základní vzdělávání
 • Kompetence komunikativní
 • využívá informační a komunikační prostředky a technologie pro kvalitní a účinnou komunikaci s okolním světem